Baitap_hs_2019_2020

Đây là channel với các bài tập của hs năm học 2019-2020 có thể dùng làm tham khảo thêm sau này..

Channel Views: 96 Subscribers: 0 Presentations: 16

Presentations in this Channel

nh1-12a2-btql-ttt

Views: 102

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

Co_so_du_lieu_quan_he-nhom5-12CA

Views: 484

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

tin-hoc-12-bai-10-CSDL-quan-he-FIX-nhom5..

Views: 12

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

Tin-12-accessnhom1-12a1

Views: 24

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

BÀi-13-nhóm-2

Views: 18

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

Co_so_du_lieu_quan_he-nhom5-12

Views: 429

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC NHÓM 3-12h1-hk2-20..

Views: 333

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

11cs-KIỂU-XÂU

Views: 73

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

tin11a1-nh2-kxau

Views: 20

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

Bai-6-Bieu-mau-12cl-nh1

Views: 259

Added to Channel by:phth

Added: 30 month(s) ago

  •  Previous
  • 1
  • 2