Παρουσίαση, σύγκριση και προβληματισμός για την επίδραση των Τ.Π.Ε. στ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

6.4 Παρουσίαση, σύγκριση και προβληματισμός για την επίδραση των Τ.Π.Ε. στη διαμόρφωση της διδακτικής του γνωστικού αντικειμένουΗ απόκτηση δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση Τ.Π.Ε. : 

6.4 Παρουσίαση, σύγκριση και προβληματισμός για την επίδραση των Τ.Π.Ε. στη διαμόρφωση της διδακτικής του γνωστικού αντικειμένουΗ απόκτηση δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση Τ.Π.Ε.

Οι συνήθεις δραστηριότητες που παράγονται από τη μεριά του δασκάλου ως παιδαγωγικού «μοντέλου» για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έχουν ως βάση τα παρακάτω δομικά στοιχεία: : 

Οι συνήθεις δραστηριότητες που παράγονται από τη μεριά του δασκάλου ως παιδαγωγικού «μοντέλου» για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έχουν ως βάση τα παρακάτω δομικά στοιχεία: Η μάθηση είναι βασισμένη στη μεθοδολογία και τις συμβάσεις περιεχομένου που αναπτύσσονται στην εκπαίδευση. Η μάθηση οργανώνεται σε τομείς περιεχομένου και τελικά βασίζεται σε «προγράμματα». Η μάθηση είναι ομοιογενής και προβλέψιμη στις μεθόδους και την οργάνωσή της.

Slide 3: 

Η σχέση μεταξύ της μάθησης και της κοινωνίας είναι διαδοχική και έμμεση. Τα ποιοτικά κριτήρια βασίζονται σε εσωτερικά «εκπαιδευτικά» πρότυπα. Από τη μεριά του μαθητή η δόμηση της γνώσης παρουσιάζεται ως: Η μάθηση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον της άμεσης εφαρμογής. Η γνώση και οι δεξιότητες δεν μπορούν να περιορισθούν σε χωριστούς τομείς περιεχομένου. Η μάθηση είναι ετερογενής και έχει τη δική της ιδιοσυγκρασία στις μεθόδους και την οργάνωσή της. Η μάθηση σχετίζεται με άλλες δραστηριότητες όσον αφορά τόσο στο χρόνο όσο και στον άμεσο αντίκτυπο. Η ποιότητα καθορίζεται από τις επιπτώσεις αυτού που μαθαίνεται στην κοινωνία.

Η διαθεματικότητα, ως στρατηγική ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, αποτελεί βασικό στοιχείο της θεωρίας τηςΓνωστικής Ψυχολογίας και του εποικοδομητικισμού. : 

Η διαθεματικότητα, ως στρατηγική ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών στο σχολείο, αποτελεί βασικό στοιχείο της θεωρίας τηςΓνωστικής Ψυχολογίας και του εποικοδομητικισμού. Βασικές έννοιες που προωθούνται είναι: Η αυτενέργεια Η βιωματικότητα Η φυσική εποπτεία Ο προβληματισμός Η δοκιμή νέων τρόπων μάθησης εκ μέρους των μαθητών.

Η χρησιμοποίηση του Η/Υ μέσα στη τάξη δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά, χωρίς να εφαρμόζονται παιδαγωγικές αρχές όπως: : 

Η χρησιμοποίηση του Η/Υ μέσα στη τάξη δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά, χωρίς να εφαρμόζονται παιδαγωγικές αρχές όπως: Η διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος μέσα στη τάξη, που δημιουργεί συνθήκες απρόσκοπτης και φυσικής μάθησης. (Δραστηριότητες ζεστάματος). Η προσπάθεια άσκησης των βασικών νοητικών λειτουργιών. Η καταλληλότητα της γνωστικής παρέμβασης, σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και τις εμπειρίες των μαθητών. Ο συνυπολογισμός των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής τάξης. Η εξατομικευμένη διδασκαλία. Η παροχή κινήτρων για αυτόνομη αλλά και συνεργατική μάθηση. Η παροχή ευκαιριών για διερεύνηση και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων.

authorStream Live Help