Βασικά Στοιχεία της εξέλιξης της επιστήμης αντικειμένων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Βασικά Στοιχεία της εξέλιξης της επιστήμης αντικειμένων, των εργαλείων των Τ.Π.Ε. για τη μάθηση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων

Βασικά Στοιχεία της Διδακτικής των Επιστημών : 

Βασικά Στοιχεία της Διδακτικής των Επιστημών Οι αναπαραστάσεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων. Ο διδακτικός μετασχηματισμός Το διδακτικό συμβόλαιο Η εννοιολογική αλλαγή Η γνωστική σύγκρουση Οι γνωστικές δυσκολίες

Slide 3: 

οι Τ.Π.Ε. μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να συμβάλουν στην αποκάλυψη/έκφραση και καταγραφή των αναπαραστάσεων των μαθητών, στην δημιουργία, τον πειραματισμό και την εξάσκηση με εναλλακτικές αναπαραστάσεις. Για το σκοπό αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα «εργαλεία», όπως είναι τα περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης για την πρώτη περίπτωση και τα περιβάλλοντα προσομοίωσης και μοντελοποίησης για τη δεύτερη.

Slide 4: 

με τον όρο αυτό περιγράφονται οι διαδικασίες που καθιστούν εφικτή τη μετάβαση από την επιστημονική γνώση στη διδασκαλία. Πρόκειται, δηλαδή, για τη διαδικασία η οποία επιτελείται έτσι ώστε ένα αντικείμενο γνώσης για διδασκαλία να μετατραπεί σε αντικείμενο διδασκαλίας.

Slide 5: 

είναι ένας όρος που διατυπώθηκε καταρχήν στα πλαίσια της Διδακτικής των Μαθηματικών και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τη Διδακτική των άλλων γνωστικών αντικειμένων. Το διδακτικό συμβόλαιο καθορίζει τους ρόλους, τη θέση και τις λειτουργίες που επιτελούνται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό, τους μαθητές και τη γνώση.

Slide 6: 

όρος που υποδηλώνει ότι εννοιολογικές δομές που σχηματίζουν οι μαθητές δεν είναι στατικές, αλλά δυναμικές, δηλαδή αλλάζουν διαρκώς κατά την πορεία απόκτησης νέων γνώσεων.

Slide 7: 

η οποία αποτελεί μία από τις διαδικασίες που έχουν ως στόχο την επίτευξη της αναδιοργάνωσης των νοητικών σχημάτων σε άλλα ευρύτερα, πληρέστερα και εγγύτερα στο επιστημονικό μοντέλο.

Μέθοδοι διδασκαλίας : 

Μέθοδοι διδασκαλίας Η μέθοδος του Γερμανού παιδαγωγού Herbart. Μια νέα μέθοδο διδασκαλίας, τη βιωματική του Dewey .

Ο Herbart διακήρυξε ότι η διδασκαλία ακολουθεί τα εξής στάδια: : 

Ο Herbart διακήρυξε ότι η διδασκαλία ακολουθεί τα εξής στάδια: 1. Οι μαθητές ανακαλούν προηγούμενες σχετικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει και η διαδικασία αυτή τους επιτρέπει να δεχθούν νέες. 2. Ο διδάσκων παρουσιάζει το νέο αντικείμενο διδασκαλίας. 3. Ο διδάσκων εξηγεί και αναλύει την νέα ενότητα με στόχο να τη συνδέσει με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. 4. Η νέα ύλη γενικεύεται και συνοψίζεται από τον διδάσκοντα. 5. Ζητείται από τους μαθητές να εφαρμόσουν την νέα γνώση σε πραγματικές καταστάσεις.

ο Dewey προτείνει τα εξής στάδια διδασκαλίας: : 

ο Dewey προτείνει τα εξής στάδια διδασκαλίας: 1. Ο διδάσκων –με βάση την εξέταση των εμπειριών του μαθητή– αποφαίνεται αν ο τελευταίος είναι έτοιμος να δεχθεί τις καινούργιες γνώσεις. 2. Για να είναι σε θέση οι μαθητές να συνδέσουν το νέο αντικείμενο μάθησης με τα προηγούμενα, ο διδάσκων προσπαθεί να εντοπίσει γνωστικά κενά των μαθητών και στη συνέχεια να τα καλύψει.

Slide 11: 

3. Στη συνέχεια, ο διδάσκων ταξινομεί ιεραρχικά τα στοιχεία της νέας θεματικής ενότητας. 4. Έπειτα εκτελεί τη διδασκαλία σύμφωνα με τα προηγούμενα. 5. Στη συνέχεια επαληθεύει την απόκτηση της νέας γνώσης με βάση τις προηγούμενες. 6. Τέλος ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη διαδικασία της μάθησης.

Τρόπος μάθησης των μαθητών : 

Τρόπος μάθησης των μαθητών 1. Το στάδιο νοητικής ανάπτυξης. 2. Ο ρυθμός εκμάθησης. 3. Το στυλ μάθησης.