Slovensko - hrad Krásna Hôrka (Steve)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Steve | Download: http://www.wistarie.net/tags/steve

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Slovakia CASTLE KRÁSNA HôRKA

Slide2:

CASTLE KRÁSNA HôRKA Замок Krásna Hôrka Словакия Krásna Hôrka Slovensko Castillo Krásna Hôrka Eslovaquia Castello di Krásna Hôrka Slovacchia Kasteel Krásna Hôrka Slowakije Krasznahorka vára Szlovákia Slott Krásna Hôrka Slovakien Krásna Hôrka Kalesi Slovakya טירה Krásna Hôrka סלובקיה Le Château de Krásna Hôrka Slovaquie Κάστρο Krásna Hôrka Σλοβακία Burg Krásna Hôrka Slowakei Castelul Krásna Hôrka Slovacia Krásna Hôrka Castle Slovakia Krásna Hôrka Castelo Eslováquia Zamek Krásna Hôrka Słowacja

Slide3:

SLOVAKIA GPS N 48°39‘30‘‘ E 20°36‘01‘‘ Krásna Hôrka Castle TEXT

Slide4:

Krásna Hôrka / Slovensko Hrad Krásna Hôrka pochádza zo 14. storočia a leží v blízkosti mesta Rožňava. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1333. Hrad bol postavený na obchodnej ceste z Transylvánie do dnešného Poľska. Majiteľmi hradu boli známe rody – Máriássyovcov, Bebekovcov a Andrássyovcov. V marci 2012 bola veľká časť hradu zničená požiarom. Wikipedia Hudba : Apaches Fotografie : súkromné E-mail : [email protected] Zostavil : Steve Rok : 2016

Slide5:

Krásna Hôrka Castle / Slovakia Krásna Hôrka is a castle from the 14th century near to town Rožňava. The first recorded mention of the castle was in 1333. The castle was built on a trade route from Transylvania to today‘s Poland. Well-known families - Máriássy, Bebek and Andrássy were the owners of the castle. On March 2012 the castle was damaged by fire. Wikipedia Music : Apaches Photos : personal E-mail : [email protected] Arranged by : Steve Year : 2016

Slide6:

Castillo Krásna Hôrka / Eslovaquia El origen del Castillo Krásna Hôrka pone data del siglo 14 y el primer recuerdo escrito procede de los aňos 1333. Este Castillo está situado cerca de la ciudad Rožňava. El Castillo fue construido en el camino de comercio de Transylvania a Polonia contemporánea. Los propietarios del Castillo eran dinastías conocidas – Máriá-ssy, Bebek, Andrássy. El marzo del aňo 2012 una gran parte del Castillo devastó el incendio. Wikipedia Música : Apaches Fotos : privadas E-mail : [email protected] Selección : Steve Año : 2016

Slide7:

Le Château de Krásna Hôrka / Slovaquie Le Château Krásna Hôrka date du 14eme siècle et se situe près de la ville Rožňava en Slovaquie. La première mention écrite du château date de l'année 1333. Le château fut construit sur la route commerciale menant de la Transsilvanie vers la présente Pologne. Les propriétaires du château étaient les grandes familles nobiliaires, telles que Mariassy, Bebek et Andrassy. En mars 2012, une grande partie du château fut détruite par l‘incendie. Wikipedia Musique : Apaches Images : privés E-mail : [email protected] Arrange par : Steve Année : 2016

Slide8:

Burg Krásna Hôrka / Slowakei Die Burg Krásna Hôrka stammt aus dem 14. Jahrhundert und befindet sich in der Nähe der Stadt Rožňava. Die Burg wird zum ersten Mal im Jahre 1333 erwähnt. Die Burg liegt an der damaligen Handelsstraße von Transsilvanien bis nach dem heutigen Polen. Bekannte Adelsfamilien - Máriássy, Bebek und Andrássy zählten zu Besitzern der Burg. Im März 2012 wurde die Burg von einer Feuersbrunst stark beschädigt. Wikipedia Musik : Apaches Fotos : private E-mail : [email protected] Kompilierung : Steve Jahr : 2016

Slide9:

Krásna Hôrka Castelo / Eslováquia Krásna Hôrka é um castelo do século 14, próximo à cidade de Rožňava. A primeira menção registrada do castelo foi em 1333. O castelo foi construído em uma rota de comércio da Transilvânia à atual Polônia. Famílias conhecidas - Máriássy, Bebek e Andrássy foram as proprietárias do castelo. Em março de 2012, o castelo foi danificado por um incêndio. Wikipedia Música : Apaches Fotos : privadas E-mail : [email protected] Organizado por : Steve Ano : 2016

Slide10:

Castello di Krásna Hôrka / Slovacchia Krásna Hôrka è un castello del 14imo secolo, vicino alla città di Rožňava. Le prime notizie del castello risalgono al 1333. Il castello fu costruito su una via commerciale che va dalla Transilvania alla attuale Polonia. Nel corso della storia, famiglie famose quali Máriássy, Bebek ed Andrássy furono i proprietari del castello. Nel Marzo del 2012 il castello subì notevoli danni a causa di un incendio. Wikipedia Música : Apaches Foto : private E-mail : [email protected] Selezione : Steve Anno : 2016

Slide11:

Krasznahorka vára / Szlovákia A Krasznahorkai vár, amely nem messze Rozsnyótól fekszik a 14. században épült. Az első írásos feljegyzés a várról 1333-ból maradt fenn. Erdélyt és a mai Lengyelországot összekötő‹ kereskedelmi út-vonal mentén épült fel. A jól ismert Máriássy, Bebek és Andrássy családok tulajdoná-ban volt. 2012 márciusában a vár nagyobb része tűzvész következtében leégett. Wikipedia Zene : Apaches Fotók : privát E-mail : [email protected] Összeállította: Steve Év : 2016

Slide12:

Castelul Krásna Hôrka / Slovacia Krásna Hôrka este un castel din secolul al 14-lea în apropiere de oraş Rožňava. Prima mentionare a înregistrat a castelului a fost în 1333. Castelul a fost construit pe o rută comercială din Transilvania în Polonia astăzi. Familii bine-cunoscute - Máriássy, Bebek şi Andrássy au fost proprietarii castelului. Martie 2012, castelul a fost deteriorat de foc. Wikipedia Muzica : Apaches Fotografii : personale E-mail : [email protected] Montaj : Steve Data : 2016

Slide13:

Kasteel Krásna Hôrka / Slowakije Krásna Hôrka is een kasteel uit de 14e eeuw in de buurt van de stad Rožňava. De eerste geregistreerde vermelding van het kasteel was in 1333. Het kasteel werd gebouwd op een handelsroute van Trans-sylvanië aan de hedendaagse Polen. Bekende families - Máriássy, Bebek en Andrássy waren de eigenaars van het kasteel. Op maart 2012 werd het kasteel beschadigd door brand. Wikipedia Muziek : Apaches Foto : persoonlijk E-mail : [email protected] Compilatie : Steve Wijnoogst : 2016

Slide14:

Krásna Hôrka Kalesi / Slovakya Krásna Hôrka, Rožňava kasabasının yakınında 14. yüzyıldan ka-lan bir kaledir. Kalenin ilk defa 1333 yılında kaydına rastlanmıştır. Kale Transilvanya’dan bugünkü Polonya’ya uzanan ticaret yolu üzerinde inşa edilmiştir. Çok tanınmış Máriássy, Bebek ve Andrássy aileleri kalenin sahipleri olmuştur. Mart 2012’de çıkan yangında hasar görmüştür. Wikipedia Müzik : Apaches Fotoğraflar : özel E-mail : [email protected] Düzenleyen : Steve Yil : 2016

Slide15:

Замок Krásna Hôrka / Словакия Замок Krásna Hôrka от 14 века лежит недалеко от города Рожнява. Первое письменное упоминание о нём датируется 1333 годом. Построен на торговой дороге из Трансильвании / Семиградье / в ны-нешнюю Польшу. Владельцами были известные династии Марьяши, Бебек и Андраши. В марте 2012 года большая часть замка была уничтожена вследствие пожара. Wikipedia Музыка : Apaches Фотографии : частные Э-почта : [email protected] Составил: Steve Год : 2016 г .

Slide16:

Wikipedia Apaches מוסיקה : פרטיות תמונות : [email protected] gmail.com אימייל : Steve סודר על ידי : 2016 שנה : טירה Krásna Hôrka \ סלובקיה Krásna Hôrka היא טירה מהמאה ה -14 ליד העיר . Rožňava האזכור המתועד הראשון של הטירה היה ב 1333. הטירה נבנתה על נתיב הסחר מטרנסילבניה לפולין של היום. הבעלים של הטירה היו המשפחות הידועות - Máriássy, Bebek, Andrássy. במרס 2012 הטירה ניזוקה בשריפה.

Slide17:

Zamek Krásna Hôrka / Słowacja Krásna Hôrka – gotycki zamek na Słowacji, górujący nad miejscowością Krásnohorské Podhradie, w pobliżu Rożniawy. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1333 roku. Krásna Hôrka jest narodowym pomnikiem kultury. Zamek zbudował ród Mariássych ok. 1320 roku. Pełnił funkcję ochronną na szlaku handlowym wiodącego z północy. W XVl wieku pełnił rolę warowni na pograniczu tureckim. 10 marca 2012 roku zamek częściowo spłonął. Wikipedia Muzyka : Apaches Fotografie : prywatne E-mail : [email protected] Skompletował : Steve Rok : 2016

Slide18:

Slott Krásna Hôrka / Slovakien Krásna Hôrka är ett slott från den 14: e århundradet i närheten av staden Rožňava. Den första registrerade omnämnandet av slottet var 1333. Slottet byggdes på en handelsrutt från Transsylvanien till dagens Polen. Ägarna av slottet var de stora adliga familjer - Máriássy, Bebek och Andrássy. I mars 2012, en stor del av slottet förstördes av brand. Wikipedia Musik : Apaches Foto: privatbilder E-mail : [email protected] Sammanställt av : Steve År : 2016

Slide19:

Wikipedia Μουσική : Apaches Φωτογραφίες : ιδιωτικές Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected] gmail.com Συλλογή : Steve Έτος : 2015 Κάστρο Krásna Hôrka / Σλοβακία Το κάστρο Krásna Hôrka είναι του 14 ου αιώνα και βρίσκεται κοντά στη πόλη Rožňava. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά υπάρξεως του κάστρου ήταν το 1333. Το κάστρο χτίστηκε σε μια εμπορική διαδρομή από τη Τρανσυλβανία έως τη σημερινή Πολωνία. Ιδιοκτήτες του κάστρου ήταν οι πασίγνωστες οικογένειες των Máriássy, Bebek και Andrássy . Το Μάρτιο του 2012 το κάστρο καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Slide27:

Non-commercial presentation Thank you my friends for your help with the translation Adios Goodbye Hej då Addio Viszlát Au revoir Güle güle Dowidzenia Dovidenia До свидания Vaarwel Adeus להתראות Auf Wiedersehen La revedere Αντίο Exit music: The Apaches —Theme From The Deer Hunter

authorStream Live Help