Wieliczka (Janina)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: JaninaS

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Wieliczka

Slide2:

Jedním z nejznámějších a nejzajímavějších turistických cílů v sousedním Polsku jsou solné doly ve Věličce (polsky Wieliczka) nedaleko slovenských hranic kousek od Krakova. Od středověku do současnosti, plných 700 let se zde těží sůl. Důl je proslulý i jako centrum polského průmyslu minulosti a unikátní turistická atrakce. První solný důl je doložen již privilegiem krále Kazimíra Obnovitele z roku 1044, postupně se těžba rozšiřovala a máme o ní řadu zpráv z historických zdrojů. Ve 14. století za krále Kazimíra III. Velikého, který těžbu upravil zákonem, tvořily příjmy z těžby a prodeje soli až třetinu státních příjmů. Roku 1772 připadla celá oblast Rakousku, které zavedlo moderní těžební postupy s využitím techniky a mechanizace. Za rakousko-uherské monarchie, v polovině 19. století, byla také část dolů poprvé zpřístupněna veřejnosti.

Slide3:

Vstup do podzemí dnes zajišťuje těžní věž Daniłowicza. Jde o přízemní podlouhlou budovu s centrálním převýšením a vysokou věží, v jejíž koruně je viditelné soukolí se zavěšenými výtahy. Dopravou důlním výtahem v těžní věži začíná prohlídka dvou expozic solného dolu, skládajících se z turistické trasy a muzea.

Slide4:

mapa podzemí Dnes se solné doly rozkládají 7 km na délku a 0,9 km na šířku. Do hloubky dosahují 330 metrů pod zemský povrch. Labyrint chodeb se rozprostírá v devíti úrovních a má délku přes 300 km. Chodby spojují přes 3000 komor různých velikostí. Kromě zařízení a vybavení dolů tady jsou i podzemní kaple, jezírka a dokonce i společenské prostory, sály a restaurace. Podzemí je vyzdobeno také solnými sochami.

Slide5:

Do hloubky sto padesát metrů sestupujete po dřevěných schodech, abyste mohli shlédnout úžasné části solného dolu.

Slide6:

Pověst praví, že sůl do polské Věličky přišla podzemními stezkami až z dalekého Sedmihradska za uherskou princeznou Kingou, kterou ve 13. stol. pojal za manželku polský kníže Boleslav V. Stydlivý. Jiná verze stejné legendy hovoří o tom, že dobrá kněžna Kinga, když opouštěla svou vlast, upustila do solného pramene prsten. Ten se k ní vrátil v Polsku, když ho horníci nalezli v zemi právě v době, kdy kněžna projížděla Věličkou . Solné sousoší představuje podle legendy kněžnu Kingu, když jí horník podává nalezený prsten

Slide7:

Asi sto metrů pod zemí vytesali do ohromného, třpytícího se bloku soli 55 metrů dlouhou, 18 metrů širokou a 12 metrů vysokou prostoru, kterou podle vzoru nadzemních chrámů vyzdobili oltáři, svícny a sochami. Všechno ze soli a solných úlomků. Touto pověstí začínají dějiny místního solného dolu. Místní havíři také mají kněžnu náležité úctě. Z vděčnosti vybudovali princezně v předminulém století obrovskou kapli ze soli.

Slide8:

podzemní solná katedrála

Slide10:

Životnost solného dolu se obvykle omezuje na několik let, protože odtěžené podzemní prostory se zhroutí pod vysokým tlakem nadložních hornin. Ve Věličce se ale těží velké a mimořádně tvrdé bloky soli o objemu až 100 000 krychlových metrů, které mohly být proto vytěženy až na ochrannou vrstvu. Vznikly tak stabilní velké prostory, jen v některých místech vyztužené výdřevou. Horníci sály vyzdobili a vznikl osobitý podzemní svět plný soch, modliteben a kaplí.

Slide11:

Solné plastiky představují výjevy z bible

Slide14:

oltář s reliéfem Poslední večeře podle obrazu Leonarda de Vinci v kapli svaté Kingy

Slide15:

Muzeum Vělička vlastní největší sbírku pracovních nástrojů a zařízení, která podává dokonalý přehled o vývoji hornického řemesla od středověku až po současnost. Slaný vzduch zakonzervoval staré těžní vrátky, vratidla, vozíky a další předměty.

Slide17:

Muzeum Vělička vlastní největší sbírku pracovních nástrojů a zařízení

Slide18:

Komora Mikuláše Koperníka je zdobena sochou astronoma ze solného monolitu.

Slide19:

V kapli sv. Antonína byla sloužena první mše již roku 1698. Je nejstarší celkově zachovanou svatyní v dole. Její barokní interiér obsahuje tři oltáře vytesané v solné stěně, jsou zdobené plastickými řezbami a sochami modlících se mnichů.

Slide20:

socha krále Augusta II. Saského, zhotovená z bílé průzračné soli Kazimir Veliký

Slide21:

socha Panny Marie

Slide22:

solné jezero, kde 1 metr krychlový vody obsahuje neuvěřitelných 320 kg soli

Slide23:

Prohlídku podzemí provází plastiky králů, bůžků, skřítků i svatých, ale i sbírku pracovních nástrojů a zařízení, která podává dokonalý přehled o vývoji hornického řemesla od středověku až po současnost expozice představuje získávání solanky

Slide26:

Překvapivě jsou i lustry v solné katedrále. Vše bylo vytesáno z přírodní soli tak, aby to k sobě ladilo, ale osvětlení vyžadovalo pracnější proces. Po těžbě byla kamenná sůl rozpuštěna, roztok zbaven nečistot a znovu vysušen tak, až dosáhl vlastnosti skla.

Slide27:

další z lustrů v solné katedrále

Slide28:

Největší kaple blahoslavené Kingy je chrám kompletně vyhloubený v soli. Jeho rozměry nejsou zanedbatelné, půdorys měří 54 m x 17 m, strop je vysoký 12m. Kompletně vše, včetně oltáře, obrazů, soch svatých i svícnů je ze soli. Jeho zhotovení trvalo 30 let (1895-1927). Dnes se tady konají koncerty a mše.

Slide29:

Pořádají se tady také svatby včetně svatební hostiny

Slide30:

Důl byl zapsán na původním seznamu světového dědictví UNESCO už v roce 1978.

Slide31:

texty a foto síť internetu - např. Irena Hrušková, 2007: http://www.desperado.cz/polsko/solny-dul-wieliczka/ http://www.cestovatel.cz/clanky/solne-doly-wieliczka-unikat-pod-zemi/ http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/Wieliczka%202005/index.htm © 4. 3 .2012 JaninaS [email protected] http://www.jkk.estranky.cz/ hudba: F.M.Bartholdi - Sonáta pro varhany - Allegro assai vivace - hraje Josef Krušina hudba: Felix Mendelssohn Bartholdy- Sonáta pro varhany č. 1 f moll - 4. Allegro assai vivace — hraje Josef Krušina

authorStream Live Help