Droga je nula, zivot je jedan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA POKRENULA JE KAMPANJU BORBE PROTIV NARKOMANIJE:

GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA POKRENULA JE KAMPANJU BORBE PROTIV NARKOMANIJE

“DROGA JE 0 ŽIVOT JE 1”:

“DROGA JE 0 ŽIVOT JE 1”

ZAVISNOST OD DROGA? UPOTREBA ZLOUPOTREBA NARKOMANIJA :

ZAVISNOST OD DROGA? UPOTREBA ZLOUPOTREBA NARKOMANIJA

:

ZAVISNIK JE OSOBA KOJA JE DOŠLA U STANJE ZAVISNOSTI OD UZIMANJA NEKE VRSTE ILI VIŠE DROGA, ŠTO PROIZILAZI IZ INTERAKCIJE IZMEĐU ORGANIZMA I DROGE .

KAKO SE MOŽE POSTATI NARKOMAN?:

KAKO SE MO Ž E POSTATI NARKOMAN ?

Problemi sa zavisnošću od narkotika nisu sudbina samo slabih, neobrazovanih ljudi, nesrećnika ili kriminalaca. Navikavanje na heroin događa se nakon 8-10 uzimanja. I već nakon toga ne možeš da budeš ravnodušan prema ovom prašku. Zbog toga mnogi ljudi probaju narkotike iz radoznalosti jer su im primer drugovi, i ne razmišljaju o posledicama koje će ga kroz par godina pretvoriti u osobe bez cilja koje održava pomisao kako da uzme narkotik. :

Problemi sa zavisnošću od narkotika nisu sudbina samo slabih , neobrazovanih ljudi , nesrećnika ili kriminalaca . Navikavanje na heroin događa se nakon 8-10 uzimanja . I već nakon toga ne možeš da budeš ravnodušan prema ovom prašku . Zbog toga mnogi ljudi probaju narkotike iz radoznalosti jer su im primer drugovi , i ne razmišljaju o posledicama koje će ga kroz par godina pretvoriti u osobe bez cilja koje održava pomisao kako da uzme narkotik .

Koji su znaci upotrebe narkotika?:

Koji su znaci upotrebe narkotika ?

PowerPoint Presentation:

- pogor š an fizi č ki izgled , - pogor š an uspeh u š koli , - poreme ć en ritam dana , - finans i jski gubici , - našli ste kod kuće čađavu kašiku , tablete ili - igle u džepu , komadiće folije , različite praškove ili cigarete .

Može li čovek sam da se zaustavi? Ne! Zavisnicima je teško da sami ostave drogu.:

Mo ž e li č ovek sam da se zaustavi ? Ne ! Z avisnicima je te š ko da sami ostave drogu .

:

Motivi po č etka upotrebe psihoaktivnih supstanci , narkotici prvi put probaju u periodu puberteta : - r adoznalost , - druženje sa narkomanima , - lična nesigurnost ,

:

- potreba za dokazivanjem , - buntovništvo , - osećaj dosade , - problemi (u porodici , školi , društvu ) , - uticaj vršnjaka , - želja za pripadanjem grupi , - bekstvo od realnosti i - samostalnost .

Razlozi kasnije zloupotrebe droge: :

Razlozi kasnije zloupotrebe droge : - bekstvo od stvarnosti , - lična nesigurnost , - iščekivanje efekta droge , - želja za euforičnim efektima i - osećanje prijatnosti .

Formiranje zavisnosti: Sklonost ka heroinu se obrazuje posle 10-15 konzumiranja, pri čemu  do zavisnosti dolazi kod svih živih bića.:

Formiranje zavisnosti : Sklonost ka heroinu se obrazuje posle 10-15 konzumiranja , pri čemu do zavisnosti dolazi kod svih živih bića .

Fizička zavisnost:

Fizi č ka zavisnost Simptomi su : N ervoza , kijanje , zevanje , bolovi u mišićima nogu , ruku , u krstima , bolovi u kostima , zglobovima , mučnina , povraćanje , dijareja , nesanica , nemogućnost da se namesti udobno u krevetu prilikom spavanja , znojenje , guščija koža i halucinacije .

Postoji  izreka: “Šta može da bude jače od heroina? Odgovor je – kriza od heroina.“ :

Postoji izreka : “ Šta može da bude jače od heroina ? Odgovor je – kriza od heroina .“

Preporučena prevencija za mlade: :

Preporučena prevencija za mlade: Dobra povezanost me đ u članovima porodice . Roditelji koji znaju : čime se deca bave i sa kim se druže . Jasna i dosledna pravila ponašanja svih članova porodice .

Loš izbor može dovesti do gubitka života!:

Lo š izbor mo ž e dovesti do gubitka ž ivota !

Faktori rizika za uzimanje droga: :

Faktori rizika za uzimanje droga :

Haotično funkcionisanje porodice, naročito ako roditelji i sami zloupotrebljavaju alkohol, droge ili medikamente ili se kockaju.:

Haotično funkcionisanje porodice , naročito ako roditelji i sami zloupotrebljavaju alkohol , droge ili medikamente ili se kockaju .

PowerPoint Presentation:

Neuspeh roditelja da postave pravila ponašanja u porodici .

PowerPoint Presentation:

Nedostatak vezanosti , topline i dobre komunikacije izme đ u dece i roditelja .

PowerPoint Presentation:

Izuzetna stidljivost ili agresivno ponašanje deteta u kući , školi i okruženju .

PowerPoint Presentation:

Loš uspeh u školi i o dsustvo veštine komunikacije u društvu vršnjaka .

PowerPoint Presentation:

Druženje sa decom koja su sklona socijalno devijantnom ponašanju i s redina koja toleriše uzimanj e droga , alkohola i sl.

Izbegavanje istine poricanje.:

Izbegavanje istine poricanje .

U čemu roditelji i prijatelji greše?:

U čemu roditelji i prijatelji greše?

Veruju da su deca dovoljno odrasla i samostalna čim napune 14, 15, 16 godina. Ne razgovaraju sa svojom decom i ne znaju šta im je važno, šta ih raduje, a šta čini nesrećnim i malodušnim. Ne daju dovoljno informacija o drogama, misle da će to uraditi škola i društvo. Zauzeti su svojim poslovima. :

Veruju da su deca dovoljno odrasla i samostalna čim napune 14, 15, 16 godina . Ne razgovaraju sa svojom decom i ne znaju šta im je važno , šta ih raduje , a šta čini nesrećnim i malodušnim . Ne daju dovoljno informacija o drogama , misle da će to uraditi škola i društvo . Zauzeti su svojim poslovima .

PowerPoint Presentation:

- Nedovoljno vremena provode sa decom . - Izbegavaju suočavanje sa problemima koje imaju sa decom . - Stide se da priznaju da imaju probleme i da ne umeju da ih reše . - Zameraju dobronamernoj okolini koja ih na to upozorava . -Ne traže pomoć stručnjaka kad im je potrebna .

U čemu roditelji NE greše? :

U čemu roditelji NE greše ?

ŠTO: :

ŠTO: - Vole i brinu o svojoj deci i trude se da ih razumeju . -Vole da znaju sa kim se druže njihova deca . - I nteresuje ih kako deca provode vreme u školi i van nje . - Hoće da ih nauče svim pametnim stvarima koje oni znaju . - Znaju da decu ne treba “ štititi ” od problema , nego im treba pomoći da nauče kako da ih rešavaju . - Znaju kad su deci potrebni , a kad nisu .

  BUDITE RODITELJ SVOJOJ DECI, A KAD ODRASTU BUDITE DRUGOVI!!! :

BUDITE RODITELJ SVOJOJ DECI, A KAD ODRASTU BUDITE DRUGOVI!!!

PREPORUČENA PREVENCIJA ZA MLADE::

PREPORU ČENA PREVENCIJA ZA MLADE: - D obra povezanost među članovima porodice. - R oditejli koji znaju čime se deca bave i sa kim se druže . - J asna i dosledna pravila ponašanja svih članova porodice . - R oditelji aktivno učestvuju u svakodnevnim aktivnostima svoje dece . - D obar uspeh u školi, prihvatanje saveta starijih .

PowerPoint Presentation:

N e rade ć i ni š ta i č ekaju ć i da sam pacijent zatraži pomoć , porodica samo produžava agoniju i potpomaže da situacija ostane kakva jeste . Ozbiljno porazgovarajte i saopštite mu svoje namere . Pozovite na taj razgovo r rođake koji za njega predstavljaju autoritet . Ukoliko je on finansijski zavistan od vas prestanite da ga finansirate .

PowerPoint Presentation:

LEČENJE ZAVISNIKA OD DROGA: DOBROVOLJNO

OBAVEZNO LEČENJE KAO MERA BEZBEDNOSTI:

OBAVEZNO LEČENJE KAO MERA BEZBEDNOSTI

IZLAZ IPAK POSTOJI:

IZLAZ IPAK POSTOJI

PowerPoint Presentation:

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI Adresa : TEODORA DRAJZERA 44 Broj telefona : 011 3671 429 Email adresa : z avodzb [email protected]

PowerPoint Presentation:

STVAR JE ODLUKE, ODLU ČI DA KAŽEŠ NE !

:

Statistika o Narkomaniji u Srbiji : Za Srbiju se procenjuje da ima od 150.000 zavisnika . Realne brojke su mnogo već e .

PowerPoint Presentation:

U Srbiji trenutno živi 20 hiljada injekcirajućih narkomana , koji spadaju u najopasnije zavisnike . U Beogradu se procenjuje da na 1000 stanovnika živi 5 registrovanih korisnika narkotika . Ta cifra je višestruko veća - brojke pokazuju i do 20 narkomana na 1000 stanovnika Beograda

Mladi uzrasta od 14 do 25 godina u čak 70% slučajeva koristi drogu uz alkohol i duvan. Negativan trend pokazuje da se sa drogom počinje sve ranije, sada je to već od osnovnoškolskog uzrasta. :

Mladi uzrasta od 14 do 25 godina u čak 70% slučajeva koristi drogu uz alkohol i duvan . Negativan trend pokazuje da se sa drogom počinje sve ranije , sada je to već od osnovn oškolskog uzrasta .

ZABLUDE:

ZABLUDE

PowerPoint Presentation:

Postoje “LAKE” I “TEŠKE” droge . NETAČNO! Neke dovode do psihičke zavisnosti, a neke i do psihičke i fizičke zavisnosti.

Povremeno uzimati droge nije rizično. NETAČNO! Mozak čoveka evolucijom nije pripremljen za upotrebu droga i njihovo uzimanje dovodi do poremećaja i pada funkcija nervnog sistema. :

Povremeno uzimati droge nije rizično . NETAČNO! Mozak čoveka evolucijom nije pripremljen za upotrebu droga i njihovo uzimanje dovodi do poremećaja i pada funkcija nervnog sistema.

- Sve treba probati. NETAČNO! Osoba koja ima zrelost zna da odredi šta je dobro, a šta nije, ima zreo odnos prema autoritetima i uvažava preporuke društva u kome živi. :

- Sve treba probati . NETAČNO! Osoba koja ima zrelost zna da od r edi šta je dobro, a šta nije, ima zreo odnos prema autoritetima i uvažava preporuke društva u kome živi.

PowerPoint Presentation:

Danas svi uzimaju droge . NETAČNO! Osobe koje uzimaju drogu kreću se u uskom krugu sebi sličnih ljudi iz čega pogrešno zaključuju da droge uzimaju svi.

U SVOM PROBLEMU NISI SAM!:

U SVOM PROBLEMU NISI SAM!

ISTINE :

ISTINE

PowerPoint Presentation:

Moguće je prestati sa uzimanjem droga . TAČNO! Prirodni razvoj svake osobe potpomognut od strane porodice i stručnjaka vodi ka izlečenju.

Posle lečenja može se živeti normalno. TAČNO! Ukoliko se lečenje započne na vreme i traje koliko treba, život se može nastaviti tamo gde je „stao“. :

Posle lečenja može se živeti normalno . TAČNO! Ukoliko se lečenje započne na vreme i traje koliko treba , život se može nastaviti tamo gde je „ stao“ .

Svako je kovač svoje sreće. TAČNO! Iako ne sve, ali mnogo šta zavisi od ličnog truda i napora da se ostvare željeni ciljevi. :

Svako je kovač svoje sreće . TAČNO! Iako ne sve, ali mnogo šta zavisi od ličnog truda i napora da se ostvare željeni ciljevi .

Život bez droge može biti toliko lep. TAČNO! Čovek je utoliko srećniji ukoliko je našao više različitih aktovnosti koje mu donose zadovoljstvo i bez veštačkih stimulansa.:

Život bez droge može biti toliko lep. TAČNO! Čovek je utoliko srećniji ukoliko je našao više različitih aktovnosti koje mu donose zadovoljstvo i bez veštačkih stimulansa .

Teško je biti mlad u današnje vreme. TAČNO! Ali, prihvati izazov, istrajati u naporima i stići do cilja donosi veliko zadovoljstvo i poštovanje.   :

Teško je biti mlad u današnje vrem e . TAČNO! Ali , prihvati izazov, istrajati u naporima i stići do cilja donosi veliko zadovoljstvo i poštovanje .

PowerPoint Presentation:

NEKAD SAD

Primer posrnuća zvezde Holivuda: Makoli Kalkin:

Primer posrnu ća zvezde Holivuda: Makoli Kalkin Kalkin , koji se proslavio u serijalu "Sam u kući ” sada ima trideset i jednu godinu i gotovo je neprepoznatljiv . Prema navodima američkih tabloida on je gotovo predozira n završio u bolnici , gde su mu lekari jedva spasli život .

authorStream Live Help