HOA LAN- butky NguyenNhung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hoà Lan d?t nu?c thanh bình! Bút ký & hình ?nh: Nguyên Nhung

Slide 2: 

Xe chuy?n bánh dua phái doàn Hoa Bu?i Vu?t Ð?i Duong xa d?n vuong qu?c Belgium êm d?m, b? l?i nh?ng con du?ng ngo?i ô xanh mát bóng cây mùa hè, nh?ng cánh d?ng mon m?n lá non và ru?u bia còn thom mùi lúa m?ch. Dù ch? m?t l?n ghé qua nhung v?n ghi d?m trong tâm kh?m tình d?ng huong cu? ngu?i Biên Hoà trên x? l?, m?i dó r?i l?i chia xa, nghe nhu vòng tay ôm còn mang theo tình d?ng huong ngu?i x? Bu?i. T? B? qua Hoà Lan là m?t ch?ng du?ng khá dài, m?i ngu?i ng? gà ng? g?t cho d?n khi xe qua biên gi?i và nh?ng cánh d?ng c? xanh r?n màu lá m? c?a Hoà Lan hi?n ra tru?c m?t, t?ng dàn bò s?a l?m d?m hai màu den tr?ng n?i b?t giuã cánh d?ng c? b?t ngàn n?i ti?p nhau. Xe ch?y d?c theo nh?ng xa l? mà m?t bên là khu k? ngh? hay công nghi?p, m?t bên là nhà c?a xen l?n nh?ng con kinh dào tho m?ng y h?t nh?ng con r?ch mi?n d?ng quê mi?n Nam Vi?t Nam cùng kh?p d?t nu?c này. Nh?ng b?c tranh d?ng quê n?i ti?p nhau, s? hoà h?p Ð?t và Nu?c là hình ?nh cu? Hoà Lan, m?t x? s? du?c gây d?ng b?i chính công s?c và s? chinh ph?c tru?ng k? cu? ngu?i dân noi dây, m?t d?t nu?c th?p hon m?t bi?n c? thu?c mà t?n t?i du?c là m?t di?u h?t s?c k? di?u.

Slide 4: 

Th?c ra thì Hoà Lan không r?ng bao nhiêu, v?i di?n tích hon 41.000 km2, dân s? kho?ng g?n 17 tri?u ngu?i, nhung th? dô Amsterdam dã cho du khách nhi?u thú v? khi ghé tham. Tên chính c?a Hòa Lan là “The Netherlands”, vùng d?t th?p hon m?t bi?n. Khí h?u ? dây r?t ng?, Miên Thu?, m?t cô b?n van dã có l?n vi?t bài mô t? v? nh?ng cánh d?ng hoa Tulip th?t d?p, nhung th?i ti?t th?t thu?ng khi n?ng khi mua nhu ngu?i dàn bà d? h?n d? gi?n. Ð?c bi?t là gió, d? ngu?i phuong xa chu?n b? áo mua, dù che d?u và khan quàng c? khi b?t ch?t con mua chi?u d? xu?ng thành ph? da s? phuong ti?n di chuy?n b?ng xe d?p. Th?t ra chính ph? Hoà Lan dã khuy?n khích ngu?i dân c?a h? di xe d?p, lý do vì thành ph? nh?, du?ng xá không r?ng rãi l?m nên vi?c di chuy?n b?ng xe d?p r?t ti?n l?i, không làm ô nhi?m không khí.

Slide 6: 

Tr? l?i chuy?n hành trình trên du?ng tru?ng xa, r?i rác là nh?ng c?i xay gió b?ng g? cu? ngu?i H?i dùng s?c gió d? xay b?t, bom nu?c r?t ti?n d?ng cho nông nghi?p. Xe ng?ng l?i d?c du?ng d? bà con xu?ng chiêm ngu?ng m?t chi?c c?i xay gió t?n m?t, trên m?t cánh d?ng mông mênh. Hai cánh qu?t gió kh?ng l?, g?i nh? d?n câu chuy?n d?c ngày còn nh? v? anh chàng hi?p si Ðông Ki Kh?t khùng diên, tu?ng mình là m?t nhân v?t anh hùng tr? gian di?t b?o, dánh nhau su?t dêm không m?i m?t v?i cánh qu?t c?i xay vuon nh?ng cánh tay dài nghêu ngao gi?a tr?i khuya im v?ng. Nhà c?a ? Hòa Lan cung th?t xinh x?n nh? bé tuong x?ng v?i d?a lý cu? d?t nu?c này, nh?ng ngôi nhà nhu trong truy?n c? tích n?m k? c?n nhau có mái d?c xuôi xuôi, l?p ngói d? bên c?nh nh?ng con kinh dào làm tang thêm v? tuoi mát. Vùng quê Hoà Lan nói lên s? trù phú cu? d?t nu?c h?, không có mái rom mái r?, không có con trâu cái cày khi n?n nông nghi?p dã du?c công nghi?p hoá, nh?n nho nh?ng dàn bò s?a m?p m?p c?ng hi?n cho k? ngh? s?a bò và phô mai d?i dào nh?t trên th? gi?i.

Slide 8: 

Ð?n tham m?t x? s? nào cung v?y, du khách không th? ch? tìm d?n noi ph?n hoa dô h?i d? k?t lu?n dó là m?t d?t nu?c giàu d?p, nhu ngu?i Vi?t tha huong nay tr? l?i quê nhà, ch? quanh qu?n trong nh?ng khách s?n, nhà hàng, siêu th?, gi?i trí cho dân r?ng r?nh ti?n b?c, r?i k?t lu?n r?ng quê huong ta gi? dây giàu d?p l?m. N?u chui vào nh?ng khu dân sinh chen chúc trong nh?ng con h?m Sàigòn dây di?n giang t? tung, giá nhu ch?u khó nhìn ng?m nh?ng ngu?i ph? n? buôn gánh bán bung trên v?a hè, ngu?i an xin ng?i hàng dãy tru?c c?a nh?ng ngôi giáo du?ng huy hoàng tráng l? bu?i l? sáng ngày ch? nh?t, m?i bi?t cái no d? h?nh phúc th?t ch? là màu s?c diêm duá, trong cái “gam” màu t?i cu? b?c tranh xám nghoét. Tôi v?n yêu mi?n quê ? s? thu?n h?u trên nét m?t con ngu?i, ? c?nh thiên nhiên không màu mè gi? t?o, vì th? khi xe lan bánh ch?m ch?m di trên con dê th?t cao n?m sát b? bi?n, d? di vào m?t làng chài Volendam thì m?i ngu?i reo lên thích thú. Anh tài x? ngu?i Pháp cho xe di d?n xu?ng khu làng chài vòng vo d? tìm bãi d?u xe, lùi sát mé bi?n là nh?ng hõm sâu , lúc dó bà con ng?i trên xe nhu lên con s?t, tim mu?n ng?ng d?p vì ch? c?n gie m?nh m?t chút là m?i ngu?i d?u du?c t?m bi?n b?t d?c di, hay cung b? d?u gãy xuong.

Slide 10: 

Mô Ph?t! M?t ch? th? phào ch?p tay vái lia l?a nh?y v?i xu?ng xe, m?i ngu?i l?c t?c theo duôi r?i tuá vào khu làng Chài Volendam, trên con d?c cao là m?t dãy hàng quán m?c lên qu?ng cáo h?i s?n ra s?c m?i chào du khách b?ng nh?ng b?ng hi?u trung d?y cá, cá chiên, cá nu?ng, cá h?p, an kèm v?i bánh mì nu?ng cung r?t ngon. Nh?ng quán nh? m?c ven b? bi?n, thuy?n bè d?u san sát c?nh mé nu?c. Ngu?i dân ? dây có nét m?t hi?n hoà dôn h?u, v?i s? lu?ng cá dánh b?t m?i ngày du s?c cho h? bán buôn m?t cách th?t hào phóng, khá r? d? du khách có th? mua và ng?i an ngay trên nh?ng bang dài d?t d?c theo b? bi?n. Ð?ng trên m?t dê r?i nhìn ra bi?n, m?t dàn chim bay sà th?p trên m?t nu?c b?c thành nh?p c?u Ô Thu?c th?t ng? nghinh. R?i so sánh s? chênh l?ch cu? b? và bi?n, du khách không kh?i nghi v?n vo n?u nhu ngày nào dó m?t con sóng l?n tràn vào, s? ra sao nh?? Mái nhà ch? cao ngang t?m t?m v?i con dê, sau phiá ngoài quán hàng buôn bán có nh?ng con d?c nh?, di xu?ng phiá sau là m?t x? d?o Hòa Lan, nhà c?a cung li?n nhau trong nh?ng ngõ h?m l?n nh?, nhà nào sân tru?c cung tr?ng nhi?u khóm hoa nh? d? màu r?t d?p m?t, phiá ngoài c?a s? cung tr?ng hoa, di kh?p các nu?c Âu Châu vào cu?i xuân sang hè, du khách d?u nhìn th?y v? vui tuoi cu? hoa c? tràn lan kh?p noi.

Slide 12: 

Tôi và cô b?n m?i quen bên Pháp r? nhau ghi l?i vài t?m hình tru?c nhà m?t ngu?i trong xóm d?o có cây h?ng leo tít lên mái nhà th?t d?p. G?n ngay dó là m?t chi?c c?u b?c qua con r?ch sâu, dàn v?t boi l?i tho? thuê và trên sân l? thiên cu? m?t ngôi nhà xinh xinh, chú chó con ng?i ch?m ch?m nhìn khách su? rân lên, sau t?m màn m?ng rua th?t d?p qua cu? s? th?y th?p thoáng bóng ngu?i nhìn ra m?m cu?i thân thi?n. Vài thân li?u m?m r? bóng xu?ng m?t nu?c, bu?c qua sân ngôi giáo du?ng mi?n quê don so nhung r?t d? thuong. Du khách t? các noi, cung có th? là nh?ng ngu?i hành huong m? d?o, lúc dó dang xúm quanh m?t hu?ng d?n viên du l?ch, d? nghe cô k? v? l?ch s? cu? ngôi giáo du?ng và s? hình thành c?a xóm d?o. M?i ngu?i t?n mát ra di vòng quanh làng Volendam, m?t vài ti?m buôn bán d? k? ni?m nhu khan quàng, dây chià khoá và gu?c g?, m?t dãy gu?c g? xanh d? d? màu v? hoa, trông r?t vui m?t. So v?i nh?ng dôi gu?c m?c hay gu?c Dakao cu? Vi?t Nam thì thua xa, vì v? thô k?ch cu? nó, nhung nghe nói nh?ng dôi gu?c g? này b?t ngu?n vì s?ng trong mi?n d?t th?p hon m?t bi?n, du?ng xá ng?p bùn xình nên ch? có nh?ng dôi gu?c g? m?i ch?u n?i thôi.

Slide 14: 

Chúng tôi nhu l?c vào m?t khung c?nh êm d?m cu? quê nhà ngày xua, con ngõ nh? tr?ng r?t nhi?u hoa c?nh ven theo l?i di, cu?c s?ng bình d? c?a làng Chài cung gi?ng h?t m?t xóm nh? ? Vi?t Nam thu? nào. Khách du l?ch mu?n bi?t nhà nào giàu hay nghèo, ch? c?n nhìn qua t?m rèm c?a b?ng to l?a d? th?y cách trung bày cu? ngôi nhà ?y, s? bi?t du?c cách s?ng cu? h? ra sao? M?t gian phòng nh? trung bày theo l?i c? , bao gi? cung th?p thoáng bàn th?, tru?c lò su?i d? vài dôi gu?c g?, cái d?c bi?t cu? m?t gia dình Hòa Lan n?n n?p quý là ? ch? này, h? mu?n duy trì l?i nhu d? b?o t?n nét van hoá trong gia dình Hòa Lan thu?n tuý. Sau khi an u?ng no nê và d?o vòng quanh ven bi?n, không th? nói dây là m?t noi danh lam th?ng c?nh, nhung mu?n di sâu vào d?t nu?c con ngu?i Hòa Lan thì không noi nào b?ng noi này. Nhìn th?t g?n s? ph?n d?u cu? ngu?i dân x? s? này, d? bi?t t?i sao h? hãnh di?n nói r?ng d?t nu?c này là món quà cu? thu?ng d? ban cho h?, nhung s?c ph?n d?u d? bi?n bi?n thành ru?ng lúa nuong dâu trù phú nhu bây gi?, là s? kiên trì b?n b? cu? ngu?i dân Hoà Lan.

Slide 16: 

Bây gi? dã x? trua, tru?c khi vào th? dô Amsterdam xe còn ghé vào m?t xu?ng s?n xu?t “Fromage” cu? Hoà Lan. Ðây g?n nhu m?t trang tr?i mi?n quê có ti?ng chó s?a, dàn gà tuá ra vu?n tìm m?i, m?y con bò s?a d?ng, n?m du?i g?c cây râm mát. Du khách ai mu?n xem cho bi?t d?u du?c phép vào ch?p ?nh, m?t thi?u n? Hoà Lan r?t d?p hu?ng d?n cho m?i ngu?i bi?t quá trình ch? bi?n t? s?a ra phô mai có nhi?u lo?i khác nhau, ai cung du?c n?m th? tru?c khi mua v? làm quà cho gia dình, nh?ng bánh phô mai tròn x?p trên m?t qu?y dang ch? b? vào túi cu? khách du l?ch. Tuy nhiên, nh?ng ngu?i an không quen s? không thích thú gì l?m v?i nh?ng lo?i phô mai này vì nó hoi n?ng mùi m?t chút. Bu?i sáng tr?i th?t d?p, n?ng óng ?, v?y mà bu?i x? chi?u khi xe r?i làng Chài dua du khách v? trung tâm th? dô Amsterdam, ông tr?i x?m m?t xu?ng báo hi?u m?t con mua. Khí h?u Hoà Lan qu? th?t d? thay d?i nhu cô gái d?y thì v?i bao nhiêu bi?n chuy?n cho m?t ngày, khi?n du khách dóng vai tình nhân ch?ng làm sao hi?u n?i lòng d? cu? nàng d? mà deo du?i. Ai n?y tiu ngh?u khi xe vào bãi d?u, tr?i l?c r?c mua, nhìn thành ph? v? chi?u có r?t nhi?u ngu?i x? d?ng xe d?p ch?y nháo nhào trên ph?. ? dây hình nhu uu tiên cho ngu?i di xe d?p ch? không ph?i cho ngu?i di b?, nên nhi?u khách b? hành ph?i nép vào l? du?ng d? cho nh?ng chi?c xe d?p ch?y vù vù qua m?t.

Slide 18: 

Th? là tr?i mua, th? là th?t h?n v?i cô b?n tho d? m?n dang nôn nao ch? d?i b?n xa d?n tham. Ti?c th?t là khi cùng ng?i d?i trên con ph? ?y, cùng lang thang trên các ng? du?ng này mà l?i không d? duyên d? g?p nhau. Mua b?t d?u n?ng h?t và khách ch?y v?i vào v?a hè núp mua, r?i nhào vào cu? ti?m bách hoá , áo mua dã chi?n và dù bán d?t nhu tôm tuoi, thôi thì tru?c che mua sau mang v? làm k? ni?m, giá c? tuong d?i nh? nhàng. Lâu l?m m?i du?c di du?i mua d? nghe nh?ng gi?t mua l?p d?p gõ t?ng phím bu?n trên chi?c dù nh?, m?t chút lãng m?n cu? tu?i tr? Sài Gòn nam nào tr? v?, cung nh?ng con ph? bu?n thua ngu?i th?p thoáng nh?ng chi?c xe d?p v?t qua m?t th?i h?c trò trong ký ?c. Chi?u mua Amsterdam gi?ng l? lùng chi?u mua ? Sài Gòn nam xua, khách b? hành không h?i h? mà ch? l?ng th?ng d?m bu?c nhu m?i ngu?i dang di tìm l?i trong dáy lòng c?m giác m?t chi?u mua trong di vãng.

Slide 20: 

Amsterdam có nhi?u nhà hát, phòng hoà nh?c, vi?n b?o tàng và quán an, r?t nhi?u nh?ng ki?n trúc lâu d?i có t? th? k? th? 17. Muà hè khí h?u th?t mát m?, nhung v? muà dông mua gió th?t thu?ng, tr?i l?nh ?m u?t mà l?i r?t nhiêù gió nên có v? nhu t?t c? d?u cô d?ng khi?n lòng ngu?i b?ng thành ra tr?m c?m. Lo gì! Vì là m?t x? s? tôn tr?ng m?i th? t? do, nên ch? c?n bu?c qua bên kia c?u b?c ngang con kinh dào th?t tho m?ng, dã th?y m?t m?t khác khá h?p d?n cu? th? dô, dó là Khu Ðèn Ð? và r?t nhi?u quán cà phê thom mùi “c?”. Ð?i di?n v?i dãy quán cà phê lo?i này là m?t ngôi chuà Trung Hoa, d?ng bên l? du?ng còn nghe v?ng ti?ng t?ng kinh l?n trong h?i chuông mõ ngân nga nhu mu?n réo g?i nh?ng tâm h?n l?c loài v? v?i chân tâm. Gi?a th? gi?i xô b? này, ti?ng chuông ti?ng mõ kia có l?n át du?c ti?ng nh?c g?m rú thác lo?n cu? loài ngu?i nh?y nh?a tru? l?c và bóng dèn m? trong nh?ng quán cà phê ?!!

Slide 22: 

Có m?t cái gì dó tuong ph?n trong lòng du khách khi l?c bu?c d?n dây, dù sao thì cung dã t?i r?i, xem qua có gì l? nhu l?i thiên h? d?n th?i v? m?t thành ph? d?y nh?ng di?u khó hi?u. Nh?ng con du?ng nh? giao nhau nhu khu bàn c?, kh?p kh?nh bu?c th?p bu?c cao du khách có th? tò mò nhìn vào can ph? nào có dèn d?, m?t ho?c hai cánh hoa th?p thoáng trong ô cu? kính, tro tr?n phô bày t?ng du?ng cong nét lu?n d? d?i khách mua hoa. Ngó quanh thì dám du khách ph? n? dã bi?n g?n h?t, ch? còn m?t vài ông tò mò nhìn lom lom vào t? kính ng?m ngu?i d?p dang m?m cu?i chiêu m?i khách giang h? lãng t?. Th?c ra thì cung gi?ng nhu h?ng tram ngu?i d?p di?n “bikini” trên bãi bi?n thôi, nhung ? dây nh?ng ngu?i nh?y c?m có th? nh?n ra n?i bu?n len lén hi?n v? trong dôi m?t nhung den cu? các nàng k? n? buôn huong bán ph?n. Ôi thân ph?n dàn bà, nào là “h?ng nhan da truân”, nào là “h?ng nhan b?c ph?n”, r?i thì “h?ng nhan b?c m?nh” chi chi dó ph?i chang d?p cung ?n trong cái nghi?p kh? muôn d?i cu? cái d?p.

Slide 24: 

Trong d?u tôi b?ng nhu nghe v?ng l?i m?t ca khúc r?t hay cu? mi?n Nam thu? ?y, tôi không nh? là cu? nh?c si nào, và hình nhu dây là m?t bài tho ph? nh?c, vi?t cho nh?ng ngu?i ph? n? có c?nh d?i truân chuyên nhi?u n? tình: “ Ta ti?c cho em, ta ti?c cho em Nhìn em tay nâng ly ru?u Môi cu?i mà l? nhu roi ... Môi cu?i mà l? nhu roi ...” Cu?c d?i nghi cho t?n cùng thì cung ch? là ?o m?ng. Tôi miên man nghi d?n câu tho c? mà ông th?y già th?i Trung H?c hay d?c cho lu h?c trò nghe, m?t bu?i chi?u mua trong l?p h?c mù mù ánh dèn vàng soi xu?ng nh?ng dãy bàn h?c lem lu?c v?t m?c. Ti?ng ngâm nga cu? ông th?y giáo già yêu van chuong nhu d?ng mãi trong lòng tôi: “Công h?u b?ch c?t, h?ng ph?n khô lâu” Vô thu?ng c?, tôi dã xin phép th?y d?ch thoáng bài tho cho m?y duá b?n tu?i h?c trò hi?u thêm chút n?a v? cu?c d?i muôn m?t : « Phù du ta dánh m?t vòng Công h?u xuong tr?ng, má h?ng s? khô. » Nguyên Nhung ( Mùa h? 2010)

Slide 25: 

Chào T?m Bi?t! Hòa Lan, d?t nu?c thanh bình