Tu bac vo nam - Artist:Unknown

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: kimeo (130 month(s) ago)

This PPS shows exactly what the Vietnamese Comunist Party governed VN now.

Presentation Transcript

Slide 1: 


Slide 2: 

M?t lu vô luong di b?ng dép râu Hai tay c?m cây AK gi?i phóng son hà

Slide 3: 

Gi?i phóng chi dâu, nhân dân dói nghèo, Vi?t Nam g?n nhu d?ng chót.

Slide 4: 

Th? gian chê cu?i, vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô.

Slide 5: 

R?i chúng b?t dân di b? d?i, r?i chúng b?t dân di th?y l?i. Làm thì nhi?u luong ch?ng có.

Slide 6: 

Thành ph? t?i thôn xa kiêu gào, ch?ng bi?t ki?m dâu ra h?t g?o, toàn là mì v?i bo bo.

Slide 7: 

T? b?c vô nam Muôn ngu?i oán than.

Slide 8: 

Công an là b?n luu manh, kh?ng b? dân lành. Nhà nu?c tham ô nhân dân dói nghèo.

Slide 9: 

Làng thôn tràn lên ph? l?n, d?t nhau an mày, vì dâu nên n?i, cung vì m?t b?n c?ng nô.

Slide 11: 

M?t lu vô luong di b?ng dép râu, hai tay c?m cây AK gi?i phóng son hà.

Slide 12: 

Gi?i phóng chi dâu, nhân dân dói nghèo, Vi?t Nam g?n nhu d?ng chót.

Slide 13: 

Th? gian chê cu?i vì dâu nên n?i, cung vì m?t b?n c?ng nô.

Slide 14: 

R?i chúng b?t dân di b? d?i, r?i chúng b?t dân di th?y l?i, làm thì nhi?u luong ch?ng có.

Slide 15: 

Thành ph? t?i thôn xa kiêu gào, ch?ng bi?t ki?m dâu ra h?t g?o, toàn là mì v?i bo bo.

Slide 16: 

T? b?c vô nam muôn ngu?i oán than, công an là b?n luu manh, kh?ng b? dân lành.

Slide 17: 

Nhà nu?c tham ô nhân dân dói nghèo, làng thôn tràn lên ph? l?n d?t nhau an mày.

Slide 18: 

Vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô. Vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô.