Tinh Khuc Mua Thu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tình Khúc Mùa Thu Ph?m Anh Dung Kh?i Ca trình bày

Slide 2: 

Này yêu d?u, mùa thu v? chua nh? ? G?i mây trôi, em th? tóc bay di

Slide 3: 

H?t long lanh roi nh?t lá thay m?u Tình xanh bi?c, xanh m?u dôi m?t nâu

Slide 4: 

Này yêu d?u, huong thu v? nhè nh? N?ng l?a dào êm theo gót nên tho

Slide 5: 

Áo mo phai xanh xanh vuong trong n?ng M?t môi cu?i xao xuy?n tâm h?n anh

Slide 6: 

Thu v? trong m?t nai ,Thu v? trong dôi m?t nai Mùa thu vàng, vàng hoa úa m?u

Slide 7: 

Lá vàng roi cu?i sân ,Lá vàng roi roi cu?i sân Tình lên m?u, h?i em yêu d?u !

Slide 8: 

Này yêu d?u, mùa thu v? lá d? Dòng sông xanh trôi v? mãi xa xôi

Slide 9: 

M?u quan san loang nh?t tím khung tr?i Chi?u thu v?ng riêng mình anh v?i em

Slide 11: 

Này yêu d?u, mùa thu v? chua nh? ? G?i mây trôi, em th? tóc bay di

Slide 12: 

H?t long lanh roi nh?t lá thay m?u Tình xanh bi?c, xanh m?u dôi m?t nâu

Slide 13: 

Này yêu d?u, huong thu v? nhè nh? N?ng l?a dào êm theo gót nên tho

Slide 14: 

Áo mo phai xanh xanh vuong trong n?ng M?t môi cu?i xao xuy?n tâm h?n an

Slide 15: 

Thu v? trong m?t nai ,Thu v? trong dôi m?t nai Mùa thu vàng, vàng hoa úa m?u

Slide 16: 

Lá vàng roi cu?i sân ,Lá vàng roi roi cu?i sân Tình lên m?u, h?i em yêu d?u !

Slide 17: 

Này yêu d?u, mùa thu v? lá d? Dòng sông xanh trôi v? mãi xa xôi

Slide 18: 

M?u quan san loang nh?t tím khung tr?i Chi?u thu v?ng riêng mình anh v?i em

Slide 19: 

DOANHDOANH Press Esc to Exit