NNS-Chieu_mua_bien_gioi_Ben_cau_bie

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Chi?u mua biên gi?i anh di v? dâu. Sao còn d?ng ngóng noi giang d?u Kìa r?ng chi?u âm u rét mu?t ch? ngu?i v? vui trong giá bu?t. Ngu?i v? bo vo. Tình anh theo dám mây trôi chi?u hoang. Trang còn khuy?t m?y hoa không tàn C? v? chi?u tung bay ph?t ph?i g?i lòng này thuong thuong nh? nh?. B?u tr?i xanh lo.

Slide 3: 

Ðêm dêm chi?c bóng bên tr?i. V?ng trang x? dôi, V?n in hình bóng m?t ngu?i Xa xôi cánh chim tung tr?i. M?t vùng mây nu?c cho lòng ai thuong nh? ai. V? dâu anh h?i mua roi chi?u nay. Lung tr?i nh? s?c mây pha h?ng Ðu?ng r?ng chi?u cô don chi?c bóng. Ngu?i tìm v? trong hoi áo ?m g?i ni?m xa xam.

Slide 4: 

Ngu?i di khu chi?n thuong ngu?i h?u phuong Thuong màu áo g?i ra sa tru?ng Lòng tr?n còn to vuong khanh tu?ng Thì du?ng tr?n mua bay gió cu?n còn nhi?u anh oi.

Slide 6: 

Tình anh theo dám mây trôi chi?u hoang. Trang còn khuy?t m?y hoa không tàn C? v? chi?u tung bay ph?t ph?i g?i lòng này thuong thuong nh? nh?. B?u tr?i xanh lo Ðêm dêm chi?c bóng bên tr?i. V?ng trang x? dôi v?n in hình bóng m?t ngu?i Xa xôi cánh chim tung tr?i. M?t vùng mây nu?c cho lòng ai thuong nh? ai.

Slide 7: 

V? dâu anh h?i mua roi chi?u nay. Lung tr?i nh? s?c mây pha h?ng Ðu?ng r?ng chi?u cô don chi?c bóng. Ngu?i tìm v? trong hoi áo ?m g?i ni?m xa xam. Ngu?i di khu chi?n thuong ngu?i h?u phuong. Thuong màu áo g?i ra sa tru?ng Lòng tr?n còn to vuong khanh tu?ng thì du?ng tr?n mua bay gió cu?n còn nhi?u anh oi.

Slide 9: 

Ng?ng dây soi bóng bên dòng nu?c lu. C?u cao nghiêng d?c bên dòng sông sâu S?u vuong theo gió xuôi v? cu?i tr?i. M?t vùng dau thuong ch?n làng cu quê xua Ngu?i di chua h?t huong s?u l? th?. H?n theo cánh gió quên tình xa xua Tu?i xanh nhu lá thu r?ng cu?i mùa. M?ng v? dêm dêm khát v?ng trán ngây tho

Slide 10: 

Em d?n bên tôi m?t chi?u khi n?ng phai r?i. N?ng ng?ng bên chi?c c?u biên gi?i Xa xa thoáng dàn tr?m vô tu. Ðâu dây dáng huy?n d?n duyên xua Bên c?u biên gi?i, tôi l?ng nghe dòng d?i t? t? trôi Sông nu?c xa xôi, mây núi kh?p noi không t? m?t dôi l?i…

Slide 11: 

Ôi gi?c mo qua, m?ng d?i phiêu lãng giang h?. S?ng trong lòng ngu?i d?p Tô Châu Hay là ch?t bên dòng sông Danube nh?ng dêm sáng sao. Nhung du?ng quá xa v?i, huong tr?i v?n mê m?i Ð?i tôi sao v?n còn biên gi?i, lòng tôi sao v?n ng?ng noi dây. Ôi dòng tóc êm d?m… Öi b? m?t d?m chìm… Ð?i phong suong cu, ch? là thuong nh?. M?ng b?n nam xua ch? là mo qua

Slide 13: 

Em d?n bên tôi m?t chi?u khi n?ng phai r?i. N?ng ng?ng bên chi?c c?u biên gi?i Xa xa thoáng dàn tr?m vô tu. Ðâu dây dáng huy?n d?n duyên xua Bên c?u biên gi?i, tôi l?ng nghe dòng d?i t? t? trôi Sông nu?c xa xôi, mây núi kh?p noi không t? m?t dôi l?i…

Slide 14: 

Ôi gi?c mo qua, m?ng d?i phiêu lãng giang h?. S?ng trong lòng ngu?i d?p Tô Châu Hay là ch?t bên dòng sông Danube nh?ng dêm sáng sao. Nhung du?ng quá xa v?i, huong tr?i v?n mê m?i Ð?i tôi sao v?n còn biên gi?i, lòng tôi sao v?n ng?ng noi dây. Ôi dòng tóc êm d?m… Öi b? m?t d?m chìm… Ð?i phong suong cu, ch? là thuong nh?. M?ng b?n nam xua ch? là mo qua 16-11-2009

authorStream Live Help