026-Giac Mo Viet-nam-LilyDoiron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c d?m em v?n mo Gi?c mo

Slide 2: 

Em v?n mo m?t ngày nào quê d?u yêu không còn c?ng thù

Slide 3: 

VIETNAM Trên con du?ng mòn sau con mua chi?u anh ôm dàn dìu em di du?i trang ta d?ng yên nghe r?ng thì th?m ta ngu?c trông sao tr?i th?t g?n

Slide 4: 

Anh ôm cây dàn.anh buông to tr?m em ca bài m?ng quê huong thanh bình

Slide 5: 

R?i bình minh t?i anh dua em v? làng này bà con dón khuya anh em chào m?ng thôn quê tung b?ng

Slide 6: 

ppshuguette Muôn chim reo hò, ta m?ng ngu?i v?a v? sau chi?n chinh

Slide 7: 

r?i hoàng hôn xu?ng ta say men ru?u n?ng h? hàng trong xóm thay nhau nghe ng?a h?ng

Slide 8: 

ppshuguette Suong giang m?t mùng dêm sâu ch?p chùng xoá ng?c tù xi?ng gông bao nam bao nam

Slide 9: 

Em v?n mo m?t ngày nào anh v?i em chung tình b?c d?u trên quê huong nghèo trong khu r?ng già

Slide 10: 

Tru?c mái nhà c? vàng bay ph?t pho bên mái hiên ta ng?i chuy?n trò

Slide 11: 

Khoai nu?ng thom huong tình ru?ng d?ng, con tho ngoan hi?n, ê a dánh v?n VN là Vi?t Nam kiêu hùng

Slide 12: 

R?i ngày khôn l?n hoan ca vang tình ngu?i, hoà bình no ?m hoan ca vang tình d?i

Slide 13: 

Thay cho me hi?n, thay cho cha già. su?t cu?c d?i hòa l?i ca d?u tranh

Slide 14: 

R?i ngày con l?n con di xây cu?c d?i, màu c? t? qu?c con tô thêm r?ng ng?i

Slide 15: 

Quê huong thanh bình, muôn dân yên lành, s?ng cu?c d?i t? do muôn nam

Slide 16: 

Democracy for VIET NAM - freedom for VIET NAM

Slide 17: 

ppshuguette I always dream of the returned day, coming back home from the faraway - the home of the free,

Slide 18: 

home of the pray, we will start all over again

Slide 19: 

Start that day for democracy, the bell will ring for the liberty

Slide 20: 

the sun will shine for human rights, stars in sky will rise of the smile

Slide 21: 

Sing sing the song for the happy ending, there’s no more communist when the new day begins to run with them for the peace through the land

Slide 22: 

the land of free, the land of the pray

Slide 23: 

ppshuguette Sing sing the song for everybody, having a chance to live again

Slide 24: 

Sing sing a song for you and me, having a chance to love again

Slide 25: 

Em v?n mo m?t ngày nào anh v?i em chung tình b?c d?u trên quê huong nghèo trong khu r?ng già

Slide 26: 

Tru?c mái nhà c? vàng bay ph?t pho, bên mái hiên ta ng?i chuy?n trò

Slide 27: 

Khoai nu?ng thom huong tình ru?ng d?ng, con tho ngoan hi?n, ê a dánh v?n, VN là Vi?t Nam kiêu hùng

Slide 28: 

FINAL

authorStream Live Help