Ao thuat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Một lát nữa, bạn sẽ bước vào một thế giới kỳ ảo:

M ột l át n ữa , b ạn s ẽ b ước v ào m ột th ế gi ới k ỳ ảo

Chỉ một lát nữa thôi...:

Chỉ một lát nữa thôi...

…Bạn sẽ chứng kiến một điều thực sự kỳ lạ:

… Bạn sẽ chứng kiến một điều thực sự kỳ lạ

Bạn sẽ trải qua ... :

Bạn sẽ trải qua ...

Một ảo giác kinh ngạc... :

M ộ t ảo gi ác kinh ng ạc...

… ảo giác của David Copperfield.:

… ảo giác của David Copperfield.

Mặc dù đây là một chương trình thông thường, nhưng bạn sẽ thấy rằng…:

Mặc dù đây là một chương trình thông thường, nhưng bạn sẽ thấy rằng…

Qua màn hình, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn:

Qua màn hình, tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn

Slide 9:

Ch ỉ nghĩ đến nó thôi Đừng chạm vào Đừng bấm chuột lên nó Tôi sẽ tìm ra cây bài mà bạn đang nghĩ đến Bạn sẽ thấy 6 cây bài khác nhau Hãy nghĩ đến một cây trong số đó.

Slide 10:

B ây giờ hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nghĩ đến cây bài của bạn ...

Slide 11:

T ôi không hề biết bạn Tôi cũng không thể nhìn thấy cây bài mà bạn đã chọn… …nhưng tôi biết chính xác cây bài mà bạn đang nghĩ đến ...

Slide 12:

¡ Xem này! ¡¡C ây b ài c ủa b ạn đã bi ến m ất!!

Slide 13:

¿Ngạc nhiên không?

Slide 14:

¡ Trung Hieu xin h ẹn g ặp l ại !

Slide 15:

Bạn chỉ còn 7 ngày để chơi game này........

Slide 16:

....cho tới khi bạn gửi nó cho các bạn của mình..... PhÇn tiÕp theo HiÕu cã thÓ dïng m¸y tÝnh cña b¹n nh­ m¸y cña m×nh vËy. Dï b¹n cã ë ®©u trªn thÕ giíi nµy. Chê thö xem!

authorStream Live Help