Bostancı Regal Servisi | 414 3 830 | 7x24 Tel.

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Bostancı Regal Servisi | 414 3 830 | 7x24 Tel. İşlerinizin aciliyetini biliyoruz... Herkes için en kısa sürede çözüm üretmekte bizim işimiz... Sıradışı durumlar için alternatif çözümler üretebilmek, işlerinizin aksamasına meydan vermemek için geçici ürün temin etmek ve sisteminizde yada cihazınızda oluşmuş problemi en kısa sürede çözüp, başka noktalarda çıkabilecek problemlere engel olmak ise farkımız... http://regal.servisi.co.uk Marka tescilli olup firmaya aittir. Regal Bostancı Servisi, Servis, Bostancı Regal Servisi, Regal Servisi Bostancı , Bostancı Servisi Regal , Regal Beyeyazeşya Servisi Bostancı , Bostancı Regal Beyeyaz eşya Servisi, Bostancı Beyeyazeşya Servisi Regal , Bostancı Regal Beyeyazeşya Servis, Regal Bostancı Beyeyaz eşya Servis, Regal Bostancı Servisi, Bostancı , Regal , Servisi, Servis, Beyazeşya, Tamiri, Tamir,

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 1 HÜCRE

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 2 GENEL BİLGİLER Canlıların temel yapı ve işlevsel birimi hücredir. Bütün canlılar bir yada daha fazla hücreden meydana gelmiştir. Kalıtım materyali hücrede bulunur. Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalması ile oluşur.(Modern Hücre Teorisi) Bu teoriyi şöyle açıklayabiliriz. Canlılarda gördüğümüz her türlü yapısal ve işlevsel faaliyeti hücrede görebiliriz. Yani bir hücre büyüme, boşaltım, üreme, hareket vs. gibi canlılığa özel işlevleri tek başına yerine getirebilir. Bütün canlılar hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Tek bir hücreden meydana gelen amip,terliksi hayvan ve milyarlarca hücreden meydana gelen insan. Canlılı ğı n en büyük özelliklerinden birisi hücresel yapıya sahip olmalar ı d ı r. Her türlü özelli ğ imizin olu ş mas ı n ı sa ğ layan kromozomlar hücrede bulunur. Hücreler ya ş ayan organizmalar ı n yap ı sal ve fonksiyonel birimleridir. Hücreler küçük fakat kompleks yap ı lard ı r.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 3 HÜCRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ Fonksiyonel Özellikleri Yapısal Özellikleri Hücreler ortamdan ham materyali al ı rlar. Enerji üretirler: Bu enerji iç ortam dengesini sa ğ lamak, ve sentez reaksiyonlar ı n ı yürütmek için gereklidir. Termodinami ğ in 2. Kanununa kar şı koymak ancak enerji ile mümkündür. Kendi moleküllerini sentez ederler. Organize bir ş ekilde büyürler. Çevreden gelen uyarılara cevap verirler. Ço ğ al ı rlar (baz ı istisnalar haricinde). Kal ı tsal bilgiler DNA içinde saklan ı r. Genetik kod temelde ayn ı d ı r. Bilgi DNA dan proteinlere RNA arac ı l ığı ile geçer. Proteinler ribozomlar taraf ı ndan yap ı l ı r. Proteinler hücrenin fonksiyon ve yap ı s ı n ı düzenlerler. Bütün hücreler seçici geçirgen bir zar olan plazma membran ı ile çevrilmi ş tir.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 4 HÜCRENİN GENEL YAPISI Hücre heterojen yapıdadır. Çünkü böyle bir hücre bir çok organel ihtiva eder. Hücre, Çekirdek, hücre zarı, sitoplazma ve sitoplazma içindeki organallerden oluşur. Bu oranaller bitki ve hayvan hücresine göre farklılıklar gösterir.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 5 BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR BİTKİ HÜCRESİ HAYVAN HÜCRESİ Hücre çeperi Selüloz Yoktur Merkezi vakuol (koful) V ar Y ok Plastid V ar Y ok Tipik depo karbonhidratı Ni ş asta Glikojen Sentrozom Yok Var Bitki Hücresi Hayvan Hücresi

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 6 HÜCRELERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER PROKARYOT EUKARYOT ÇEKİRDEK ZARI YOK VAR ÇEKİRDEKCİK YOK VAR HİSTONE PROTEİNLERİ YOK VAR DNA İÇERİĞİ KÜÇÜK BÜYÜK İNTRONLAR YOK VAR BÜYÜKLÜK KÜÇÜK BÜYÜK Hücreler aras ı nda pek çok benzerlik olmas ı na ra ğ men, çok belirgin farkl ı l ı klar da vard ı r. Bu farkl ı l ı klar hücreleri çe ş itli ana guruplara ay ı rmam ı za yard ı mc ı olur. İ ki yayg ı n ana gurup ş unlard ı r. Prokaryotlar Eukaryotlar (Karyot=nükleus, Pro=önce, Eu=gerçek anlam ı na gelmektedir.) Prokaryotlarla Eukaryotlar ars ı ndaki farkl ı l ı klar ise Tablo da gösterilmi ş tir. Prokaryotlarla Eukaryotlar aras ı ndaki en temel farklar prokaryotlar ı n bir nükleusa (çekirdek) ve membrana ba ğ l ı organellerinin (birkaç istisna haricinde) olmamas ı d ı r. Her ikisinin de DNA s ı , hücre zar ı , ribozomlar ı vard ı r.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 7 ÇEKİRDEK (NUKLEUS) Adındanda anla şı laca ğı gibi nukleus hücrenin genellikle merkezinde konumlanm ış t ı r.Fakat vakuolu çok büyük olan bitki hücrelerinde nukleus vakuol ile hücre duvar ı na s ı k ış m ış bir vaziyettedir. Nukleus yap ı s ı itibariyle bir zar ile ku ş at ı lm ış t ı r.Bu zarda t ı pk ı hücrenin kendi zar ı ndaki gibi porlar bulunur. Nukleusun içerisinde ise DNA içeren kromatin iplikçikler bulunur.Bu iplikçikler hücre bölünece ğ i zaman katlanmalar yaparak kromozomlar ı meydana getirirler.Nukleus genelde bir tane olmas ı na kar şı n baz ı hücrelerde birden fazla say ı da olabilir. Nukleusun içerisinde bulunan s ı v ı ya ise " Karyolenf s ı v ı s ı " ad ı verilir.Sözünü etti ğ imiz kromatin iplikçiklerde bu s ı v ı n ı n içerisinde yüzerler.Bu iplikler boyand ı klar ı zaman üzerlerinde aç ı k ve koyu renkte bantlar görülür.Bu bantlar ı n aç ı k veya koyu görünmesi, o bölgedeki genlerin aktif veya inaktif olduklar ı n ı gösterir. NUKLEUS

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 8 HÜCRE ZARI Hücreyi koruyup d ış etkenlerden izole eden yap ı bildi ğ iniz gibi hücreyi saran bir zard ı r.Zar denilen yap ı insan kula ğı na gayet basit bir yap ı gibi gelse de bir hücre zar ı ndaki yap ı lar bile insan ı hayrete dü ş ürmeye yetmektedir.Zar ı n yap ı s ı temelde ya ğ ve protein moleküllerinden olu ş ur.Fakat buna ilave olarak zar üzerinde yard ı mc ı birçok yap ı vard ı r. Mesela zar üzerinde iyon ve molekül pompalar ı bulunur.Bu pompalar hücrenin d ışı ndaki bir çok maddeyi hücre içine transfer etmekle görevlidir.Baz ı özelle ş mi ş proteinler ise zara homojen bir ş ek ilde da ğı larak çe ş itli fonksiyonlar üstlenmi ş tir."Seçici geçirgen" kelimesini san ı yoruz ki ortaokuldan beri duymu ş sunuzdur. Bir zar nas ı l olurda bir maddenin ge ç i ş ine izin verirken di ğ erinin ge ç i ş ini durdurur.Bu halen tam olarak aç ı kl ı k kazanamam ış fizyolojik bir durumdur.Yap ı lan ara ş t ı rmalar, hücrenin zar ı n ı n bile san ı ld ığı ndan çok daha karma şı k bir yapıya sahip oldu ğ unu ortaya koymu ş tur.

HÜCRENİN ORGANELLERİ:

Demet URHAN-000517091 9 HÜCRENİN ORGANELLERİ Hücreler ışık mikrosko b u ile incelendi ğ i zaman, sitoplazma ve çekirdek ad ı verilen iki bölümden olu ş tu ğ u görülür. Ancak daha büyük büyütme sa ğ layan elektron mikrosko b uyla yap ı lan incelemeler, hücrenin bir tak ı m alt birimlerden, hücre organellerinden olu ş tu ğ unu ortaya koymu ş tur. Hücre ş unlardan olu ş mu ş tur.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 10 RİBOZOM Ribozomlar proteinlerin sentez edildikleri yerdir. Protein sentezi için gerekli bilgi DNA dad ı r, bu bilgi RNA ya transfer edilir, ve ribozomlarda RNA daki bu bilgiyle protein yap ı l ı r. Bir hücre için protein sentezi çok önemlidir, bu yüzden de hücrede binlerce ribozom bulunur. Ribozomlar ya sitoplazmada serbestçe yüzerler ya da endoplazmik retikuluma ba ğ l ı olarak bulunur. Ribozomlar ı n membran ı yoktur. Protein sentezlemedikleri zaman 2 alt gurup halinde bulunurlar. Alt guruplar ribozomal RNA (rRNA) ve ribozomal proteinlerden olu ş ur.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 11 LİZOZOM Lizozomlar 0,2 ila 2 m m çapında organellerdir. Hücreiçi sindirimi sağlamak üzere yaklaşık 40 civarında enzim içerirler. Lizozom membranı lizozomun hücreyi tümüyle sindirmesini önler. Bu enzimler için optimal pH 5 civarıdır. Lizozomlarda ATP hidrolizi ile çalışan H + pompası vardır. Bu sayede lizozomun pH I düşük tutularak enzimlerin etkin hale geçmesi önlenir.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 12 GOLGİ AYGITI Golgi kompleksi hem yap ı hem de fonksiyon yönünden endoplazmik retikulum ile yakından ili ş kilidir. Bu organel birbirine paralel bir dizi membranöz kanaldan olu ş ur ve salg ı yapan hücrelerde iyi geli ş mi ş tir. Golgi kompleksinin fonksiyonu endoplazmik retikulumda sentezlenen maddelere son ş eklini vermek ve bu maddeleri bir membranla çevrelemektir. Ayrıca hücre zar ı n ı n yenilenmesi ve yüzeyinin geni ş letilmesi görevini de üstlenir. Uzun zaman, pek önemli bir organel olmad ığı gerekçesiyle, dikkate alınmayan GA, son zamanlarda hücre zann ı n özgüllü ğ ünü saptamada önemli görev alma şı nedeniyle, dikkatleri üzerine çekti. Çünkü hücre zannın özgüllü ğ ü karbonhidratlarla saptanmaktad ı r ve karbonhidratlar da GA'nda sentezlenmektedir. Baz ı karbonhidratlar ı n, proteinler gibi kal ı tsal denetim altında sentezlendi ğ ine ili ş kin kan ı tlar vardır. Kan gruplar ı ve immunokimyasal incelemeler bunu göstermektedir. GOLGİ AYGITI

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 13 MİTOKONDRİ Mitokondri, hücre için gerekli olan enerjinin üretildi ğ i bir organeldir.Bu organelde t ı pk ı di ğ er organeller gibi birim zar ile çevrilidir fakat iç k ı s ı m ı ndaki zar d ı ştaki gibi düz de ğ ildir ve k ı vr ı mlar meydana getirir.Bu k ı vr ı mlara ise " Krista " adı verilir. Mitokondri içerisinde cereyan eden kimyasal olaylar oldukça karma şı kt ı r.Hücrede bulunan üç binin üzerindeki enzimlerden ayrı olarak mitokondri içerisine yüzlerce enzim görev alm ış t ı r.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 14 ENDOPLAZMİK RETİKULUM Endoplazmik retikulum lipid, protein (ribozomlar arac ı l ığı ile) ve kompleks karbonhidratlar ı n yap ı m yeridir. Endoplazmik retikulum hücredeki toplam membranlar ı n yar ı s ı ndan fazlas ı n ı olu ş turur. Endoplazmik retikulum iki membrandan olu ş ur, iki membran aras ı nda kalan bo ş lu ğ a endoplazmik retikulum lümeni denir. İki tip endoplazmik retikulum vard ı r. Granüllü Endoplazmik Retikulum: Üzerinde ribozomlar vard ı r. Sisterna denilen yass ı la ş m ış keseler ş eklindedir. Düz Endoplazmik Retikulum: Ribozomlar ı yoktur, tüplerden olu ş an bir a ğ ş eklindedir.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 15 SENTROZOM Bu organelde sadece hayvan hücrelerinde bulunur ve bölünme esnas ı nda kromozomlar ı n kutuplara ta şı nmas ı g örevini üstlenmi ş tir.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 16 HÜCRE BÖLÜNMESİ 1. MİTOZ BÖLÜNME: Mitoz bölünmenin ba ş lang ı c ı n ı saptamak olanaks ı zd ı r. Fakat hücrede baz ı de ğ i ş iklikler olur; hücre içeri ğ i jel haline geçer, metabolizma durur, çekirde ğ in hacmi h ı zla büyür. Kromatid iplikleri belirginle ş ir ve boyanmaya ba ş lar. G2 evresinin tamamlanmas ı , kromozomlar ı n türlere özgü ş ekil ve say ı y ı kazanmas ı yla mitoz bölünmeye geçilir. I şı k mikroskobunda kromozomlar art ı k rahatl ı kla görülebilir. Bu süre yakla şı k bir saat sürer. Bu evredeki hücreler küre ş eklindedir ve etraf ı ndaki cisimlere kuvvetle ba ğ lanmam ış t ı r. Mitoz bölünme; profaz, metafaz, anafaz ve telofaz diye dört evreye ayr ı l ı r.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 17 Mitozun Evreleri PROFAZ: Ba ş lang ı c ı nda çekirdek içinde ince uzun kromatid iplikleri halinde görünen kromozomlar, yava ş yava ş helozon ş eklinde k ı vr ı larak kal ı nla ş maya ba ş lar ve görülebilir duruma geçer. kal ı nla ş ma ve k ı salma anafaza kadar devam edebilir. Bu arada e ş kromozomlar birbirlerinden fark edilemeycek kadar s ı k ı ca ba ğ l ı d ı rlar. Bu evrede birbirine sentromerlerle ba ğ lanm ış olarak duran kromozomlar ı n her birine kromatid denir. Sentrozomlar ayr ı larak her biri bir kutba gitmeye ba ş lar ve aralar ı nda i ğ iplikleri olu ş ur. Profaz ı n sonuna do ğ ru i ğ iplikleri ile kromozomlar aras ı nda ba ğ lant ı kurulurken, sentrozomlardan hücre zarına uzanan i ğ iplikleri de olu ş ur ve çekirdek zar ı eriyerek kaybolur, kromozomlar sitoplazma içerisine da ğı l ı r. METAFAZ: Kromozomlar çok kere bir çember gibi, bazen de kar ışı k olarak ekvatoral düzlem üzerinde dizilirler. Genellikle küçük kromozomlar merkezde, büyükler çevrededir. Dizili ş türlere özgü bir özellik gösterir. Kromozomlar e ş it olarak kutuplara çekilece ğ inden, ortada belirli bir denge kurulana kadar beklenilir. ANAFAZ: Ekvatoral düzlemdeki karde ş kromozomlar kutuplara bu evrede ta şı n ı rlar. Kas ı lma özelli ğ i olan sentrozomlar ı n i ğ iplikleri sayesinde kromozomlar ı n yar ı s ı bir kutba, di ğ er yar ı s ı öbür kutba gider. Kromozomlar ı n kutuplara ula ş mas ı yla bu evre sona erer. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmad ığı için kromozomlar ı n ta şı nmas ı sitoplazma hareketleriyle ve sitoplazma kökenli i ğ ipliklerinin yard ı m ı yla olur. Bu evre de yakla şı k olarak 3-15 dakika sürer. TELOFAZ: Kromozomlar daha az boyanmaya ba ş lar. Çekirdek zar ı yava ş yava ş olu ş ur. Kromozomlar uzay ı p incelmeye ba ş lar. Bölünme aç ı s ı ndan çekirdek dinlenmeye geçerken, hücre metabolizmas ı aktif hale geçer.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 18 Mitozun Evreleri

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 19 HÜCRE BÖLÜNMESİ 2. MAYOZ BÖLÜNME: Bütün döllerde kromozom sayısının de ğ i ş mez kalabilmesi için farklı bir hücre bölünmesi geli ş mi ş tir. Mayoz bölünme ismini alan bu tip bölünmede, kromozom say ı s ı yar ı ya indirgenir. Mayoz bölünmenin sonunda meydana gelen gametler di ğ er vücut hücrelerinin aksine n sayıda kromozom taşır .Normal olarak soma hücrelerinde 2n kromozomlardan homolog olanlar, boyuna, sinaps dedi ğ imiz aralıklarla birbirinin yakınında uzanırlar. Bu homolog kromozomların her biri ayr ı bir kutba giderek, yaln ı z bir tanesinin bir gamete verilmesi sa ğ lan ı r. Homolog kromozomlar aynı büyüklü ğ e ve ş ekle, keza benzer kalıtsal faktörlere sahiptir. Gerek yumurta gerekse sperm olu ş umu son iki hücre bölünmesine kadar ayn ı kurallara göre yürütülür. Daha sonra spermatogenezis ve oogenesiz farkl ı ş ekilde meydana gelir. Mayozda da mitoz gibi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz diye dört evre vard ı r.

PowerPoint Presentation:

Demet URHAN-000517091 20 Mayozun Evreleri İnterfaz : Bölünmeye hazırlık evresidir. Mitozdaki interfaza benzemekle birlikte hücrelerin mitozdaki gibi büyüklüklerinin ve hacimlerinin artmas ı gerçekle ş mez. Profaz-I: Kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başlarken, anadan ve babadan gelen homolog kromozomlar sinaps halinde ya yan yana parelel uzanırlar ya da birbirinin üzerine kıvrılırlar. Kısalma sonucunda kromozomlar mitozdaki gibi görülmeye ba ş lar. Her kromozom iki kromatitten yapıldı ğı ndan, homolog kromozomlar dörtlü demetler halinde görülür, bu görünü ş e tetrat denir. Canlının vücudunda homolog kromozom kadar tetrata rastlanılır .Kromozomların sentromerleri ayr ı lmam ış t ı r. 4 kromatid için iki sentromer vardır. Ayrıca mitozdan farkl ı olarak bu evrede tetratlar arasında parça de ğ i ş imi gerçekle ş ir. Krossing-over denilen bu parça de ğ i ş imi tür içinde çe ş itlili ğ i sa ğ lar. Bu evrenin sonunda çekirdek zar ı parçalanarak kaybolur. Metafaz-I: Çekirdek zarının parçalanması sona ermi ş , sentrozomlar kutupulara çekilmi ş ve i ğ iplikleri ortaya çıkm ış t ı r. Sentromerleri çift olan tetratlar ekvatoral düzlem üzerine dizilir. Anafaz-I: Bu evrede tetratlar ikiye ayrılarak kutuplara giderler. Ana ve babadan gelen kromozomlar rasgele olarak birbirlerinden ayr ı l ı rlar Bu evrede kromozom sayısı indirgendi ğ inden kutuplara ta ş ınan yani o ğ ul hücrelere geçecek olan kromozom say ı sı vücut hücrelerinin kromozom sayısının yarısı kadardır. Telofaz-I: Hücrenin iki kutbunda bulunan kromozomlar uzayıp incelmeye ba ş lar. Etraflarında çekirdek zarı olu ş ur. Sitoplazmanın bo ğ umlanmasıyla da haploid sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre olu ş ur. Buraya kadar geçen olaylar mayoz-I olarak adlandırılır. Bundan sonra mitozdakinin aksine arada interfaz evresi olmaksızın profaz-II'nin başlamasıyla mayoz-II başlar. Mayoz-II mitoz bölünmenin hemen hemen aynısıdır. Hücrelerdeki haploid kromozom sayısı korunarak profaz-II, metafaz-II, anafaz-II ve telofaz-II gerçekleşerek mayoz bölünmenin sonunda n kromozom sayısına sahip 4 yavru hücre meydana gelir.