Việt Nam 1875-1885 Triều Đình Xưa - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VI?T NAM 1875-1885 (4) Tri?u Ðình Xua Ngu?n: Internet Nh?c: Lý Giang Nam, Lý Ng?a Ô – Dân ca Hu? So?n th?o & Th?c hi?n PPS: Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

Tri?u Ðình xua Tri?u Ðình (g?m có Vua và các quan) là co quan cai tr? c? nu?c. M?i tháng Tri?u Ðình h?p Ð?i Tri?u 2 l?n, vào các ngày mùng 1 và 15 âm l?ch ? di?n Thái Hoà. Các quan van võ ? Kinh Ðô ph?i có m?t ? sân R?ng, d?ng x?p hàng theo ph?m c?p c?a mình, l?n tru?c nh? sau. Ð?ng d?u các t?nh là có quan T?ng Ð?c, sau dó là t?i quan Tri Ph?, Tri Huy?n và Tri Châu, các quan n?y lo vi?c hành pháp (áp d?ng lu?t l? và lo v?n d? an ninh cho dân chúng). Mu?n du?c làm quan ph?i là ngu?i có h?c, ph?i thi d?u các k? thi t? ch?c b?i Tri?u Ðình nhu k? thi ? Nam Ð?nh. Quan càng cao ch?c thì khi di l?i càng có nhi?u l?ng (dù l?n).

Slide 3: 

H?a ph?m Hi?u ?c Qu?c (1078) M?t h?a ph?m danh ti?ng c?a Lý Công Lân, t?c Lý Long Miên, ngu?i d?t Chu, d?i th?n d?i nhà T?ng, miêu h?a các s? gi? c?a Hi?u ?c Qu?c, có nghia là nu?c c?a nh?ng ngu?i có lòng hi?u th?o, t?c là nu?c Ð?i Vi?t c?a ta (theo ông Thái Van Ki?m). B?c tranh n?y du?c luu gi? t?i vi?n b?o tàng Emile Etienne Guimet ? Paris ! (Ðây là m?t trong nh?ng hình ?nh xua nh?t v? dân t?c Vi?t Nam)

Slide 4: 

"Ð?n Hai" ? Ðà N?ng B?c ?nh d?u tiên v? nu?c Vi?t Nam do Jules Itier ch?p ngày 31-05-1845 v?i máy Daguerreréotype, phát minh nam 1839. Phim là m?t t?m kim lo?i b?ng d?ng có tráng b?c. (Ðây là m?t trong nh?ng hình ?nh xua nh?t v? d?t nu?cVi?t Nam)

Slide 5: 

C? Phan-Thanh-Gi?n (1796-1867) Hình ch?p t?i Paris nam 1863 nhân d?p ông c?m d?u s? b? sang Pháp d? xin chu?c l?i 3 t?nh mi?n Ðông Nam K?. ? Pháp c? hai tháng mà không g?p du?c vua Napoléon III, ông dành tr? v? Vi?t Nam v?i vài l?i h?a h?n c?a Pháp, nhung khi v? t?i Vi?t Nam thì Pháp dã dánh chi?m thêm 3 t?nh mi?n Tây ! Vua b? trách nhi?m cho ông tr?n th? mi?n Nam, t?i nam 1867 thì toàn lãnh th? c?a Nam K? roi vào tay c?a ngu?i Pháp. Không hoàn thành s? m?ng, ông u?ng thu?c d?c t? t? ch?t sau khi d? di chúc l?i cho con cháu và khuyên là không nên làm chánh tr? ! Hình còn tàng tr? t?i B?o tàng vi?n Nhân ch?ng h?c c?a Paris. (Ðây là m?t trong nh?ng hình ?nh xua nh?t v? dân t?c Vi?t Nam)

Slide 6: 

Mã binh

Slide 7: 

Mã binh c?a vua ? c?ng vào cung dình

Slide 8: 

Mã binh

Slide 9: 

Tu?ng binh

Slide 10: 

Tu?ng binh ph? ph?c

Slide 11: 

Th? lãnh V? binh và doàn tùy tùng

Slide 12: 

V? binh – tùy tùng c?a vua

Slide 13: 

V? binh canh gác du?ng vua dang di

Slide 14: 

Các quan l?i

Slide 15: 

Co dinh c?a H?i Tru?ng Tôn Nhân Ph? (H?i Ð?ng Hoàng T?c)

Slide 16: 

H?i tru?ng Tôn nhân ph? (Gia dình hoàng t?c) v?i trang ph?c nh?p tri?u

Slide 17: 

Quan T?ng Ð?c Hà N?i -- b?n l?ng

Slide 18: 

Quan di võng tr?n

Slide 19: 

Quan di ng?a

Slide 20: 

M?t viên quan và doàn tùy tùng

Slide 21: 

Quan t?nh Son Tây và doàn tùy tùng

Slide 22: 

Quan u?ng trà du?i bóng l?ng

Slide 23: 

Ð?i th?n Truong Nhu Cuong

Slide 24: 

Kinh Lu?c S? B?c k? Hoàng Cao Kh?i

Slide 25: 

Thu?ng Thu Cao Xuân Ð?c

Slide 26: 

Thu?ng Thu H? Ð?c Trung Nh?c gia c?a vua Kh?i Ð?nh Thân ph? c?a bà Ân Giai Nh?t Phi H? Th? Ch?

Slide 27: 

Thu?ng Thu Phan Thanh Gi?n

Slide 28: 

Thu?ng Thu Tôn Th?t Hân và Thu?ng Thu Nguy?n H?u Bài

Slide 29: 

T?ng Ð?c L?ng Son

Slide 30: 

T?ng Ð?c Cao Xuân Ð?c

Slide 31: 

T?ng Ð?c Hoàng Di?u

Slide 32: 

Ð?i th?n Nguy?n Van Tu?ng

Slide 33: 

Thu?ng Thu B? L?i Nguy?n H?u Bài

Slide 34: 

M?t viên quan van

Slide 35: 

Quan và phu nhân

Slide 36: 

M?t v? quan trong trang ph?c T?t

Slide 37: 

Quan Tri Châu trong trang ph?c d?i l?

Slide 38: 

Quan Án

Slide 39: 

Quan B? H?

Slide 40: 

Quan T?ng Ð?c Hà N?i và doàn tùy tùng

Slide 41: 

Quan Ph? (Ph? Doãn) và doàn tùy tùng

Slide 42: 

Tranh m?t Quan Ph? và doàn tùy tùng

Slide 43: 

Quan Thái Giám

Slide 44: 

M?t ngu?i h?u c?a vua khi vua dang ? Hà N?i

Slide 45: 

Ngu?i dánh chuông di?m gi?

Slide 46: 

Hà N?i 14 -7-1884 (Ngày Qu?c khánh Pháp)

Slide 47: 

M?t v? quan Huy?n, các quan T?ng, các quan Châu, và tùy tùng

Slide 48: 

Ban L? Nh?c trong L? ph?c

Slide 49: 

Ban Nhã Nh?c Cung Ðình

Slide 50: 

Các quan lên Ði?n Thái Hòa

Slide 51: 

Các quan ch?u trong sân R?ng

Slide 52: 

Các quan ch?u trong sân R?ng

Slide 53: 

Ð?nh d?ng tru?c sân cung dình

Slide 54: 

C?u Ð?nh Th?n Công Xuân, H?,Thu, Ðông, Kim, M?c,Th?y, H?a,Th?

Slide 55: 

CHÚC AN L?C Tr?n Lê Túy Phu?ng Xin xem ti?p ph?n 5 – “Tri?u Ð?i Nhà Nguy?n-Mu?i Ba Vua” Deep thanks to all those who help make these historical documents available

authorStream Live Help