Tây Nguyên - Việt Nam - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TÂY NGUYÊN VI?T NAM Ngu?n: Internet Nh?c: Em hát thuong ai - Nguy?n Cu?ng Ca si: Siu Black Tho: Minh Tâm, Hu?nh Hu?, Kiêm Y?n, Kim Hoa, H?ng Phúc, Tr?n Can, Hoàng Thiên Nga, Tôn N? Ng?c Hoa So?n th?o và Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

Slide 2: 

Tây Nguyên

Slide 3: 

Vùng Tây Nguyên, m?t th?i g?i là Cao nguyên Trung ph?n Vi?t Nam là khu v?c cao nguyên bao g?m 5 t?nh, x?p theo th? t? v? trí d?a lý t? b?c xu?ng nam g?m Kon Tum, Gia Lai, Ð?k L?k, Ð?k Nông và Lâm Ð?ng. Tây Nguyên là m?t ti?u vùng, cùng v?i vùng Duyên h?i Nam Trung B? h?p thành vùng Nam Trung B?, thu?c Trung B? Vi?t Nam. Th?i Vi?t Nam C?ng hòa, noi dây du?c g?i là Cao nguyên Trung ph?n. Hi?n nay dôi khi du?c g?i là Cao nguyên Trung B?. Tru?c dó, th?i B?o Ð?i làm Qu?c tru?ng, vùng d?t này còn du?c hu?ng quy ch? riêng là vùng Hoàng tri?u Cuong th?. Vùng d?t Tây Nguyên t? xua v?n là vùng d?t t? tr?, d?a bàn sinh s?ng c?a các b? t?c thi?u s?, chua phát tri?n thành m?t qu?c gia hoàn ch?nh. Do d?t r?ng, ngu?i thua, các b? t?c thi?u s? ? dây th?nh tho?ng tr? thành n?n nhân tru?c các cu?c t?n công c?a vuong qu?c Champa ho?c Chân L?p nh?m cu?p bóc nô l?. Sau khi Nguy?n Hoàng xây d?ng vùng cát c? phía Nam, các chúa Nguy?n ra s?c lo?i tr? các ?nh hu?ng còn l?i c?a Champa và cung phái m?t s? s? doàn d? thi?t l?p quy?n l?c ? khu v?c Tây Nguyên. Các b? t?c thi?u s? ? dây d? dàng chuy?n sang ch?u s? b?o h? c?a ngu?i Vi?t, v?n không có thói quen buôn bán nô l?. Tuy nhiên, các b? t?c ? dây v?n còn manh mún và m?c tiêu c?a các chúa Nguy?n nh?m tru?c d?n các vùng d?ng b?ng, nên ch? thi?t l?p quy?n l?c r?t l?ng l?o ? dây. Trong m?t s? tài li?u vào th? k? 16, 17 dã có nh?ng ghi nh?n v? các b? t?c M?i - Ðá Vách (Hré), H?i (Hroi, Kor, Bru, Ktu và Pacoh), Ðá Hàm (Djarai), B? Nông (Mnong) và B? Van (Rhadé Epan), V? (Raglai) và Bà R?a (M?) d? ch? các b? t?c thi?u s? sinh trú ? vùng Nam Tây Nguyên ngày nay.

Slide 4: 

Tuy s? ràng bu?c l?ng l?o, nhung v? danh nghia, vùng d?t Tây Nguyên v?n thu?c ph?m vi b?o h? c?a các chúa Nguy?n. Th?i nhà Tây Son, r?t nhi?u chi?n binh thu?c các b? t?c thi?u s? Tây Nguyên gia nh?p quân Tây Son, d?c bi?t v?i d?i tu?ng binh n?i ti?ng trong cu?c hành quân c?a Quang Trung ti?n công ra B?c xuân K? D?u (1789). Sang d?n tri?u nhà Nguy?n, quy ch? b?o h? trên danh nghia dành cho Tây Nguyên v?n không thay d?i nhi?u, m?c dù vua Minh M?ng có dua ph?n lãnh th? Tây Nguyên vào b?n d? Vi?t Nam (Ð?i Nam nh?t th?ng toàn d? - 1834). Ngu?i Vi?t v?n chú y?u khai thác mi?n d?ng b?ng nhi?u hon, d?c bi?t ? các vùng mi?n Ðông Nam B? ngày nay, dã d?y các b? t?c thi?u s? bán son d?a lên h?n vùng Tây Nguyên (nhu tru?ng h?p c?a b? t?c M?). Sau khi ngu?i Pháp n?m du?c quy?n ki?m soát Vi?t Nam, h? dã th?c hi?n hàng lo?t các cu?c thám hi?m và chinh ph?c vùng d?t Tây Nguyên. Tru?c dó, các nhà truy?n giáo dã di tiên phong lên vùng d?t còn hoang so và ch?t phác này. Nam 1888, m?t ngu?i Pháp g?c d?o Corse tên là Mayréna sang Ðông Duong, ch?n Dakto làm vùng d?t cát c? và l?n lu?t chinh ph?c du?c các b? l?c thi?u s?. Ông ta thành l?p Vuong qu?c Sedang có qu?c k?, có gi?y b?c, có c?p ch?c riêng và t? mình l?p làm vua tu?c hi?u Marie d? nh?t. Nh?n th?y du?c v? trí quan tr?ng c?a vùng d?t Tây Nguyên, nhân co h?i Mayréna v? châu Âu, chính ph? Pháp dã dua công s? Quy Nhon lên “dang quang” thay Mayréna. Vùng d?t Tây Nguyên du?c d?t du?i quy?n qu?n lý c?a Công s? Quy Nhon. Sau dó vài nam, thì vuong qu?c này cung b? gi?i tán.

Slide 5: 

Nam 1891, bác si Alexandre Yersin m? cu?c thám hi?m và phát hi?n ra cao nguyên Lang Biang. Ông dã d? ngh? v?i chính ph? thu?c d?a xây d?ng m?t thành ph? ngh? mát t?i dây. Nhân d?p này, ngu?i Pháp b?t d?u chú ý khai thác kinh t? d?i v?i vùng d?t này. Tuy nhiên, v? danh nghia, vùng d?t Tây Nguyên v?n thu?c quy?n ki?m soát c?a tri?u dình Ð?i Nam. Vì v?y, nam 1896, khâm s? Trung k? Boulloche d? ngh? Co m?t vi?n tri?u Nguy?n giao cho Pháp tr?c ti?p ph? trách an ninh t?i các cao nguyên Trung k?. Nam 1898, vuong qu?c Sedang b? gi?i tán. M?t tòa d?i lý hành chính du?c l?p ? Kontum, tr?c thu?c Công s? Quy Nhon. Nam 1899, th?c dân Pháp bu?c vua Ð?ng Khánh ban d? trao cho h? Tây Nguyên d? h? có quy?n t? ch?c hành chính và tr?c ti?p cai tr? các dân t?c thi?u s? ? dây. Nam 1900, Toàn quy?n Paul Doumer dích thân th? sát Ðà L?t và quy?t d?nh ch?n Ðà L?t làm thành ph? ngh? mát. Vùng d?t cao nguyên Trung k? (Tây Nguyên) hoàn toàn thu?c quy?n cai tr? c?a chính quy?n th?c dân Pháp. Nam 1907, tòa d?i lý ? Kontum d?i thành tòa Công s? Kontum, cùng v?i vi?c thành l?p các trung tâm hành chính Kontum và Cheo Reo. Nh?ng th?c dân ngu?i Pháp b?t d?u lên dây xây d?ng các d? di?n d?ng th?i cung ngan c?m ngu?i Vi?t lên theo, tr? s? phu h? m? du?c. Nam 1917, t?i dó, th? xã Ðà L?t du?c thành l?p. Nhi?u dân t?c thi?u s? chung s?ng v?i dân t?c Vi?t (Kinh) ? Tây Nguyên nhu Ba Na, Gia Rai, Ê dê, Co Ho, M?, Xo Ðang, Mo Nông.

Slide 52: 

Balme

Slide 53: 

Balme

Slide 58: 

Ban Mê gió nh? bu?c vào dông Tr?i dã ng? quên ánh n?ng h?ngMua phùn l?t ph?t m?m l?i c? Ph? nh? thom n?ng tách cà phê (Tho Minh Tâm) Trên cao d? xu?ng m?t mànsuong tr?ng bao ph? nh?ng hàng núi non (Tho Kim Hoa) D?c dài, l?i c? mù suongBao nhiêu k? ni?m còn vuong v?n d?i… (Tho Tr?n Can) Gùi triuM?t hoangL?c lõng chân tr?n qua ph? … Gi?a ngã sáuB?ng g?pM?t hoang chân tr?n ngo ngácGi?t m?n nàoLòng ta ng?m th?t sâu… (tho Hoàng Thiên Nga) Ti?ng ai cu?i trên d?c nh? lao xao.H?nh phúc trong tôi quá d?i ng?t ngào! (Tho Hu?nh Hu?) H?ng sáng m?t tr?i lên r?c r?Tram hoa dua n? ngát huong bayCúc qu? vàng r?c, lung linh s?cVi vút thông reo d? ng?t ngây (Tho H?ng Phúc) …có ph?i thiên du?ngN? d?y hoa c? tích?Ð? em bên anh trong m?t chi?u tinh m?chTrao anh, bàn tay em… (Tho Kiêm Y?n) H? hát n?ng nànGi?ng th?m thi yêu thuong g?i chân l?c bu?cGi?ng dào d?t thác ngu?n mùa nai g?i b?nGi?ng vút trong vui lúa chín vàng. (tho Tôn N? Ng?c Hoa)

Slide 59: 

CHÚC B?N AN L?C Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng Deep thanks to all of the talented photographers whose great works appear in this presentation

authorStream Live Help