Múa Rối Nước Việt Nam - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÚA R?I NU?C VI?T NAM WATER PUPPET OF VI?TNAM Ngu?n: Internet Nh?c: Phoenix Dance - Thang Long Water Puppet Theatre of Hà N?i So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu ?ng C? v?n k? thu?t: Tr?n Ðình Hoành

Slide 2: 

Múa r?i nu?c (hay còn g?i là trò r?i nu?c) là m?t ngh? thu?t sân kh?u dân gian lâu d?i ? vùng châu th? sông H?ng, thu?ng di?n vào d?p l?, h?i làng, ngày vui, ngày T?t, dùng con r?i di?n trò, di?n k?ch trên m?t nu?c. Trò r?i nu?c cung du?c coi là nét van hóa phi v?t th? d?c s?c c?a dân t?c Vi?t Nam. Ngh? thu?t múa r?i nu?c có nh?ng d?c di?m khác v?i múa r?i thông thu?ng: dùng m?t nu?c làm sân kh?u (g?i là nhà r?i hay th?y dình), phía sau có phông che, xung quanh trang trí c?, qu?t, voi, l?ng, c?ng hàng mã... Trên "sân kh?u" này là nh?ng con r?i (du?c làm b?ng g?) bi?u di?n nh? s? di?u khi?n c?a nh?ng ngu?i phía sau phông thông qua h? th?ng sào, dây... Bi?u di?n r?i nu?c không th? thi?u nh?ng ti?ng tr?ng, ti?ng pháo ph? tr?. Con r?i làm b?ng g? du?c d?c c?t, d?o, sau dó g?t dua, dánh bóng và trang trí v?i nhi?u màu son khác nhau. Ph?n thân r?i là ph?n n?i lên m?t nu?c, th? hi?n nhân v?t; còn ph?n d? là ph?n chìm du?i m?t nu?c gi? cho r?i n?i bên trên và là noi l?p máy di?u khi?n cho quân r?i c? d?ng. Máy di?u khi?n và k? x?o di?u khi?n trong múa r?i nu?c t?o nên hành d?ng c?a quân r?i nu?c trên sân kh?u, dó chính là m?u ch?t c?a ngh? thu?t múa r?i nu?c. Máy di?u khi?n r?i nu?c có th? du?c chia làm hai lo?i co b?n: máy sào và máy dây d?u có nhi?m v? làm di chuy?n quân r?i và t?o hành d?ng cho nhân v?t. Máy di?u khi?n du?c d?u trong lòng nu?c, l?i d?ng s?c nu?c, t?o s? di?u khi?n t? xa, c?ng hi?n cho ngu?i xem nhi?u di?u k? l?, b?t ng?. Bu?ng múa r?i nu?c là nhà r?i hay th?y dình thu?ng du?c d?ng lên gi?a ao, h? v?i ki?n trúc cân d?i tu?ng trung cho mái dình c?a vùng nông thôn Vi?t Nam.

Slide 3: 

Ngu?i ngh? nhân r?i nu?c d?ng trong bu?ng trò d? di?u khi?n con r?i. H? thao tác t?ng cây sào, th?ng, v?t... ho?c gi?t con r?i b?ng h? th?ng dây b? trí ? bên ngoài ho?c du?i nu?c. S? thành công c?a quân r?i nu?c ch? y?u trông vào s? c? d?ng c?a thân hình, hành d?ng làm trò dóng k?ch c?a nó. Sân kh?u r?i nu?c là kho?ng tr?ng tru?c m?t bu?ng trò . Bu?ng trò, sân kh?u du?c trang b? c?, qu?t, voi, l?ng, c?ng hàng mã... Múa r?i nu?c là ngh? thu?t l?y d?ng tác làm ngôn ng? di?n d?t. R?i nu?c g?n bó v?i âm nh?c nhu ngh? thu?t múa. Âm nh?c di?u khi?n t?c d?, gi? nh?p, d?n d?t d?ng tác, gây không khí v?i ti?t t?u truy?n th?ng gi? vai trò ch? d?o c?a trò r?i nu?c. Nh?c r?i nu?c thu?ng s? d?ng các làn di?u chèo ho?c dân ca d?ng b?ng B?c B?. Theo các truy?n thuy?t, huy?n tho?i l?ch s?, trò r?i nu?c ra d?i t? th?i xây thành C? Loa, Kinh An Duong Vuong, nam 255 tru?c công nguyên. Còn theo s? sách, van bia trò r?i nu?c ra d?i nam 1121 (d?i Lý). Trong kho tàng trò r?i nu?c , có 30 ti?t m?c c? truy?n và hàng tram ti?t m?c hi?n d?i, k? v? nh?ng s? tích dân gian và cu?c s?ng hàng ngày c?a ngu?i dân Vi?t. Ngh? thu?t r?i nu?c là d?c ph?m van hoá b?n d?a dân t?c Vi?t, phát tri?n ? h?u h?t các làng xã quanh kinh thành Thang Long nhu Ðào Th?c, Ðào Xá - Huy?n Ðông Anh, chùa Nành - Gia Lâm và nhi?u phu?ng r?i ? h?u h?t các t?nh d?ng b?ng B?c B?. Nam 1992, Nhà hát Múa r?i Thang Long ph?c h?i 17 trò r?i nu?c làm s?ng d?y múa r?i nu?c trên toàn qu?c: B?t c?, Chú T?u, Múa r?ng, Em bé chan trâu, Cày c?y, C?u ?ch, B?t v?t, Ðánh cá, Vinh quy bái t?, Múa su t?, Múa phu?ng, Lê L?i tr? guom, Nhi d?ng vui choi, Ðua thuy?n, Múa lân, Múa tiên, T? linh.

Slide 59: 

CHÚC B?N AN L?C TR?N ÐÌNH HOÀNH & TR?N LÊ TÚY PHU?NG

authorStream Live Help