MOI SOAN MAT PHANG NGHIENG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 1 TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔNG MẶT PHẲNG NGHIÊNG. Tiết 15: Bài 14 An Dân – Tuy An – Phú Yên. Gv: Nguyễn Mến

Slide 2: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 2 KiÓm tra bµi cò §Ó kÐo trùc tiÕp mét thïng n­íc cã khèi l­îng 20 kg tõ d­íi giÕng lªn, ng­êi ta ph¶i dïng lùc nµo trong sè c¸c lùc sau ®©y ? F < 20N C. 20N < F < 200N B. F = 20 N D. F = 200N D. 2. KÓ tªn c¸c lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n ? MÆt ph¼ng nghiªng, ®ßn bÈy, rßng räc…

Slide 3: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 3 Moät soá ngöôøi quyeát ñònh baït bôùt bôø möông , duøng maët phaúng nghieâng ñeå keùo oáng beâtoâng leân . Lieäu laøm nhö theá coù deã daøng hôn khoâng ? Hình 14.1

Slide 4: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 4 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không? Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván? 2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:  Löïc keá coù giôùi haïn ño 3N Khoái truï kim loaïi coù moùc Maët phaúng nghieâng Chép Bảng 14.1 vào vở

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm : 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 5 Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm

Slide 6: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 6 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1: 

Slide 7: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 7 1,5 N 1 2 3 Độ nghiêng lớn Độ nghiêng vừa Độ nghiêng nhỏ 1 N 0,75 N 0,5 N

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm : 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 8 Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm 2 1 0,5 0,75

Slide 9: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 9 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

Slide 10: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 10 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận:

Slide 11: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 11 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm trên để trả lời vấn đề đặt ra ở dầu bài.

Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm : 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 12 Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm 2 1 0,5 0,75

Slide 13: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 13 Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không? Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván? Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo vËt lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng l­îng cña vËt MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt, th× lùc cÇn ®Ó kÐo vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá.

Slide 14: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 14 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo vËt lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng l­îng cña vËt MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt, th× lùc cÇn ®Ó kÐo vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá.  4. Vận dụng:  C3: Nêu 2 thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng?

Slide 15: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 15

Slide 16: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 16 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo vËt lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng l­îng cña vËt MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt, th× lùc cÇn ®Ó kÐo vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải ,càng dễ hơn?

Slide 17: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 17 §Èy xe lªn theo MPN cÇn lùc F = ? so víi träng l­îng P cña xe? X¸ch xe lªn bËc cÇu thang cÇn lùc F = ? so víi träng l­îng P cña xe?

Slide 18: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 18

Slide 19: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 19 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo vËt lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng l­îng cña vËt MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt, th× lùc cÇn ®Ó kÐo vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Dèc cµng thoai tho¶i tøc lµ ®é nghiªng cµng Ýt th× lùc n©ng ng­êi khi ®i cµng nhá (tøc lµ cµng dÔ ®i)

Slide 20: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 20 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo vËt lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng l­îng cña vËt MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt, th× lùc cÇn ®Ó kÐo vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Dèc cµng thoai tho¶i tøc lµ ®é nghiªng cµng Ýt th× lùc n©ng ng­êi khi ®i cµng nhá (tøc lµ cµng dÔ ®i)  C5:

Slide 21: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 21 Ở hình 14.3 Chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ô tô .Nếu xử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây? F = 2000N; c)F < 500N F > 500N; d) F = 500N

Slide 22: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 22 Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG  1. Đặt vấn đề:  2. Thí nghiệm:  a) Chuẩn bị:   b) Tiến hành đo: C1:   C2: - Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng - Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng  3. Rút ra kết luận: - Dïng mÆt ph¼ng nghiªng cã thÓ kÐo vËt lªn víi lùc kÐo nhá h¬n träng l­îng cña vËt MÆt ph¼ng cµng nghiªng Ýt, th× lùc cÇn ®Ó kÐo vËt trªn mÆt ph¼ng ®ã cµng nhá.  4. Vận dụng:  C3:  C4: Dèc cµng thoai tho¶i tøc lµ ®é nghiªng cµng Ýt th× lùc n©ng ng­êi khi ®i cµng nhá (tøc lµ cµng dÔ ®i)  C5: Câu c ) F < 500 N ,vì khi dùng tấm ván dài hơn thì độ nghiêng của tấm ván sẽ giảm.

Slide 23: 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 23 Tãm l¹i: Lùc kÐo vËt trªn MPN cµng nhá nÕu: + Kª mét ®Çu mÆt ph¼ng nghiªng cµng thÊp (cã ®é nghiªng Ýt). + Dïng MPN cã ®é dµi cµng lín. + T¨ng chiÒu dµi MPN ®ång thêi gi¶m ®é cao kª MPN.

Hướng dẫn về nhà: : 

20/10/2009 NGUYỄN MẾN 24 Hướng dẫn về nhà: Học thuộc phần ghi nhớ.( trang 46 ). Làm bài tập: 14.1; 14.2; 14.3 và 14.4 trang 18,19 SBT. 1. Bài vừa học 2. Bài sắp học: Tiết 16: ÔN TẬP HỌC KỲ I. Trả lời các câu hỏi ôn tập ở trang 53 SGK .

authorStream Live Help