cầu cho cha mẹ 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Cầu cho cha mẹ 2

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CAÀU CHO CHA MEÏ 2 Prayer for parents 2 Saùng taùc: Phanxicoâ Theå hieän: OCP Pps: Phaïm Traàn Ñình Giaùo hoï Taân Hoøa

Slide 2:

Xin Chuùa (í a) chuùc laønh, cho ñôøi cha meï cuûa con. Coâng ôn laø nhö nuùi non döôõng nuoâi con bao ngaøy vuoâng troøn.

Slide 3:

Con sinh ñeán trong ñôøi, an vui nhôø coù ôn trôøi. Vaø ôn cha meï, suoát ñôøi coi nheï khoå ñau.

Slide 4:

Xin cho cha meï con thaém maõi tình son cuûa Chuùa Trôøi. Cho con giöõa gia ñình luoân soáng theo tình ngöôøi con ngoan.

Slide 6:

Though joy or sadness come, my parent’s love endures; And if I wander far, still I feel the warmth of home.

Slide 7:

When the day does come for wings to spead and fly, Though far away, their mem’ry will remain.

Slide 8:

May my parents always live in God’s endless love. Grant that I, their child, may always honor them with love.

Slide 11:

An vui cuõng nhö ñau buoàn, luoân ñeïp taám loøng meï cha. Ai qua laø bao choán xa thaáy ñaâu vui cho baèng maùi nhaø.

Slide 12:

Mai con lôùn leân roài, ra ñi tung caùnh trong ñôøi. Duø xa voâ bôø, vaãn nhôø ñeán tình meï cha.

Slide 13:

Xin cho cha meï con thaém maõi tình son cuûa Chuùa Trôøi. Cho con giöõa gia ñình luoân soáng theo tình ngöôøi con ngoan.

Slide 14:

May my parents always live in God’s endless love. Grant that I, their child, may always honor them with love.

Slide 15:

Cho con giöõa gia ñình luoân soáng theo tình ngöôøi con ngoan

Slide 16:

CAÀU CHO CHA MEÏ 2 Prayer for parents 2 Saùng taùc: Phanxicoâ Theå hieän: OCP Pps: Phaïm Traàn Ñình Giaùo hoï Taân Hoøa