GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Gia Đình như Hôi thánh TrongTinh2 yêu của Thiên Chúa

Comments

Presentation Transcript

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA.:

LỜI CHÚA :1Pr2,9 “ Anh em là dòng giống được tuyển chọn,là hàng tư tế vương giả,là dân tộc thánh thiện,dân riêng của Chúa,để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người ” GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA.

PowerPoint Presentation:

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA HỘI THÁNH là GIA ĐÌNH CON CÁI THIÊN CHÚA Vì mọi người cùng là con một Cha trên trời và là anh chị em với nhau trong Đức Ki tô.Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết mọi người với Đức Kito , trong cùng một niềm tin,một niềm hy vọng và một tình yêu,làm cho họ hiệp nhất với nhau,với Thiên Chúa . GIA ĐÌNH : mọi phần tử đều là con cái Thiên Chúa . Qua Bí Tích Hôn Phối giúp người Kito hữu xây dựng gia đình mình thành một mái ấm hạnh phúc trong đó có Thiên Chúa Tình yêu ngự trị .

PowerPoint Presentation:

ĐGS Giáo Hội là một cộng đoàn cùng một niềm tin,cùng hướng nhìn về ĐGS GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH THU NHỎ Gia Đình là một cộng đoàn cùng một niềm tin , cùng hướng nhìn về ĐGS ĐGS

PowerPoint Presentation:

HỘI THÁNH CÓ SỰ SỐNG VÀ SỨ MẠNG THẾ NÀO ? GIA ĐÌNH cũng như vậy

SỰ SỐNG CỦA HỘI THÁNH:

1 –GIA ĐÌNH THAM DỰ VÀO SỰ SỐNG CỦA HỘI THÁNH LÀ NHỮNG GÌ ? - Là sống mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi - Đón nhận và thông truyền ơn cứu rỗi SỰ SỐNG CỦA HỘI THÁNH LẮNG NGHE LỜI CHÚA

PowerPoint Presentation:

a/ Gia – đình Kito hữu là cộng đoàn tin và loan báo Tin Mừng . ( Sứ mạng tiên tri ) b/ GĐ Kito hữu là cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa ( Sứ mạng tư tế ) c/ GĐ Ki tô hữu cộng đồng phục vụ con người ( Sứ mang vương đế ) 2 –GIA ĐÌNH KI TÔ HỮU THAM DỰ VÀO SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH

PowerPoint Presentation:

Một chuyên cần giáo lý . Hai vững chí hiệp thông . Ba bền lòng phụng vụ . Bốn vui thú nguyện cầu . Năm cùng nhau làm chứng . BAO LA TÌNH CHÚA YÊU CON

authorStream Live Help