AI ÐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: NGUY?N H?U THI?T Ti?ng hát: HUONG LAN

Slide 2: 

Tr?i thu mua bay bay, mà lòng ai nhu say.Hoa lá roi d?y, t?ng gi?t mua roi roi.Hòa nh?p tim choi voi, gió cu?n mây trôi.Ai di ngoài mua.

Slide 3: 

Ng?m ngùi nghe mua roi, gi?ng hò ai buông loi.Chan ch?a u hoài, l? s?u ai hoen mi.L?nh lùng nh?p chân di, ti?c nh? thuong chi.Lu?t di ngoài tr?i, gió mua toi b?i.

Slide 4: 

Ai di ngoài suong gió t? toi, ch? bu?n vì mua.Ai di ngoài suong gió, ch? n?c n? nh?c s?u.

Slide 5: 

Ai di ngoài suong gió h?i ai, xoá n?i ni?m dau.Ai oi m?ng tàn xua, không vuong l?y th?i gian.

Slide 6: 

Ngoài tr?i mua roi roi, mà h?n ai choi voi.Sao nh? nhung hoài, t?ng gi?t mua roi roi.Là l?i ca xa xôi, th?m thi?t thuong ai.Lu?t di ngoài mua.

Slide 7: 

Dù tr?i còn mua roi, d?ng bu?n lòng ai oi.Ta v?n tuoi cu?i, r?i ngày tr?i thôi mua.Ð?i l?i d?p nhu tho, quy?n luy?n trong mo.?m êm tâm h?n, hát câu yêu d?i.

Slide 8: 

Sáng tác: NGUY?N H?U THI?T Ti?ng hát: HUONG LAN

Slide 11: 

Tr?i thu mua bay bay, mà lòng ai nhu say.Hoa lá roi d?y, t?ng gi?t mua roi roi.Hòa nh?p tim choi voi, gió cu?n mây trôi.Ai di ngoài mua.

Slide 12: 

Ng?m ngùi nghe mua roi, gi?ng hò ai buông loi.Chan ch?a u hoài, l? s?u ai hoen mi.L?nh lùng nh?p chân di, ti?c nh? thuong chi.Lu?t di ngoài tr?i, gió mua toi b?i.

Slide 13: 

Ai di ngoài suong gió t? toi, ch? bu?n vì mua.Ai di ngoài suong gió, ch? n?c n? nh?c s?u.

Slide 14: 

Ai di ngoài suong gió h?i ai, xoá n?i ni?m dau.Ai oi m?ng tàn xua, không vuong l?y th?i gian.

Slide 15: 

Ngoài tr?i mua roi roi, mà h?n ai choi voi.Sao nh? nhung hoài, t?ng gi?t mua roi roi.Là l?i ca xa xôi, th?m thi?t thuong ai.Lu?t di ngoài mua.

Slide 16: 

Sáng tác: NGUY?N H?U THI?T Ti?ng hát: HUONG LAN Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 7/2009

authorStream Live Help