Gia tang gia tri doanh nghiep voi ung dung he dieu hanh doanh nghiep b

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gia tăng giá trị doanh nghiệp bằng ứng dụng hệ điều hành doanh nghiệp BFO tại Tập Đoàn Đất Xanh:

Gia tăng giá trị doanh nghiệp bằng ứng dụng hệ điều hành doanh nghiệp BFO tại Tập Đoàn Đất Xanh BFO VN - People creates value ! BizForceOne ® version 8 - 2012: “ Hệ điều hành doanh nghiệp ”

Agenda - Chương Trình:

Agenda - Chương Trình Tập Đoàn Đất Xanh Đặt vấn đề Lịch sử phát triển “Công Nghệ Quản Trị ” Mô hình quản trị doanh nghiệp theo thẻ điểm năng suất toàn diện TPS Áp dụng hệ điều hành doanh nghiệp BFO cho DXG

ĐẤT XANH GROUP:

ĐẤT XANH GROUP Tầm nhìn - Trở thành một tập đoàn đa ngành nghề , đa sở hữu và đa quốc gia . Sứ mệnh - Đất Xanh hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông.  Không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên đem lại giá trị lợi ích cho các cổ đông, đóng góp tích cực cho công đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước . Giá trị cốt lõi - Sản phẩm hoàn hảo ; dịch vụ hoàn hảo ; chuyên nghiệp – sáng tạo - hiệu quả ; đoàn kết và tạo môi trường làm việc thân thiện . Lĩnh vực hoạt động : Đầu tư bất động sản ; đầu tư cơ sở hạ tầng , đầu tư tài chính ; xây dựng nhà cao tầng ; xây dựng hạ tầng các khu đô thị , công nghiệp ; khai thác khoáng sản ; sản xuất vật liệu xây dựng ; kinh doanh dịch vụ bất động sản .

Dat Xanh Group’s SBUs:

Dat Xanh Group’s SBUs

Nguy cơ tiềm ẩn trong doanh nghiệp:

Nguy cơ tiềm ẩn trong doanh nghiệp

=> Doanh nghiệp chọn lựa và kết hợp thế nào ? => Ai gia công cho DXG? tự tổ chức triển khai ? Có thay đổi? => Ai đồng hành cùng quý vị trong thời đại toàn cầu hóa ? => thành công và hiệu quả như thế nào ? :

Chọn lựa công nghệ quản trị nào để gia tăng giá trị , sinh tồn và phát triển ? => Doanh nghiệp chọn lựa và kết hợp thế nào ? => Ai gia công cho DXG? tự tổ chức triển khai ? Có thay đổi? => Ai đồng hành cùng quý vị trong thời đại toàn cầu hóa ? => thành công và hiệu quả như thế nào ? MRP Data Mining MRPII VRM CRM MRP MRP ES E RP C RP D RP ERM PRM SCM 5S GAMP 6 Sigma FMEA 7 tools ISO 22000 ISO 27000 ISO 9001 GDP GMP GPP Personal BSC ABC Costing Business Improvement BPR Balanced Scorecard Mc Kinsey Price SWOT 4P SLIMPER SCAMPER 5M BCG Matrix 7P TPS Công cụ phần mềm Công cụ về năng suất chất lượng Công cụ chiến lược Công cụ cải thiện DN

Management Information Weaknesses Điểm yếu trong thông tin quản trị:

Management Information Weaknesses Điểm yếu trong thông tin quản trị Hầu hết những thông tin quản trị đòi hỏi forward looking – nhìn về phía trước outward facing - nhìn ra ngoài commercially orientated – xu hướng thương mại strategy driven – được định hướng theo chiến lược Tuy nhiên hầu hết những thông tin quản trị sẵn có backward looking – nhìn lại phía sau focused on the use of internal resources – tập trung xử dụng cá c nguồn lực bên trong financially oriented – xu hướng tài chính poorly linked to strategic intent – liên kết kém tới định hướng chiến lược.

PowerPoint Presentation:

Công nghệ thông tin và Quản trị doanh nghiệp TK20 ( Chú trọng vào sản xuất SP - không phải dịch vụ KH)

Mô hình quản trị doanh nghiệp TK21:

Mô hình quản trị doanh nghiệp TK21

PowerPoint Presentation:

Giải pháp cho Đất Xanh Group Xây dựng qui trình – chính sách chế độ với hệ thống quản lý hiện đại MIS (Management Information System) ( Tham khảo các qui chế e-ISO : ref.01). Mô phỏng kịch bản kinh doanh theo từng vòng đời dự án để tính hiệu quả theo Total Performance Scorecard (TPS). Xây dựng hệ thống quản lý nội dung - CMS tổng gộp các dự án và có khả năng truy nguyên đến từng dự án , hạng mục dự án và từng sản phẩm cụ thể (Item) để tính hiệu quả theo TPS. Xây dựng mô hình hợp nhất kinh doanh trực tuyến 3 cấp độ từ tập đoàn (Level 1) -> Công ty (Level 2) và các trung tâm kinh doanh (Level 3) để tính hiệu quả theo TPS.

Công cụ quản trị:

Công cụ quản trị

PowerPoint Presentation:

TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ

BFO BUSINESS LOGICS SCHEMA:

BFO BUSINESS LOGICS SCHEMA

Thẻ điểm năng suất toàn diện Total Performance Scorecard (TPS):

Thẻ điểm năng suất toàn diện Total Performance Scorecard (TPS) Dòng hàng ( TQM) Dòng người (PBSC) Dòng tiền (OBSC)

PowerPoint Presentation:

BẢNG CÂN BẰNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ - BALANCED SCORECARD (BSC ) cho dòng tiền (former Performance Measurement S ystem v1) Robert S . Kaplan cha đẻ mô hình Balanced Scorecard The philosophy of the three components is simple: You can’t manage (third component) what you can’t measure (second component) You can’t measure what you can’t describe (first component)

PowerPoint Presentation:

KPIs ON BFO

PowerPoint Presentation:

XÂY DỰNG KPI – BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC Giá cả Chất lượng Khả năng Đối tác Tính năng Dịch vụ Thương hiệu chọn lọc Quy trình Quản lý Hoạt động Các Quy trình chọn lựa NCC, sản xuất , chuyển giao SP/DV+ Rui ro Quy trình Quản lý Khách hàng Các Quy trình gia tăng Giá trị Khách hàng Quy trình Đổi mới Các Quy trình tạo sản phẩm & Dịch vụ mới Quy định và Quy trình X ã hội Các Quy trình cải thiện công đồng & môi trường Thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ Mối quan hệ Giá trị chào đến Khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Gia tăng giá trị Khách hàng Tăng hiệu quả sử dụng tài sản Mở rộng cơ hội tăng Doanh thu Giá trị Doanh Nghiệp Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Vốn Nhân lực Kỹ năng Đào tạo Kiến thức Vốn Thông tin Hệ thống Cơ sở dữ liệu Mạng Vốn Tổ chức Văn hóa Tính lãnh đạo kết nối Đồng đội Chiến lược họ công việc TẠO KẾT NỐI Chiến lược CNTT Chương trình thay đổi tổ chức TẠO SỰ SẴN SÀNG Hình ảnh Phạm vi Khách hàng Phạm vi Tài chính Phạm vi Quy trình Phạm vi Học hỏi & Phát triển

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO:

STRATEGY MAP IMPLEMENTED ON BFO

Quản lý nhân tài hiệu quả (dòng người):

Q uản lý nhân tài hiệu quả ( dòng người )

ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY:

ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Personal Balanced Scorecard (PBSC):

Personal Balanced Scorecard (PBSC) Internal ( Yếu tố nội tại ) - thể chất và trạng thái tinh thần của một cá nhân External ( Yếu tố bên ngoài / khách quan ) – quan hệ với gia đình , bạn bè , cấp trên , đồng nghiệp và những người khác Learning and development ( yếu tố kiến thức và học tập ) – các kỹ năng và khả năng học hỏi Financial ( Yếu tố tài chính ) – sự ổn định về tài chính .

Cơ cấu PBSC:

Cơ cấu PBSC Sứ mệnh cá nhân Tầm nhìn cá nhân Các vai trò chính của các nhân Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công cá nhân Mục tiêu cá nhân Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả Những hành động tự hòa thiện cá nhân Tôi là ai? Tôi đang đi đến đâu? Những loại quan hệ nào tôi muốn có với mọi người? Những yếu tố nào làm cho tôi độc đáo? Tôi muốn đạt được điều gì? Làm sao tôi đo lường được các kết quả của mình? Tôi muốn đạt mục tiêu bằng cách nào?

People BSC in BFO:

People BSC in BFO

People Calendar in BFO:

People Calendar in BFO

MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP (Dòng hàng):

MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP ( Dòng hàng )

MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP:

MÔ PHỎNG KINH DOANH ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP Dòng hàng (Supply chain managemet ) Dự báo và p hân tích thị lực mô hình ma trận cạnh tranh BCG Xây dựng kinh lực Tính điểm hòa vốn (BEP) X ây dựng chính sách bán hàng ( Chính sách giá , KM, Hậu mãi ….) Kế hoạch tiêu thụ : s ản lượng , g iá bán Sản lực Tính năng lực sản xuất Cải tiến quy trình sản xuất Tính giá thành kế hoạch Ứng lực – Kế hoạch thu mua Tài lực – C ân đối dòng tiền Dòng tiền : KRI và c hiết khấu dòng tiên (DCF/FCF) Định biên nhân sự -> đào tạo & phát triển nguồn nhân lực .

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO:

HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO

Simulated NPV:

Simulated NPV

CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG:

CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG

PowerPoint Presentation:

Simulated net cashflow

PowerPoint Presentation:

Hệ thống WEBSITE ( FrontOffice ) :

BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG -BFO:

BẢNG TIN ĐIỆN TỬ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG -BFO MRP – 65x MRPII-75x (+CRP) E RP – 90x (+Finance) ES – 2000 (+ERM/MIS) DIS– 2010 (BI)

TÍNH NĂNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BFO:

TÍNH NĂNG CỦA H Ệ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BFO Tính tiên tiến - tiện ích nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời (online) để hỗ trợ ra quyết định . Tích hợp các triết lý quản trị tiên tiến (dashboard, KPI/KRI, BSC, BPI) để đáp ứng và tuân thủ các chuẩn mực . Tính hệ thống để giúp doanh nghiệp tái cơ cấu hay cải thiện kinh doanh theo hướng : “ chuẩn mực + linh hoạt + đồng bộ ” Tính an toàn và bảo mật với công nghệ hiện đại (ISO27001, hệ thống báo cáo thông minh: Pivot, dashboard, Bulletin). Chuyển giao công nghệ nguồn -> nhằm đáp ứng tính mở rộng và công đồng ( google , youtube , facebook , BFO…) Hiệu quả đầu tư : tính quốc tế như đa ngôn ngữ , đa tiền tệ , nhưng phải thuần Việt …

Ứng dụng BFO-triết lý 3 dòng chảy cho đất xanh:

Ứng dụng BFO- triết lý 3 dòng chảy cho đất xanh Strategic business unit( SBU) Dòng hàng Dòng tiền Dòng người Sàn giao dịch bất động sản – Offline và online Quản lý SP/DV như thuê và mua bán bất động sản Cân đối dòng tiền tự hoạt động môi giới và tự doanh … bao gốm chi phí nhân , phải thu , phải chi, dự thu và dự chi … Chính sách – chế độ cho các qui trình quản lý thông tin từ nhà đầu tư , khách hàng đến nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đề ra Phát triển bất động sản (Property development) Quản lý thiết kế - dự án và chiến lược thị trường Các kịch bản kinh doanh để tính toán các chỉ số đo lường hiệu quả : cân đối dòng tiền , DCF, NPV, ROI, ROE… Quản lý qui trình theo ISO 27001 về an toàn thông tin và các qui trình về dự báo và cảnh báo Xây dựng công trình Quản lý dự án , mua hàng , bán hàng theo tiến độ dự án Quản lý tiến độ-lịch dự án , nhân lực & theo dõi tiến độ giao dịch thu mua vật tư NVL, thu , chi theo từng công trình-dự án , cân đối dòng tiền ( Cashflow projection) Qui trình quản lý từ nhà đầu tư , thầu phụ , khách hàng và nhân viên hay người lao động cũng như các qui trình quản lý vể hoạt động (Operation management process) Tổng hợp (Consolidate) dòng hàng , dòng tiền và dòng người về 3 SBU để hỗ trợ ra quyết định chính xác – kịp thời .

Mô hình hợp nhất kinh doanh trực tuyến:

M ô hình hợp nhất kinh doanh trực tuyến Tổng Công Ty Chi nhánh 01 Ex: HCM Chi nhánh 02 Ex: BD Chi Nhánh 03 Ex: Đà Nẵng Chi nhánh n n n TTKD 01001 TTKD 02001 TTKD 03001 TTKD nnyxx TTKD ….. TTKD 02xxxn TTKD 01002

PowerPoint Presentation:

Corporate Performance Management “ One accurate Measurement is worth more than a thousand expert opinions ” - Admiral Grace Hopper

PowerPoint Presentation:

Are you ready? Thank you !