Chuong I 14 So nguyen to Hop so Bang so nguyen to

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

CHÀO MỪNG NĂM HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 1 TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM Gv : Thái Bình Dương

Slide2:

Nêu cách tìm các ước của số tự nhiên a ? ( Với a>1) * Tìm Ư(2)=….. Ư(3)=…… Ư(4)=…… Ư(5)=…… Ư (6)=…… Ư(9)=…… KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide3:

a 2 3 5 Các ước của a b 4 6 9 Các ước của b 1; 2 1; 5 1; 3 1; 2 ; 4 1; 2; 3 ; 6 1; 3 ; 9 Điền số thích hợp vào bảng sau: Các số 2; 3; 5 gọi là số nguyên tố. Các số 4; 6; 9 gọi là các hợp số. Vậy thế nào là số nguyên tố? Hợp số?

Slide4:

Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, có 2 ước là 1 và chính nó Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước. ? Trong các số: 7;8;9. Số nào là số nguyên tố? Số nào là hợp số? Vì sao? 7 là số nguyên tố vì 7 chỉ có hai ước là 1 và 7 8 là hợp số vì có nhiều hơn 2 ước 9 là hợp số vì 9 có nhiều hơn 2 ước 1. Số nguyên tố. Hợp số . Định nghĩa: (SGK – 46) Tiết 25

Slide5:

Chú ý: Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số. 1. Số nguyên tố. Hợp số. Định nghĩa: (SGK – 46) a là số nguyên tố  số a > 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. a là hợp số  số a > 1, có nhiều hơn hai ước Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Slide6:

1. Số nguyên tố. Hợp số. a là số nguyên tố  số a > 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó a là hợp số  số a > 1, có nhiều hơn hai ước 2. Bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bảng số tự nhiên không vượt quá 100:

11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 12 22 32 42 52 62 72 82 92 51 81 21 33 63 93 4 24 14 34 54 44 64 74 84 94 45 55 15 25 35 65 75 85 95 16 26 36 46 66 56 76 86 96 6 18 8 28 38 58 48 68 78 88 98 20 10 30 40 50 60 80 70 90 27 57 39 69 99 9 100 87 Bảng số tự nhiên không vượt quá 100 77 49 91 Giữ lại các số nguyên tố ở dòng đầu tiên 2 3 7 5

Bảng số tự nhiên không vượt quá 100:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 12 22 32 42 52 62 72 82 92 51 81 21 33 63 93 4 24 14 34 54 44 64 74 84 94 45 55 15 25 35 65 75 85 95 16 26 36 46 66 56 76 86 96 6 18 8 28 38 58 48 68 78 88 98 20 10 30 40 50 60 80 70 90 27 57 39 69 99 9 100 87 Bảng số tự nhiên không vượt quá 100 77 49 91 Giữ lại số 2, loại các bội của 2 mà lớn hơn 2 Giữ lại số 3, loại các bội của 3 mà lớn hơn 3 Giữ lại số 5, loại các bội của 5 mà lớn hơn 5 Giữ lại số 7, loại các bội của 7 mà lớn hơn 7

Slide9:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 Bảng các số nguyên tố không vượt quá 100

Có 25 số nguyên tố không vượt quá 100. Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất:

1. Số nguyên tố. Hợp số. a là số nguyên tố  số a > 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó a là hợp số  số a > 1, có nhiều hơn hai ước 2. Bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 Có 25 số nguyên tố không vượt quá 100. Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất 3. Bài tập Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Slide11:

Bài 115( SGK). Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số: 312; 213; 435; 417; 3311; 67 Giải Số nguyên tố là : 67 (vì nó chỉ có hai ước là 1 và chính nó) Hợp số là: 213 ( vì nó có ít nhất ba ước là: 1; 213; 3) 435 ( vì nó có ít nhất ba ước là: 1; 435; 5) 417 ( vì nó có ít nhất ba ước là: 1; 417; 3) 312 ( vì nó có ít nhất ba ước là: 1; 312; 3) 3311( vì nó có ít nhất ba ước là: 1; 3311; 11) Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Slide12:

Bài 116 (SGK-47) Gọi P là tập hợp các số nguyên tố Điền kí hiệu vào chỗ trống : 83 ….. P ; 91 ..... P 15 ….. P ; P ….. N

Slide13:

Bài 118( SGK). Tổng( hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số: 3.4.5 + 6.7 b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7 c) 3.5.7 + 11.13.17 d) 16354 + 67541 Giải 3.4.5 + 6.7 là hợp số (vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 3. Tổng chia hết cho 3 và lớn hơn 3. b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7 là hợp số (vì mỗi số hạng của hiệu đều chia hết cho 7 và lớn hơn 7). c) 3.5.7 + 11.13.17 là hợp số (vì mỗi số hạng của tổng đều là số lẻ nên tổng là số chẵn và tổng này lớn hơn 2) d) 16354 + 67541 là hợp số (vì tổng có tận cùng bằng 5 và lớn hơn 5) Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Slide14:

Bài tập Bài tập 118 trang 47 SGK Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ? a) 3 . 4 . 5 + 6 . 7 c) 3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17 b) 7 . 9 . 11 . 13 – 2 . 3 . 4 . 7 d) 16354 + 67541

Hãy điền chữ cái tương ứng với số tìm được vào trong ô chữ :

11 9 10 2 5 0 2 3 7 Hãy điền chữ cái tương ứng với số tìm được vào trong ô chữ T : Số nguyên tố nhỏ nhất? R : Hợp số lớn nhất có một chữ số? Ô : Số nguyên tố lẻ là ước của 10? Ơ : Số nguyên tố nhỏ nhất có hai chữ số? E : Số nguyên tố lẻ bé nhất? X : Số nào không là số nguyên tố, cũng không là hợp số? A : Hợp số nhỏ nhất có hai chữ số? N : Số nguyên tố lớn nhất có một chữ số? T T Ơ R A Ô X E N TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Slide16:

M ột trong những phương pháp cổ nhất để lập bảng các số nguyên tố từ bảng các số tự nhiên do nhà To án học cổ Hi Lạp Sàng Ơratôxten Ơ rat ô xten (Ératosthène)  (276 – 194 tr ước C ô ng nguy ê n) đề r a. Trong cách làm trên, các hợp số được sàng lọc đi, các số nguyên tố được giữ lại. Nhà toán học Ơratôxten đã viết các số trên giấy cỏ sậy căng trên một cái khung rồi dùi thủng các hợp số.Bảng số nguyên tố còn lại giống như một cái sàng và được gọi là sàng Ơratôxten

Slide17:

2 79 191 311 439 577 709 857 3 83 193 313 443 587 719 859 5 89 197 317 449 593 727 863 7 97 199 331 457 599 733 877 11 101 211 337 461 601 739 881 13 103 223 347 463 607 743 883 17 107 227 349 467 613 751 887 19 109 229 353 479 617 757 907 23 113 233 359 487 619 761 911 29 127 239 367 491 631 769 919 31 131 241 373 499 641 773 929 37 137 251 379 503 643 787 937 41 139 257 383 509 647 797 941 43 149 263 389 521 653 809 947 47 151 269 397 523 659 811 953 53 157 271 401 541 661 821 967 59 163 277 409 547 673 823 971 61 167 281 419 557 677 827 977 67 173 283 421 563 683 829 983 71 179 293 431 569 691 839 991 73 181 307 433 571 701 853 997 Baûng soá nguyeân toá ( nhoû hôn 1000 )

Kiến thức cần nhớ::

*Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. *Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước. *Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số. Kiến thức cần nhớ: Hướng dẫn về nhà *Học thuộc định nghĩa số nguyên tố, hợp số. *Cách chỉ ra một số có là số nguyên tố hay không. làm các bài tập:116,117,119( SGK) và 159, 160, 161 (SBT) Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

authorStream Live Help