101 Zen3_Vậy À_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated Vậy à ! 3. Is that so ! Tranh vẽ: Thiền sư Hakuin Ekaku Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click chuột

Slide 2:

Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết. The Zen master Hakuin was praised by his neighbors as one living a pure life. Thiền sư Hakuin

Slide 3:

Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai. A beautiful Japanese girl whose parents owned a food store lived near him. Suddenly, without any warning, her parents discovered she was with child. Cối Xay và Kiến

Slide 4:

Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin. This made her parents very angry. She would not confess who the man was, but after much harassment at last named Hakuin. Thiền sư Hakuin

Slide 5:

Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy. In great anger the parents went to the master. “Is that so?” was all he would say. Hai Người Mù Đi Qua Cầu Gổ

Slide 6:

Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần. After the child was born it was brought to Hakuin. By this time he had lost his reputation, which did not trouble him, but he took very good care of the child. He obtained milk from his neighbors and everything else the little one needed. Núi Phú Sĩ và Cà Tím

Slide 7:

Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá. A year later the girl-mother could stand it no longer. She told her parents the truth – that the real father of the child was a young man who worked in the fishmarket. Khỉ và Rùa

Slide 8:

Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại. The mother and father of the girl at once went to Hakuin to ask his forgiveness, to apologize at length, and to get the child back again. Mọi Sắc Hình đến từ Không

Slide 9:

Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.” Hakuin was willing. In yielding the child, all he said was: “Is that so?” Tiếng vổ của một bàn tay

Slide 10:

Bình: Hakuin Ekaku (1685-1768) là một trong những vị thiền sư có ảnh hưởng lớn nhất trên thiền tông Nhật Bản. Hakuin cải tiến và phát huy thiền Lâm Tế từ thời trì trệ và đốn mạt, chú tâm vào cách dạy dỗ khó khăn cổ truyền, và trộn lẫn thiền quán và công án thành cách luyện tập thường xuyên. Ảnh hưởng của Hakuin lớn đến mức tất cả các thiền sư Lâm Tế ngày nay đều là hậu nhân của Hakuin và dùng những phương cách luyện tập mà Hakuin đã dạy. Hakuin còn là một họa sĩ Thiền rất nổi tiếng. Các tranh Thiền trong slideshow này đều là tranh của Hakuin. Hakuin Ekaku (1685 - 1768) was one of the most influential figures in Japanese Zen Buddhism. He revived the Rinzai school from a moribund period of stagnation, refocusing it on its traditionally rigorous training methods integrating meditation and koan practice. Hakuin's influence was such that all Rinzai Zen masters today trace their lineage through him, and all modern practitioners of Rinzai Zen use practices directly derived from his teachings. Hakuin was also an accomplished Zen artist. The Zen paintings used in this slideshow are his.

Slide 11:

• Tâm tĩnh lặng: Có tăm tiếng, không vui. Mất tăm tiếng, không buồn. Gặp bất công, không sân hận. Hết bất công, không mừng rỡ. • Sống tùy duyên: Duyên mang bé đến thì nuôi. Duyên đưa bé đi thì thôi. Chẳng có gì phải thắc mắc. • Tâm không: như bầu trời trong xanh, rỗng lặng. Mây đến tự nhiên và mây đi tự nhiên. The quiet mind: Gaining good reputation, no joy. Loosing good reputation, no sorrow. Meeting injustice, no anger. Injustice gone, no jubilation. Take things as they come: Life hands over the baby, then raise the baby. Life takes away the baby, then stop raising the baby. Nothing to be concerned about. The empty mind: It is like a clear blue sky. The sky is empty and quiet. Clouds come and clouds go.

Slide 12:

• Nhưng tại sao thiền sư không giải thích tối thiểu là một câu “tôi không phải là cha đứa bé” ? Có thể vì đính chính cũng vô ích – chẳng qua cũng chỉ là lời người này chọi lời người kia. Bé đã có duyên đến với ta thì ta nuôi nấng và vui chơi với bé. • Một năm sau mẹ em bé tự nhiên đổi ý, khai sự thật, hay cô ta đã được sự tĩnh lặng của Hakuin chuyển hóa? Tĩnh lặng có sức mạnh hay không? Tĩnh lặng có lời nói hay không? (Trần Đình Hoành dịch và bình) But why didn’t the zen master explain something, at least a clarification such as “I am not the baby’s father”? Probably any attempt to explain would be futile— it would be a no-win case of one person’s words against another’s. Life caused the baby to come to the master, then the master took care of and enjoyed the baby. A year later the baby’s mother changed her mind and told the truth. Or was that because she was moved by Hakuin’s silence? Does silence have strength? Does silence have words? (Trần Đình Hoành annotated)

Slide 13:

CHÚC AN LẠC Xin xem tiếp truyện 4 – “Vâng Lời” Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Deep thanks to all talented photographers whose great works appear in this presentation