101 Zen1_Tách Trà_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: chanhthientaixdav (134 month(s) ago)

chú ơi sao cháu ko dow được các slide này vậy cháu thấy rất hay mà ko biết làm thế nào đây

By: tdhoanh (137 month(s) ago)

PPS Tách Trà mới được chỉnh sửa lại ngày 7 tháng .6 năm.2011, với thay đổi nhiều trong phần bình. Các bạn đã download PPS này trước ngày đó, xin hãy download lại để có file cập nhật.

By: Orchid_Shandy (138 month(s) ago)

thật ý nghĩa

Presentation Transcript

Slide 1:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated (1 - Tách Trà - A Cup Of Tea) Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Click Chuột

Slide 2:

Giới thiệu 101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do thiền s ư Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919, gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ 19 và 20 và bản dịch của Shasekishu (Sand and Pebbles), do thiền s ư Nhật Muju ( 無住 , Vô Trú ) viết vào thế kỷ mười ba . 101 Zen Stories sau đó được Paul Reps in lại dưới tên “Zen Flesh, Zen Bones.” Chúng tôi đã dịch nh ữ ng truyện này từ tiếng Anh sang tiếng Việt , và thêm l ờ i bình b ằ ng hai th ứ tiếng . Gọi là “ bình ” nhưng thực ra chẳng “ bình ” gì cả . Đó chỉ là một vài giải thích thêm để làm rõ những nơi bí ẩn khó hiểu , hoặc nhấn mạnh thêm vài nơi cần nhấn mạnh … với hy vọng là mọi độc giả của mọi tầng lớp đều có cơ hội hiểu và thưởng thức cái đẹp của truyện thiền . Truyện thì trước hết là đọc cho vui , thưởng thức một mảnh văn hóa nhỏ , sau đó là hy vọng chúng ta có thể nắm được bài học sâu sắc từ trong truyện để làm giàu cho cách sống của mình . Nhưng cứ vui trước đã , giàu hay không thì tính sau . Chúc các bạn thân tâm thường an lạc . Trần Đình Hoành Introduction 101 Zen Stories is a book compiled in 1919 by Zen Master Nyogen Senzaki , consisting of Zen stories and koans of the 19 th and 20 th centuries, and the translation of Shasekishū (Sand and Pebbles) written by Zen Master Mujū in the 13 th century. 101 Zen Stories later was published by Paul Reps under the name “Zen Flesh, Zen Bones.” I have done some annotations to these stories--a little explanation to clarify some difficult point, or to emphasize some point that requires attention—in the hope that readers of all levels may have an opportunity to understand and enjoy the beauty of these Zen stories. Stories are first for enjoyment, cherishing a small piece of culture.  After that, hopefully we can grasp some deep lessons from them to enrich our way of living. But let’s find enjoyment first, and think about enrichment later. Metta , Trần Đình Hoành

Slide 3:

Tách trà A Cup of Tea

Slide 4:

Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền. Nan-in, a Japanese master during the Meiji era (1868-1912), received a university professor who came to inquire about Zen.

Slide 5:

Nan-in rót trà. Nan-in served tea.

Slide 6:

Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, He poured his visitor’s cup full,

Slide 7:

và cứ tiếp tục rót. and then kept on pouring.

Slide 8:

Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, The professor watched the overflow until he no longer could restrain himself.

Slide 9:

“Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!” “It is overfull. No more will go in!”

Slide 10:

“Như là tách trà này,” Nan-in nói, “Like this cup,” Nan-in said,

Slide 11:

“ông đầy ý kiến và phỏng đoán. “you are full of your own opinions and speculations.

Slide 12:

Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?” How can I show you Zen unless you first empty your cup?”

Slide 13:

Bình Câu chuyện này không nhất thiết chỉ đúng cho học Thiền. Muốn tìm hiểu bất kỳ điều gì ờ đời–một tôn giáo, một người, một nhóm người, một nền văn hóa, một dân tộc, một lịch sử, một vụ kiện, v.v… chúng ta phải đổ sạch tách thành kiến, giả định, phỏng đoán và kết luận trong đầu– một cái tách trống rỗng, một tờ giấy trắng tinh– thì chúng ta mới có thể học hỏi được. Bạn đang bắt đầu vào cuộc hành trình qua 101 Truyện Thiền để tìm hiểu Thiền là gì. Đây là truyện đầu tiên. Bạn cần đổ sạch tách của bạn, để bước vào và đi qua cuộc hành trình này. Bạn đã nghe, đọc, biết và hiểu gì về Thiền trước kia? Xin bạn đổ sạch. Để tâm và trí trống rỗng cho cuộc hành trình. Tâm rỗng lặng, nhớ nhé.

Slide 14:

Annotation: (by TĐH) This story is true not only for Zen study but also for everything else. To find understanding in anything - a religion, a person, a group of people, a culture, a people, a history, a court case, etc., we must empty the cup of prejudices, assumptions, speculations and conclusions already existing in our mind/heart - an empty cup, a blank sheet of paper. You are starting a journey through 101 Zen Stories to explore Zen. This is the first story. You need to empty your cup, to enter and go through the journey. What have you heard, read, known and understood about Zen previously? Please put them aside.  Keep your mind and heart empty for the journey. An empty mind/heart, remember!

Slide 15:

CHÚC AN LẠC Xin xem tiếp truyện 2 – “Nhặt được kim cương giữa lối b ù n” Deep thanks to all of the talented photographers whose great work appear in this presentation Ver 072101