Hong Hong Tuyet Tuyet_Yem Dao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Y?m Ðào H?ng H?ng Tuy?t Tuy?t (hát nói) Duong Khuê_Trang Nhung Hu?nh Chi?u Ð?ng 15-Apr-2009 Kính thua quí b?n, hôm nay tôi xin kính t?ng quí b?n m?t s? hình “hoài c?”, hình m? thu?t cung có mà hình b?t chu?c r?t u là “khó coi” cung có. Lý do là cái slide show tên “Áo Dài áo Ng?n và Y?m Ðào” c?a tôi du?c nhi?u ngu?i chi?u c?, và vì th?y có ngu?i chuy?n nhau qua email nh?ng hình ?nh lo?i n?y khá lù mù, nên tôi dành làm thêm cái slide show n?y n?a d? bi?u các b?n. K? ra các c? ngày xua cung “phong luu”. Ði hát ? dào d?u d?u d? m?c cho bà v? “Quanh nam buôn bán ? ven sông, nuôi n?i nam con v?i m?t ch?ng”. Ð?c câu n?y sao tôi th?y t?i cho nh?ng ngu?i v? nh?ng bà m? Vi?t Nam mình quá. Ngày xua các c? d? cho con cái an m?c th? n?y … nhung các c? nhìn th?y quí bà quí cô th?i dó ra sân tenis m?c cái qu?n short là các c? qu? m?ng ngay, mà xã h?i cung dàm ti?u. Khó hi?u quá. Tôi không dám nói n?a dâu e có v? r?y. Bây gi? các b?n hãy nh?n space bar m?t l?n, slide show s? ch?y t? d?ng. Nh? d?ng d?ng t?i keyboard hay mouse, n?u không s? không có âm thanh. Có l? dây là l?n d?u tiên m?t bài hát nói du?c dua vào slide show.

Slide 41: 

Các b?n th?y dó, có nh?ng t?m ?nh ch?p r?t khéo và có nh?ng t?m b?t chu?c khó coi. Trong Quán Ven Ðu?ng còn nhi?u slide show khác (click noi dây )

authorStream Live Help