chiec_ao_dai_vn

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?ng Chi?c Áo Dài Vi?t Nam

Slide 3: 

Em nhé chi?u nay di v?i anh Chi?u anh, em m?c áo dài xanh Màu Thanh thiên ?y, em còn nh? Ngày m?i quen nhau, Thu? Thái Bình

Slide 5: 

Áo d? em thêu s?i ch? xanh Ði?m thêm chu?i h?t sáng long lanh Môi em t?a cánh hoa dào th?m Mê d?m h?n anh Gi?c M?ng Lành

Slide 6: 

Áo thêu chim Phu?ng v?i chim Loan Qu?n quýt bên nhau v?i ti?ng dàn Nhu ta cùng nh?y bài Valse ?y Em d?p, h?n anh d?n ng? ngàng.

Slide 7: 

Anh bi?t khi em m?c áo vàng M?t vu?n mai n? dón Xuân sang N? cu?i nhu doá hoa hàm ti?u Ong bu?m mê say lu?ng b? bàng

Slide 9: 

Áo tím em mang màu th?y trung Hu? oi cách bi?t d?n muôn trùng Man mác sông Huong cùng b?n Ng? Sao xuy?n lòng ai n?i nh? nhung…

Slide 10: 

Ta d?n nhau v? tham quán xua Áo h?ng em m?c gió dong dua Hè v? theo di?u dàn muôn thu? Dàn nh?c nam xua du?i bóng d?a

Slide 11: 

Tà áo em mang m?u lá cây Hoàng hôn, l?p loáng m?t H? Tây Hôm nay Hà N?i tr?i se l?nh Lòng k? tha huong N?i Nh? Ð?y…

Slide 14: 

Áo tr?ng nhu h?n em tr?ng trong Nhu ngu?n s?a m? thu? khoi dòng Công-Dung-Ngôn-H?nh em còn gi? ? S?ng mãi trong anh: L?a Tu?i H?ng.

Slide 15: 

Nh?ng Nh?ng Chi?c Áo Dài Vi?t Nam Tho : Ð?c Nguyên Th?c hi?n : VTKX