101 Zen16_Không Xa Phật Vị_TĐH-TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 zen Stories - 101 Truyện Thiền - Không Xa Phật Vị

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 16. Không xa Phật vị 16. Not Far From Buddhahood Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Một sinh viên đại học thăm thiền sư Gasan và hỏi ông: “Đã bao giờ thầy đọc Thánh Kinh Thiên chúa giáo chưa?” A university student while visiting Gasan asked him: “Have you even read the Christian Bible?”

PowerPoint Presentation:

“Chưa, đọc cho tôi nghe đi,” Gasan nói. “No, read it to me,” said Gasan.

PowerPoint Presentation:

Người sinh viên mở Thánh Kinh và đọc phúc âm Thánh Matthew: “Và tại sao lại lo áo quần? Hãy xem các bông huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không làm việc, không dệt vải, nhưng tôi nói thật với các bạn ngay cả vua Solomon trong tất cả vinh quang của mình cũng không mặc đẹp như các bông hoa đó… Đừng lo đến ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho nó.” The student opened the Bible and read from St. Matthew: “And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these…Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself.”

PowerPoint Presentation:

Gasan nói, “Ai nói những lời này, tôi xem đó là một người đã giác ngộ.” Gasan said: “Whoever uttered those words I consider an enlightened man.”

PowerPoint Presentation:

Người sinh viên đọc tiếp: “Xin và bạn sẽ được, tìm và bạn sẽ thấy, gõ cửa và cửa sẽ mở cho bạn. Bởi vì ai xin thì sẽ nhận, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ cửa sẽ được mở cửa.” The student continued reading: “Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh, is shall be opened.”

PowerPoint Presentation:

Gasan nói: “Tuyệt vời. Ai mà nói điều này thì không xa Phật vị.” Gasan remarked: “That is excellent. Whoever said that is not far from Buddhahood.”

PowerPoint Presentation:

Bình: • Đó là các lời nói của Giêsu của Nazareth—một sự thật về nghệ thuật sống vượt mọi biên giới tôn giáo và văn hóa. • “Đừng lo đến ngày mai”: Sống ở đây lúc này. Đó là Thiền. “Tìm thì sẽ thấy”: Thành tâm tìm chân lý thì sẽ có lúc được. Đó là lời Phật dạy. “Không xa Phật vị”: Giác Ngộ không chỉ dành riêng cho Phật giáo. Annotation: • Those are the words of Jesus of Nazareth–a truth on the art of living that surpasses all religious and cultural borders. • “Take no thought for the morrow” : Live here and now. That is Zen. “Seek and ye shall find”: If you seriously seek the truth, eventually you shall find the truth. That is the Buddha’s teaching. “Not far from Buddhahood”: Enlightenment is not confined only to Buddhism.

PowerPoint Presentation:

• Gasan Jōseki ( 峨山 韶碩 1275–1366) là một thiền sư Tào Động Nhật Bản. Là học trò của Keizan Jokin, và có các học trò là Bassui Tokushō, Taigen Sōshin, Tsūgen Jakurei, Mutan Sokan, Daisetsu Sōrei, và Jippō Ryōshū. (Trần Đình Hoành dịch và bình) • Gasan Jōseki ( 峨山 韶碩 1275–1366) a Japanese Soto Zen master. He was a disciple of Keizan Jokin, and his disciples included Bassui Tokushō, Taigen Sōshin, Tsūgen Jakurei, Mutan Sokan, Daisetsu Sōrei, and Jippō Ryōshū. (Trần Đình Hoành annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 17 – “Dạy kiểu hà tiện” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation