101 Zen13_Một Vị Phật_TĐH_TLTP

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

101 Zen Story - A Buddha. 101 Chuyện Thiền - Một Vị Phật

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 13. Một Vị Phật 13. A Buddha Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

PowerPoint Presentation:

Ở Tokyo vào thời Minh Trị Thiên Hoàng, có hai vị thầy với tính cách hoàn toàn khác nhau. Unsho là vị thầy Chân Ngôn Tông, giữ mọi lề luật của nhà Phật rất kỹ lưỡng. Ông không bao giờ uống rượu, và không bao giờ ăn gì sau 11 giờ sáng. In Tokyo in the Meiji era there lived two prominent teachers of opposite characteristics. One, Unsho, an instructor in Shingon, kept Buddha’s precepts scrupulously. He never drank intoxicants, nor did he eat after eleven o’clock in the morning.

PowerPoint Presentation:

Vị thầy kia là Tanzan, một giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia, chẳng bao giờ giữ lề luật gì. Khi muốn ăn là ăn, khi muốn ngủ ngày là ngủ. Ngày nọ Unsho đến thăm Tanzan lúc Tanzan đang uống rượu. Phật tử không được cho ngay cả một giọt rượu chạm lưỡi mình. The other teacher, Tanzan, a professor of philosophy at the Imperial University, never observed the precepts. When he felt like eating, he ate, and when he felt like sleeping in the daytime, he slept. One day Unsho visited Tanzan, who was drinking wine at the time, not even a drop of which is supposed to touch the tongue of a Buddhist.

PowerPoint Presentation:

“Ê, anh ơi, uống một ly nhé.” “Tôi không bao giờ uống rượu!” Unsho nhấn mạnh nghiêm trọng. “Người không uống thì không phải là người,” Tanzan nói. “Hello, brother,” Tanzan greeted him. “Won’t you have a drink?” “I never drink!” exclaimed Unsho solemnly. “One who does not drink is not even human,” said Tanzan.

PowerPoint Presentation:

“Anh nói tôi không là người chỉ vì tôi không mê uống rượu!” Unsho nói giận dữ. “Nếu tôi không là người thì tôi là gì?” “Do you mean to call me inhuman just because I do not indulge in intoxicating liquids!” exclaimed Unsho in anger. “Then if I am not human, what am I?”

PowerPoint Presentation:

“Một vị Phật,” Tanzan trả lời. “A Buddha,” answered Tanzan.

PowerPoint Presentation:

Bình: • Mục đích tối hậu của Phật pháp là đưa đến Giác ngộ, tức là tỉnh thức. Người Giác Ngộ đến Niết Bàn, tức là “lửa đã tắt”—Tâm Tĩnh Lặng. Tất cả những kinh điển, những chùa chiền, những tăng đoàn, những qui luật được dựng ra chỉ để giúp chúng ta đạt được mục tiêu tối hậu–Tâm Tĩnh Lặng. Chúng chỉ là dụng cụ. Dùng dụng cụ nào cũng được và không dùng dụng cụ nào cũng được, miễn là ta vẫn hoàn thành mục tiêu—Tâm Tĩnh Lặng. Annotation: The ultimate goal of Buddhist teachings is Enlightenment—that is, A w akening. The enlightened person enters Nỉrvana, which means “ the fire is extinguished”—The Quiet Heart. All the sutras, the temples, the sanghas and the precepts are established only to help us achieve the ultimate goal—The Quiet Heart. They are merely tools. Whatever tools we use, or even using no tool, is OK, as long as we achieve the goal—The Quiet Heart.

PowerPoint Presentation:

• Uống rượu mà có tâm Phật, tức là nhìn người khác là Phật, như Tanzan, thì có uống cũng chẳng hề hấn gì. Ngược lại, giữ mọi lề luật gắt gao mà tâm sân rất nhậy như Unsho, thì cũng chẳng được gì. • Trên đường tu tập, ta phải biết điều gì là mục tiêu, điều gì chỉ là phương tiện. Không nên chấp vào hình thức mà quên nội dung, chấp vào dụng cụ mà bỏ rơi mục đích. Drinking wine but having the Buddha heart--seeing others as Buddha, as Tanzan did—then the drinking is harmless. On the other hand, keeping all the precepts strictly, but the heart is quick to anger, like Unsho, then it is useless. On the road of practice, we must know what is goal and what is means. Don’t grasp at the form but forget the substance; don’t grasp at the tools but drop the goal.

PowerPoint Presentation:

Một điểm khác đáng ghi nhớ ở đây là dù Tanzan đương nhiên có thể thấy được là Unsho còn rất mê muội, Tanzan vẫn gọi Unsho là “một vị Phật’. Vì sao? Vì Tanzan, cũng như Bồ tát Thường Bất Khinh, tiền thân của Phật Thích Ca, có thái độ với tất cả mọi người: “ Tôi chẳng dám khinh quí Ngài, quí Ngài đều sẽ thành Phật.” (Trần Đình Hoành dịch và bình) Another point to remember is that although Tanzan could of course see that Unsho was still very ignorant, Tanzan nevertheless called Unsho “a Buddha”. Why? Because Tanzan, just like Never-Slighting Bodhisattva, Siddhārtha Gautama Buddha in a previous life, has this attitude toward everyone: “I’d never look down on you. You all will become Buddha”. (Trần Đình Hoành annotated)

PowerPoint Presentation:

CHÚC AN LẠC Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng Xin xem tiếp truyện 14 – “Đường Bùn” Special thanks to all talented photographers whose great works appeared in this presentation