садок і дитина проект

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проект Волинчук А.Б.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 А.Б. Волинчук вихователь-методист ДНЗ № 15 м.Кам’янець-Подільський

slide 2:

2 Зміст 1. Структура проекту…………………………………………………..…4 2. План реалізації проекту………………………………………………..6 3. Вступ…………………………………………………………………..…7 4. Оптимізація взаємодії педагога з батьками………………………….9 5. Список використаних джерел……………………………………..….12 6. Додатки…………………………………………………………………14

slide 3:

3 Структура проекту 1. Назва проекту: «Реалізація проектної діяльності в роботі з родиною» 2. Учасники та виконавці проекту: завідувач ДНЗ № 15 вихователь- методист вихователі дошкільного закладу діти батьки практичний психолог. 3. База реалізації проекту: м. Кам’янець – Подільський дошкільний навчальний заклад №15 4. Обґрунтування вибору проблеми: Диференціація та ускладнення суспільних процесів порушили гармонійні відносини дорослих і дітей. Діагностика причин збільшення проблемних сімей вимагає від педагогів психологів соціальних педагогів взаємодіяти з батьківською громадою розширювати коло послуг як батькам так і дітям з метою забезпечення розвитку й охорони психічного та соматичного здоров’я. Багато протиріч уповільнюють і заважають виконанню батьківських обов’язків знижують відповідальність. У багатьох батьків пропадає гуманне ставлення до дитини. А це в свою чергу призводить до конфлікту та затримки її особистого розвитку. 5. Завдання проекту:  створити сприятливі умови для взаємодії батьків і дітей з метою подальшого співробітництва  поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків  формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини  культивування тактики співробітництва при взаємодії «дорослий – дитина»  створити комплекс творчих методичних робіт - відеофільми бібліотеку творів дітей набір памяток і рекомендацій для батьків тощо.

slide 4:

4  розробити план роботи батьківського клубу «Азбука виховання» та програму реалізації  розробити програму спільних дій батьків дітей та вихователів традиційні заходи акції свята тощо. 6. Характеристика проекту: За кінцевим результатом: теоретико-практичний. За змістом: міжпредметний. За кількістю учасників: колективний. За тривалістю: короткотривалий. За ступенем самостійності: частково-пошуковий За характером контактів: зовнішній. 7. Термін реалізації проекту: 2011- 2012 рік 8. Прогнозований результат:  виховання цілісної особистості що зумовлене співпрацею дітей з батьками  володіння педагогами навичками ділової комунікації рольової взаємодії толерантної поведінки інформаційного обміну  розширення світогляду та поглиблення педагогічної психологічної та виховної компетенції батьків  створення комплекту методичних рекомендацій. 9. Методи реалізації проекту:  пошукова робота  групова співпраця  спостереження  практична робота  соціологічні дослідження.

slide 5:

5 План реалізації проекту № П/П Етапи роботи Термін реалізації Зміст діяльності 1. Проблемно- цільовий етап травень- червень Визначення завдань творчої групи. Формулювання теми проекту з визначенням виду його завершеної форми написання короткої анотації проекту. 2. Підготовчий етап липень- серпень  Підбір необхідної психолого- педагогічної літератури.  Запис потрібних нотаток. 3. Етап розробки вересень - жовтень  Збір матеріалів.  Відбір змісту й визначення приблизного обсягу проекту.  Деталізація змісту проекту. 4. Етап практичної роботи жовтень - листопад Систематизація та аналіз отриманої інформації планування діяльності з розвязання проблеми. 5. Етап попереднього захисту грудень Попередній перегляд проекту окреслення шляхів усунення виявлених недоліків корекція. 6. Етап презентації - публічного захисту проекту березень Презентація проекту оцінка.

slide 6:

6 Вступ Творення людини – найвище напруження ваших сил. Це і життєва мудрість і майстерність і мистецтво. Діти – це не тільки і не стільки джерело щастя. Діти – це щастя створене вашою працею. В.О. Сухомлинський Дитинство - найважливіший період у житті людини. Доля будь-якої спільноти нації держави залежить від того як поставлене в ній виховання. В концепції дошкільного виховання в Україні Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» Законі України «Про дошкільну освіту» програмі «Я у Світі» підкреслюється велика роль родинного виховання передбачається взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної дитини єдиного виховного середовища й водночас підкреслюється відповідальність за виконання своїх батьківських обов’язків. В Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» підкреслюється що на етапі раннього родинного виховання батьки як перші педагоги покликані створити умови для повноцінного фізичного та психічного становлення особистості забезпечити дитині почуття захищеності рівноваги довіри сформувати активне зацікавлене ставлення до навколишнього світу. А в Законі України «Про дошкільну освіту» зазначається що батьки є учасниками освітньо-виховного процесу і сім’я зобов’язана сприяти отриманню дитиною дошкільної освіти або в дошкільному закладі або в сім’ї. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу встановлення людини коли формується вміння мислити свідомо сприймати навколишній світ і самого себе спілкуватися з іншими людьми.

slide 7:

7 Відповідальність за ознайомлення дитини з реаліями сьогодення елементарними законами буття з формуванням вміння жити в згоді із собою та в злагоді з довкіллям лежить на дорослих. Батьки та педагоги виховують дитину щодня свідомо в міру своїх можливостей кожний на своєму місці. Дуже важливо щоб педагогічний колектив працював над розвитком вихованням і навчанням своїх вихованців у тісному взаємозв’язку з родиною. Запорука ефективної співпраці дитячого садка і сім’ї – педагогічна підготовленість батьків до виховання своїх малюків створення атмосфери довіри взаєморозуміння підтримки єдиних вимог – по-справжньому розвивальне та виховне найближче соціальне оточення. Такий підхід буде сприяти зближенню в дитячій свідомості образів педагога і членів сім’ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис певного уподібнення. Зокрема образ педагога – вихователя деформалізується пом’якшується споріднюється з образами батьків. Водночас дитина почне сприймати членів родини не лише як людей що обслуговують її задовольняють всі примхи витримують вередування тощо але і як авторитетних вимогливих вихователів носіїв цікавої інформації багатьох корисних умінь. В зв’язку із сучасними вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» необхідні зміни в роботі з батьками. Об’єкт- суб’єкт відносини дають можливість усвідомити самим і переконати членів родини що вони є суб’єктами освітньо-виховного процесу на засадах партнерства з правом ініціативи активної дії самоконтролю. Щоб налагодити такі відносини з батьками важливо насамперед зацікавити їх показати результативність діяльності дошкільного закладу позитивні зрушення в емоційному стані здоров’ї досягненнях їхньої дитини порівняно з її попередніми результатами без зіставлення з іншими дітьми. Потенціал родинного виховання є найбільш природною основою розвитку творчих здібностей дитини на всіх вікових етапах її життя.

slide 8:

8 Оптимізація взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками Виховати дитину – велике мистецтво адже процес виховання – це безперервна робота серця розуму і волі батьків. Саме батьки є головною ланкою у особистісному розвитку своєї дитини. Їм щоденно доводиться шукати шляхи підходу до дітей думати над вирішенням багатьох конкретних ситуацій. У повсякденному спілкуванні з батьками дитина вчиться пізнавати світ брати приклад із них набуває життєвого досвіду засвоює правила поведінки. В сім’ї дитина набуває першого досвіду розвиває перші почуття громадянськості Додаток №1 духовності Додаток №2 гендерного виховання Додаток №3 тощо. Якщо у батьків широкий кругозір практичне ставлення до всього що відбувається в нашій країні то і дитина поділяючи з ними настрій приєднуючись до їхніх справ і турбот засвоює відповідні моральні норми та правила. Основним завданням сімейного виховання є готувати дитину до життя в суспільстві поєднуючи цілеспрямовані педагогічні дії та повсякденний позитивний вплив сімейної атмосфери і побуту Додаток №4. Адже саме діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу в тісному взаємозв’язку з родиною допоможе всебічно розвинути малюка. У дитячому садку взаємини педагогічних працівників і батьків базуються на засадах відкритості та порозуміння. Мету співробітництва з родинами вихованців педагог спрямовує не лише на якісне виконання їхнього соціального замовлення щодо нагляду виховання та навчання дітей а й на допомогу батькам у сприйнятті сучасних гуманістичних ідей та орієнтирів які ґрунтуються на повазі до особистості дитини турботи про її всебічний розвиток як індивідуальності. Найпершим обов’язком вихователя можна вважати поширення педагогічних і психологічних знань серед батьків організацію обміну кращим досвідом сімейного виховання збагачення батьків новими освітніми та виховними технологіями. Найважливіші риси особистості закладаються в

slide 9:

9 родинному колі. Роль матері і батька у вихованні дитини – безцінна. Але без участі фахових спеціалістів неможливо досягнути високих розвивально- виховних результатів. Для батьків їхня дитина – найкраща найрозумніша найдорожча. Головне це батьківське бачення не змінити а втілити їхню мрію в життя якщо не у всіх напрямах то хоча б в окремих які дійсно характеризують їхнього малюка з найкращого боку. Працюючи з дошкільниками різних вікових груп та їхніми родинами можна виділити основні напрями роботи з батьками Додаток №5. Для їх втілення проводяться традиційні та нетрадиційні форми роботи де відбувається роз’яснювальна виховна і просвітницька робота Додаток №6 . Моніторинг можливостей батьків як потенційних партнерів з метою залучення їх до співпраці допомагає визначити поле їхньої діяльності в освітньому середовищі групи і допомогти втілити в життя. Щоб участь батьків у освітньо-виховному процесі дошкільного закладу не була формальною важливе поетапне включення їх у цей процес. Дуже допомагають в цьому випуски рубрик «Родинних газет» Додаток №7. Їх виготовляють не лише традиційно а й творчо. Це може бути і казковий будиночок і велике серце і силует сонця з промінчиками соціально-розвивальні осередки Додаток №8. Все буде залежати від творчих задумів самих педагогів і бажань дітей та батьків. Матеріал рубрик родинних газет змінюються щотижня. Батьки вчасно повідомляються про новини із життя групи яку відвідує їхня дитина. До підготовки друкованих інформацій залучаються члени родини. За допомогою індивідуальних бесід вибираються теми які найбільше цікавлять більшість батьківського колективу підбирається підхід до кожного сімейного осередку. Важливо також знайомити родини з реаліями сьогодення елементарними законами буття але і не забувати традиції

slide 10:

10 української народної родинної педагогіки. Як каже народна мудрість: «Добрі діти – батькам вінець а злі діти – кінець». Різні родини мають свої цінності інтереси культурний рівень педагогічний досвід. І те що добре для однієї сім’ї може бути абсолютно непридатним неефективним нецікавим для іншої. Тому так важливо вивчення сімейного мікроклімату з’ясування проблемних напрямів у родинному вихованні вивчення причин Додаток №9 та шляхів їх подолання. Додаток № 10. З метою максимальної гуманізації педагогічного процесу зближення батьків і дітей є реалізація спільних проектів Додаток №11 проведення загальносадових конкурсів Додаток №12 батьківських зборів Додаток № 13 тематику яких вихователь планує заздалегідь Додаток № 14. Лише завдяки високій культурі спілкування педагога і батьків доброзичливості неупередженості у розв’язанні різних проблем можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім’ї Додаток № 15. Велика материнська і батьківська любов має бути розумною а їх вимоги до дитини – єдиними.

slide 11:

11 Список використаних джерел 1. Горбач І.Д. Давискиба В.В. Пащенко М.І. Методика роботи з батьками: Навчальний посібник / Уманський державний педагогічний університет ім. 2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. — К.: Вища школа 1997. Клевченя М.С. Красневська Г.М. Психологія педагогічної діяльності /За ред. Ф.І. Іващенко. — М. 1980. 3. Коваль А.Г. Зверева І.Д. Хлєбік СР. Соціальна педагогіка. Соціальна робота: Навч. посібник. — К.: ІЗМН 1997. 4. Концепція національного виховання // Освіта. — 1994. 5. Макаренко А.С. Методи виховання // Твори: В 7-ми т. — T.5. — К.: Рад. школа 1954. 6. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу // Вибрані твори: В 7-ми т. — Т.5. — К.: Рад. школа 1954. 7. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія. — К. 1995. 8. Мороз О.Г. Омеляненко В.Л. Перші кроки до майстерності. — К.: Товариство “Знання” України 1992. 9. Національна програма виховання учнів 1 – 12 класів проект // Виховна робота в школі. – 2008. – №3. – С. 26 – 46. 10. Нісімчук А.С Падалка О.С ШпакО.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Просвіта 2000. 11. Омеляненко В.Л. Мельничук С.Г. Омеляненко С.В. Педагогіка: Навч. посібник. — Кіровоград 2000.

slide 12:

12 12. Пащенко М.І. Методика роботи з батьками матеріали спецкурсу для студентів // Практична психологія та соціальна робота 2003. - №9. - С.53-63. 13. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. — К.: Рад. школа 1989. — 189с. 14. Поляков СД. Школа: поиск в пуги: Кн. для учителя: Из опыта работы. — М: Просвещение 1989 15. Співпраця вчителя з батьками / О.М. Коберник Л.К. Мотрич - К.: Науковий світ 2002. - 86с. 16. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу // Вибрані твори: В 5-ти т. — Т.1. — К.: Рад. школа 1976. Інтернет ресурси 1. www.children.edu-ua.net Сторінка для батьків порталу "Діти України" містить посилання на ресурси мережі Інтернет які можуть бути корисні батькам в тому числі - дітей з особливими потребами. 2. www.baby.com.ua Сайт присвячений питанням народження розвитку та виховання дітей і призначений для батьків які шукають докладну інформацію в Інтернет. Надана інформація охоплює період від планування дитини до молодшого шкільного віку. В окремому розділі - розвиваючі компютерні ігри 3. www.baby.com.ua 4. www.uaua.info 5. www.malecha.org.ua Інформація про планування дитини вагітність пологи догляд виховання та розвиток дітей здоровя красу.

slide 13:

13

slide 14:

14 Додаток №1 • «Україна - наша Батьківщина» • «Пам’ятні місце "рідного міста» • «Відомі земляки» • «Духовне коріння рідного краю» Лекції • В краєзнавчий музей • По рідному місту • В художній музей • У ліс або парк свого мікрорайону Екскурсії •«Як правильно скласти родинне дерево» •«Чи потрібно дитину знайомити з історією свого краю» •«Як правильно залучати малюка до участі в родинних святах» Дискусії • Виготовляємо разом своє родинне дерево • Складемо Червону книгу Хмельниччини Семінари- практикуми • «Моя мала Батьківщина» • «Виховуємо патріотів» • «Державні та етнічні символи» • «Народні свята на звичаї в родині» Бесіди •«Виховуємо естетичні смаки через народну- прикладне мистецтво» •«Етичні еталони поведінки моральні норма та правила» Консультації •«Скарбниці народної мудрості» •«Традиції народної педагогіки в роботі дошкільного закладу» Батьківські збори •24 серпня – День Незалежності України • 21 лютого – День Рідної мови • Шевченківські дні Інформаційне бюро • Осіння ярмарка • Конкурс «Родина року» • Сім’я – родинна – Україна Тренінги і тести

slide 15:

15 Додаток №2 •«Доглядаємо за душею дитини» •«Чесноти української дитини» •«Принципи і стратегії сучасного духовного виховання в сімї» Лекції • «Як сформувати у дитини моральні оцінки з позиції добра і справедливості» • «Чия поведінка і яка може бити зразком для дитини» Дискусії • «Проблеми зростання дитячої агресивності» • «Шукаємо шлях до серця дитини» • «Виховання традиції родинного спілкування» круглий стіл Батьківські збори • «Батькам про духовність» • «Захистимо від зла дитячі душі» • «Що таке добре і що таке погано» • «Роль українських казок для розвитку дитини» Бесіди • «Виховуємо навички самообслуговування» • «Нове цікаве корисне» • «Трудові доручення дитини в родині» • «Виховуємо маленьких помічників» Консультації •«Чесноти української дитини» •«П’ять шляхів до серця дитини» •«Вчимо прощати» •«Комп’ютерні ігри – правила підбору» Порадник

slide 16:

16 Додаток №3 • «Гендерне виховання змалку» • «Морально-статеве виховання як комплексний педагогічний підхід до особистісного розвитку дитини» Лекції • «Дівчатка: які вони» • «Хлопчики: які вони» • «Ділимось досвідом виховання хлопців та дівчат» Дискусії • «Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку» • «Хлопчики та дівчатка – два різні світи» • «Мама – природній вихователь» • «Батько – як зразок для виховання» Бесіди • «Різні підходи у вихованні хлопчиків і дівчат» • «Звертаємо увагу на поставу дитини» • «Допомагаємо дитині пізнати себе та пізнати інших» • «Розумна батьківська любов. Яка вона» Консультації • «Фізіологія та розвиток дитини» доповідь медичного працівника. • «Хлопчики та дівчатка – два різні світи» поради психолога. • Особливості мовленнєвого розвитку хлопчиків та дівчаток поради логопеда. Інформаційне бюро

slide 17:

17 Додаток №4 •«Довір’я та розумна батьківська любов» •«Усе починається з родини» •«Особливості впливу родини на дошкільника» Лекції •«Як любити дитину» •«Чия поведінка може бути зразком для дитини» •«Чи можуть батьки робити категоричні висновки щодо вихованості дитини» •«Чи дозволяти дитині дивитися телевізор» Дискусії •«Як насправді любити дитину» круглий стіл •«Батьки – перші вихователі дитячих душ» •«Виховання традицій родинного спілкування» круглий стіл Батьківські збори •«Виховуємо маленьких помічників» •«Будні дитини в сім’ї… і свята» •«Що таке добре і що таке погано» •«Дитина – член сімейного колективу» Бесіди •«Виховуємо навички самообслуговування» •«Єдність вимог у сім’ї та днз щодо виховання дитини» •«Чому росте примхливим і впертим» •«Допитливість спонукати а не затримувати» Консультації •Новини дня •Народна мудрість про родину і дитину •Видатні люди про виховання •Словникова психолого-педагогічна абетка для батьків Інформаційне бюро •«Пальчикові ігри» •«Розважаємося разом» •«Одягаємо за погодою» Школа молодих батьків •«Чи знаєте ви свою дитину» •«Які ми батьки» •«Родинно – обрядова творчість» •«Садок родина» Анкетування •«Спілкуємося мовою любові» •«Дітей виховують батьки. А батьків» •«Партнерська взаємодія з дитиною» Тренінги і тести •Конкурс «Родина року» •Народно - обрядове дійство «Українські вечорниці» •Розвага « Осінній ярмарок» •Свято - розвага «У кожної дитини є іменини» Родинні свята і розваги

slide 18:

18 Додаток №5 1. Вивчити бажання і вимоги батьків стосовно навчально-виховного розвитку їхньої дитини. 2. Всебічно ознайомитись із становищем статусом родини та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу до малюка. 3. Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетентності щодо розуміння закономірностей розвитку дитини а також питань навчання та виховання дошкільнят. 4. Залучаючи батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей. 5. Постійно задіювати батьків до активної участі в заходах що проводяться у дошкільному закладі формувати у них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і спільників. 6. Формувати усвідомлене розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя сьогодні і в майбутньому. 7. Залучати до спільної господарської діяльності толока суботники цільова допомога Дні добрих справ.

slide 19:

19 Додаток №6 Традиційні Нетрадиційні  Батьк івськ і збори  Групов і та індив ідуальн і консультації  Бес іди  Рубрики батьк івських куточк ів  Тематичн і папки пересувки  Дискусії  Дн і в ідкритих дверей  Школи молодих батьк ів  Інформац ійне бюро  проф ілактичн і заходи  в ідв ідування м ісця роботи батьк ів  анон імний телефон дов іри  адресн і пам’ятки для батьк ів  створення проект ів  конкурси  батьк івська св ітлиця  батьк івський л іцей  «Хвилинки для роздум ів»

slide 20:

20 Додаток №8 Мета: навчати дітей орієнтуватись у навколишньому оточенні пристосовуватись до його вимог і правил сприяти доброзичливому і турботливому відношенню до своїх одногрупників запобігати антигуманній та упередженій поведінці сприяти балансуванню і гармонійному поєднанню двох форм активності – «Я» і «Ми». Попередня робота - обговорення виготовлення даних осередків з батьками підбір матеріалу вклеювання дітьми своїх фотографій на вибрані паперові зірочки. Спільними зусиллями обирається місце для соціально- розвивальних осередків. Налагоджена справжня взаємодія в тріаді «батьки – діти – вихователь» допомагає розвивати у дітей відповідальність турботливість стосовно відсутності одногрупника уважність. Кожного дня дітям надається можливість переглянути наявність своїх фотографій мотивувати причини відсутності друга чи подруги пограти в сюжетно- рольові ігри.

slide 21:

21

slide 22:

22 Додаток №7 1. Здорова родина – здорова дитина батьківський всеобуч. 2. Принципи побудови взаємин між дорослим і дитиною. 3. 9 заповідей батьків. 4. Основні завдання дошкільного виховання. 5. Оголошення. Чим живе група 6. З дитячих уст вислови тлумачення нестандартні виходи із ситуацій. 7. Цікавий фотокадр. 8. Цікавинки від родини корисні поради рецепти домашніх страв враження від побаченого або почутого. 9. Наші улюблені свята фотоколаж. 10. Вітаємо Фото газет

slide 23:

23

slide 24:

24 Додаток № 9 Анкета №1 Шановні батьки Ваші відповіді допоможуть нам скласти педагогічні рекомендації щодо виховання дітей у родинні. Ми впевнені в результативності нашої співпраці. Знайдіть будь ласка попри Вашу зайнятість час щоб заповнити анкету. Ваш вік освіта фах . Скільки років перебуваєте у шлюбі Скільки у вас дітей Якого віку Які проблеми виховання гуманної поведінки в умовах сім’ї Вас найбільше цікавлять На які теми Ви хотіли б послухати лекції З яких питань хотіли б отримати консультації Які методи впливу Ви застосовуєте у вихованні гуманної поведінки своїх дітей Які труднощі виникають при цьому Що непокоїть Вас у поведінці власних дітей Скільки приблизно часу приділяєте вихованню дітей щодня Як Ваша дитина проводить дозвілля Якій системі виховання віддаєте перевагу: Авторитарній вимагає від дитини беззаперечної слухняності Демократичній сприймає дитину як рівноправного співучасника Ліберальній дозволяєте дитині займатися своїми справами поруч з Вами Анкета №2 1. Що вам найбільш подобається у вашій дитині 2. Що вас найбільше турбує у вашій дитині 3. Якої психолого-педагогічної допомоги потребуєте ви

slide 25:

25 4. Яка інформація про вашу дитину вас цікавить потрібне відкреслити+ 5. У які грається ваша дитина у дворі й вдома 6. Якщо дитині щось забороняється чи пояснюєте причину заборони 7. Чи одержуєте задоволення від проведеного разом з дитиною дозвілля чи робити це лише з обов’язку 8. Який метод виховання переважає: авторитарний дисциплінарний вседозволеності повного довір’я чи якийсь інший 9. Які моральні цінності є для вас значущими і чому 10. Як співвідноситься цінності ваші із цінностями сучасного суспільства 11. Які цінності з тих що для вас є значущими або навпаки ви хотіли б бачити або не бачити у своїх дітях 12. Які форми взаємодії з дитиною Анкета №3 1. У роботі з моїм сином донькою прошу врахувати такі особливості його характеру. 2. Його здоровя. 3. Просимо допомогти сформувати у дитини перш за все такі риси характеру. 4. Розвинути. 5. Навчити. 6. Подолати такі негативні якості ... які нас дуже турбують. 7. Інші побажання і пропозиції. Анкета №4 Родинна-обрядова творчість. 1. Чи справили ви хрестини своїй дитині 2. Чи знаєте ви що означає її імя

slide 26:

26 3. Чи відомі вам повіря заборони що повязані з охороною здоровя дитини забезпеченням її щасливої долі 4. Які обрядові дії замовлення супроводжують перше купання по стриження випадання зубів 5. Запишіть улюблену колискову вашої дитини 6. Чи знаєте ви звичай відлучення дитини від материнського молока Що при цьому діяли говорили 7. Запишіть усну дитячу творчість своїх дітей Анкета №5 Шановні батьки 1. Як Ви вважаєте у які ігри повинна грати Ваша дитина а розвивальні б сюжетно-рольові в рухливі. 2. Скільки іграшок у Вашому домі а дуже багато б досить для гри дитини в замало. 3. Якою з іграшок найчастіше бавиться Ваша дитина 4. Хто складає іграшки після закінчення гри дитини 5. Що Ви робите коли дитина не має бажання бавитися своїми іграшками а купуєте нову б пропонуєте зробити обмін в починаєте грати разом з нею. Анкета №6 1. Імя та прізвище дитини. 2. Склад сімї. Чи є у дитини старші брати або сестри 3. З ким із дорослих дитина проводить більшу частину свого часу

slide 27:

27 4. Як дитина реагує на похвалу Які форми заохочення застосовуються вдома які з них діють ефективніше а які - гірше 5. Як дитина реагує на докори зауваження Які покарання застосовуються вдома Які з них діють сильніше а які - слабше 6. Чи є у дитини вдома постійні обовязки Які домашні справи виконує регулярно а які - зрідка 7. Чи гуляє дитина на подвірї сама 8. Чи є у дитини друзі Чи приходять до неї додому 9. Як дитина вступає в спілкування з однолітками: а ініціативна б очікує коли з нею заговорять в уникає спілкування. 10. Як вступає в спілкування з дорослими 11. Чи охоче інші діти спілкуються з Вашою дитиною 12. Яким іграм дитина віддає перевагу - рухливим настільним сюжетно-рольовим індивідуальним чи колективним 13. Чи є у дитини бажання йти у дошкільний заклад 14. Чи просить дитина навчити її чогось 15. Чи може дитина вдома сама себе розважати чи навпаки постійно шукає товариства дорослих 16. Що ще Ви хотіли б повідомити про свою дитину 17. Ваше особисте ставлення до перебування здорових дітей та дітей з особливими потребами в одній групі Анкета №7 Шановні батьки Просимо Вас уважно ознайомитися з анкетою і максимально повно дати відповіді на запитання. 1. Прізвище імя по батькові____________________________________ 2. Чи вважаєте Ви що у Вашої дитини є творчі здібності Які саме_____________________________________________________________

slide 28:

28 3. Чи задає Вам дитина запитання Чи багато їх До яких сфер життя вони відносяться природа техніка мистецтво взаємини людей спорт____________________________________________________________ 4. Чи любить дитина фантазувати Які теми її фантазій і дій_______________________________________________________________ 5. Чи пробує дитина шукати пояснення тому що ще сама не розуміє події речі явища природи тощо____________________________________ _____________________________________________________________ 6. Чи придумує власні ігри та розваги Чи часто використовує речі не за призначенням___________________________________________________ _____________________________________________________________

slide 29:

29 Додаток №10 Тренінги для батьків Партнерська взаємодія з дитиною Заняття 1. Чи добре ви знайоміПроводиться спільно з дітьми. Мета: з’ясувати що знають діти про своїх батьків і наслідки добре батьки знають власну дитину. Визначити «вузькі» зони взаємодія батьків із дітьми створити ситуація взаємодії та співробітництва. Зміст заняття На початку діти розповідають про своїх тат і мам. Можна запропонувати учасникам відповісти на запитання: «Хто тут зібрався» Нехай діти й дорослі придумають як найбільше варіантів відповідей. Знайомлячись з дітьми ведучий пропонує кожному з них по черзі назвати своє ім’я та розповісти про свою маму тата з тим щоб інші вгадали за описом хто із присутніх є батьками саме цієї дитини. При цьому ведучий ставить різні запитання: «Яка твоя мама» «Що їй подобається » тощо. Гра «Вгадай у кого цукерка» «Кого зачепила» або «Хто з’їв цукерку». Цю гру можна проводити у кількох варіантах головна її мета – виявити найбільш «підозрілих» людей у групі. Ведучий просить усіх учасників заплющити очі й скласти долоні «човником» потім він проходить і вкладає в долоні трьох-чотирьох учасників якийсь дрібний предмет. Коли за командою ведучого всі розплющують очі кожний може висловити не більше трьох підозр щодо інших учасників. Ведучий вислухавши всіх визначає найбільш «підозрілих» дітей і дорослих. Найстійкішим тим що виявилися поза підозрами роздають призи щось смачне. Така гра зближує учасників та сприяє розвитку комутацій у групі.

slide 30:

30 Ігри на дотик «Вгадай чиї руки» «Хто це» Ці ігри проводяться із зав’язаними очима. Спочатку діти мають на дотик пізнати людину назвати її ім’я. Потім батьки із зав’язаними очима мають знайти руки своєї дитини. Для батьків і дітей не можна бути дуже значуща ситуація чи знайде мама тато свою дитину тому ведучому варто непомітно допомогти мамі знайти руки дитини. Спільне малювання. Діти та їхні батьки мають намалювати малюнок на певну тему «Наш будинок» «Свято». Після закінчення кожна пара презентує свій твір. Ведучий пропонує дитині розповісти як створювали цей малюнок хто був ініціатором як обговорювали та малювали її чи інші деталі. Ведучий спостерігає за особливостями взаємодії партнерів на різних етапах малювання: співробітництво пригнічення ініціативи одного із учасників ігнорування потреб партнера суперництво конкуренція узгодженість орієнтація на інтереси партнера тощо. Ігри: 1. «Зобрази тварин». Цю гру проводять як підготовчу до іншої. Ведучий називає різних тварин і просить учасників зобразити їх. 2. «Знайди собі пару». Ведучий роздає картинки зображенням різних тварин усім членам групи які за його командою починають шукати собі пару. Коли кожний знайде собі пару – відповідну тварину ведучий запитує «Хто ви» Після відповідей спільне заняття закінчується. Заняття 2. Проблеми батьків. Мета: навчити спосіб ефективної комунікації для розв’язання проблем які можуть викати у батьків з дітьми проблеми батьків. Зміст занять Психогімнастика. Учасники групи кидають м’яча один одному промовляючи при цьому що їм подобається в партнері.

slide 31:

31 Обговорення домашнього завдання можна проводити у формі обміну враженнями від спільного заняття. Батьки також розповідають які прийоми активного слухання вони використовували в бесіді з дитиною в спільному занятті. Інформаційна частина на цьому занятті поєднується з практичним оволодінням навичками ефективної комунікації. Коли проблема стосується батьків вони можуть робити спроби: Безпосередньо впливати на дитину Впливати на самих себе Впливати на обставини наприклад змінити обставини вжити належних заходів безпеки. Ведучий розповідає про дві форми звертання до іншої людини: ти- повідомлення і я-повідомлення. Ти-повідомлення часто порушують комунікацію і викликають у дитини почуття образи й смутку створюючи враження що батьки завжди мають рацію «Ти завжди залишаєш бруд у кімнаті». Ти-повідомлення Батько Шифр: Реакція втомився «Ти мене дитини втомив» «Я погана» Я-повідомлення – більш ефективний засіб впливу на дитину. При цьому взаємини між дитиною та дорослим не змінюється на гірше. Розглянемо дію повідомлення на такі схемі. Йдеться про батька який утворився і не має бажання грати із своїм сином. Процес шифрування Процес розшифровки

slide 32:

32 Ведучий ознайомлює батьків із моделлю Я-повідомлення що складається з трьох основних частин: Події коли… якщо… Ваша реакція я відчуваю… Закінчення якому ви надаєте перевагу мені хотілось б щоб… я був би радий… У спілкуванні можна використовувати скорочену форму я-повідомлення «мені хотілося б щоб ми домовилися про те хто виноситиме сміття» «Брудні руки викликають у мене неприємні відчуття». Першочергова мета Я-висловлювань не примусити когось щось зробити а поінформувати про свою думку свою позицію щодо цього. У такій формі той на кого вони розраховані почує та зрозуміє їх набагато швидше. Ведучий пропонує членам групи потренуватися в застосуванні Я- повідомленні:один з батьків має розповісти якийсь не приємний факт із поведінки сина чи дочки а інші слухачі формулюють свої найдоречніші на їхній погляд Я- повідомлення які записують у зошит а потім зачитують у колію. Можна піти таким шляхом ведучий зачитує заготовленні заздалегідь Ти-повідомлення а учасники перефразувати їх на Я-повідомлення. 4.Констатуючи та заохочувальні висловлювання. Констатуючі описи - це словесне відтворення дій дитини. Діти назавжди усвідомлюють свої спонтанні звичні дії. Предметні описи їм допомагають відрефлексувати і по-новому побачити їх виконуючи таким чином функцію зворотного зв’язку. Заохочувальні висловлення є продовженням та розвитком констатуючих описів але увагу в них сконцентровано вже не на предметні об’єктивні а на особисті суб’єктивні дії дитини тобто не на тому що вона робить а на тому як «ти так зосереджено виконуєш цю складну роботу». Наприклад синь чи донька прибирають або миють посуд і роблять це не дуже вправно. Якщо батьки хочуть заохотити малих й надалі виконувати цю роботу охайно то

slide 33:

33 акцентуючи на тому як діти це роблять старанно охоче вони легше досягають поставленої мети. Експериментувати із зазначеними описами можна в такий спосіб: учасники формулюють свої висловлювання щодо інших членів тренінгової групи. Зокрема для обміну заохочувальними висловлюванням можна використовувати і м’яч:отримуючи разом з м’ячем таке повідомлення партнер має зробити висновокчи заохочують його сказані слова настількищоб хотілося «залишитися хорошим». На приклад: «Оленкоти завжди з таким гумором та оптимізмом розповідаєш про своїх близькихщо тебе дуже цікаво слухати». Для тренування і вживанні констатуючих висловлювань хтось з учасників моженаприкладвиконувати якісь рухиа інші члени групи складатимуть докладний опис його дій. 5.Психогімнастична вправа. Ведучий заздалегідь готує аркушики у формі листя дерева для кожного учасника і пропонує написати на цих листочках проблему спільну для всіх або більшості учасників групи. Ці листочки можна приклеїти до намальованого дерева а хтось з членів групи нехай уголос прочитаєщо на них написано. 6.Домашнє завдання. Вправляння у вживанні Я-повідомлень констатуючих та заохочувальних висловлювань під час спілкування з дитиною. Записати два приклада у щоденник.

slide 34:

34 Заняття 3. Конфлікти Мета: визначення способів розв’язання конфліктних ситуацій ознайомлення із шістьома кроками без програшного методу розв’язання конфліктів за Т. Гордоном. Зміст заняття Обговорюючи домашнє завдання слід спинитися на складних моментах що виникають під час формулювання Я-повідомлення. Бажаного результату можна досягти моделюванням ситуацій у вигляді рольової гри колись хтось з учасників стверджує що Я-повідомлення неефективне. Оголосивши тему заняття. Можна запитати членів групи які асоціації виникають у них слово «конфлікт» з якими тваринами погодою кольорами асоціюється це поняття. Потім слухачам пропонують встати із заплющеними очима тримаючи перед собою те що в їхній уяві є «конфліктом» або образом конфлікту та прислухаючись до своїх почуттів зробити те що хочеться. Потім варто обговорити що люди відчували в цій ситуації що їм хотілося зробити з «образом конфлікту». Інформаційна частина цього заняття присвячується обговоренню конфліктів з якими батьками доводиться стикатись під час спілкування з дитиною. Якщо на цей момент з попередніх занять вже накопичено достатньо інформації та повідомити про три категорії поведінки в конфлікті: «виграти – програти» «програти – виграти» «виграти – виграти». Учасники групи мають пригадати приклади конфліктних ситуацій на кожну зазначену категорію. Як правило найважче пригадуються приклади з категорії «виграти – виграти». Можна запропонувати також для обговорення в групі не три а п’ять категорій конфліктної поведінки а саме: пригнічення іншого

slide 35:

35 підкорення іншому наприклад мати повністю підкоряється бажанням та інтересам дитини уникання конфлікту дві сторони не намагаються залагодити конфлікт а роблять вигляд що його не існує компроміс припинення конфлікту певною мірою влаштовує обидві сторони але ні батьки ні дитина не відчувають певного задоволення співробітництво дві сторони задоволенні залагодження конфліктної ситуації. Безумовно співробітництво – найоптимальніше форма розв’язання конфлікту і можливе воно тоді коли сторони рахуються з інтересами одна одної. Маленькі діти не завжди розуміють інтереси батьків позиція ж дорослих активніша. Але конфлікт – це завжди взаємодія в якій стикаються інтереси двох сторін. Тож дії з них зумовлюють дію другої або проти дію. Активністю своєї позиції батьки ніби провокують дитину зайняти протилежну тим самим навчаючи її поводитися в конфлікті таким чином. Чим частіше батьки прагнутимуть до співробітництва тим більша вірогідність що дитина також прагнутиме цього в інших ситуаціях причому не тільки зі своїми батьками а й з іншими людьми. Якщо батьки весь час усе роблять на догоду дитині вона найвірогідніше очікуватиме цього й від інших людей. Необґрунтовані претензії які задовольняються призводять до розвитку конфліктної особистості. І навпаки пригніченням волі та бажань малюка його не навчиш обстоювати свої позиції хоча в такій ситуації діти починають копіювати поведінку старших членів родини не тільки батьків а й братів сестер. Тоді ми маємо справу з людьми готовими конкурувати завжди й у всьому. Кожний з батьків має вирішити для себе яку дитину він хоче виховати. Дуже часто батьки вважають конфліктними ситуації коли вони чимсь невдоволенні або коли дитина обстоюючи свою думку вступає з ним

slide 36:

36 у суперечку. Тут характерні: емоційне напруження сторін або хоча б однієї сторони вираження негативних почуттів та невдоволення одне одним. Ведучий також може наприклад пояснити відмінність у поняттях «привід» та «причина» конфлікту конкретний конфлікт про який розповів хтось із батьків можна розіграти у вигляді рольової ігри. Ведучий повідомляє групі про шість кроків безпрограшного методу розв’язання конфлікту за Т. Гордоном. Ці кроки пов’язані з ключовим моментом про які треба знати щоб уникнути зайвих проблем хоча деякі конфлікти можна залагоджувати вже на першому кроці. Шість кроків безпрограшного методу розв’язання конфлікту за Т. Гордоном Кроки Цілі Дії батьків Крок1. Розпізнавання та визначення конфлікту. Залучити дитину до процесу розв’язання проблеми. Чітко та лаконічно повідомити дитину що існує проблема яку треба розв’язати. Дати зрозуміти що це можливо тільки за умови спільних дій з нею. Крок 2. Пошук можливих альтернативних рішень. Зібрати якомога більше варіантів розв’язання проблеми. Вислухати пропозиції дітей свої можна повідомити пізніше не оцінюючи і не критикуючи їх. Спонукати до висунення якомога більшої кількості альтернатив. Крок 3. Оцінка з альтернативних рішень. Спонукати дитину до висловлення своєї думки з приводу Запропонувати дитині вибрати найкращі з цих рішень. Повідомити про свій вибір і про те що влаштовує або не влаштовує у

slide 37:

37 різних рішень повідомити їй свою думку що до кожного варіанту. виборі дитини. Крок 4. Вибір найкращого рішення. Прийняти остаточне рішення. З’ясувати що думає дитина з цього приводу. Домовитися що кожний має зобов’язатися виконати свою частину рішення. Крок 5. Обмірковування способів виконання рішення. Продумати процес втілення в життя прийнятого рішення. Обговорити питання: «коли чому» «як будемо оцінювати виконану роботу» Крок 6. Контроль та оцінка результатів. Сприяти реалізації рішення. Виявити обставини що потребують перегляду прийнятого рішення. З’ясувати чи задоволена дитина прийняти рішення та його результати. Повідомити про свої думки та почуття щодо цього. Переглянути або скоригувати в разі потреби прийняти рішення. 6.Обговориння в групі варіантів розв’язання конфліктів. Ведучий ставить запитання: «Що відбувається коли ви потрапляєте у конфліктну ситуацію» «в який звичайний для вас спосіб ви намагаєтеся полегшити свої переживання». Ведучий пропонує тему про чотири основні сфери переробки конфліктних ситуацій: тіло уява діяльність та контакти Пезешкиан Н. Gозитивная семейная психотерапія: семья как психотерапевт. – М. Смысл 1993. Учасники групи приходять о висновку про те що звичайні способи розв’язування конфліктних ситуацій не завжди є кращими. 7.Домашнє завдання: розповісти членам своєї родини про те що нового вони дізналися на занятті й спробувати застосовувати на практиці способи

slide 38:

38 аналізу конфліктних ситуацій. Можна запропонувати дитині намалювати малюнок на тему « Конфлікт у нашій сім`ї» запитати в неї яке покарання вона вважає найгіршим і яке заохочення – найбажанішим. Записати це в щоденник. Заняття 4. Заохочення та покарання Мета: ознайомлення з принципами застосовування заохочень та покарань. Зміст заняття 1.Психогімнастична вправа. Подивитися на сусіда справа і сказати з якими місяцем він у вас асоціюється. Потім усі сідають у порядку слідування місяців у році й знову дивлячись на сусіда справа пояснюють чому ця людина асоціюється саме з таким місяцем. 2.Обговорення домашнього завдання у колі. Ведучий підсумовує які заохочення та покарання називалися найчастіше. 3. Ведучий розповідає про основні функції цих термінів Заохочення покликане закріпити бажані поведінку а покарання - припинити небажану. Учасники в підгрупах складають списки заохочень та покарань до яких вони вдаються найчастіше. Потім ці списки обговорюються в результаті виокремлюються три типи заохочень та покарань. За теорією ефективної батьківської поведінки Гордона вплив через заохочення розглядається як чинник розвитку в дітей почуття переможця або синдрому переможеного. В першому випадку дитина налаштована на виграш на перемогу високі досягнення за будь-яку ціну в другому – приречена відчувати фрустрацію протягом всього життя оскільки виявилася нездатною отримати заохочення. Чим різноманітніші та несподіваніші заохочення тим вони дієвіші. При цьому заохочення не подарунок до дня народження. Вони мають чітко

slide 39:

39 пов`язуватися з діями дитини. Несподівана нагорода краще запам`ятовується а цукерка за кожну добру справу втрачає свою роль. Покарання має бути значущим для дитини інакше воно втрачає свій сенс. Якщо дитину карають залишаючи дома а вона й не хотіла йти в гості то навряд чи це може вважатися покаранням. Дитина може брати участь у виборі заохочення і покарань. Діти іноді бувають дуже об’єктивними у визначенні справедливого для себе покарання вдячні за довіру до них батьків. Замислюючись над своїм вчинком вони краще усвідомлюють до чого може призвести така поведінка і це підвищує їхню відповідальність. Використовувати заохоченням краще ніж покарання. Вчені давно довели в експериментах на тваринах що в тих з них краще вироблялися умовні рефлекси для яких на підкріплення використовували не покарання наприклад ввімкнення струму а заохочення щось смачненьке. Якщо адекватну поведінку заохочувати а неадекватну ігнорувати то бажанні навички формуються швидше ніж коли застосовуються і заохочення і покарання. Дуже важливо щоб дитина отримувала обіцяну нагороду тож не варто давати обіцянки які не можна виконати. Тільки в такому разі батьки зможуть закріпити бажану поведінку дитини. 4.Психогімнастична вправа «Футболки з написами». Кожний учасник кидає м’яч іншому промовляючи футболка з яким написом пасувала б цьому учаснику групи. У відповідь отримує згоду або навпаки незгоду носити таку футболку. 6.Домашнє завдання. Провести з дитиною такі малюнкові тести. Завдання 1.

slide 40:

40 Інструкція дитині: «Усі ці кружечки – люди познач де серед них ти». Пропонуючи дитині це завдання батьки мають уточнити де дитина бачить початок цього ланцюжка з 8 кружечків. Завдання 2. Інструкція дитині: «На цьому малюнку твій кружечок позначений хрестиком Х. Познач в інших кружечках де твої мама тато брат бабуся перелічити всіх членів родини. Заняття 5. Батько Доросла людина Дитина. Мета: навчитися розрізняти наступні стани «Я»: Батько Дитина і Доросла людина знайомство з концепцію «Свинського батька» Стейнера. Зміст заняття 1.Психогіастична вправа. Кожний учасник бере на себе роль якоїсь тварини не повідомляючи про це інших і в цій ролі він вітає свого сусіда справа або зліва потім учасники називають по колу «тварину» яка вітала їх. 2. Обговорювання домашнього завдання у колі. Цей тест має проективний зміст спрямований на з’ясування дитини Я-концепції що формується. Завдання 1 пов’язане з проявом самооцінки. У людей що обирають кружечки які стоять спереду вища самооцінка або вони претендують на

slide 41:

41 більшу увагу до себе ніж ті хто позначив свій кружечок десь у кінці. Відомо що самооцінка є одним зі складників Я-концепції. У завдання 2 батькам може бути цікаво якою мірою дитина усвідомлює або тільки відчує ступінь свого впливу на близьких людей. Це завдання допомагає досить точно відобразити розстановку сил у родинні. Розміщення у кружечків поруч зверху і знизу власне і є моделлю сил що діють у полі родинного впливу. Кружечком зверху зазвичай позначають фігури що оцінюються як впливовіші та сильніші за власну особливість поруч – людей рівних за силою «Я» а знизу – ті на кого «Я» впливає більше ніж вони на нього. Решта кружків займають проміжне положення. 3.Психогімнастична вправа. Учасники кидають м’яч один одному зі словами: «Мені здається що в дитинстві ти був ла…» У відповідь кожний може або не погодитись відповівши: «Так» «Ні» або «Я такого не пам’ятаю». В другому варіанті учасники тренінгу можуть самі сказати про що вони мріяли в дитинстві або які вони були тоді. Ця вправа сприяє зануренню членів групи у дитячий его-стан. 4.Інформаційна частина. Ведучий ознайомлює батьків з трьома его- станами: Батько Доросла людина Дитина описує їх основні функції та появи. Психолог Ерік Берн спостерігаючи за поведінкою людей помітив що в різних ситуаціях спілкування людини міркують відчувають та діють перебуваючи в одній із трьох позицій – Дитини Батька або Дорослої людини. Як дізнатися яку роль виконує людина в конкретний момент У позиції Дитини людина переважно просить ображається боїться розмовляє з грайливими інтонаціями. Ії поведінка спонтанна імпульсивна вона може як підкорятися так і протестувати якщо її потреби не задовольняються. Основна спрямованість поведінки – я хочу. У позиції Батька людина проявляє турботливість схильність до контролю турботливий батько або карає сварить психолог називає такого батька «свинський батько». Така людина поводиться поблажливо або

slide 42:

42 пихато жести її вказівні або погрозливі вона може ігнорувати інших або бути нав’язливою. Головна спрямованість поведінки мусиш повинен. У позиції Дорослої людини індивід намагається розібратися в ситуації шукаючи відповіді на запитання: навіщо Що відбувається Які перспективи Які точки зору існує ще Вона бере на себе відповідальність за те що відбувається. Основна спрямованість поведінки – потрібно. У різних ситуаціях спілкування люди часто діють доповнюючи один одного: позиція Дитини дає підставу іншій людині зайняти позицію Батька і навпаки. Позиція Дорослої людини сприяє прояву такої самої позицію іншої людини. Безумовно в різних життєвих ситуаціях люди можуть залежи від обстави займати всі три позиції що робить нашу поведінку гнучкою допомагає пристосуватися до обставини що складалися. Ведучий роз’яснює концепцію К. Стейнера див. малюнок. ТБ – турботливий батько БАТЬКО СБ – «свинський батько» ДОРОСЛА ЛЮДИНА ДОР – дорослий АД – адаптоване дитя ДИТИНА МП – маленький професор НД – натуральне дитя

slide 43:

43 «Свинський батько» - це фіксований его-снат нечутливий до змін. Якщо не можна змінити його абсолютний стн в особливості то можна зменшити його відносний обсяг розвиваючи стан «турботливого батька». Перебування батьків в его-стані Дорослої людини дає можливість відчути психологічну рівність з мамою або татом сприяє засвоєнню правил логіки та здорового глузду. «Адаптоване дитя» Дорослої людини сформовано відповідно до батьківських вимог нерідко цей стан примушує їх робити те що вони робити не хочуть. Іноді его-стан «адаптованого дитяти» примушує відчувати себе невпевненим або агресивним відносно буть-кого. «Маленький професор» проявляє себе як допитливий жвавий однак менш емоційний та імпульсивний ніж «натуральне дитя». 5.Соціодрама «Дитячий садок». Ця соціограма проводиться з метою експериментування дитячими его- станами тому для її успішного проведення важливо створити обстановку дитячої безтурботності та гри. Головне щоб учасники відчули себе вихованцями дитячого садка. Під час обговорення кожний учасник має розповісти про сої почуття. Заняття 6. Складний випадок за схемою балінтовської групи Мета: підвищити компетентність батьків щодо розв’язання складних ситуацій які виникають під час взаємодії з дитиною допомогти усвідомити особистісні проблеми що блокують розуміння характеру взаємин з іншими людьми. Зміст заняття Предметом аналізу є складні ситуації спілкування з дитиною які мали місце в минулому або ті що залишили відчуття дискомфорту і на даний момент хвилювання батьків. Йдеться не про якості або властивості дитини взяті окремо а про конкретну ситуацію де ці якості проявилися чи проявляються.

slide 44:

44 Ведучий починає заняття із запитання: «Хто хоче розповісти про якийсь випадок свого спілкування з дитиною що вас занепокоїв» Розповідь будується в абсолютно вільній формі розповідача не обмежують у часі ведучі стежать за тим щоб його не перебивали. На цьому етапі ведучий та члени групи уважно спостерігають за поведінкою та емоційними реакціями розповідача роблять записи для подальшого обговорення. По закінчені ведучий допомагає розповідачеві сформулювати запитання щодо випадку про який він повідомив таким чином що вони були центровані на взаєминах батьків з дитиною. Балінтовська група центрована саме на взаєминах батьків та дитини а не на особистісних якостях дитини або батьків. На другому етапі всі члени групи по колу ставлять розповідачеві уточню вальні запитання не підміняючи її порадами або груповою дискусією. На цьому етапі головне – якнайбільше дізнатися про ситуацію та розібратися в ній. Це допомагає і самому розповідачеві з’ясувати для себе деякі нюанси та нові сторони взаємин на які він раніше або не звертав уваги або взагалі не усвідомлював їх. Коли всі учасники поставлять свої запитання ведучий уточнює які ж з них поставив розповідачеві при цьому в результаті «розпитування» він сам може змінити свої запитання. Після цього всі учасники тренінгу пропонують по колу відповісти на всі поставлені запитання. На відміну від «права» ставити запитання розповідачеві на попередньому етапі відповіді на його запитання є «обов’язковим» для всіх членів групи. Дозволяються вільні асоціації з «аналогічним випадком». Заняття 7. Заключне Мета: обговорення родинних традицій встановлення зворотного зв’язку з учасниками тренінгу завершення роботи в групі. Зміст заняття Психогімнастична вправа. Учасники по черзі вручають подарунок сусідові з ліва але роблять це невербально тобто без слів. Коли коло замкнеться кожний член групи розповідає який подарунок він отримав.

slide 45:

45 Родинні традиції. Учасникам пропонують скласти список сімейних традицій звичаїв правил заборон звичок установок поглядів яких дотримуються всі члени сім’ї. Потім члени групи по коло обмінюються написаним що дає змогу порівняти їхні уявлення про родинне життя. Ведучий може запитати: «Які традиції вам до вподоби а які – ні». Родинний портрет. Кожний учасник малює на окремому аркуші портрет своєї родини: себе та свою родину – в будь-якій художній формі реалістичній символічній абстракціоністській тощо. Аркуші не підписують і не показують іншим учасникам. Коли всі намалюють і здадуть свої роботи ведучому він створює із усіх учасників «експертну комісію». Кожний «експерт» отримавши малюнок «невідомого художника» має визначити кому належить «картина» обґрунтувати свої припущення. Потім ведучий пропонує учасникам письмово відповісти на низку запитань: Яка тема найбільше зацікавила вас Яке відкриття для себе ви зробили під час заняття у групі Чи відбулися якісь зміни у ваші родині Що ви хотіли додати до програми які теми поглибити Заняття завершується обміном вражень та думками що виникли під час проведення всієї роботи.

slide 46:

46 Вправляння в позитивному розв’язанні життєвих ситуацій. Тренінгове заняття з батьками Мета: ознайомити батьків з методикою досягнення позитивних результатів формування соціально-комунікативної компетентності дітей. Спонукати їх до партнерства у реалізації спільних завдань. Стартові завдання Вправа «Знайомство» Мета: допомогти батькам краще пізнати своїх дітей створити дружню атмосферу. Позитивно налаштувати їх на спільну роботу з педагогами. Запропонувати батькам написати ім’я своєї дитини вертикально: згори вниз а навпроти кожної літери записати якісь дитини що починається з цієї літери. Активний адекватний агресивний азартний… Розумний рухливий… Творчий технічний… Милий малий… Ці аркушики розмістити на загальному плакаті під назвою «Наша група». Вправа «Інтерв’ю» Мета: учити батьків об’єктивно оцінювати власну дитину досягнення особливості найцікавіші моменти життя те що найбільше подобається дитині. Батькам пропонують взяти одне в одного інтерв’ю про якийсь вчинок їхнього сина або доньки що їх здивував розсмішив зворушив і потім переповісти одержану інформацію присутнім.

slide 47:

47 Гра «Чарівна мотузочка» Мета: обговорення комунікативні та конфліктні фактори вправлятися в роботі у малих соціумах. Об’єднати батьків у дві підгрупи роздати їм малюнки із зображенням того як поводяться діти або літературні персонажі у різних ситуаціях. Завдання групам – записати якнайбільше: Першій підгрупі – конфліктних факторів що підвищують вразливість дитини Другій підгрупі – факторів що допомагають уникнути конфліктів. Вправа «Наші очікування» Мета: з’ясувати очікування батьків щодо ролі дошкільного закладу у вихованні дітей. Батьки працюють у двох групах. Перша група має визначити що дитсадок може дати їхнім дітям. Друга група – обговорити від чого дитсадок може захистити дітей. Учасники зачитують свої очікування та наклеюють їх на плакати. Обговорення на тему «Чи всі очікування батьків можна задовольнити ігровою та навчальною діяльністю» Позитивним прикладом допомогою бесідою…. Висновок: наше спільне завдання – не тільки дати дітям знання а й сформувати та розвинути особистісні якості кожної дитини. Притча «Крамничка можливостей» Одного разу чоловікові наснилося начебто він ішов містом зайшов до крамнички. Він довго ходив між полиць на яких лежали різноманітні

slide 48:

48 екзотичні овочі та фрукти що приголомшували незвичайним виглядом яскравими кольорами ніжними пахощами. Але варто було чоловікові взяти з полички плід як той одразу перетворювався на крихітне зернятко. Тоді він звернувся до продавця: Дайте мені будь ласка ось той фрукт. Але господар відповів: Ми не продаємо плодів ми торгуємо насінням. Мораль: кожен має у своєму житті багато можливостей але головне – реалізувати їх. Тренінг для батьків Батьки діляться на підгрупи кожному учасникові роздають аркуші певного кольору відповідно до якого вони групуються. певного кольору відповідно до якого вони групуються. 1. Вироблення правил співпраці у підгрупі 5хвКожний учасник на маленькому записує правило яке на його думку сприяє ефективній роботі групі. Усі пропозиції обговорюються узагальнюються і фіксуються на плакаті. Дотримуються регламенту. Один говорить - усі слухають. Бути позитивними. Говорити лише за темою і від свою імені. Не критикувати: кожний має право на власну думку. Дотримуватися конфіденційності. Говорити коротко по черзі. 2. Розминка "Пошук скарбів" 5хв Основна увага зосереджується на обміні інформацією про особисті інтереси та уподобання учасників. Запити три захоплення музика книги

slide 49:

49 футбол та ін. а потім серед інших батьків знайти щонайменше ще двох- трьох осіб з подібними уподобаннями. 3. Розминка "Десерт" 5хв Поставити на стіл тарілки з десертом печиво цукерки фрукти та ін.. Запропонувати взяти по одному - два шматочки десерту і ретельно вивчити його форму фактору смак тощо. Потім попросити скласти список із 8-10 прикметників які б характеризувати б запропонований десерт. Коли списки будуть готові попросіть кожного з членів групи вибрати слово яке найточніше відображає власну сутність. Потім учасники групи почергово розповідають чому саме це слово так добре описує їх. 4. Запишіть повне ім’я своєї підставами у стовпчик зліва на сторінці. Визначите рису яка певною мірою відповідає характеру наприклад: В-вірна І-ініціативна Р-рішуча А-артистична. 5. Представте словесний портрет своєї дитини. 6. Намалюйте світ зацікавлень та інтересів своєї дитини представляти можна у вигляді схематичного зображених предметів явищ та ін. Представте це у вигляді короткого інформативно і ілюстративного звіту. 7. Як розвивати здібності дитини Обмін рецептами. Підсумок педагога психолога. 1. Підсумки проведення тренінга.

slide 50:

50 Додаток №11 Проект «Мій родовід» 1. Мотиваційно - інформаційний етап. Мета: формувати в дошкільнят уявлення про сімю допомогти дітям усвідомити свою роль у родині. Мета: бесіда з дітьми «Розкажи про свою сімю» тестування батьків «Родовід сім’ї» за запитаннями: чи знаєте ви свій родовід Які старовинні речі зберігаються у вашій сім’ї Які свята відзначаються Які захоплення професії уподобанні є в членів вашої родини 2. Репродуктивний етап. Мета: складання словника який допоможе усвідомити склад родини родовід прадід прапрадід дідусь прабаба бабуся онук онучка дидактична гра з дітьми та батьками «Чия родина найбільша» ситуація мовленнєвого спілкування для батьків «Улюблене свято вашої родини». 3. Етап узагальнення. Мета: узагальнити та систематизувати матеріал зібраний та опрацьований впродовж попередніх етапів. Заходи: добір художньої літератури на родинну тематику ділова гра «Я вмію...» розглядання фотографій сім’ї та відбір їх для складання «родинного дерева». 4. Творчий етап. Мета: реалізувати спільний творчий задум. Захід - складання «родинного дерева». Підсумковий етап. Мета: презентувати «родинне дерево» своєї сім’ї та оцінити роботу інших родин. Захід - презентація кожною сімєю свого «родинного дерева»

slide 51:

51 Проект «Екосвіт моєї сім’ї». Мета проекту: сприяти соціалізації дошкільнят через взаємодію сімї й дитячого садка залучати батьків до екологічного виховання дошкільнят формувати єдине виховне середовище "дошкільний заклад — дім сімя дитини". Тривалість реалізації проекту — один місяць. Перший тиждень: "Смачно корисно гарно" Мета: спонукати батьків до тісного спілкування зі своїми дітьми — бесід з ними про здорові продукти харчування та їх щоденне вживання про економне використання води газу та електроенергії в домашньому господарстві вчити батьків формувати в дітей естетичний смак під час приготування і вживання страв. Заходи: спільне приготування страв для сімейної вечері оформлення книжечки "Смачні рецепти нашої родини" Конкурс між родинами "Екологічна кухня". Другий тиждень: "Домашні улюбленці моєї родини» Мета: виховувати в дітей любов турботливе ставлення до тварин рослин. Заходи: виставка малюнків або фотовиставка "Мої улюбленці" складання оповідань про своїх домашніх тварин кімнатні рослини. Третій тиждень: "Екологічна стежина моєї сімї" Мета: спонукати батьків робити будь-яку пройдену з дітьми стежину екологічною. Заходи: складання скарбнички екологічних стежин збір легенд повірїв про місцеві річки ліси тощо фотографування улюбленого місця відпочинку у вихідний день вироблення "Правил юних друзів природи". Четвертий тиждень: "Екологія душі" Мета: розвивати емоційно-чуттєву сферу дошкільнят — компонент їхньої екологічної культури. Формувати добрі взаємини створювати позитивний психологічний мікроклімат вдома та в дитячому садку.

slide 52:

52 Захід — конкурс малюнків емблем "Під знаком любові". Викликати в батьків бажання ділитися своїми знаннями і вміннями в ході реалізації проекту. Виховувати колективізм прагнення працювати разом з дитиною на благо її розвитку.

slide 53:

53 Додаток №12 Ведуча: Добрий день Вам люди добрі Раді зі святом вас вітати Щастя і добра бажати. Красиво і світло у нашій світлиці Гості у залі сидять дорогі. Сьогодні у нас родиннеє свято І хочеться вас привітати мені. Гостей дорогих ми вітаємо щиро Стрічаєм із хлібом любов’ю і миром. Музично-хореографічна композиція «Рушничок» Ведуча: На рушник святковий Хліб поклали з сіллю Щоб легкі дороги славили країну Щоб у нашій праці і гучнім весіллі Шанували в світі над усе родину. Дитина: Хліб підносим вам і сіль На біленькім рушничкові. Щоб вам радість щастя і любов Вишиваним цвіли рушником. Лунає пісня « Зеленеє жито зелене» дають коровай і вклоняються Ведуча: Сьогодні ми запросили всіх на свято щоб разом визначити родину – «Родину року». Родина рід народ – які слова святі Це – Україна батько мати дід прадід твій. Як могутня ріка бере свою силу з маленьких джерел так і наша Україна збагачується маленькими родинами сім’ями. І так хочеться щоб річка була повноводною щоб велика родина наша була красивою щасливою. Отже вітаємо учасників конкурсу «Родина року»

slide 54:

54 Родина Тіванових Тато Мама Донечка Даша РодинаРазових Тато Мама Донечка Софія Родина Колендзян Тато Мама Синочок Володя Родина Константинових Тата Мама Синочок Володя Родина Білоус Тато Мама Синочок Ілля Родина Стасюк Тато Мама Донечка Настуся Ведуча: Прошу родини займати свої місця. Сьогодні наш конкурс буде оцінювати журі. Представлення журі Просимо вельмишановне журі бути справедливими уважними. Зверніти увагу на співпрацю членів команд і правильність виконання завдань. Оцінювати конкурси за 5-ти бальною шкалою.

slide 55:

55 Ведуча: Перший наш конкурс – «Візитна картка родини». Зустрічаємо сімю..... До уваги журі в цьому конкурсі ви оцінюєте оригінальність представлення команд. Візитка. Ведуча: А зараз запрошуємо до чарівного мішечка діток – учасників конкурсу і вони оберуть номер для своєї родини для участі в наступному конкурсі. Вибір номерів Ведуча: Поки родини хвилюючись збираються з думкою та зосереджені на підготовці до наступного конкурсу бурними оплесками зустрічаємо…… Пісня «Рожеві вітрила». Ведуча: Для підведення підсумків виконання першого завдання слово надається журі. Підсумки конкурсу Ведуча: Отже прийшов час оголосити другий конкурс «Найрозумніша родина». Журі потрібно звернути увагу на правильність відповіді зрозумілий і чіткий виклад змісту питання. А ви шановні учасники будьте уважні відповідайте на питання швидко голосно впевнено. Для вибору низки питань наймолодший представник родини обере повітряну кульку улюбленого кольору в якій ви і знайдете своє завдання. Діти вибирають До уваги учасників у вас є п’ять запитань із різних тем: 1- Моя – Батьківщина – Україна. 2- Народна мудрість закінчити прислів’я приказку 3- Народні казки 4- Дитячий сінематограф 5- Дитячі пісні. Відповіді учасників

slide 56:

56 Ведуча: Журі має можливість оцінити здібності та ерудицію наших конкурсантів. А ми знову запрошуємо наймолодших учасників конкурсу для вибору номера родині для участі в наступному конкурсі. Щоб наші конкурсанти зібрались з думками і належно підготувались до наступного конкурсу оголошується музична пауза. Українська народна пісня. Ведуча: Для підведення підсумків конкурсу «Найрозумніша родина» надається слово журі. Підсумки конкурсу Ведуча:Продовжуємо конкурсну програму «Родина року». Наступний – третій конкурс «Умілі рученята». Вам шановні учасникиза 10 хвилин пропонується презентувати свій виріб з природного покидькового та інших матеріалів. Презентація родинами своїх виробів із природного матеріалу. До уваги глядачів танець «Віночок» у виконанні дівчаток групи «Калинка» Слово надається журі. Ведуча: Родини знову ідуть відпочивати та підготуватись до наступного конкурсу «Тато мама і я – спортивна сімя» У цьому конкурсі родинам надається можливість проявити свої спортивні здібності спритність витривалість і швидку реакцію. Наймолодші конкурсанти будь-ласка оберіть номер своїй родині. Вашій увазі пропонується: 1. Естафета з ходулями. 2. Чарівний тунель. 3. Змагання у мішках. Ведуча. Поки журі підводить підсумки конкурсу «Тато мама і я – спортивна сім’я». Музична пауза «Веселий оркестр»

slide 57:

57 Ведуча. Шановні глядачі та інші конкурсанти просимо займати свої місця і слово надається вельмишановному журі для підведення підсумку конкурсу «Тато мама і я – спортивна сім’я» Слово журі. Наймолодші конкурсанти підійдіть і виберіть номер для участі в наступному конкурсі – «Кулінарна фантазія». Ведуча. Оголошую наш наступний конкурс. Він має назву «Кулінарна фантазія». В цьому конкурсі родинам надається можливість проявити свою фантазію свій естетичний смак і дизайнерське оформлення самого кулінарного шедевру із представленого набору фруктів апельсин банани ківі виноград яблука збиті вершки Шановне журі просимо звернути вашу увагу на оригінальність оформлення самого витвору. Оцінки журі. Ведуча. Діти обирають номерки для нашого останнього конкурсу який має назву «Наші таланти». Учасникам надається можливість і підготуватись до наступного конкурсу і цікавішого тому що це – їх домашнє завдання. А вашій увазі виступ маленьких співачок. Пісня «Сині оченята» Ведуча. Слово надається журі для підведення підсумків конкурсу «Кулінарна фантазія». Слово журі. Діти – найдорожчий наш скарб найбільше багатство сімї родини Батьківщини. Ми готові завжди їх зігрівати своєю любовю берегти і передавати свої уміння та знання підтримувати розвиток їх талантів. І зараз наші родини представляють вашій увазі журі свої таланти. Нехай розквітають на обличчях малюків радісні усмішки нехай вони будуть щасливі. Зустрічаємо наших найталановитіших учасників. Вашій увазі виступ родини під

slide 58:

58 №1- Тіванових №2 - Разових №3 – Колендзян №4 – Константинових №5 - Білоус №6 – Стасюк Слово надається журі для підсумків та визначення переможців у номінаціях: 1. Родина року. 2. Дружня родина 3. Талановита родина 4. Спортивна родина 5. Родина ерудитів 6. Співуча родина Ведуча. У кожного з нас є родина. Це найдорожчі люди які нас люблять піклуються про нас – це наші батьки. Тато і мама – найрідніші і найближчі кожному з нас люди. Вони нам дали життя. То ж хай вам щастить у ваших родинах. Хай вам щастить у вашім житті Хай вам щастить у вашій країні Хай вам щастить у рідній землі

slide 59:

59 Додаток № 13 1. Що таке дисципліна 2.Як любити дитину - контакт очей 3.Як любити дитину - пильна увага 4.Як любити дитину - фізичний контакт 5.Як навчитись стримувати свої емоції. «Що таке дисципліна» В області виховання дітей дисципліна - це тренування розуму і характеру дитини щоб дитина стала самостійною такою що вміє володіти собою стає гідним членом суспільства. Що включає поняття дисципліни Достойний приклад дорослих моделювання ситуації словесні і письмові інструкції прохання навчання забезпечення дитині можливості самостійно вчитися набиратися життєвого досвіду. Звичайно у покаранні також є сенс але це тільки один із найбільш примітивних способів забезпечення дисципліни. Дисциплінованості можна добитись коли дитина відчуває що її глибоко люблять приймають такою якою вона є. Тоді дитина може змиритися із нерівною роллю батьків без сумнівів. Якщо дитина відчуває що батьки за нею горою то їй важко ототожнювати себе з ними і з їх цінностями. Якщо ж немає сильної здорової любові дитина реагує на диктат батьків з гнівом ворожнечею. Дитина сприймає кожне слово - прохання як повинність і активно вчиться противитись. І так чим більше заповнений емоційний резервуар дитини любовю тим більш дисциплінованою вона буде. Отже важливі аспекти любові: вміння уважно зосереджено слухати дитину вгамовувати свій гнів вступати в зоровий контакт з дитиною а якщо

slide 60:

60 можливо лагідно ніжно доторкнутися до неї підкреслити свою надмірну увагу. Завдання в тому - як виразити цю любов Я вірю що не дивлячись на всі труднощі сучасного життя навчити любити дітей можна всіх батьків. Враховуючи як мало часу вічно зайняті дорослі можуть виділити своїм дітям всім батькам дуже важливо знати як за такий короткий час можна виразити свою любов до них щоб вони її відчули. Отже ми надіємось показати це просто і доступно. Хочемо також показати наш загальний підхід до виховання розказати про прості істини які Ви можливо знаєте але призабули. «Як любити свою дитину – контакт очей» Коли Ви вперше задумаєтесь про контакт очей це покажеться Вам не зовсім суттєвим для Вашої дитини. Однак спостерігаючи взаємини дітей і батьків усвідомлюємо - контакт очей відіграє дуже суттєву роль. Чим частіше батьки вдивляються в дитину стараючись виразити поглядом свою любов до неї тим більше дитина наповнює свій емоційний резервуар. Що ж таке контакт очей Це просто означає що Ви дивитесь прямо в очі іншій людині. Чи пробували Ви коли - небудь розмовляти з людиною яка настирливо відвертається не дивиться Вам в обличчя Що Ви при цьому відчували Звичайно Вам було неприємно. Нам більш приємні люди з відкритим поглядом відвертою доброзичливою посмішкою. На жаль батьки самі того не усвідомлюючи можуть використати контакт очей щоб передати своїм дітям зовсім інші сигнали які можуть негативно вплинути на розвиток емоційної сфери формування характеру дитини.

slide 61:

61 Наприклад батьки можуть дивитись з ніжністю і любовю на свою дитину тільки тоді коли вона особливо добре поводиться чи добре вчиться так що батьки можуть пишатися нею. Але цим вони перед дитиною ставлять певну умову для любові і дитина сприймає їх любов як зумовлену. При таких умовах дитина не може рости і розвиватись повноцінно. Ми не повинні забувати що обовязково завжди дивитись на дитину з любов’ю. Інакше дитина отримає помилковий негативний сигнал і не буде відчувати що її люблять такою якою вона є. Ще страшніше навмисно в якості покарання не дивитись прямо в очі дитини. Для дитини найбільш боляче коли батьки свідомо не дивляться на неї ніж коли її фізично карають. Це діє на дитину гнітюче і може виявитись що такі хвилини дитина не забуде ніколи. Те як ми проявляємо свою любов до дитини не повинно залежати від нашого задоволення чи незадоволення її поведінкою. Неможливо справитись з поганою поведінкою дитини іншими способами тільки такими які випромінюють потоки нашої любові до дитини. «Як любити дитину - пильна увага» Контакт очей і фізичний контакт нерідко вимагають сильних зусиль від батьків. В той же час пильна увага вимагає часу і дуже значного. Це означає що батьки змушені відмовитись від справ і задоволень які їм більше до душі. Що ж таке пильна увага Щоб краще зрозуміти суть цих слів наведу приклад : - Тату мене сьогодні Ніна Петрівна похвалила: я запамятала віршик швидше за всіх Хочеш розкажу - Краще розкажи мені про свою поведінку що ти вчора натворила - суворо говорить батько. Обличчя дівчинки посмутніло. Даремно вона цілий день сповнена радості... А вдома дівчинка робить ще один "захід". - Мамо хочеш розповім тобі віршик - Це про ялиночку. - Мені не до ялиночки зараз. Іншим разом розкажеш.

slide 62:

62 Пригнічена такою відповіддю батьків дитина замикається в собі похнюпивши голівку йде в іншу кімнату. Їй здається що батьки її не люблять що вона лишня в сімї на неї ніхто не звертає уваги. Ми дорослі інколи забуваємо таку істину що дитина - це особистість і вона потребує щоб батьки бачили в ній людину щоб рахувалися з нею. Ось тут якраз батькам слід було проявити терпіння і приділити дитині пильну увагу знайти хвилинку того дорогоцінного часу і вислухати її поспілкуватися з нею проявити любов. Дитина потребує серйозного зацікавленого відношення дорослих до себе. Але якщо вона постійно буде наштовхуватись на байдуже небажання дорослих поділити з нею радощі й переживання то потреба нести близьким своє щось душевне поступово згасне. Внаслідок дитяче прагнення до контакту з батьками слабне дитина стає замкненою в собі. Тому потім не слід цьому дивуватися бо ми самі у цьому поневолі стали винуватцями. Що означає дитині приділити пильну увагу Це означає зосередитись на ній повністю не відволікаючись на дрібниці так щоб дитина ні на хвилину не сумнівалась в нашій любові до неї. Потрібно щоб дитина в розмові з Вами відчула що вона займає чільне місце в сімї. Дехто може подумати що це вже занадто. Почитайте будь ласка Біблію і Ви переконаєтесь як високо ціняться там діти - Тоді привели йому діток щоб поклав на них руки і за них помолився учні ж йому докоряли. Ісус же їм сказав: "Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене бо Царство Небесне належить таким ..." Діти - дар Божий. Є багато причин за яких ми не можемо усвідомити цю специфічну потребу пильної уваги. Якщо ми пригощаємо дитину морозивом солодощами даруємо подарунки нам здається що цього достатньо ми впевнені що це і є пильна увага. Насправді це не так. Обдарування дітей різними покупками - це найлегший найпримітивніший спосіб приділення уваги дитині.

slide 63:

63 Дорогі мами і тати Спішіть побільше приділяти своїй дитині уваги сьогодні не відкладайте на завтра бо життя настільки непередбачене і нерозгадане щоб потім не було пізно. Адже діти ростуть дуже швидко. Побільше спілкуйтеся зі своїми дітьми проявляйте свою любов до них - і це в майбутньому окупиться Вам як кажуть сторицею. Ви будете спілкуватися з дорослими ладити з ровесниками вони будуть добре вчитися і поводитися. А це буде найбільший подарунок для вас Як любити дитину – фізичний контакт Здається простіше всього виразити свою любов до дитини лагідно доторкнувшись до неї. Однак факт: більшість батьків використовують дотик до своїх дітей тільки за необхідністю - купають допомагають одягатися причесатися і т.д. Рідко зустрічаються батьки які просто так по добрій волі користуються можливістю ніжно доторкнутись до своєї дитини. Зовсім не мається на увазі що потрібно обовязково обніматись і цілуватись. А просто покласти руку на руку або стиснути її обняти за плечі погладити по голові жартома поштовхатися і т. д. Батьки не уявляють які фантастичні можливості для спілкування вони не використовують. Наприклад син грав за шкільну команду в бейсбол. Звичайно хлопчик переживав чекав психологічної підтримки. У залі сидів батько він інстинктивно відкрив секрет як встановити найкращий контакт зі своїм сином. Коли хлопчик підбігав до батька щоб щось сказати вони відкрито і дружелюбно дивились один одному в очі дружньо сміялись батько брав сина за руки обнімав за плечі плескав по плечу. Було видно що батько використовував контакт з сином як міг поки і наскільки це було приємно для обох. Ми батьки повинні знати і відчувати ті хвилини коли наша дитина потребує від нас любові ласки поцілунків коли вона потребує нашої ніжності якщо їй важко погано неприємно на душі.

slide 64:

64 Для хлопчиків в ранньому віці життєво важливі активні прояви ніжності обняти поцілувати погладити попестити і ін. По мірі того як хлопчик дорослішає потреба в такому фізичному прояві любові як обнімання і поцілунки зменшується але потреба в фізичному контакті залишається плески по плечу жартівливі борюкання штовхання боротьба Фізичний контакт для дівчаток особливо зовнішні прояви ніжності стає з роками важливішим. Відповідний вік і постійний контакт очей і фізичний контакт - це дорогоцінні подарунки які ми повинні передати нашим дітям. Це найбільш ефективні засоби заповнення резервуару дитини які допоможуть їй розвиватися якнайкраще. Як навчитись стримувати свої емоції З уст моїх колег Ви почули кілька цінних порад "Як любити просто ні за що і не зважаючи ні на що - це справжня любов" Дуже необхідно стримувати свої емоції в хвилину гніву і образи. Я вважаю що безконтрольні вибухи емоцій особливо батьківського гніву - це наш найзліший ворог у вихованні. Гнів може примусити нас зробити те про що ми пізніше жалкуємо. Наш гнів спочатку лякає дитину а пізніше повільно розпалює у неї звички до нестриманості злоби і гніву йде зворотній шлях. З любої ситуації потрібно і можна вийти з гідністю якщо вміти стримувати свої емоції роздратування. Всі негативні виплески емоцій повинні бути зведені до мінімуму... Як же цього досягти А дуже просто: потрібно навчитися контролювати свій гнів бо він підриває міцну дисципліну дитини: вселяє страх зневагу впевненість злість почуття помсти. Висікти дитину грубо кажучи - це і дурний вміє. Тут не треба ні милосердя ні таланту ні любові - нічого. А ось відшукати те як правильно вийти із складної ситуації з дитиною - тут є над чим подумати і замислитись. Коли все ж таки сталось уже те що Ви не змогли стриматись уникнути гніву то навчіться прощати. Дивно наскільки приємним може

slide 65:

65 бути спілкування якщо дорослий проявить достатньої мужності і вибачиться. Хочете вірте а хочете ні але якщо після сварки мир і спокій духовна близькість і сердечна теплота дитина і батько чи мати ніколи не забуде ці дорогоцінні хвилини. Вони безцінні. Бо йде каяття і прощення. "Караючи дитину подумай Навіщо Не за що а навіщо Наступним діючим методом - це спокійно витримати плач і крик дитини а краще всього вийти із кімнати. Помічено що діти бурно ведуть себе тільки у присутності дорослих. Для чого капризувати одному: все одно ніхто не бачить тільки кулаки болять і голова. Вам допоможе переключення на іншу справу наприклад лічбу до тієї хвилини під час якої Ви відчувати своє згасання або просто вийти і просидіти на ґанку згадати щось приємне чи походити по двору вміння використати усмішку чи жарт в якості генераторів позитивних емоцій. Якщо і це Вам не допоможе тоді я пропоную вдатися до самонавіювання тобто до занять психофізичним тренуванням. Ось наприклад повторюйте по кілька разів на день: - Я спокійна на душі спокійно мені добре. - Я можу володіти своїми емоціями. - Я стаю добрішою сильнішою врівноваженою у всіх ситуаціях. - Я повинна турбуватися про свою дитину в кінці кінців він чи вона не винуваті що появились на світ. - Я повинна оберігати моє дитятко від страждань неприємностей помилок і невдач. - Я не буду кричати і завдавати кривди моїй дитині я буду розуміти і любити її душею. Майже кожен день з допомогою різних зауважень ми навіюємо дітям щось погане. Від сьогодні постарайтесь навіювати дитині впевненість у собі і тільки все добре. Наприклад: "Ти хороший уже тим що ти є. Такого як ти ніколи не було і не буде. Ти - крапля роси що віддзеркалює сонце. І це чудо - ти."

slide 66:

66 Хто так навіє якщо не Ви батьки. Адже любити - це стверджувати неповторність. Додаток № 14

slide 67:

67 Молодший дошкільний вік 4-ий рік життя Вересень Екскурсія-огляд навчальних приміщень та форм роботи з дітьми в них. Бесіда на тему: "Вимоги програми розвитку дитини дошкільного віку. Я у світі до знань умінь і навичок" Консультація на тему: "Адаптація родини до відвідування дитиною дошкільного закладу" Бесіда "Прогулянка - найкращий спосіб відпочинку" Анкетування "Знайомство " Д. №1 Консультація "Виховуємо навички самообслуговування " Школа молодих батьків "Пальчикові ігри" Жовтень Бесіди : «Гра в житті дитини" «Виховуємо маленьких помічників" Консультації: «Дитячі вікові кризи" «Єдність вимог у сімї та д. н. з. щодо виховання дитини" Спортивно-театралізована розвага "Граємось разом із батьками" Батьківські збори «Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей 4-го року життя» Школа молодих батьків "Розважаємось разом"

slide 68:

68 Розвага "Осіння ярмарка" Тренінг «Ігри та іграшки наших дітей» Листопад Бесіди: «Будні дитини в сім’ї” «Що таке добре і що таке погано» Консультації: «Здорова дитина – спільна турбота дошкільного закладу і сім’ї” «Чому росте примхливим і впертим» День відкритих дверей «Що вміють наші діти» Школа молодих батьків «Вдягаємо за погодою» Грудень Бесіди: «Роль спілкування в розвитку дитини» «Дитина – член сімейного колективу» Консультації: «Вода – не панацея але гарний засіб загартування» Ігри-вправи з розвитку звукової культури мовлення Тестування «Чи добрі ми батьки» Школа молодих батьків «Новорічний костюм власними руками» Січень Бесіди: «Роль українських казок для розвитку дитини»

slide 69:

69 «Обережно – ожеледиця» Консультації: «Правильний вибір місця катання на санчатах лижах і ковзанах» «Допитливість спонукати а не затримувати» Анкетування «Родинно-обрядова творчість» Школа молодих батьків «Вчимо з дітьми колядки і щедрівки» Тренінг «Малюку ще так потрібна колискова» Лютий Бесіди: «Мова наша солов’їна” «Маленькі Колумби» Консультації: «Чистота – запорука здоров’я” «Роль спілкування в розвитку дитини» Школа молодих батьків «Вчимося розмовляти разом» Батьківські збори «Культура поведінки – категорія моральна» Березень Бесіди: «Ростемо міцними здоровими життєрадісними» «Знайомимо малюка з новинками сучасної художньої літератури» Консультації: «Догляд за власним тілом» «Трудові доручення дитини в родині»

slide 70:

70 Перегляд відеофільму «Вплив мультфільмів на Вашу дитину» Тематична виставка «Зацвіла в долині червона калина» Школа молодих батьків «Бережімо природу» Квітень: Бесіди: «Діти і їх права» «Бережімо навколишній світ» Консультації: «Мова дорослого – зразок для дітей» «Сам удома ОБЖД» Дискусія «Чи розуміємо ми малюка» Батьківські збори «Формуємо зв’язне мовлення” Виставка спільних робіт «Великодня писанка» Травень Бесіди: «Чи вміємо ми спілкуватися з дітьми» «Вогонь – ворог вогонь – друг» Консультації: «Правила дорожнього руху» «Бережімо природу» Тиждень ОБЖД в дитячому садку ігри розваги дні здоров’я

slide 71:

71 Додаток №15 Орієнтовні вислови вихователів для подальшої співпраці з батьками. Мотивація та авансована наперед оцінка: програмує батьків на конкретний позитивний результат їхньої взаємодії з вихователями та активної участі у житті групи на відкритість довірчість толерантність у стосунках. «Цю справу ми можемо довірити Вам» «Ваша участь допоможе Оленці швидше звикнути до дитячого садка». Різні способи інформування батьків: усне спілкування демонстрування та коментування продуктів дитячої діяльності естетичне оформлення стендів які містять цікаву для батьків інформацію перегляд касет з відеозаписами різноманітних фрагментів з життя групи. Висока оцінка внеску батьків у забезпечення життєдіяльності дітей у групі заклеїли вікна – в групі стало тепліше допомогли пошити штори – у спальні стало набагато затишніше допомогли оформити куточок книжки – діти залюбки проводять там час: читають та розглядають улюблені книжки малюють картинки до текстів стежать за порядком відвідали фізкультурне свято в садку – дитина зраділа виявила більше організованості активності вправності в рухах тощо. Педагогічна рефлексія: передбачає обмін враженнями від участі у житті дошкільного закладу переосмислення батьками своєї ролі та місії вихователя поглядів на дитину не як на об’єкт а як на суб’єкт виховання. За такого підходу згодом певна частина байдужих та гостей поповнить лави небайдужих однодумців.

slide 72:

72 Волинчук Алла Богданівна вихователь дошкільний навчальний заклад № 15 «Джерельце» м.Кам’янець-Подільський Хмельницька область