10 41 ganhlua

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ganh Lua Nh?c si Ph?m Duy Ca si : Huong Lan Quang Linh PPs [email protected]

Slide 2: 

Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông Lúc tr?i mà r?ng dông u r?ng dông Bóng ngu?i th?p thoáng cu?i du?ng thanh v?ng Bu?c d?u mà quang gánh u n?ng vai

Slide 3: 

Choi voi, choi voi gánh lúa choi voi Dân làng mà làng oi u làng oi Ti?ng ngu?i oi ?i qua làn n?ng m?i Vui chân di t?i phiên ch? mai

Slide 4: 

Gánh gánh gánh, gánh thóc v? Gánh gánh gánh, gánh thóc v? Gánh thóc v?, gánh thóc v? Gánh v?! Gánh v?! Gánh v?! Gánh v?!

Slide 5: 

Nh?c si Ph?m Duy Ca si : Huong Lan Quang Linh PPs [email protected]

Slide 6: 

Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh Cánh d?ng mà xinh xinh, r?ng xinh Lão bà tóc tr?ng kiu k?t quang gánh Môi tr?u mà tuoi dám c? xanh

Slide 7: 

Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh S?c già mà còn nhanh, còn nhanh Thóc bà phoi n?ng, lúa nhà tôi gánh Hai vai dem s?c nuôi toàn dân.

Slide 8: 

Gánh gánh gánh, gánh thóc v? Gánh gánh gánh, gánh thóc v? Gánh thóc v?, gánh thóc v? Gánh v?! Gánh v?! Gánh v?! Gánh v?!

Slide 9: 

Nh?c si Ph?m Duy Ca si : Huong Lan Quang Linh PPs [email protected]

Slide 10: 

Ðêm qua trang mo sáng kh?p thôn quê H?i chàng mà chàng oi, chàng oi Có nàng xay lúa quy?n tròn thuong nh? Thuong chàng mà dãi n?ng d?m mua

Slide 11: 

Ðêm qua trang mo th?c su?t canh khuya H?i chàng mà chàng oi, chàng oi S?m ngày mai t?i, thóc vàng com m?i Ði nuôi dân gánh m?t thành hai.

Slide 12: 

Gánh gánh gánh, gánh thóc v? Gánh gánh gánh, gánh thóc v? Gánh thóc v?, gánh thóc v? Gánh v?! Gánh v?! Gánh v?! Gánh v?