10 39 va toi cung yeu em web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: taivang (136 month(s) ago)

cảm ơn sự động viên của bạn. TV

By: MyHanh (136 month(s) ago)

Rất đẹp và dễ thương !

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c si Ð?c Huy Ca si Lê Hi?u PPs [email protected]

Slide 2: 

Tôi yêu xem m?t cu?n truy?n hay Ti?ng chim hót d?u ngày Và yêu bi?n v?ng Tôi yêu ly càfé bu?i sáng Con du?ng ng?p lá vàng...

Slide 3: 

Tôi yêu huong v? T?t ngày xua Mái tranh du?i hàng d?a Và yêu tr? tho Bu?i com canh cà và di?u thu?c Gi?c ng? không m?ng m?

Slide 4: 

Và tôi cung yêu em Và tôi cung yêu emVà tôi cung yêu emYêu em r?n ràng, yêu em n?ng nàn...

Slide 5: 

Tôi yêu di b? du?i hàng cây Ð?u vui v?i b?n bè Và ly ru?u ngon Tôi yêu trong nhà nhi?u cây lá Tôi yêu nh?ng ngu?i già

Slide 6: 

Tôi yêu nh?ng gì d?n t? nhiên Nh?ng câu nói thành th?t Và yêu ngày n?ng Tôi yêu m?c Jean và áo Tr?ng Yêu trang sáng ngày R?m

Slide 7: 

Và tôi cung yêu em Và tôi cung yêu emVà tôi cung yêu emYêu em r?n ràng, yêu em n?ng nàn Yêu em ch?a chan....

Slide 8: 

Nh?c si Ð?c Huy Ca si Lê Hi?u PPs [email protected]

Slide 9: 

Tôi yêu di b? du?i hàng cây Ð?u vui v?i b?n bè Và ly ru?u ngon Tôi yêu trong nhà nhi?u cây lá Tôi yêu nh?ng ngu?i già

Slide 10: 

Tôi yêu nh?ng gì d?n t? nhiên Nh?ng câu nói thành th?t Và yêu ngày n?ng Tôi yêu m?c Jean và áo Tr?ng Yêu trang sáng ngày R?m

Slide 11: 

Và tôi cung yêu em Và tôi cung yêu emVà tôi cung yêu emYêu em r?n ràng, yêu em n?ng nàn Yêu em ch?a chan....

Slide 12: 

Và tôi cung yêu emVà tôi cung yêu emYêu em r?n ràng, yêu em n?ng nàn

Slide 13: 

Và tôi cung yêu emVà tôi cung yêu emYêu em r?n ràng, yêu em n?ng nàn Yêu em ch?a chan....