Peti seminarski susret

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Lepušićeva 6 10000 Zagreb Kolegij: Teorija ekonomske politike Autor: Kristijan Kotarski 22.11.2012. TRŽIŠTA FAKTORA PROIZVODNJE I VRSTE DOHODAKA

PowerPoint Presentation:

DOHODAK I BOGATSTVO Teorija raspodjele bavi se osnovnim pitanjem za koga bi se ekonomska dobra trebala proizvoditi U pregledu kako se različitim faktorima proizvodnje – zemljom, radom i kapitalom – određuje cijena na tržištu, teorija raspodjele uzima u obzir kako su ponuda i potražnja za ovim faktorima povezane i kako one određuju sve vrste nadnica, renta, kamatnih stopa i dobiti Dohodak se odnosi na ukupna primanja ili gotovinu koju osoba ili kućanstvo zaradi tijekom danoga razdoblja (obično godinu dana)

PowerPoint Presentation:

Dohodak se sastoji od zarada od rada, dohodaka od imovine i državnih transfernih plaćanja Nacionalni dohodak se sastoji od zarada od rada i dohodaka od imovine koje je gospodarstvo ostvarilo u godini dana Država uzima dio tog nacionalnog dohotka u obliku poreza i vraća natrag dio onoga što prikupi u obliku transfernih plaćanja Osobni dohodak pojedinca nakon oporezivanja uključuje povrate na sve faktore proizvodnje – rad i imovinu – koje pojedinac posjeduje, uvećane za transferna plaćanja od države i umanjene za poreze

PowerPoint Presentation:

Bogatstvo se sastoji od neto dolarske vrijednosti imovine u danoj točki vremena Bogatstvo je stanje, a dohodak je tijek po jedinici vremena Bogatstvo kućanstva opisuje njegove opipljive dijelove, kao što su kuće, njegovu financijsku imovinu, kao što su obveznice ili dionice Stavke koje imaju vrijednost nazivaju se imovinom dok se one koje se duguju nazivaju obvezama Razlika između ukupne imovine i ukupnih obveza naziva se bogatstvo ili neto vrijednost

PowerPoint Presentation:

Potražnja za faktorom izvedena je iz njegova prihoda graničnog proizvoda (MRP) koji je definiran kao dodatan prihod dobiven zapošljavanjem dodatne jedinice faktora proizvodnje MRP = MR x MP – granični prihod zarađen prodajom dodatne jedinice nekog proizvoda pomnoži se graničnim proizvodom faktora i dobiva se prihod graničnog proizvoda Za poduzeća u savršenoj konkurenciji, s obzirom da na to da je cijena jednaka graničnom prihodu ovo se pojednostavljuje na MRP=P x MP Poduzeće maksimizira dobit kada postavi MRP svakog faktora da bude jednak graničnom trošku tog faktora, dakle cijeni faktora

PowerPoint Presentation:

TRŽIŠTE RADA Potražnju za radom, kao i za bilo kojim faktorom proizvodnje, određuje granični proizvod Prema tome, opća razina nadnica neke zemlje bit će viša kad su radnici bolje izučeni i obrazovaniji, kad ona ima veću količinu i kvalitetu kapitala kojom može raspolagati i kada primjenjuje napredne tehnike proizvodnje Za dano stanovništvo ponuda rada ovisi o tri ključna čimbenika: broju stanovnika, prosječnom broju sati rada i udjelu radne snage Za SAD je imigracija posljednjih godina bila glavni izvor novih radnika, povećavajući udio relativno nekvalificiranih radnika

PowerPoint Presentation:

1. EFEKT SUPSTITUCIJE – mami svakog radnika da radi duže zbog veće nadnice za svaki radni sat 2. EFEKT DOHOTKA – djeluje u suprotnom smjeru jer veće nadnice znače da si radnik sada može priuštiti više vremena dokolice zajedno s drugim lijepim stvarima u životu Kod neke kritične nadnice krivulja ponude može se povinuti natrag Ponuda rada vrlo nadarenih, jedinstvenih ljudi prilično je neelastična i njihove su nadnice u velikoj mjeri čista ekonomska renta

PowerPoint Presentation:

U savršenoj konkurenciji, kad bi svi ljudi i svi poslovi bili jednaki, ne bi postojale razlike u nadnicama Razine ravnotežne nadnice određene ponudom i potražnjom bile bi sve jednake , no jednom kad napustimo sve nerealne pretpostavke koje se odnose na jedinstvenost ljudi i poslova, naići ćemo na znatne razlike između nadnica čak i na savršeno konkurentnom tržištu rada Kompenzirajuće razlike u nadnicama, koje kompenziraju nemonetarne razlike u kvaliteti poslova, objašnjavaju neke od razlika

PowerPoint Presentation:

Razlike među ljudima – kvaliteta rada: odražavaju se razlike u kognitivnim i tjelesnim sposobnostima Ljudski kapital odnosi se na količinu korisnih i vrijednih vještina i znanja stvorenu u procesu odgoja i obrazovanja pojedinca Razlike u nadnicama moglo bi se promatrati kao povrat na ulaganje u ljudski kapital – troškovi školarine i oportunitetni troškovi Razlike u ljudima – “rente” jedinstvenih pojedinaca: vrhunski profesionalnci u sportu, medijima, odvjetništvu, liječništvu Segmentirana tržišta i nekonkurentne skupine – liječnici i ekonomisti uvijek pripadaju nekonkurentskim skupinama zbog toga što je pojedincu s jednim od ovih zanimanja teško prijeći u ono drugo Rasna, vjerska, spolna i drugi oblici diskriminacije – ograničava se ulazak na tržište

PowerPoint Presentation:

ZEMLJA I RENTA Povrat na fiksne faktore kao što je zemlja nazova se čistom ekonomskom rentom ili, kraće, rentom Budući da je krivulja ponude zemlje okomita ili potpuno neelastična, renta će prije biti određivana cijenama nego što će ona određivati cijene Faktor kao što je zemlja, koja ima neelastičnu ponudu, nastavit će proizvoditi iste količine čak i kad se smanji nagrada za taj faktor proizvodnje

PowerPoint Presentation:

KAPITALNA DOBRA – trajna proizvedena dobra koja služe za daljnu proizvodnju STOPA POVRATA NA KAPITAL – neto godišnji primici na kapital podijeljeni s dolarskom vrijednošću kapitala (mjerenom kao godišnji postotak) KAMATNA STOPA – povrat na fondove, mjeren kao godišnji postotak REALNA KAMATNA STOPA – povrat na fondove korigiran za inflaciju, također mjerena kao godišnji postotak SADAŠNJA VRIJEDNOST – današnja vrijednost tijeka budućih povrata od neke imovine DOBIT – rezidualna dohodovna stavka jednaka prihodima umanjenima za troškove

PowerPoint Presentation:

Naknadu za privremeno korištenje kapitalnim dobrima nazivamo renta – mjesečna stanarina čini rentu ili najamninu, ali potrebno je razlikovati rentu na fiksne faktore, kao što je zemlja, od rente na trajna dobra, kao što su kapital Stopa povrata na uloženi kapital na primjeru Ugly Duckling “Rental Company” Kompanija kupuje rabljeni Ford za 10000 $ i iznajmljuje ga za 2500 $ godišnje Nakon izračuna svih troškova (održavanja, osiguranja i amortizacije) i zanemarivanje bilo kakvih promjena cijena automobila, Ugly Duckling zaradi neto rentu od 1200 $ svake godine

PowerPoint Presentation:

Tada kažemo da stopa povrata na Ford iznosi 12% na godinu (1200 dolara/10000 dolara) Omjer je godišnje neto rente i dolarskog troška stopa povrata na kapital iznos novca koji se dobiva natrag na svaki uloženi dolar Realne kamatne stope mjere količinu dobara koju dobivamo sutra za dobra kojih smo se odrekli danas Sadašnja vrijednost je sadašnja dolarska vrijednost tijeka dohotka tijekom vremena i mjeri se tako da se izračuna koliko novca je potrebno uložiti danas, po tekućoj kamatnoj stopi, da se proizvede budući tijek primitaka od ove imovine

PowerPoint Presentation:

Točna formula za sadašnju vrijednost je sljedeća: svaki dolar plativ za t godina od danas ima sadašnju vrijednost (V) koja iznosi 1(1+ t ) t Stoga za svaki niz neto primitaka (N 1 , N 2 , N 3 ) gdje je N t dolarska vrijednost primitaka tijekom godina t godina u budućnosti Ako je kamatna stopa 10% godišnje (i=0.1) i trebam primiti 1100 dolara (N) iduće godine i 2662 dolara za tri godine, sadašnja je vrijednost 3000 dolara (formula na sljedećem slajdu) - za drugu godinu koristimo eksponent 2 (kvadriramo) , za treću godinu koristimo eksponent 3 (kubiramo) i tako redom dalje......

PowerPoint Presentation:

Teorija kapitala Kapital ima tri važnja obilježja: 1. Neizravnost – umjesto da lovimo ribu našim rukama možemo to vrijeme posvetiti izradi mreža i gradnji čamca i tako uloviti više (žrtvovanje tekuće potrošnje) 2. Opadajući prinosi i potražnja za kapitalom – gomilanje kapitala na fiksnu količinu rada utječe na opadajuće prinose kapitalnih dobara i manju stopu povrata na uloženo 3. Kamatna stopa određuje se međudjelovanjem nestrpljivosti ljudi da troše sada umjesto da akumuliraju više štednje za veću buduću potrošnju i mogućnosti ulaga nja koja daju veće ili manje povrate na tako uloženi kapital

PowerPoint Presentation:

U konkurencijskoj ekonomiji bez rizika i inflacije, konkurencijska stopa povrata na kapital bila bi jednaka tržišnom kamatnjaku (kamati) Kamata: 1. Ona racionira oskudno društvenu ponudu kapitala na upotrebe s najvišim stopama povrata na uloženi 2. Potiče ljude da žrtvuju tekuću potrošnju radi povećanja fonda kapitala Tri odrednice profita: 1. Profiti kao implicitna naknada – povrati na uložen rad, kapital i zemlju 2. Profiti kao nagrada za snošenje rizika i inovaciju 3. Profiti kao dobiti monopolističke pozicije na tržištu

authorStream Live Help