Projekt edukacyjny

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Projekt edukacyjny:

Projekt edukacyjny jako metoda nauczania

Co to jest projekt?:

Co to jest projekt? • Projekt jako jednorazowe przedsięwzięcie o dużej złożoności, ograniczone czasowo, mające charakter interdyscyplinarny. • Projekt jako cykl dobrze zaplanowanych działań, związanych z realizacją treści programowych, które są realizowane przez dużą grupę uczniów, indywidualnie lub zespołowo.

Źródła projektu:

Źródła projektu Pojęcie i nazwa projekt pochodzi z języka włoskiego – progetti - nazywano tak praktyczne ćwiczenia edukacyjne, które wykonywali studenci architektury w XVI w. w rzymskiej akademii sztuk pięknych. W najwcześniejszym, renesansowym ujęciu określono podstawowe cechy tej metody: orientowanie się na osobę uczącą się – uczenie się samodzielne poprzez realizację większego przedsięwzięcia; orientowanie się na rzeczywistość – rozwiązywanie problemów praktycznych w warunkach pozaszkolnych; orientowanie się na produkt – wykorzystywanie wiadomości z różnych dyscyplin naukowych, aby stworzyć dzieło (projekt) w postaci szkicu, planów lub modelu.

Historia metody:

Historia metody XIX w. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej metoda projektu wykorzystywana jest przede wszystkim w kształceniu zawodowym Termin projekt pojawił się w pedagogicznej literaturze amerykańskiej przed 1900 rokiem. Pod tym pojęciem rozumiano uczniowską działalność natury praktycznej, nastawioną na wykonanie produktu. Projekty nastawione były na wytwarzanie. Stosowano je w szkolnictwie ogólnokształcącym nauczaniu prac ręcznych, później w kształceniu rolniczym.

Co to jest projekt edukacyjny?:

Co to jest projekt edukacyjny? Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Projekt gimnazjalny to działanie polegające na rozwiązaniu problemu postawionego w temacie projektu ( rozp. MEN z dn. 20.08.2010 r.).

Istota metody projektu to::

Istota metody projektu to: samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego przedsięwzięcia ( zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego) w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Ważną cechą projektu, jako metody nauczania jest jej efektywność w uczeniu się.

PowerPoint Presentation:

Stożek Dale’a (piramida zapamiętywania):

Projekt edukacyjny charakteryzuje się tym, że::

Projekt edukacyjny charakteryzuje się tym, że: Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy; Posiada tytuł; Nie powtarza się w identycznej formie;

Rodzaje projektów:

Rodzaje projektów projekty badawcze – uczniowie zbierają i systematyzują informacje na określony temat oraz opracowują koncepcje nowych (innych niż znane) rozwiązań; badają możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań. Efektem tych projektów są: wystawy, albumy, wywiady, opowiadania……

Rodzaje projektów:

Rodzaje projektów projekty koncepcyjne – uczniowie wykonują modele umożliwiające przeprowadzenie symulacji działania w rzeczywistej sytuacji (np. model rozwiązania problemów komunikacyjnych w danej miejscowości; model zaopatrzenia w wodę źródlaną miejscowości, model działania silnika elektrycznego...)

Rodzaje projektów:

Rodzaje projektów projekty praktyczne (realizacyjne, wytwórcze) – uczniowie opracowują rozwiązania problemów praktycznych dla szkoły lub społeczności lokalnej, np. wystawienie sztuki teatralnej, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, przygotowanie zestawu pomocy dydaktycznych dla uczniów młodszych , odnowienie szkolnych urządzeń sportowych, posadzenie drzew w parku…

Rola nauczyciela jako organizatora doświadczeń edukacyjnych uczniów:

Rola nauczyciela jako organizatora doświadczeń edukacyjnych uczniów Zajęcia wprowadzające uczniów w zagadnienia związane z projektem Zajęcia podsumowujące doświadczenia zdobyte przez uczniów przy pracy nad projektem Konsultacja i monitoring

Kompetencje nauczyciela podejmującego pracę metodą projektu :

Kompetencje nauczyciela podejmującego pracę metodą projektu dobra znajomość procedury projektu rozumienie swojej roli w projekcie i dostosowanie stylu pracy do wymogu samodzielności ucznia umiejętności psychologiczne – pozytywny stosunek do siebie i ucznia, umiejętność budowania zespołów z przypadkowej grupy uczniów, umiejętność motywowania, komunikacji, empatia, asertywność znajomość zagrożeń w pracy nad projektem i sposobów ich unikania oraz niwelowania trudności występujących w trakcie realizacji projektu wiedza z zakresu problematyki, której projekt dotyczy znajomość techniki planowania działań umiejętność ustalania realnych terminów wykonania poszczególnych zadań umiejętności pozyskiwania do współuczestnictwa jak największej liczby osób (np. nauczycieli, sponsorów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego) Nauczyciel w projekcie odgrywa rolę inspiratora, koordynatora i konsultanta.

Etapy realizacji projektu:

Etapy realizacji projektu Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1/ wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2/ określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3/ wykonanie zaplanowanych działań; 4/ publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Wybór tematu:

Wybór tematu uwzględnienie w projektach zainteresowań uczniów; przygotowanie przez nauczycieli propozycji tematów po rozpoznaniu sytuacji; motywowanie uczniów, by przejęli odpowiedzialność za wybór tematu; wybieranie przez uczniów problemów z opracowanej przez nauczycieli listy;

Przykładowe tematy projektów uczniowskich::

Przykładowe tematy projektów uczniowskich: Jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym. Jakie produkty żywnościowej jedliśmy dawniej i co jemy dziś. Jak zorganizować pomoc dla uczniów w pobliskim szpitalu. Jak ocalić od zapomnienia ginące miejsca w najbliższej okolicy. Jak nasze codzienne wybory wpływają na życie ludzi na całym świecie. Jak zachęcić młodszych kolegów do czytania. Planujemy budżet wycieczki klasowej. Czy matematyka jest niezbędna w codziennym życiu. Czy droższe produkty są lepsze. Jak zorganizować Dzień Patrona, Święto Szkoły, jubileusz...

KONTRAKT :

KONTRAKT to dokument w formie umowy pomiędzy grupą a nauczycielem, przyjęty przez obie strony i poświadczony podpisami obu stron. Powinien zawierać: Uzgodniony przez obie strony opis projektu. Sugerowane źródła informacji. Uzgodnione terminy konsultacji i prezentacji (dopasowane do narzuconej przez nauczyciela daty zakończenia projektu). Uzgodnione i zrozumiałe dla ucznia kryteria oceny (oraz konsekwencje niewykonania zadań w określonych terminach).

Jak podtrzymać lub przywrócić motywację uczniów?:

Jak podtrzymać lub przywrócić motywację uczniów? systematycznie sprawdzać, co naprawdę zostało zrobione; spotykać się z uczniami często, może być na krótko; doceniać i chwalić to, co już zrobili; pomagać w razie poważnych problemów; podkreślać najbardziej atrakcyjne momenty projektu; poinformować o projekcie rodziców, zachęcić do współpracy promować projekt poza szkołą, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami; zaangażować ekspertów i zewnętrznych obserwatorów; potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako źródło motywacji; przypominać o perspektywie oceny oceniać i doceniać realizację poszczególnych etapów projektu; stosować ocenianie kształtujące.

Bibliografia:

Bibliografia Grodzina A., Rodzaje i ocena projektów, Warszawa 1996 Sałata E., Metoda projektów w teorii i praktyce, Radom 2004 Strzemieczny J., Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne, Warszawa 2010 Mikina A., Zając B., Metoda projektów w gimnazjum, Warszawa 2010 Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Kielce 2000

Koniec:

Koniec Prezentację przygotowały: mgr Małgorzata Politańska mgr Aldona Barnowska - Świątek