Результат роботи зі створення системи внутрішнього контролю в галузі

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Аудит лісового господарства

Comments

Presentation Transcript

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ:

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ С ИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ Державне агентство лісових ресурсів України

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ::

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ: 1 . Необхідність запровадження внутрішнього контролю 2 . Сутність внутрішнього контролю 3 . Організаційно-правові засади здійснення внутрішнього контролю 4 . Основні елементи системи внутрішнього контролю 5. Фактичний стан системи внутрішнього контролю у галузі 6. Завдання з побудови системи внутрішнього контролю на наступний рік

Необхідність запровадження внутрішнього контролю:

Необхідність запровадження внутрішнього контролю

PowerPoint Presentation:

Україна Євросоюз Від ревізії – до внутрішнього аудиту, від перевірки кожної операції – до контролю систем

ВІТЧИЗНЯНА СИТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ::

ВІТЧИЗНЯНА СИТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ: Контроль = контрольно-ревізійна діяльність 2 . Відповідальність = покарання за допущені порушення 3 . Обізнаність керівників і персоналу з процедурами ВК = початковий рівень 4 . Державні органи не можуть чітко сформулювати мету діяльності, різнорівневі цілі 5. На рівні структурних підрозділів державних органів відсутня адекватна нормативна база

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ::

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: 1. Направленість контролю на виявлення порушень, а не на вивчення причин їх виникнення та упередження 2 . Документування послідуючого контролю у вигляді фіскальних форм (ревізій) 3 . Відсутність належного розуміння керівниками їх відповідальності за ефективність управління державними ресурсами та виконання поставлених завдань 4 . Слабкі регламенти і процедури внутрішнього контролю, формальне їх застосування

PowerPoint Presentation:

ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ – ОДИН З ОСНОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ УГОДОЮ, ЩО УКЛАДЕНА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОСОЮЗОМ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ::

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: 1. Фінансове управління і контроль (за вітчизняною термінологією ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ) і ВНУТРІШНІЙ АУДИТ – дієві інструменти керівника 2 . Відповідальність за систему внутрішнього контролю лежить на керівникові і НЕ МОЖЕ БУТИ ЇМ ДЕЛЕГОВАНА 3 . Відповідальність = відповідальність за досягнення установою належного рівня економії, ефективності і результативності відповідно до визначених нею завдань

НОВА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕДБАЧАЄ::

НОВА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕДБАЧАЄ: 1. Запровадження ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 2 . Здійснення діяльності з ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 3 . Забезпечення ГАРМОНІЗАЦІЇ внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА !!!

PowerPoint Presentation:

СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Нормативно-правові засади здійснення внутрішнього контролю:

Нормативно-правові засади здійснення внутрішнього контролю Угода про асоціацію Україна-Євросоюз Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні до 2017 року та План заходів з її реалізації Бюджетний кодекс України (стаття 26) Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 Стратегія розвитку системи управління державними фінансами

Внутрішній контроль – це постійний управлінський процес, що здійснюється для забезпечення впевненості керівництва усіх рівнів установи у::

Внутрішній контроль – це постійний управлінський процес, що здійснюється для забезпечення впевненості керівництва усіх рівнів установи у: досягненні в діяльності установи найвищого рівня ефективності, результативності, економічності та прозорості відповідно до поставлених завдань та визначених цілей дотриманні встановлених законодавством і внутрішніми розпорядчими документами норм та правил, вказівок вищого керівництва забезпеченні достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності та іншої інформації, на підставі якої вона складена належному збереженні активів та захисті інформації від втрат упередження потенційних подій, які негативно впливають на досягнення результатів

PowerPoint Presentation:

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ допомагає керівнику здійснювати управління, але НЕ МОЖЕ І НЕ ПОВИНЕН ПІДМІНЯТИ УПРАВЛІНЦІВ І КЕРІВНИКІВ – ВІН НЕ МОЖЕ ЗАМІНИТИ СОБОЮ СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

PowerPoint Presentation:

ОРГАНІЗАЦІЙНО -ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Побудова внутрішнього контролю в установі ґрунтується на принципах::

Побудова внутрішнього контролю в установі ґрунтується на принципах: законності об'єктивності відповідальності та розподілу повноважень: розподіл прав та обов'язків між керівництвом установи усіх рівнів та працівниками встановлення меж відповідальності керівництва установи усіх рівнів та працівників у рамках функціональних повноважень в процесі прийняття рішень або виконання інших дій методичної єдності збалансованості превентивності відкритості

PowerPoint Presentation:

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Модель COSO ІІ містить 8 компонентів, які взаємопов’язані між собою:

Модель COSO ІІ містить 8 компонентів, які взаємопов’язані між собою

PowerPoint Presentation:

ФАКТИЧНИЙ СТАН СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ

PowerPoint Presentation:

ЗАВДАННЯ З ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА НАСТУПНИЙ РІК

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛЬНОГО ДОРУЧЕННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ВІД 18.07.2014::

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛЬНОГО ДОРУЧЕННЯ ПРЕМ ’ ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ВІД 18.07.2014: Створити робочу групу для вироблення стратегічних напрямів запровадження системи внутрішнього контролю в установі Здійснити інвентаризацію існуючих завдань та функцій, виконання яких законодавчо закріплено за бюджетною установою, з метою: встановлення відповідності існуючої організаційної структури меті діяльності установи та законодавчо визначеним завданням уникнення дублювання завдань та функцій між структурними підрозділами установи закріплення усіх завдань та функцій у відповідних внутрішніх регламентах установи (інструкціях, порядках тощо) розподілу обов'язків та встановлення відповідальних виконавців (співвиконавців) за виконання завдань та функцій встановлення термінів та форм звітування відповідними керівниками структурних підрозділів за виконання завдань та функцій У кожному структурному підрозділі визначити ризики, які впливають на досягнення мети та стратегічних цілей діяльності установи, здійснити їх оцінку, визначити способи реагування на них, а також розробити відповідні заходи контролю з метою мінімізації впливу ризиків

PowerPoint Presentation:

Модель Державного фінансового контролю в Україні

ПІДСУМКИ:

ПІДСУМКИ

1. На сьогоднішній день у Держлісагентстві система внутрішнього контролю є не систематизованою, не структурованою та не формалізованою :

1. На сьогоднішній день у Держлісагентстві система внутрішнього контролю є не систематизованою, не структурованою та не формалізованою

2. Внутрішній контроль – не разова подія, а постійний управлінський процес, який охоплює всі операції кожної структурної одиниці організації. При цьому, внутрішній контроль повинен забезпечувати визначення і аналіз ризиків діяльності організації з метою їх попередження чи обмеження:

2 . Внутрішній контроль – не разова подія , а постійний управлінський процес, який охоплює всі операції кожної структурної одиниці організації. При цьому, внутрішній контроль повинен забезпечувати визначення і аналіз ризиків діяльності організації з метою їх попередження чи обмеження

3. Не можна ототожнювати внутрішній контроль з контрольно-ревізійною роботою. Ревізія чи перевірка є лише незначними складовими частинами системи внутрішнього контролю:

3. Не можна ототожнювати внутрішній контроль з контрольно-ревізійною роботою. Ревізія чи перевірка є лише незначними складовими частинами системи внутрішнього контролю

4. Усі працівники організації повинні знати про відповідальність за контроль. Вони повинні розуміти свою роль у системі внутрішнього контролю, а також як їх особиста діяльність співвідноситься із роботою інших:

4. Усі працівники організації повинні знати про відповідальність за контроль. Вони повинні розуміти свою роль у системі внутрішнього контролю, а також як їх особиста діяльність співвідноситься із роботою інших

5. Розроблення та затвердження адміністративних регламентів дасть можливість :

5. Розроблення та затвердження адміністративних регламентів дасть можливість по-перше – здійснити повну інвентаризацію усіх процесів та операцій по-друге – уникнути дублювання у виконані одних і тих самих процесів різними структурними підрозділами, а також дублювання у звітності по-третє – чітко окреслить обов’язки та відповідальність кожного працівника

6. Роботу з організації системи внутрішнього контролю пропоную розпочати із складання адміністративних регламентів::

6. Роботу з організації системи внутрішнього контролю пропоную розпочати із складання адміністративних регламентів: розподіл встановлених функцій за конкретними виконавцями інвентаризація усіх процесів, що здійснюються у кожному структурному підрозділі та їх опис складання технологічних карт та блок-схем процесів

7. Методологічну допомогу з питань організації системи внутрішнього контролю надає підрозділ внутрішнього аудиту Держлісагентства України, а також здійснює моніторинг за цим процесом:

7. Методологічну допомогу з питань організації системи внутрішнього контролю надає підрозділ внутрішнього аудиту Держлісагентства України , а також здійснює моніторинг за цим процесом

8. Внутрішній контроль повинен бути вбудований у наші операційні процеси, а не накладатися на них:

8. Внутрішній контроль повинен бути вбудований у наші операційні процеси , а не накладатися на них

9. Успіх у створені дієвої системи внутрішнього контролю залежатиме від кожного працівника Держлісагентства, облуправління, підприємства, організації та установи:

9. Успіх у створені дієвої системи внутрішнього контролю залежатиме від кожного працівника Держлісагентства , облуправління, підприємства, організації та установи

Дякую за увагу !:

Дякую за увагу !

PowerPoint Presentation:

34 Контроль стосується будь-якої діяльності (1) Міф Факт Внутрішній контроль починається із стійкого середовища політики та процедур Внутрішній контроль починається із сильного середовища контролю Внутрішній контроль – це те, чому в нас є внутрішні аудитори Власник внутрішнього контролю – керівництво Внутрішній контроль це щось фінансове. Ми робимо те, що нам говорить відділ контролю Внутрішній контроль – це невід'ємна частина будь-якої діяльності Внутрішній контроль є чимось негативним. Це як перелік «недозволених» дій Завдяки внутрішньому контролю правильні речі робляться вперше та назавжди

PowerPoint Presentation:

35 Контроль стосується будь-якої діяльності (2) Міф Факт Внутрішній контроль – це необхідне зло. Він забирає час нашої основної роботи Внутрішній контроль повинен бути вбудований у наші операційні процеси, а не накладатися на них Якщо контроль достатньо жорсткий, то ми можемо бути впевнені, що порушень у нас не буде і що фінансові звіти будуть правильними Внутрішній контроль забезпечує достатні , але не абсолютні гарантії того, що цілі організації будуть досягнуті.