конституційні права та обов'язки

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина:

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина .

Документи:

Документи . Загальна декларація прав людини 1948р. Конвенція про статус апатридів 1954р. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965р. Міжнародний пакт про громадські та політичні права 1966р. Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права 1966р. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979р. Конвенція про права дитини 1989р. Конститу ція України 1996

Конституційні права і свободи :

Конституційні права і свободи Права – надані громадянину законом можливості задоволення людиною своїх життєвих потреб та інтересів це встановленні Українською державою, закріплені в її Конституції певні можливості, які дозволяють кожному громадянину обирати вид своєї поведінки, користуватися економічними, соціально-політичними свободами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах.

Конституційні права і свободи :

Конституційні права і свободи За обсягом Загальні Особливі (жінок, дітей) За сферами життєдіяльності індивіда Громадянські права і свободи людини - Ст. 23,27-35, 51. Політичні права і свободи громадян України - Ст. 34, 36, 38 - 40. Економічні права - Ст. 13, 14, 41, 42 Соціальні права – Ст. 43-50, ч. 1, ст. 53 Культурні права - Ст. 53, 54

Особисті (громадянські) права - можливості збереження, розвитку і захисту індивідуальності людини :

Особисті (громадянські) права - можливості збереження, розвитку і захисту індивідуальності людини Більшість носить абсолютний характер (є не лише невідчужуваними, але й не підлягають обмеженню) на життя Ст.27 на вільний розвиток своєї особистості Ст. 23 на повагу до гідності кожної людини Ст. 28 на свободу і особисту недоторканість Ст. 29 на недоторканість житла Ст. 30 на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції С. 31 на невтручання в особисте та сімейне життя С. 32 на свободу пересування, вільного вибору місця проживання С. 33. на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та на інформацію Ст.34 на свободу світогляду і віросповідання Ст. 35 .

Політичні права – можливості брати участь у суспільному житті::

Політичні права – можливості брати участь у суспільному житті: на свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації Ст. 36 право брати участь в управлінні державними справами С. 38 брати участь у Всеукраїнському і місцевому референдумах Ст. 38 право обирати і бути обраним Ст. 38 право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації Ст.39 право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів Ст.40 На свободу слова Ст. 34 .

Економічні – це можливість брати участь у виробництві матеріальних та інших благ.:

Економічні – це можливість брати участь у виробництві матеріальних та інших благ. право на приватну власність Ст.41 право на підприємницьку діяльність Ст.42 право на користування об’єктами права суспільної власності Ст.13, 14, 41 право на результати своєї інтелектуальної власності Ст. 41 .

Соціальні – можливість людини користуватися соціальними благами у сфері матеріального виробництва, трудової діяльності, освіти, здоров’я, відпочинку. :

Соціальні – можливість людини користуватися соціальними благами у сфері матеріального виробництва, трудової діяльності, освіти, здоров’я, відпочинку. право на працю Ст.43 право на страйк Ст.44 право на відпочинок Ст.45 право на соціальний захист Ст. 46 право на житло Ст.47 право на достатній життєвий рівень ст. 48. право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування Ст.49 право на шлюб, сім’ю Ст 50 –52. право на освіту Ст.53 право на безпечне для життя і здоров’я довкілля ст. 50 .

Культурні – можливість доступу до культурних здобутків:

Культурні – можливість доступу до культурних здобутків свобода літературної, художньої, наукової, технічної творчості та захист інтелектуальної власності Ст.54 право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності Ст.54 право на захист авторських прав Ст. 54 право на участь у культурному житті та користування культурною спадщиною України Ст. 54 .

Обов'язки громадян::

Обов'язки громадян: захист Вітчизни Ст. 65 шанування державної символіки Ст. 65. не заподіяння шкоди природі, культурні спадщини, відшкодування завданих збитків Ст.66. охорона культурної спадщини ст. 66 сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом Ст.67. неухильно додержуватися Конституції та законів Ст. 68 не посягати на права й свободи, честі і гідності інших людей Ст. 68. набуття повної загальної середньої освіти ст. 53 утримувати дітей до їх повноліття Ст. 51 піклуватися про своїх непрацездатних батьків ст. 51 .

Хто може й повинен захистити права дитини::

Хто може й повинен захистити права дитини : . Уповноважений з прав дитини Вчител і Сім ’ я Уповноважений з прав людини Держава

authorStream Live Help