Pamumuhay ng Sinaunang Pilipino

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Pamumuhay ng Unang Pilipino I . Balik - Aral Repleksiyon Malayang sagot Ano ang natutunan ko sa uri ng pamumuhay ng mga Unang Pilipino? Ano ang aking hindi naintindihan ? Ano ang aking pwedeng gawin para mapahalagahan ito

Slide2:

Pretest I.Panuto : Piliin ang tamang sagot sa apat na pagpipilian ( A, B, C, D.). Isulat ang titik ng tamang sagot . Alin sa mga sumusunod na grupo ang 3 antas ng katayuan sa lipunan ang tamang grupo . A. namamahay , s aguiguilid , datu B. datu , timawa , alipin C. datu , alipin , maharlika D. alipin , namamahay , timawa

Slide3:

Pretest Paano malalaman ang antas ng lipunan ng mga bisaya ? Malalaman sa pamamagitan ng kanilang _______. A. laki B. kasuotan C. tapang D. dami ng pinatay

Slide4:

Pretest 3. Sa anong paraan , mapatunayan ang pagkamaginoo ng isang antas ng katayuan ? G aling sa angkan ng datu Nakabayad na ng utang sa amo Nakakaalis sa poder ng amo Nagbibigay ng tributo

Slide5:

II. Layunin Natatalakay ang iba’t ibang antas ng katayuan sa lipunan . ( B. 2 ) III. Pamamaraang Pagkatuto

Slide6:

1. Datu Isang pinuno , pangulo , pwedeng magdesisyon sa lahat . Pinakamataas na antas sa lipunan . Tagaayos ng mga hidwaan at tagapagtanggol laban sa mga kaaway . Pagbabasa ng Teksto Tatlong Antas ng Katayuan sa lipunan

Slide7:

2.Timawa Ang mga timawa ay binubuo ng malalayang tao at mga napalayang alipin . Itinuturing panginoon ang kanilang datu . Tungkulin nila ang pagtatanim o pag-aani .

Slide8:

3. Alipin K atumbas ng kanyang kalayaan ay 18 tael ng ginto.Maari rin siyang magbigay ng lupa na kanyang sasakahin at gagastusan . Sa B isaya , may tatlong uri ng alipin ay ang ayuey , tumarampok , at tumataban.Pinakamababa ang ayuey dahil nagsisilbi sila kailanman naisin ng datu .

Slide9:

. Sa mga tagalog , N amamahay at S aguiguilid lamang ang uri ng alipin . Namamahay ay may tungkulin sa kaniyang amo . Magbibigay taun-taon ng tribute sa datu . Maglagay sa bangka ng mga kailangan ng datu kapag naglalayag ito .

A. Pagkatuto (Processing of thinking):

A. Pagkatuto (Processing of thinking) 1. Anu-ano ang tatlong Antas ng katayuan sa lipunan ? 2. Ilarawan ang datu , timawa at alipin ayon sa kanilang tungkulin ? 3. Paano natin mapahalagahan ang bawat antas ?

Slide12:

Paano natinmapahalagahan ang mga antas ng katayuan sa lipunan ?

Slide13:

Gawain 2 Ano ang masasabi mo sa bawat antas ng tao sa lipunan ? Isulat ito sa Bubble Chart DATU

Slide14:

TIMAWA

Slide15:

ALIPIN =

Slide16:

Ano ang masasabi mo ? Gawain 3 - Stratehiyang Half Full or Half Empty POSITIBO Negatibo Ano ang positibo at negatibong epekto ng pagkakaroon ng antas ng tao sa lipunan ?

Slide17:

IV . Pagtataya Panuto : Piliin ang tamang sagot sa apat na pagpipilian ( A, B, C, D.). Isulat ang titik ng tamang sagot . Ang mga sumusunod ay antas ng katayuan sa lipunan maliban sa isa. A. datu B. timawa C. alipin D. sultanato

Slide18:

2. Bakit mahalaga ang Datu na katayuan sa lipunan ? Dahil siya ay __________. A.Nagsisilbi mula araw at gabi , nakikiapid at kapos B . Tagasilbi ng bilang malaya at napalayang alipin C.Tagasagwa ng bangka , utusan , tagatikim ng alak D . Tagaayos ng hidwaan at tagapagtanggol ng pamayanan

Slide19:

3. Alin rito ang nagpapaliwanag sa timawang antas ng katayuan sa lipunan .? A. Pangulo sa tribu B. Tagapagbigay ng utos C. Magbibigay ng tribute D. Pinakamataas na antas

Slide20:

4. Paano natin mabibigyan ng pagpapahalaga ang bawat antas ng katayuan sa lipunan sa panahon ngayon ? A . Respetuhin ang bawat bawat isa. B. Bigyan ng pabor ang may mataas na antas . C . Kaawaan ang may pinakamababang antas . D. Lahat ay may proteksiyon sa Saligang Batas.

Slide21:

Repleksiyon Malayang sagot 1. Ano ang natutunan ko ngayon ? 2. Ano ang pwede kong gawin para hindi ito mawala ? 3. Paano ko mapapahalagahan ito ? V. Gawaing Bahay