Panahon ng Espanyol

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Pagbabagong Nagaganap sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Espanyol

Slide2:

Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang halaga ang pagbabagong nagaganap sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol sa aspetong pampamahalaan.

Slide3:

Paunang Pagsusulit : Panuto : Sagutin ang mga tanong at piliin ang tamang sagot sa mapagpipilian . 1. Sa panahon ng mga Espanyol , ang pinakamataas na tungkuling pampamahalaan sa Pilipinas ay ___. A. Alkalde Mayor B. Gobernador-Sibil C. Gobernador-Heneral D . Gobernadorcillo  

Slide4:

2. Ang sentro ng kolonyang pamahalaan ay nasa Maynila na namamahala sa mga lokal na pamahalaan . Ano ang tawag sa lokal na pamahalaang panlalawigan ? A. Barangay C . Ayuntamiento B. Pueblo D . Alcaldia  

Slide5:

3 . Malawak ang pagbabagong pampamahalaan ang naganap sa Pilipinas nang dumating ang mga Espanyol . Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pananakop maliban sa isa. A. upang may makuhanan ng mga rekado o pampalasa B. upang ipalaganap ang pakikipagkaibigan sa ibang bansa C. upang maipalaganap ang pananampalatayang Kristiyanismo D. upang mapalawak ang sakop na lupain ng imperyo

Slide6:

4. Bilang pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa, may mga pagkakataong inaabuso rin ng mga gobernador-sibil ang kanyang kapangyarihan kaya’t nagpadala ang hari ng mekanismo na magsiyasat sa mga katiwalian. Ano ang tawag sa mekanismong ito? A . Visitador C . Residencia C. Audiencia D . Constable

Slide7:

  5. Nagmula ang gobernadorcillo sa katagang Espanyol na nangangahulugang “maliit na goberbador”. Kung ang gobernador-heneral ang namamahala sa pamahalaang nasyonal, ang gobernadorcillo naman ang namamahala sa_______. A. Bayan C. Lalawigan B. Bansa D. Barangay

Slide8:

II. Pagbuo ng Konsepto: Unang gawain (Collaborative Learning)

Slide9:

Pagtalakay sa bawat larawan ng bawat pangkat upang makabuo ng kwento batay nito.

Slide10:

Payak na pamumuhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Español .

Slide11:

Ang mga Datu ang namumuno sa mga barangay.

Slide12:

Galyon ng mga Espanyol sa panahon ng pananakop sa Pilipinas.

Slide13:

Pagdaong ng mga Espanyol sa mga dalampasigan ng Pilipinas.

Slide14:

Pakikipaglaban ng mga katutubo sa mga Kastila.

Slide15:

Gawain 2. Pagpapakita ng Organizer: Pag-aralan ang organizer.

Slide17:

Pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya

Slide24:

Pamahalaang Lokal Lugar Titulo sa Pinuno Tungkulin 1. Barangay     2. Munisipalidad     3. Lungsod     4. Lalawigan     Gawain 3. Kumpletuhin ang Data Retrieval Chart sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga hinihinging impormasyon.

Slide25:

Gawain 4: Panonood ng video at alamin kung: 1. Paano nagbabago ang pamamahala ng mga Pilipino nang dumating ang mga Español? 2. Paano pinapahalagahan ng mga Pilipino ang pagbabago sa panahon ng pananakop at sa kasalukuyan? 3. Ano ang implikasyon ng pananakop sa buhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Reference: http://www.youtube.com/watch?v=qe8ip7iQC-4

Slide26:

Panghuling Pagsusulit 1. Upang masubaybayan ng hari ng Espanya ang mga opisyal nito sa Pilipinas, itinatag ang Royal Audencia upang gawin ang mga sumusunod maliban sa isa. Ano ito? A. bilang pinakamataas na hukuman B. bilang halili sa gobernador-heneral kung bakante ang posisyon C . bilang pinuno ng hukbong sandatahan D. bilang tagapaghanda ng taunang ulat tungkol sa kolonya

Slide27:

2. Aling positibong pangungusap ang nagsasaad ng katotohanan sa panahon ng kolonyal ?

Slide28:

A . Pinanahanan ng maraming barangay ang kapuluan ng Pilipinas nang dumating ang mga Español. B. Ang sentralisadong pamahalaang kolonyal ay pinamunuan ng Arsobispo. C. Ang barangay ay pinamunuan ng corregidor. D. Ang mga encomendero na mangulekta ng buwis sa mga taong sakop ng encomienda ay mga datu o raja.

Slide29:

3. Aling pangungusap ang nagsasaad ng katotohanan tungkol sa uri ng pamahalaan bago ang kolonyal ?

Slide30:

A. Ang datu ang makapangyarihan sa isang barangay na kanyang pinamahalaan. B. Pamahalaang kolonyal ang ipina-iiral ng mga namamahala sa kanilang barangay. C. Pinamunuan ng Datu ang Sulu at Mindanao na may sultanato. D. Ang bawat barangay ay pinamunuan ng tinatawag na cabeza bago ang pananakop .

Slide31:

4. Aling positibong pangungusap ang nagsasaad ng katotohanan sa panahon ng kolonyal? A . Pinanahanan ng maraming barangay ang kapuluan ng Pilipinas nang dumating ang mga Español. B. Ang sentralisadong pamahalaang kolonyal ay pinamunuan ng Arsobispo. C. Ang barangay ay pinamunuan ng corregidor. D. Ang mga encomendero na mangulekta ng buwis sa mga taong sakop ng encomienda ay mga datu o raja .

Slide32:

A . Pinanahanan ng maraming barangay ang kapuluan ng Pilipinas nang dumating ang mga Español. B. Ang sentralisadong pamahalaang kolonyal ay pinamunuan ng Arsobispo. C. Ang barangay ay pinamunuan ng corregidor. D. Ang mga encomendero na mangulekta ng buwis sa mga taong sakop ng encomienda ay mga datu o raja.

Slide33:

5. Malawak ang pagbabagong naganap sa pamahalaan ng unang Pilipino pagdating ng mga Español subalit hindi maalis ang mga bakas ng kolonyalismo na pinaiiral sa panahon ng pamamahala nila. Paano ito nananatili sa lipunang Pilipino sa kasalukuyan? Sa pamamagitan ng _________.

Slide34:

A. pagpapanatili ng hari na magtataguyod sa mga mamamayan. B . pagpapanatili sa mga lokal na pamahalaan na namamahala. C. pagpapanatili ng isang gobernador-heneral sa hukbong sandatahan. D. pagpapanatili ng isang datu na mamamahala sa bawat barangay.