Sistema ng Pamamahala ng Sinaunang Pilipino

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

L.C.# 3.1:

L.C.# 3.1 NAPAHALAGAHAN ANG URI NG PAMUMUHAY NG SINAUNANG PILIPINO

Slide2:

Tiyak na l ayunin : * Nasusuri ang sistema ng pamamahala ng sinaunang pilipino . 1.1 Nailalarawan ang pamahalaang barangay 1.2 Nailalarawan ang pamahalaang sultanato 1.3 Naihahambing ang sistema ng pamahalaan noon at ngayon SISTEMA NG PAMAMAHALA NG SINAUNANG PILIPINO

Slide3:

Kagamitan : pictures, activity cards, Sanggunian : Batayang Aklat sa Kasaysayang Pilipino 5 pp. 2-15 Marangal na Pilipino pp. 4-8

Slide4:

SISTEMA NG PAMAMAHALA NG SINAUNANG PILIPINO

Slide5:

Ang Sistema ng Pamamahala ng Sinaunang Pilipino Bago paman dumating ang mga Espanyol , may sarili nang kultura at tradisyon ang mga Pilipino.Sa pakikipagkalakalan nila sa mga karatig-bansa tulad ng China, Indonesia at mga bansang Arabe , nabuo ang mga unang pamayanang Pilipino.Unti-unti silang nagkaroon ng isang pamahalaan . Ang pamahalaang ito ang gumagabay sa pang- araw - araw na pamumuhay .

Slide6:

Halaw sa salitang balanghai o balanghay ang salitang barangay, na ang kahulugan sa salitang Malay ay isang malaking bangka . Ito ay binubuo ng humigit-kumulang sa 30 hanggang 100 pamilya . Datu ang tawag sa pinuno ng barangay noon. Siya ay kabilang sa mga pamilya na maginoo at pinakamataas sa lipunan . Ang kanyang katungkulan ay namamana o naisalin sa panganay na anak na lalaki na kabilang sa kanyang angkan . 1 . BARANGAY

Slide7:

– ginagawa ng datu sa tulong ng lupon ng matatandang tagapayo niya . Saklaw nmg batas na ito ang mga paksang may kinalaman sa mga relasyong pampamilya , mga karapatan sa mana at ari-arian , pautang , kalakalan , at iba’t-ibang pagkakasala . 1. UMALOHOKAN – ang tawag sa tagapagbalita sa baranga y. 2. Nakasulat na batas

Slide8:

Hindi pormal Dinadaan sa pampublikong paglilitis Binibigyan ng mga pagsubok ang mga nagkasala HUKUMAN SA BARANGAY

Slide9:

A ng sistema ng pamamahala na ipinakikilala ng mga Muslim sa bansa . Ito ay bahagi ng kultura at tradisyong Muslim Ang pinuno ay sumasakop sa isang malawak na teritoryo Pinamumunuan ito ng SULTAN na siyang nagpapasya at nagtatakda ng mga tuntuning susundin sa buong sultanato . 2. SULTANATO

Slide10:

Adat o customary law at Sharia (Qur’anic law ) Sharif ul - Hashim – unang sultan na nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu . - Ang batas na ito ay batay sa tradisyong katutubo , at sa koran ( Qur’an

Slide11:

PAG-USAPAN NATIN Ano ang Sultanato ? Paano pinamahalaan ang sultanato ? Ano ang kinalaman ng paglaganap ng Islam sa pagtatag ng sultanato ? Ilarawan ang pamahalaang barangay. Sino ang pinuno ng barangay noon?

Slide12:

GAWAIN 1 Hanapin ang tamang sagot sa palaisipan sa ibaba . Gumamit ng pangkulay sa paghahanap at isulat sa bawat bilang ang nahanap na sagot . N A U S N U B A K F I R A H S D A D A M M U S L I M N A H N D T N B U U A H O E O N U I S A N D U G U L B N D H B S U T O L U H L M O O U H N B L S U L T A N A T O G H B H B A M M N R O A M B U A A O A B M I A A U B A R A N G A Y K D R S O A R I H N H L O S H H A N S H A R I F U L H A S H I M N

Slide13:

Halaw sa salitang balanghay o balanghai na ang kahulugan sa Malay ay isang malaking bangka . Pinuno ng barangay. Siya ang tagagawa ng batas , tagapagpatupad at tagahatol sa mga lumalabag sa batas . Ito ang tawag sa tagapagbalita sa barangay. Tanda ng pagkakapatiran ng mga pinuno ng mga barangay. Ang tawag sa tagasunod ng Islam

Slide14:

6.Ang sistema ng pamamahala na ipinakikilala ng mga Muslim sa bansa . 7.Ang tawag sa relihiyon ng mga Muslim. 8Mga kaugalian , batas at tradisyon ng mga Muslim na ipinapatupad sa pamayanan . 9.Unang sultan na nagtatag sa Sulu ng pamahalaang sultanato . 10.Misyonerong nagpalaganap ng Islam sa Mindanao noong 1478 .

Slide15:

Gamit ang graphic organizer na W Web, paghambingin ang mga katangian ng dalawang uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Pilipino. Mga katangian ng pamahalaang sultanato Mga pagkakatulad ng dalawang barangay Mga katangian ng pamahalaang barangay GAWAIN 2 A B C D

Slide16:

Sa pamamagitan ng Concept Mapping , ilarawan ang uri ng pamahalaan ng sinaunang pilipino . SULTANATO GAWAIN 3

Slide17:

BARANGAY

Slide18:

GAWAIN 4 Gamit ang Semantic Web, paghambingin ang sinauna at kasalukuyang barangay. (Ito ay maaring pangkatan o isahang gawain ). PARAAN NG PAMAMAHALA NG BARANGAY NOON NGAYON

Slide19:

EBALWASYON: Isulat sa sagutang papel ang titik ng wastong sagot . Ang datu ang pinuno ng pamahalaang barangay noong _______. a. panahon ng Espanyol b. panahon ng mga Amerikano c. panahon ng mga Hapones d. panahon ng mga sinaunang Pilipino

Slide20:

2. May pagkakataong mahirang na isang datu ang lalaking _______. a. napawalang-sala b. nagpakita ng kabayanihan c. nakipagsanduguan sa karatig -barangay d. nakapapangasawa ng bunsong anak na babae ng datu 3. Ang pangunahing tungkulin ng sultan ay ang _______. a. paggawa ng batas b. pagpalaganap ng Islam c. pamumuno sa pakikidigma

Slide21:

4. Ang tagapaghatid ng balita o tagasigaw ng batas noong unang panahon ay ang ___________. a. umalohokan * c. mga datu b. konseho ng matatanda d. mensahero ng datu 5. Ang lupon ng tagapayo ng pinuno ng Sulu ay binubuo ng mga ___________. a. datu b. sultan c. raja d. umalohokan

Slide22:

Takdang-Aralin Magsaliksik tungkol sa balangkas ng pamunuan ng barangay sa kasalukuyan . Ihambing ito sa balangkas ng barangay noong unang panahon . Ilarawan ito . Isulat ito sa isang long bondpaper .

Slide23:

THANK YOU!!!!