rung khoc giua mua xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: Chacle (132 month(s) ago)

Cam on Pham Tin An Ninh va cac nhiep anh gia ! Cau chuyen that cam dong !! "Rung oi ! muon khoc cung ai " Nhung tim that lai, le phai mat roi " !!!(LQC)

Presentation Transcript

Slide 1: 

Th?c hi?n N KT Little Saigon Cám on tác gi? Ph?m Tín An Ninh dã vi?t câu chuy?n rung d?ng lòng ngu?i và các nhi?p ?nh gia

Slide 3: 

Hon hai muoi nam nay, t? ngày d?n d?nh cu ? Na-Uy, m?t nu?c B?c Âu n?i ti?ng v?i nh?ng mùa dông dài bang giá, nhung l?i r?t d?p vào nh?ng ngày hè và lãng m?n vào thu, tôi v?n gi? thói quen di len l?i trong r?ng, không ch? vào nh?ng ngày ngh? cu?i tu?n mà b?t c? lúc nào th?y lòng mình tran tr?. Không ph?i tò mò vì nh?ng cu?c tình cháy b?ng trong “R?ng Na-Uy”, cu?n ti?u thuy?t n?i ti?ng m?i dây c?a m?t ông nhà van Nh?t B?n, nhung d? du?c l?ng nghe nh?ng ti?ng khóc. Ti?ng khóc c?a cây lá, c?a g? dá trong r?ng. Ti?ng khóc có mãnh l?c quy?n d? tôi, thúc bách tôi, cho dù nó dã làm cho tôi dau d?n, kh?n kh? g?n c? m?t d?i.

Slide 4: 

Tôi sinh ra ? Hu?, nhung l?n lên ? thành ph? Nha Trang, sau khi cùng c? nhà theo cha tôi vào dây nh?n nhi?m s? m?i. Có l? ngày ?y tôi là m?t cô gái khá xinh. Ngay t? nam tôi h?c l?p d? l?c tru?ng N? Trung H?c, cung dã có vài chàng h?c trò kh? kh?o si tình, d?p xe theo tôi sau nh?ng bu?i tan tru?ng. Lên nam d? tam, cung có vài chàng SVSQ H?i Quân, Không Quân ch? tru?c c?ng tru?ng tán t?nh.

Slide 5: 

Nhung nhu là s? tr?i, trái tim tôi ch? rung d?ng tru?c m?t ngu?i. Anh là b?n chí thân v?i ông anh c? c?a tôi, hai ngu?i h?c cùng l?p t? th?i còn ? tru?ng Võ Tánh. Tháng tu nam 68, chúng tôi làm dám cu?i, k?t thúc m?t cu?c tình d?u th?t d? thuong, không có nhi?u lãng m?n, cung ch?ng có di?u gì tr?c tr?. Ông xã tôi là lính bi?t d?ng quân. H?u c? dóng ? Pleiku. Ngày v? làm dám cu?i, dôi giày saut c?a anh còn bám d?y d?t d? hành quân. Ðám cu?i chúng tôi du?c t? ch?c t?i m?t nhà hàng n?m g?n b? bi?n, không xa tòa t?nh, noi v?a m?i tr?i qua khói l?a M?u Thân.

Slide 6: 

Sau dám cu?i, cha m? ch?ng cho tôi theo anh lên Pleiku m?t tháng, r?i ph?i tr? v? s?ng ? nhà ch?ng, b?i anh di hành quân liên miên, không an toàn khi tôi ph?i s?ng m?t mình. Ch? nh?ng khi nào ti?u doàn v? h?u c? du?ng quân, anh dánh di?n tín d? tôi lên v?i anh. Mãi d?n ba nam sau, tôi m?i sinh cho anh d?a con d?u lòng. M?t d?a con trai b? b?m. Có l? vì n?ng n? v?i núi r?ng, anh d? ngh? tôi d?t tên cho con là Cao Nguyên, Lê Cao Nguyên. Anh v? phép tham con khi cháu v?a d?y tháng. Càng l?n Cao Nguyên càng gi?ng cha. Ðôi m?t to, sóng mui cao, và d?c bi?t là trên d?u m?i vành tai d?u có m?t “l? tai nh?” nhu ba nó. Ph? núi cao - Pleiku

Slide 7: 

Cu?i nam 1973, trong m?t l?n VC pháo kích vào tr?i gia binh làm m?t s? dàn bà con nít b? thuong, trong dó có cháu Cao Nguyên. R?t may, m?nh d?n gây m?t v?t thuong khá l?n ? cánh tay, nhung không vào xuong. Sau hôm ?y, chúng tôi ra thuê m?t can nhà bên ngoài doanh tr?i d? ?. Nam sau, khi Cao Nguyên v?a tròn hai tu?i, tôi sinh d?a con th? nhì. L?n này là con gái. Con bé gi?ng m?, du?c chúng tôi d?t tên Thùy Duong d? nh? thành ph? bi?n Nha Trang, noi hai chúng tôi l?n lên và yêu nhau . Ch? dúng m?t tu?n sau khi chia tay v? con v? don v?, anh b? thuong n?ng trong lúc don v? hành quân gi?i vây can c? Pleime. Tôi b?ng con lên Pleiku. H?u c? lo cho m? con tôi noi an ch?n ? và có xe dua dón m?i ngày d? tôi tham và san sóc anh trong quân y vi?n. Sau khi xu?t vi?n, dôi chân còn di kh?p khi?ng, nên anh du?c chuy?n v? B? Ch? Huy Liên Ðoàn d?m trách m?t công tác tham muu ? h?u c?. M? con tôi ? l?i Bi?n H? v?i anh k? t? ngày ?y. M? ch?ng tôi r?t nhân t?, thu?ng xuyên lên tham chúng tôi và thuê cho tôi m?t ngu?i giúp vi?c. Bi?n h? - Pleiku Bi?n h? - Pleiku

Slide 8: 

M?y nam s?ng ? Pleiku, cái thành ph? “di dam phút tr? v? ch?n cu” ?y, nh?ng ngày n?ng ch? th?y toàn b?i d?, còn nh?ng ngày mua bùn bám dính gót chân. Pleiku dúng là m?t thành ph? lính. Nh?ng ngu?i v? lính s?ng ? dây du?ng nhu ch? d? ch? ch?ng tr? v? sau nh?ng cu?c hành quân, ho?c d? cham sóc ch?ng nh?ng ngày b? thuong n?m trong quân y vi?n. V?i h? thì dúng là “ may còn có anh d?i còn d? thuong”. Trong s? ?y dã có bi?t bao ngu?i tr? thành góa ph? ! Gi?a tháng 3/75, sau dúng m?t tu?n Ban Mê Thu?t m?t vào tay gi?c, m?t bu?i sáng, t? b?n doanh Liên Ðoàn v?, ch?ng tôi h?i h? b?o m? con tôi và ch? giúp vi?c thu d?n d? d?c g?p, b? l?i m?i th?, ch? mang theo nh?ng gì c?n thi?t, nh?t là th?c an và s?a cho các con, theo anh vào h?u c?. Thành ph? Pleiku

Slide 9: 

Khi v?a d?n c?ng tr?i, tôi ng?c nhiên khi th?y t?t c? m?i ngu?i d?u dã ng?i s?n trên xe. Chúng tôi r?i kh?i doanh tr?i. Thành ph? Pleiku nhu dang ngo ngác tru?c nh?ng ngu?i t?ng bao nam s?ng ch?t v?i mình nay v?i vàng b? di không m?t ti?ng giã t?. Ðang gi?a mùa xuân mà c? m?t b?u tr?i u ám. Pleiku ti?n chúng tôi b?ng m?t con mua d? xu?ng khi doàn xe v?a ra kh?i thành ph?. Ð?n ngã ba M? Th?nh, doàn xe d?ng l?i. Phía tru?c chúng tôi dày d?c xe và ngu?i, v?a dân v?a lính, d? các binh chung, d? các lo?i xe, k? c? xe g?n máy. Tôi nghe ch?ng tôi và b?n bè nói là m?t s? don v? Bi?t Ð?ng Quân du?c ch? d?nh di sau, ngan ch?n d?ch quân t?p h?u d? b?o v? cho doàn quân di t?n! Ðây là trách nhi?m nguy hi?m và n?ng n? nh?t trong m?t cu?c hành quân tri?t thoái. Hon m?t ngày mò m?m trên T?nh L? 7, chúng tôi d?n th? xã H?u B?n vào lúc tr?i s?p t?i.

Slide 10: 

V?a d?ng l?i chua k?p an com thì b? pháo kích và súng n? kh?p noi. Xe và ngu?i d?m lên nhau trong con h?t ho?ng. Ð?ch dã bao vây. Các don v? BÐQ ch?ng tr? kiên cu?ng, nhung d?ch quá dông, và bên ta thì v?a quân v?a dân chen chúc nhau h?n d?n. Trong lúc nguy nan này tr?i l?i giáng xu?ng cho bên ta thêm m?t di?u b?t h?nh: M?t chi?c ph?n l?c co d?i bom nh?m vào quân b?n. Ðoàn xe v?i vã r?i H?u B?n, di chuy?n d?n g?n Phú Túc thì l?i b? d?ch t?n công t? kh?p hu?ng. Nhi?u xe b?c cháy và r?t nhi?u ngu?i ch?t ho?c b? thuong. C? doàn xe không nhúc nhích du?c. Chúng tôi có l?nh b? l?i t?t c? xe c?, bang r?ng tìm du?ng v? C?ng Son. Ch?ng tôi, v?a chi?n d?u v?a d?n du?ng chúng tôi cùng m?t s? binh si, v? con. Tôi d?t theo Cao Nguyên còn ch? giúp vi?c b?ng cháu Thùy Duong. Chúng tôi l?m lui trong r?ng.

Slide 11: 

Ti?ng súng v?n còn ?m i, nh?ng viên d?n l?a nhu mu?n xé màn dêm. Khi chúng tôi m?t l? cung là lúc d?n b? m?t con sông nh?. Ch?ng tôi lo ch? ng? cho m? con tôi du?i m?t g?c cây, r?i cùng m?t s? d?ng d?i chia nhau canh gác. M?t quá, tôi ng? vùi m?t gi?c, th?c d?y thì tr?i v?a sáng. Chúng tôi l?i ti?p t?c lên du?ng. Tôi không còn d? s?c d? b?ng Cao Nguyên, nên ch?ng tôi ph?i dùng cái võng nilong gùi cháu sau lung, bên ngoài du?c ph? b?ng cái áo giáp. V?a ra kh?i bìa r?ng tôi ng?c nhiên khi th?y t?ng doàn ngu?i lu lu?t kéo nhau di cùng hu?ng chúng tôi, trong dó có nhi?u ngu?i v?a b? thuong, mình d?y máu. Tôi nghi h? cung là nh?ng v? ch?ng, con cái, cha m? d?t dìu nhau di tìm s? s?ng. Hình nhu h? không còn mang theo b?t c? th? gì. Nhìn nét m?t ai n?y cung kinh hoàng. Ch?ng tôi bàn b?c cùng m?t s? b?n bè trong don v?, chúng tôi l?i tách kh?i dám dông này, tìm m?t l? trình khác mà di, d? tránh s? phát hi?n c?a d?ch.

Slide 12: 

V?a r?i doàn ngu?i vài phút thì d?n pháo thi nhau rót xu?ng. Ti?ng la khóc th?t thanh c?ng v?i ti?ng súng n? kh?p noi làm cho c? m?t khu r?ng nhu tr?i qua m?t con d?a ch?n. Trong nhóm chúng tôi cung dã có m?t s? ngu?i ch?t.. Ð?n lúc này thì m?nh ai n?y tìm du?ng s?ng. Gia dình tôi cùng gia dình vài ngu?i b?n n?a ch?y vào khu r?ng phía tru?c, noi không nghe ti?ng súng. Kinh nghi?m bao nhiêu nam chi?n tr?n, bây gi? ch?ng tôi ch? còn dùng d? mong c?u du?c v? con mình. Ð?ch quân tràn ng?p. M?t s? don v? tan rã. Ð?ng d?i k? ch?t ngu?i b? thuong. Có th? m?t s? dã b? b?t. Tôi không th? tu?ng tu?ng du?c s? m?nh bi th?m c?a nh?ng ngu?i lính bi?t d?ng m?t th?i oanh li?t trên kh?p chi?n tru?ng, gi? này l?i tan tác trong b?t ng?, t?c tu?i! Ch?ng tôi suýt b?t khóc, khi nghe c?p ch? huy truy?n l?nh t? ông tu?ng tu l?nh Quân Ðoàn : “Ð?p lên mà di!” Trong c? d?i binh nghi?p, ch?c nh?ng ngu?i lính không còn nh?n cái l?nh nào dau d?n hon th? n?a!

Slide 13: 

Sau ch?ng m?t ti?ng d?ng h? bang r?ng, chúng tôi b?t ng? g?p m?t toán lính hon 20 ngu?i thu?c ti?u doàn cu c?a ch?ng tôi. Th?y trò chua k?p n?m tay m?ng r? thì súng n?. Ð?ch quân phía tru?c m?t. Tr? l?i cuong v? ch? huy, ch?ng tôi lung mang con, di?u d?ng anh em xông vào trân m?c. M?t cu?c dánh t?c chi?n, toán d?ch quân b? tiêu di?t. Ch?ng tôi quay l?i tìm và hu?ng d?n dám dàn bà con nít chúng tôi di ti?p. Trong núi r?ng dêm xu?ng th?t nhanh. Cái bóng t?i bây gi? th?t r?n ngu?i. Tôi hình dung d?n cái bóng c?a t? th?n. Chúng tôi d?ng l?i trên m?t ng?n d?i th?p. T?i nghi?p cho nh?ng ngu?i lính trung thành. Ðáng l? h? l?i d?ng bóng dêm d? di ti?p, vì dó là s? tru?ng c?a h?, nhung th?y m?t s? v? con b?n bè cùng vài anh em b? thuong không th? di n?i, nghe l?i ch?ng tôi, t?t c? cùng ? l?i qua dêm.

Slide 14: 

Sau khi s?p x?p anh em phòng th?, ch?ng tôi tr? l?i ph? lo ch? n?m cho m? con tôi. T?i hôm ?y, dù m?t, nhung sao tôi c? tr?n tr?c, không ng? du?c. Ch?ng tôi ôm tôi d?a vào m?t g?c cây. Anh ôm tôi th?t ch?t vào lòng, th?nh tho?ng hôn nh? tôi, trên môi, trên tóc. Trong hoàn c?nh này ch?ng ai còn lòng d? nào d? lãng m?n yêu thuong, nhung có l? anh dang t?i nghi?p cho m?t ngu?i con gái dã trót ch?n ch?ng là lính chi?n. Và không ng? dó l?i là nh?ng n? hôn cu?i cùng anh dành cho tôi. Bu?i sáng s?m khi v?a xu?ng chân d?i, chúng tôi ch?m súng v?i d?ch. Cung là l?n cu?i cùng tôi ch?ng ki?n nh?ng ngu?i lính bi?t d?ng can tru?ng. Các anh phân tán t?ng toán nh?, xông vào lòng d?ch mà dánh, ti?ng thét “ Bi?t Ð?ng Quân Sát” vang d?i c? m?t vùng. Nghe súng n?, tôi doán l?c lu?ng d?ch dông l?m. Bi?t d?ng Quân Sát

Slide 15: 

M?t anh trung si b? thuong ? cánh tay trong tr?n dánh hôm qua, du?c ch? d?nh d?t t?t c? dám dàn bà con nít chúng tôi ra kh?i vùng giao chi?n. Ðã v?y anh còn ph?i dìu theo m?t ngu?i lính b? thuong khác.V? ch?ng tôi th?t l?c nhau k? t? phút ?y. Tôi còn l?c m?t c? cháu Cao Nguyên, du?c ba nó gùi theo phía sau lung ngay c? nh?ng khi lâm tr?n. Không bi?t chi?c áo giáp có d? che ch?n hình hài bé nh? c?a con tôi. Hình ?nh này tru?c dây tôi nghi ch? có di?n ra trong m?y cu?n truy?n Tàu mà tôi dã d?c.

Slide 16: 

Ti?p t?c di chuy?n ch?ng vài gi? d?ng h? n?a, khi t?i m?t con du?ng mòn, chúng tôi l?i nghe súng n?. Anh trung si d?n du?ng chúng tôi nh?n ra t?ng lo?t l?u d?n n?, b?o tât c? chúng tôi n?m r?p xu?ng. Ch? im ti?ng súng, dám chúng tôi r?i con du?ng mòn, ch?y v? hu?ng r?ng bên ph?i, mà theo anh trung si, có th? an toàn hon. Khi d?n bìa r?ng, tôi bàng hoàng nhìn th?y m?y ngu?i lính bi?t d?ng quân n?m ch?t bên c?nh xác quân thù, máu me lai láng. Sau này tôi du?c bi?t nh?ng ngu?i lính này b? d?ch bao vây, dã t? sát d? cùng ch?t chung v?i gi?c. Ði vào cánh r?ng bên ph?i ch? vài tram mét n?a thì chúng tôi b? m?t dám khá dông VC ch?n l?i. Anh trung si b? tu?c h?t vu khí. T?t c? chúng tôi b? lùa vào bên b? su?i nh?. ? dây tôi g?p m?t s? si quan, binh si c?a ta b? b?t, nhi?u ngu?i tay b? trói ngu?c ra sau, ng?i theo hàng d?c quay lung ra su?i, tru?c h?ng súng s?n sàng nh? d?n c?a k? thù. Tôi c? ý tìm xem, nhung không th?y ch?ng tôi trong s? ngu?i b? b?t. Lòng tôi lo âu vô h?n. T? lúc ?y, ti?ng súng t?m im, ch? còn ti?ng quát tháo v?i cái gi?ng r?t khó nghe c?a dám ngu?i th?ng tr?n. T?t c? chúng tôi b? lùa v? d?a di?m t?p trung, m?t ngôi tru?ng n?m trong huy?n C?ng Son (Son Hòa).

Slide 17: 

Trong c?nh kh?n cùng này, tôi ch? còn l?i m?t di?u may m?n. Ch? giúp vi?c r?t t?t b?ng và trung thành. V?a b?ng b?, b?o b?c cho cháu Thùy Duong, v?a lo l?ng cho tôi. Ch? di dâu dó xin cho tôi n?a bát com, nhung tôi không nu?t n?i, m?c dù dã tr?i qua hai ngày dói khát. Nhìn d?a con gái v?a m?i lên hai lây l?t bên c?nh và nghi t?i ch?ng tôi và d?a con trai gi? này không bi?t s?ng ch?t ra sao, l?n d?u tiên tôi b?t khóc. Cu?i cùng thì tôi cung l?n mò v? d?n Nha Trang, khi thành ph? này cung v?a l?t vào tay gi?c. Khi nh?n ra tôi, m? tôi ôm tôi vào lòng và khóc nhu mua. Tôi không d? can d?m mang tin bu?n d?n nhà ch?ng, nh? cha tôi sang báo tin tôi và cháu Thùy Duong v?a m?i v? nhà, ch?ng tôi và cháu Cao Nguyên còn dang m?t tích. C? nhà ch?ng kéo sang tham tôi, b?ng cháu Thùy Duong v? nhà san sóc. M? ch?ng tôi th?n th? c? m?y ngày li?n khi nh?n du?c tin này. N?m nhà hon m?t tu?n, nh? m? t?n tình cham lo, s?c kh?e tôi dã g?n bình ph?c, tôi xin du?c tr? l?i Phú B?n tìm ch?ng và cháu Cao Nguyên. C? nhà tôi và cha m? ch?ng d?u ái ng?i, âu lo. Nhung qua s? nài n? c?a tôi, cu?i cùng cha m? ch?ng cho d?a em trai út c?a ch?ng tôi, dùng xe honda ch? tôi ngu?c du?ng lên T?nh L? 7.

Slide 18: 

M?c dù dã ch?ng ki?n bao nhiêu máu l?a tang tóc, cung nhu dã chu?n b? tinh th?n, nhung tôi th?c s? kinh hãi nh?ng gì tru?c m?t, khi nhìn th?y ng?n ngang bao nhiêu xe c? b? d?t cháy, nh?ng b? xuong ngu?i con vuong vãi dó dây, bao nhiêu n?m m? l?p v?i bên du?ng. C? m?t vùng xông mùi t? khí. Chi?c khan b?t mi?ng t?m u?t d?u Nh? Thiên Ðu?ng dã giúp tôi và c?u em vu?t qua ch?ng du?ng g?n 100 cây s?. Ð?n Cheo Reo, h?i tham m?t vài ngu?i dân, du?c bi?t m?t s? si quan b? b?t làm tù binh, dang còn giam ? Thu?n M?n. Chúng tôi d?n dó, trình gi?y phép di tìm ch?ng c?a ?y Ban Quân Qu?n, m?i du?c cho vào tr?i.

Slide 19: 

Sau khi tên VC tr?c ban cho bi?t không có tên ch?ng tôi trong danh sách tù binh, tôi xin du?c g?p b?t c? m?t si quan nào cùng don v? v?i ch?ng tôi. R?t may, tôi du?c g?p anh d?i d?i phó lúc ch?ng tôi còn ? ti?u doàn. Anh cho bi?t là có g?p m?t s? binh si cùng ch?ng tôi chi?n d?u du?i ng?n d?i g?n dèo Tu Na. H? cho bi?t ch?ng tôi b? thuong, nhung c? tìm cách dua cháu Cao Nguyên d?n m?t noi nào dó. Tôi sáng lên ni?m hy v?ng. Ngay hôm ?y tôi thuê nam ngu?i Thu?ng, theo tôi l?n theo con du?ng d?c b? sông mà tôi còn nh?, tr? l?i khu d?i th?p, r?i bung ra xa di tìm. Liên t?c trong m?t tu?n, chúng tôi ch? tìm du?c m?y b? xuong ngu?i, m?t s? ngôi m? vô danh, nhung không th?y d?u v?t c?a ch?ng tôi. Tôi tr? v? mang theo ni?m tuy?t v?ng, không ch? cho tôi , mà cho c? nhà ch?ng.

Slide 20: 

Cha m? ch?ng tôi l?p bàn th? cho ch?ng tôi và Cao Nguyên, d?a cháu dích tôn c?a ông bà. Ngày 19 tháng 3 là ngày gi? c?a hai cha con. Hàng nam, c? d?n ngày này, tôi và Thùy Duong d?u tr? l?i Phú B?n, tìm d?n chân d?i, du?i g?c cây n?m gi?a d?nh d?i, mà dêm cu?i cùng ch?ng tôi ôm tôi vào lòng, th?p huong tu?ng ni?m anh và cháu Cao Nguyên. Tôi dã dùng dao kh?c d?m tên anh và cháu Cao Nguyên vào thân cây.Và l?n nào, khi nu?c m?t ràn r?a, trong ti?ng gió r?ng, tôi mo h? nhu có ti?ng khóc t? g?c cây này, r?i vang v?ng bao nhiêu ti?ng khóc t? nh?ng thân cây khác, t? nh?ng khúc g? n?m vuong vãi do bom d?n hôm nào, t?o thành m?t th? âm thanh não nùng, xé ru?t.

Slide 21: 

Tôi dã mang du âm c?a ti?ng khóc ?y d?n t?n B?c Âu, noi m? con tôi d?nh cu sau chuy?n vu?t bi?n du?c m?t chi?c tàu c?a vuong qu?c Na Uy c?u v?t. Tháng 5 nam 1985, cha m? ch?ng tôi góp vàng cùng m?t ngu?i b?n ? vùng bi?n Luong Son dóng ghe vu?t bi?n. Tôi, cháu Thùy Duong và m?t d?a em trai c?a tôi du?c di cùng v?i gia dình ch?ng. Tôi cung xin du?c m?t ch? cho ch? giúp vi?c lúc tru?c ( ch? dã v? quê trên vùng Diên Khánh, sau ngày cùng tôi thoát ch?t tr? v?), nhung ch? ch?i t?. Tôi âm th?m gom nh?t tài s?n c?a nhà ch?ng và c?a tôi mang lên bi?u ch? tru?c khi r?i kh?i quê nhà.

Slide 22: 

Hai muoi nam sau, khi Thùy Duong v?a làm dám cu?i, tôi mu?n dua v? ch?ng cháu v? l?i Vi?t Nam trình di?n ông bà ngo?i, và d?n d?a di?m cu?i cùng khi ch?ng tôi và Cao Nguyên còn s?ng, nhu là m?t nghia c? d? cháu tu?ng nh? d?n cha và anh mình. Chúng tôi d?n dây dúng vào gi?a mùa Xuân, m?t ngày tru?c ngày gi? ch?ng và d?a con trai.

Slide 23: 

Con du?ng T?nh L? 7 ngày xua bây gi? dã du?c tráng nh?a và d?i tên thành Qu?c L? 25. Chúng tôi thuê bao m?t chi?c xe tám ch? ng?i. Ngoài tôi và v? ch?ng cháu Thùy Duong, còn có c?u em trai út c?a tôi và v? ch?ng ch? giúp vi?c ngày xua. Chúng tôi d?n Cheo Reo, bây gi? có tên m?i là A Yun Pa thu?c t?nh Gia Lai. T?t c? không còn gì d?u v?t c?a chi?n tranh. Ngu?i ta dã c? tình trát ph?n tô son lên thành ph? núi này d? có dáng d?p c?a th?i k? d?i m?i. Màu s?c lòe lo?t, vài ngôi nhà cao t?ng quê mùa k?ch c?m, nh?ng ngôi nhà sàn “c?i biên” thành nh?ng bi?t th? c?a các ông quan l?n, n?m cho vo gi?a m?t vùng nghèo nàn du?c mang tên “th? xã”. Nhìn dãy núi Hàm R?ng t? xa, ?n hi?n trong nh?ng dám mây mù, lòng tôi chùng xu?ng. Núi Hàm R?ng

Slide 24: 

Noi ?y, dã bao l?n tôi d?n tham ch?ng, d? du?c hòa mình vào don v? v?i nh?ng ngu?i lính tr?, s?n sàng ch?t cho quê huong. Cung ? noi ?y tôi dã vinh d? ch?ng ki?n ch?ng tôi cùng nhi?u anh em d?ng d?i du?c ông tu?ng Vùng g?n huy chuong lên ng?c áo khi ban quân nh?c tr?i khúc quân hành. T?t c? bây gi? dã tr? thành huy?n tho?i.

Slide 25: 

Sau khi thuê phòng tr?, t?m r?a và com nu?c xong, chúng tôi h?i du?ng d?n tháp Yang Mun và tháp Drang Lai. Vì nghe dân ? dây b?o các v? th?n Chàm trong hai ngôi tháp này linh thiêng ghê l?m. Tôi kh?n vái và xin xam. Tôi ng?c nhiên vô cùng khi lá xam tôi b?c trúng l?i là b?n câu Ki?u c?a ông Nguy?n Du: T? phen chi?c lá lìa r?ng Tham tìm lu?ng nh?ng li?u ch?ng nu?c mây Rõ ràng hoa r?ng huong bay Ki?p sau h?a th?y ki?p này h?n thoi

Slide 26: 

Tôi bán tín bán nghi, vì nghe nhi?u ngu?i nói ? Vi?t Nam, chuy?n cúng bái, mê tín d? doan, bây gi? là m?t business. Ch?ng l? ông th?n Chàm này l?i thu?c c? truy?n Ki?u. Nghi nhu v?y, nhung th?y b?n câu tho l?i dúng vào tru?ng hop c?a mình, tôi cung th?y lòng bu?n vô h?n. Tr? v? phòng tr?, bà ch? nhà cho bi?t ngày mai có ch? phiên c?a ngu?i dân t?c, v?a dông vui v?a có th? mua nhi?u th? th? s?n, gia c?m v?i giá r?t r?. Tôi cung mu?n mua m?y con gà, d? cúng ch?ng tôi. Khi còn s?ng anh thích an gà lu?c. Bà còn cho bi?t thêm dân chúng ? vùng này da s? là ngu?i Thu?ng thu?c các s?c t?c Djarai, Bahnar, Hroi và M’dhur. Có m?t s? s?ng trong các b?n r?t xa, cách th? xã này t? 10 t?i hon 20 cây s?.

Slide 27: 

Sau m?t dêm tr?n tr?c v?i nh?ng con ác m?ng, v?a m?i ch?p m?t tôi dã nghe ti?ng ngu?i réo g?i nhau. Ngôn ng? c?a các s?c t?c, tôi không hi?u h? nói gì. Ch? phiên nhóm r?t s?m.

Slide 28: 

Chúng tôi v?i vàng an sáng r?i kéo nhau ra khu ch?, n?m không xa tru?c nhà tr?. Tôi có c?m giác l? l?m vì dây là l?n d?u tiên tôi d?n m?t bu?i ch? phiên c?a ngu?i s?c t?c. Ðã v?y v? ch?ng cháu Thùy Duong c? theo h?i tôi di?u này di?u n?. Khi dang c? gi?i thích v? ngu?n g?c c?a ngu?i Thu?ng, chúng tôi d?n m?t quày gà. Nh?ng con gà tre nh? xíu du?c nh?t trong m?y cái l?ng dan b?ng tre. Tôi ng?i xu?ng l?a hai con gà béo nh?t, b?o ngu?i ch? b?t h? hai con gà này ra kh?i l?ng. Ngu?i ch? là m?t anh dàn ông Thu?ng v?a den v?a ?m, nói ti?ng Vi?t chua sõi..

Slide 29: 

Khi anh xan tay áo lên và thò tay vào l?ng gà, tôi b?ng gi?t mình khi phát hi?n v?t s?o trên cánh tay trái. V?t s?o có hình dáng d?u m?t con c?p. Tôi nh? t?i Cao Nguyên, d?a con trai ba tu?i , b? thuong trong tr?n pháo kích c?a VC vào tr?i gia binh ? Bi?n H?. V?t thuong trên cánh tay cháu sau khi ch?a lành cung d? l?i m?t v?t s?o có hình ?nh d?u m?t con c?p. Bi?u tu?ng binh ch?ng BÐQ mà ch?ng tôi luôn mang trên vai áo.Tôi bi?n s?c, n?m ch?t cánh tay anh ngu?i Thu?ng và nhìn vào m?t anh ta. Cung hai con m?t khá to, cung cái sóng mui cao, nhung khuôn m?t cháy n?ng, mái tóc màu nâu s?m nhu màu d?t d? Pleiku. Không có nét d?p c?a Cao Nguyên ngày tru?c..

Slide 30: 

Anh ngu?i Thu?ng ngu?ng ngùng, cúi m?t xu?ng, kh?ng l?i. Nhung tôi k?p nh? ra trên vành tai c?a Cao Nguyên có m?t l? tai nh?, gi?ng nhu ba nó, tôi cúi xu?ng d? nhìn k? vào tai anh ngu?i Thu?ng. Tôi bàng hoàng khi nh?n ra hai cái l? tai nh? trên hai vành tai. B?t giác, tôi ôm ch?m l?y anh và nu?c m?t trào ra. Nhung anh bán gà d?y m?nh tôi ra r?i nói m?t tràng ti?ng Thu?ng. V? ch?ng cháu Thùy Duong ngo ngác nhìn tôi, không bi?t x?y ra di?u gì. Nghi t?i ch? giúp vi?c ngày tru?c có th? xác nh?n cùng tôi dôi di?u k? l?, tôi b?o cháu Thùy Duong di g?i ch? t? gian hàng hoa lan phía tru?c. Tôi kéo ch? ra xa, nói vào tai ch?:

Slide 31: 

- Ch? nhìn k? anh ngu?i Thu?ng này xem có gi?ng ai không ? Sau m?t lúc nhìn không ch?p m?t, m?t ch? bi?n s?c, r?i không tr? l?i tôi mà thì th?m m?t mình : - Th?ng Nguyên ? Ch?ng l? là th?ng cu Nguyên ? R?i ch? nhìn th?ng vào m?t anh ta h?i : - Mày có ph?i là th?ng Nguyên, Lê Cao Nguyên không? Anh ngu?i Thu?ng l?c d?u : - Tao là th?ng Ksor Tlang, Tôi mua h?t nh?ng l?ng gà hôm ?y và dua cho anh m?t n?m ti?n. Sau khi d?m xong anh tr? l?i cho tôi hon m?t n?a, r?i bu?t mi?ng : - Mày b?t cái con gà nhi?u ti?n quá !

Slide 32: 

Tôi m?t h?t bình tinh, b?o v? ch?ng ch? giúp vi?c d?ng gi? anh ta, r?i ch?y vào phòng tr? tìm bà ch? nhà. Tôi k? r?t v?n t?t nh?ng gì dã x?y ra. Có l? bà ta là ngu?i tai m?t ? dây, nhung là m?t ngu?i t?t b?ng, nh?c di?n tho?i g?i công an. Chua d?y ba phút, hai gã công an ch?y t?i b?ng xe g?n máy, m?t Kinh m?t Thu?ng, cúi d?u chào bà ch?. Chua k?p nói gì, bà ch? kéo tay hai gã công an ra ch?. V?a di bà v?a gi?i thích. Ð?n noi, gã công an nói m?t tràng ti?ng Thu?ng. Tôi không hi?u gì nhung th?y anh bán gà gân c? cãi l?i. Cu?i cùng hai ngu?i công an kéo anh di, m?c dù anh c? tình ch?ng l?i. Chúng tôi di theo phía sau tr? v? phòng tr?.

Slide 33: 

Qua trung gian c?a bà ch? nhà tr?, tôi nh? gã công an giúp tôi, d?ch l?i các di?u trao d?i gi?a tôi v?i anh bán gà, và c? g?ng b?ng m?i cách tìm ra tông tích c?a anh ta. Tôi nhét vào tay bà ch? nhà tr? hai t? gi?y b?c 100 dô la. - Em có cha m? không ? Tên ông bà là gì ? - Tôi có cha m? . Cha tôi tên Ksor H’lum, m? tôi tên H’Nu. - Có anh em không ? - Không. - Anh có nh? ngày sinh không ? - Không (Gã công an nhìn tôi, b?o Ban Ma Dek cách dây hon 10 cây s?) - Anh ? chung v?i cha m? anh ? - Không, ? bên c?nh, v?i v? và hai d?a con. - Ðã có v? con r?i à ! Tôi bu?t mi?ng. Tôi d? ngh? hai gã công an cùng di v?i chúng tôi và anh bán gà v? buôn Ban Ma Dek. Sau khi h?i nh? bà ch? nhà tr?, hai gã công an g?t d?u. Nhung b?o là chúng tôi ph?i thuê xe ôm, vì v? buôn Ban Ma Dek ch? có du?ng r?ng, xe ô tô không ch?y du?c. Bà ch? nhà tr? g?i h? chúng tôi b?y cái xe ôm.

Slide 34: 

Ông bà c? nh?t quy?t Ksor Tlang là con d? c?a ông bà. Nhung th?y tôi khóc lóc, nan n? và nh? gã công an g?n h?i, cu?i cùng ông cha m?i k? l?i s? th?c: - Nam ?y, lâu r?i, sau m?y ngày chi?n tr?n ác li?t, mà v? ch?ng tôi ph?i n?m su?t sau t?ng dá to tru?c nhà d? tránh d?n. B?ng m?t bu?i chi?u có ngu?i lính m?c áo r?n ri, b? thuong n?ng l?m, nhung c? l?ch vào du?i can nhà sàn c?a tôi r?i g?c ch?t, trên lung có mang m?t d?a bé. Nó là th?ng Ksor Tlang bây gi?. Cha m? c?a anh bán gà dã khá già, tru?c dây ch? s?ng l? loi trong núi nên không nói du?c ti?ng Vi?t. Chúng tôi l?i trao d?i qua s? thông d?ch c?a gã công an ngu?i Thu?ng. V? và hai con c?a Ksor Tlang th?y có nhi?u ngu?i cung ch?y sang nhìn .

Slide 35: 

- R?i xác ngu?i lính ?y ? dâu ? Tôi h?i . Ông ch? tay ra r?ng cây phía tru?c: - Tôi dã chôn ông ta du?i g?c cây ?y, r?i rào l?i, s? thú r?ng b?i lên an th?t. Chúng tôi theo hai ngu?i công an dìu ông già di v? phía khu r?ng. Tôi khóc ng?t khi nhìn th?y n?m m? th?p lè tè n?m du?i tàng cây, du?c rào l?i b?ng nh?ng que g? nh?. V? ch?ng cháu Thùy Duong cung qu? xu?ng ôm vai tôi mà khóc. Tôi ngu?c lên dáo dác tìm Ksor Tlang, th?ng Cao Nguyên, d?a con trai duy nh?t c?a v? ch?ng tôi. Nó dang d?ng b?t d?ng, hai tay n?m ch?t hai d?a con dang tr?n tru?ng, den dúa. Tôi ch?y l?i ôm hai d?a nh? vào lòng, nhung c? hai d?a tr? m?t nhìn tôi d?ng dung, xa l?.

Slide 36: 

Tôi khóc lóc, nan n? l?m, ông già m?i cùng v? ch?ng và hai d?a con th?ng Ksor Tlang v? nhà tr? v?i tôi. Nh? bà ch? thuê m?t c?u h?c trò thông d?ch. Su?t m?t dêm, tôi, cháu Thùy Duong và v? ch?ng ch? vú giúp vi?c ngày xua, gi?i thích, khóc h?t nu?c m?t, xin v? ch?ng Ksor Tlang và hai d?a con theo chúng tôi v? Nha Trang ? v?i ông bà ngo?i, r?i tôi s? tìm cách dua sang Na Uy. C? hai ông bà già, n?u mu?n, chúng tôi s? mua nhà c?a ? Nha Trang và chu c?p ti?n b?c cho ông bà s?ng g?n Ksor Tlang. Nhung c? Ksor Tlang và ông già m?t m?c ch?i t?, b?o là h? không th? nào b? b?n mà di. Núi r?ng mãi mãi là nhà c?a h?. H? không th? s?ng xa r?ng cung nhu loài cá không th? s?ng mà không có nu?c.

Slide 37: 

D? trù lên dây ba ngày. V?y mà chúng tôi dã ? l?i dây hon hai tu?n r?i. Ban d?u tôi d? d?nh xin phép cha m? nuôi c?a Ksor Tlang cho tôi c?i táng ph?n m? c?a ch?ng tôi, mang v? an táng trong nghia trang gia t?c ? Nha Trang, nhung r?i tôi dã d?i ý. B?i anh ph?i n?m ? dây, bên c?nh d?a con trai và hai d?a cháu n?i c?a anh, m?c dù bây gi? t?t c? dã tr? thành ngu?i Thu?ng và ch?c không bi?t gì v? anh. Và có l? anh cung mu?n n?m l?i v?i bao nhiêu d?ng d?i, m?t th?i cùng anh vào sinh ra t?, mà linh h?n ch?c dang còn ph?ng ph?t ? quanh dây.Tôi mu?n th? xây l?i ngôi m?. Trên t?m bia không có hình chân dung c?a anh, mà có t?m ?nh anh ch?p chung v?i tôi cùng hai cháu Cao Nguyên và Thùy Duong trong ngày sinh nh?t b?n tu?i c?a Cao Nguyên, ch? hon m?t tháng tru?c ngày anh m?t. T?m ?nh này lúc nào tôi cung mang theo.

Slide 38: 

Tôi cung không th? b?t Cao Nguyên và v? con ph?i r?i kh?i núi r?ng, noi dã cuu mang nó. Có l? cái tên Cao Nguyên mà ngày xua ch?ng tôi d? ngh? d?t cho nó dã v?n vào cu?c d?i c?a nó. Ði?u làm tôi dau d?n hon là tôi ch?ng làm du?c di?u gì cho d?a con trai ru?t th?t máu m? c?a mình, ngoài vi?c nh? bà ch? nhà tr? thuê ngu?i d?ng cho v? ch?ng nó và ông bà cha m? nuôi m?t ngôi nhà sàn ch?c ch?n và r?ng rãi hon, s?m cho v? ch?ng nó và hai d?a con m?t s? qu?n áo m?i. Nhung ph?i nan n? khóc lóc mãi nó m?i ch?u nh?n, cùng s? ti?n 200 dô la. B?ng dúng s? ti?n mà tôi dã tr? công cho hai gã công an!

Slide 39: 

Ngày cu?i cùng, chúng tôi ? l?i v?i v? ch?ng Cao Nguyên trên ngôi nhà sàn m?i. Bu?i chi?u , tôi b?o Cao Nguyên và v? con nó, thay qu?n áo m?i, cùng v?i tôi và v? ch?ng Thùy Duong ra th?p huong tru?c m? ba nó. Nó qu? bên c?nh tôi, cúi d?u nói di?u gì l?m th?m trong mi?ng và khi ngu?c lên, dôi m?t d? hoe. Su?t dêm hôm ?y, tôi ng?i khóc m?t mình.Tôi nghi tình m?u t? th?t thiêng liêng, nhung có l? ông tr?i dã ph?t tôi. Tôi sinh ra Cao Nguyên, nhung không b?o v? du?c con mình, d? m?t nó trong núi r?ng này t? ngày ch? v?a lên b?n tu?i.

Slide 40: 

Tôi r?i kh?i Cheo Reo, ch?y ngu?c v? c?u sông Ba theo T?nh L? 7 ngày xua, mang theo trong lòng n?i dau d?t ru?t. Ðang gi?a mùa xuân nhung c? b?u tr?i nhu?m màu ?m d?m. Nhìn núi r?ng hai bên du?ng, trong ràn r?a nu?c m?t, tôi mo h? nhu cây lá không còn n?a, mà t?t c? d?u mang hình dáng c?a nh?ng b? xuong ngu?i n?i ti?p nhau, trùng di?p. Tai tôi nghe tram ngàn ti?ng khóc quy?n vào trong gió. Không bi?t dó là ti?ng khóc c?a ngu?i hay ti?ng khóc c?a cây?

Slide 41: 

Ph?m Tín An ninh

Slide 42: 

Kính dâng môt nén nhang lòng tu?ng ni?m d?n huong linh c?a các chi?n si Vi?t Nam C?ng Hòa dã âm thâm n?m xu?ng, hy sinh cho T? Qu?c .

authorStream Live Help