S?ng Cu?c �?i ��ng S?ng Tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: mtcuongkt (137 month(s) ago)

"Sống cuộc đời đáng sống" rất hay, đầy ý nghĩa. Cám ơn Trần Lê Túy Phượng & Trần Đình Hoành. Mình xin phép copy về trang nhà, lồng thêm nhạc vào.

Presentation Transcript

Slide 1: 

Live A Life That Matters Sống Cuộc Đời Đáng Sống PPS By yytseng 08-09-14 Việt dịch: Trần Lê Túy-Phượng & Trần Đình Hoành

Slide 2: 

Ready or not, someday it will all come to an end Sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả đều sẽ đến điểm cuối.

Slide 3: 

There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. Sẽ không còn bình minh, không còn phút, không còn giờ, không còn ngày. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Mọi thứ bạn lượm lặt, dù cất trong kho hay đã quên mất, đều sẽ sang tay người khác.

Slide 4: 

Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance. Tài sản, danh vọng và quyền lực phù du của bạn sẽ tàn lụi vào hư không. It will not matter what you owned or what you were owed. Bạn có gì, hay ai nợ bạn, cũng thành vô nghĩa.

Slide 5: 

Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. Cuối cùng thì Thù Hằn, Cay Đắng, Bực Tức, và Ghen Tị của bạn cũng sẽ biến mất. So, too, your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. Mọi Hy Vọng, Tham Vọng, Kế Hoạch, và Dự Tính của bạn cũng sẽ tiêu tan.

Slide 6: 

The wins and losses that once seemed so important will fade away. Thắng hay Bại, đã từng rất quan trọng với bạn, rồi sẽ phai mờ. It won't matter where you came from, or on what side of the tracks you lived, at the end. Bạn từ đâu đến, hay đã sống bên phía đường nào, rốt cuộc cũng sẽ thành vô nghĩa.

Slide 7: 

It won't matter whether you were beautiful or brilliant. Bạn đẹp hay thông thái, điều đó sẽ thành vô nghĩa. Even your gender and skin color will be irrelevant. Ngay cả giới tính và mầu da của bạn cũng không thành vấn đề.

Slide 8: 

So what will matter? How will the value of your days be measured? Vậy điều gì có ý nghĩa? Làm thế nào để đo lường giá trị những ngày sống của bạn? What will matter is not what you bought, but what you built; Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, nhưng trong cái bạn xây; not what you got, but what you gave. không nằm trong cái bạn lấy, nhưng trong cái bạn cho.

Slide 9: 

What will matter is not your success, but your significance. Ý nghĩa không nằm trong thành công, nhưng trong tầm quan trọng. What will matter is not what you learned, but what you taught. Ý nghĩa không nằm trong điều bạn học, nhưng trong điều bạn dạy.

Slide 10: 

What will matter is every act of integrity, compassion, or sacrifice that enriched, empowered or encouraged others to emulate your example. Ý nghĩa nằm trong từng hành động chân thật, nhân ái, hay hy sinh, làm cho người khác được phong phú, mạnh mẽ, và muốn theo gương của bạn.

Slide 11: 

What will matter is not your competence, but your character. Ý nghĩa không nằm trong khả năng, nhưng trong nhân cách của bạn. What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. Ý nghĩa không nằm trong bao nhiêu người bạn biết, nhưng trong bao nhiêu người sẽ thấy mất mát khi bạn ra đi.

Slide 12: 

What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. Ý nghĩa không nằm trong ký ức của bạn, nhưng trong ký ức của những người yêu thương bạn. What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what. Ý nghĩa nằm trong “Ai nhớ bạn, về việc gì, trong bao lâu”.

Slide 13: 

Living a life that matters doesn't happen by accident.. Sống một cuộc đời có Ý Nghĩa, đó không phải là Sự Tình Cờ. It's not a matter of circumstance but of choice. Đó không phải là Hoàn Cảnh, mà là Sự Lựa Chọn.

Slide 14: 

While you meet something beautiful, the first thing you should do is to share it with your friends anywhere, Khi thấy điều gì đẹp, hãy chia sẻ với bạn bè khắp nơi, So that these beautiful things will be able to spread out literally around the world. để những điều đẹp đẽ này có thể đến mọi nơi trên thế giới. THE ENDyy Túy-Phượng & Trần Đình Hoành Washington DC, 24/8/09