Els minerals

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

Roques i minerals Minerals i roquess

Mineral: 

Mineral Natural Sòlid Inorgànic Composició química definida Estructura interna ordenada Quars vermell

Minerals i roques: 

Minerals i roques Una roca és un agregat natural de grans minerals. = + + Quars Ortosa Mica Granit

Minerals i roques: 

Minerals i roques = Calcita Marbre

S’han identificat uns 3000 minerals diferents. : 

S’han identificat uns 3000 minerals diferents.

Com es classifiquen els minerals?: 

Com es classifiquen els minerals? Elements natius: coure, plata, or, sofre, grafit, diamant Sulfurs: calcopirita, galena, pirita, blenda (esfalerita), cinabri Sulfosals: pirargirita, proustita Òxids i hidròxids: rútil, corindó, hematites (oligist), magnetita, cassiterita, cromita, bauxita, limonita Halurs: halita, carnal·lita, silvina, fluorita Carbonats: calcita, aragonita, dolomita, magnesita, malaquita, atzurita Nitrats: nitrat sòdic (o de Xile), salitre o nitrat potàsic Borats: borax Fosfats, arseniats, vanadats: apatita, turquesa, piromorfita Sulfat: baritina, guix, anhidrita Cromats, volframats y molibdats: wolframita, crocoita Silicats: quars, feldspats ( ortosa i plagiòclasis), talc, miques (biotita i moscovita), minerals de l’argila, piroxens, amfíbols, beril·le, turmalina, epidots, granat, zircó Minerals radiactius: uraninita, torianita, torita

Sofre: 

Sofre S fumaroles

Grafit: 

Grafit C

Galena: 

Galena PbS

Pirita: 

Pirita FeS2

Halita: 

Halita NaCl

Fluorita: 

Fluorita CaF2

Hematites: 

Hematites Fe2O3

Magnetita: 

Magnetita Fe2O4 / Fe3O4

Calcita: 

Calcita Ca CO3 birrefringència

Aragonita: 

Aragonita Ca CO3

Malaquita i Atzurita: 

Malaquita i Atzurita Malaquita Cu2(OH)2CO3 Atzurita Cu3(CO3)2(OH)2

Baritina: 

Baritina BaSO4

Guix: 

Guix CaSO4 . 2H2O

Silicats: 

Silicats Nesosilicats: granats, zircó Sorosilicats: epidots Ciclosilicats: beril·le, turmalina Inosilicats: piroxens, amfíbols Filosilicats: talc, miques, argiles Tectosilicats: quars, feldspats

Quars: 

Quars SiO2

Topazi: 

Topazi Al2SiO4(F,OH)2

Granat: 

Granat Al2Ca3Si3O12 ó Al2Ca3(SiO4)3

Ortosa: 

Ortosa KAlSi3O8

Miques: 

Miques Biotita K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Al,Fe)Si3O10 Moscovita KAl2(OH)2AlSi3O10

Talc: 

Talc Mg3(OH)2Si4O10

Uraninita: 

Uraninita UO2

Torita: 

Torita ThSiO4

Jaciments minerals: 

Jaciments minerals Són zones anòmales on un o més elements hi són presents en quantitats molt superiors als valors mitjans. Els minerals susceptibles d’explotació reben el nom de mena, mentre que els minerals acompanyants i que no s’aprofiten constitueixen la ganga. Les menes metàl·liques són els minerals que s’explotena fi d’obtenir-ne metalls. Les menes no metal·liques són els minerals que s’exploten per tal d’obtenir diferents productes químics.

Menes metal·liques: 

Menes metal·liques Menes de ferro: hematites, magnetita, limonita, siderita Menes de coure: calcopirita, cuprita Mena de plom: galena Mena de zinc: blenda (esfalerita) Mena d’alumini: bauxita Mena d’urani: uraninita Mena d’estany: cassiterita Mena de mercuri: cinabri Mena de manganès: pirolusita, psilomelana

Menes no metal·liques: 

Menes no metal·liques Pirita: obtenció d’àcid sulfúric Fluorita: obtenció de fluor i àcid fluorhídric Baritina: obtenció d’òxid de bari Silvina: obtenció de potasa (K2O) Talc: utilitzat en la indústria farmacèutica Quars: utilitzat en la indústria òptica i electrònica Mina de potasa (Cardona)

Slide32: 

http://greco.fmc.cie.uva.es

authorStream Live Help