Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Історія України Зразки завдань № 7

PowerPoint Presentation:

Україна Це такі регіони: Волинь (Волинська й Рівненська області); Північ (Житомирська, Чернігівська, Київська області та м. Київ); Слобожанщина (Сумська й Харківська); Галичина (Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська); Закарпаття; Буковина; Поділля (Хмельницька й Вінницька); Степ (Черкаська, Кіровоградська, Полтавська); Південь (Одеська, Миколаївська й Херсонська); Подніпров’я (Дніпропетровська й Запорізька); Схід (Донецька й Луганська); Крим.

PowerPoint Presentation:

Україн c ька національно-демократична революція 1917-1920рр.

PowerPoint Presentation:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

PowerPoint Presentation:

А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію. Б формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. В відправленням українізованих військових частин на фронт. Г збройним виступом самостійників у Києві. 201 . Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено Будівля Центральної Ради (1918)

PowerPoint Presentation:

202 . У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано А створення Генерального Секретаріату. Б підтримку виступу самостійників. В засудження корніловського заколоту. Г проголошення автономії України. I Універсал 10(23)червня 1917р

PowerPoint Presentation:

203 . Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.? 1. «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, кот о рого призначає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради...» 2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...» 3. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...» 4. «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці...» 5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям». Б 2, 4 В 1, 5 Г 3, 4 А 1, 3

PowerPoint Presentation:

204 . Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів. Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду. В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам. Г припинила українізацію військових частин російської армії. II Ун іверсал 3(16) липня 1917р

PowerPoint Presentation:

205 . Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». А М. Грушевського Б В. Винниченка В Д. Дорошенка Г С. Петлюру 1880 – 1951рр

PowerPoint Presentation:

206 . Збройний виступ самостійників у Києві спричинено А проголошенням радянської влади в Україні. Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу. В висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді. Г наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату. 4 – 9 (17-22) липня 1917р 12 (25) грудня 1917р м. Харків 3 (16) липня 1917р 4 (17) грудня 1917р 4 (17) серпня 1917р

PowerPoint Presentation:

207 . Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...» Б «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти ...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...» В «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...» Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...» I У ніверсал 10(23) червня 1917р II Універсал 3(16) липня 1917р Тимчасова інструкція ГС Тимчасового Уряду на Україні 4 (17) серпня 1917р III Ун і версал 7(20) листопада 1917р

PowerPoint Presentation:

208 . До якого періоду Української революції належать цитовані документи? 1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів». 2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад». А вересень – жовтень 1917 р. Б жовтень – листопад 1917 р. В листопад – грудень 1917 р. Г грудень 1917 р. – січень 1918 р. III Універсал. 7(20)листопада 1917р Резолюція I Всеукраїнського з ’ їзду Рад робітничих, селянських… депутатів . 12(25) грудня 1917р), Харків

PowerPoint Presentation:

209 . У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено 1 прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками. 2 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні. 3 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств. А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 1, 2, 3 III Універсал. 7(20)листопада 1917р

PowerPoint Presentation:

До якого періоду Української революції належать цитовані документи? « Після довгих … сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина , і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки …» 2. «Ми відчули , що нам, українській демократії , у спину хтось ніж готує … більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…» А листопад – грудень 1917 р. Б грудень 1917 – січень 1918 р. В січень – лютий 1918 р. Г лютий – березень 1918 р. Листопад 1917р Грудень 1917р

PowerPoint Presentation:

Що з указаного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 – лютому1918 р.? 1. Ліквідація приватної власності. 2. Введення на підприємствах відрядної оплати. 3. Проведення суцільної колективізації. 4. Створення сільськогосподарських комун. 5. Націоналізація промислових підприємств. 6. Проведення форсованої індустріалізації А 1, 2, 4 Б 3, 5, 6 В 1, 4, 5 Г 2, 3, 6

PowerPoint Presentation:

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання «Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...» Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни? А Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу. Б Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу. В Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні. Г Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки

PowerPoint Presentation:

210 . Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам. Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків. В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору. Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням

PowerPoint Presentation:

211 . Коли відбулася описана нижче подія? «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються». А 26 січня 1918 р. Б 21 лютого 1918 р. В 24 березня 1918 р. Г 29 квітня 1918 р. П. Скоропадський 1873-1945рр

PowerPoint Presentation:

212 . Який документ містить такі рядки: «…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади»? А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри Квітень 1918р

PowerPoint Presentation:

213 . Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського? 1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам окупаційної влади. 2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України. 3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань. 4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана. 5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії. 6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору А 1, 3, 5 Б 2, 3, 6 В 1, 2, 4 Г 2, 4, 5 29 квітня – 14 грудня 1918р Гетьман П.Скоропадський та кайзер Вільгельм II під час візиту до Берліну у вересні 1918р

PowerPoint Presentation:

214 . Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела? «Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно...» А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського В Українську Народну Республіку доби Директорії Г Українська Соціалістичну Радянську Республіку Володимир Іванович Вернадський 1863-1945рр

PowerPoint Presentation:

215 . Якою цифрою на карті позначено район дій повстанських загонів Н. Махна проти гетьманської адміністрації, німецьких і австрійських окупаційних військ? А 1 Б 2 В 3 Г 4

PowerPoint Presentation:

216 . У жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети в містах А Київ, Львів. Б Львів, Харків. В Харків, Кам’янець-Подільський. Г Кам’янець-Подільській, Київ. Кам’янець-Подольськ Київ.

PowerPoint Presentation:

217 . Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж А жовтня 1917 р. – березня 1918 р. Б квітня – грудня 1918 р. В травня 1918 р. – вересня 1919 р. Г квітня – грудня 1919 р.

PowerPoint Presentation:

218 . У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР. Б боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії. В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського. Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна. 14 грудня 1918 року до 10 листопада 1920 Ф Швець (у центрі), А Макаренко та С Петлюра, 1919 рік О Адрієвський В Винниченко

PowerPoint Presentation:

219 . До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили А С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош. Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко. В М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра. Г В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.

PowerPoint Presentation:

220 . У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив А Генеральний секретаріат Української Центральної Ради. Б Раду Народних Міністрів УНР. В Державний секретаріат ЗУНР. Г Директорію УНР. 1 4 грудня 1918 – 13 лютого 1919рр

PowerPoint Presentation:

221 . Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР? «Уповноважена силою і волею трудящих України... Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих... соціальних і політичних форм». А укладення Варшавської угоди Б завершення війни з радянською Росією В анулювання Брест-Литовського мирного договору Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського квітень 1920р перша грудень 1917– квітень 1918рр друга грудень 1918 – грудень 1919рр листопад 1918р грудень 1918р

PowerPoint Presentation:

222 . Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це А Український Національний союз. Б Всеукраїнські Установчі збори. В Трудовий Конгрес України. Г Головна Українська Рада.

PowerPoint Presentation:

223 . На карті заштриховано територію А передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р. Б окуповану військами Антанти наприкінці січня 1919 р. В Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р. Г контрольовану Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р. Листопад 1918 - квітень 1919рр

PowerPoint Presentation:

224 . У 1918 р. було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію з метою А утвердження більшовицької диктатури шляхом терору. Б організації та підготовки антигетьманського повстання. В встановлення державного контролю над промисловістю. Г допомоги населенню в подоланні наростаючого голоду. М. Лаціс 1919-21 председатель Всеукраинской ЧК

PowerPoint Presentation:

225 . На карті заштриховано територію А дій повстанських загонів Н. Махна проти адміністрації гетьмана П. Скоропадського в листопаді 1918 р. Б регіональної радянської республіки, утвореної більшовиками в березні 1919 р. В охоплену антибільшовицьким повстанням отамана М. Григор’єва в травні 1919 р. Г розширення влади Військового уряду Півдня Росії за підтримки військ Антанти в червні 1920 р.

PowerPoint Presentation:

226 . Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала А військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського. Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна. В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи. Г спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України. Квітень 1920р С. Петлюра Ю. Пилсудський

PowerPoint Presentation:

227 . Перебіг яких подій відображено на карті? А Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та М. Григор’єва військ Антанти з Півдня України та Криму. Б Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала А. Денікіна на Сході та Півдні України в 1919 р. В Контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р. Г Придушення в 1921 р. Антибільшовицьких селянський повстань Півдня України та Криму військами Південного фронту М. Фрунзе.

PowerPoint Presentation:

228 . У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору А припинилися бойові дії на території України. Б Польська Республіка визнала існування УСРР. В завершився Другий зимовий похід військ УНР. Г утворився «воєнно-політичний союз» УСРР і РСФР

PowerPoint Presentation:

229 . «Лінія Керзона» – це А східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р. Б межа просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р. В «нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р. Г межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.

PowerPoint Presentation:

33 . На карті заштриховано територію На карті заштриховано територію 1 поширення повноважень Генерального секретаріату відповідно до "Тимчасової інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні". 2 на яку Генеральний секретаріат поширив свою владу після падіння Тимчасового уряду. 3 передану Українській Народній Республіці за умовами Брест-Литовського мирного договору. А 1, 2 Б 2, 3 В 1, 3 Г 1, 2, 3

PowerPoint Presentation:

А. польської армії; Б. радянських військ; В. армії Денікіна; Г. військ Антанти. Робота з картою Проаналізуйте воєнно-політичну ситуацію в Ук­раїні у 1919 р. і вкажіть, наступ яких військ o значено на карті цифрами 1, 2, 3, 4 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення відповідності А 1

PowerPoint Presentation:

230 . Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх. А П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження». Б Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний комунізм», продрозверстка. В Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна. Г Українська Центральна Рада, Універсал, українізація армії, Українська Народна Республіка, радянська влада. Д Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР, коренізація. 1 Українська революція (1917 – 1918 рр.) 2 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.) 3 Україна в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) 4 Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.) Г Б Д А Західна Україна у склади Польщі, Чехословатчини

PowerPoint Presentation:

231 . Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та уривками з них. 1 І Універсал 2 ІІ Універсал 3 ІІІ Універсал 4 IV Універсал А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...» Б «...не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані... Всенародні Українські 3бори (Сойм)...» В «...ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...» Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право... як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки...» Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною... суверенною державою українського народу...» А… 7(20) листопада 1917р Б… 10(23) червня 1917р В… 3(16) липня 1917р Д… 9(22) січня 1918р

PowerPoint Presentation:

232 . Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття. А 3 (16) липня 1917 р. Б 7 (20) листопада 1917 р. В 9 (22) січня 1918 р. Г 29 квітня 1918 р. Д 22 січня 1919 р. 1 «...Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі...» 2 «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї України. ...Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються...» 3 «...воєдино зливаються ...частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка...» 4 «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми державами... Ми хочемо жити в згоді й приязні...» Б Г Д В

PowerPoint Presentation:

233 . Установіть відповідність між подіям та їхніми наслідками. 1 Укладення Брест-Литовського мирного договору. 2 Оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу. 3 Перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді. 4 Ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді. А Війна радянської Росії проти УНР. Б Урядова криза та утворення нового коаліційного Тимчасового уряду. В Вихід України з Першої світової війни. Г Корніловський заколот у Росії. Д Утворення Українською Центральною Радою Крайового комітету з охорони Революції. В Б А Д 25 серпня (6 вересня) – 30 серпня (11 вересня) 1917р

PowerPoint Presentation:

234 . Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р. А Польська Республіка Б Чехословацька Республіка В королівство Угорщина Г Українська РСР Д королівство Румунія 1 Наддніпрянщина та Слобожанщина 2 Східна Галичина та Західна Волинь 3 Північна Буковина та Південна Бессарабія 4 Закарпаття Г

PowerPoint Presentation:

Завдання на встановлення правильної послідовності 1 2 3 4

PowerPoint Presentation:

235 . Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України. А Заснування в Києві Української академії наук. Б Проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР. В Проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад у Харкові. Г Схвалення Українською Центральною Радою проекту Конституції УНР 4 … 27 листопада 1918 р 2 … 9(22) січня 1918р 1 … 25 грудня 1917р 3 … 29 квітня 1918р

PowerPoint Presentation:

236 . Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України. А Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Б Проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові. В Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею. Г Підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками. 3 … 13 листопада 1918р 1 … 25 грудня 1917р 4 … 21-24 квітня 1920р 2 … 27січня (9 лютого) 1918р

PowerPoint Presentation:

А Остаточний розгром Червоною Армією військ генерала А. Денікіна. Б Укладення Ризького мирного договору. В Бій під Крутами. Г Гетьманський переворот і проголошення Української Держави 237 . Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України. 2 … 29 квітня 1918р 1 … 16(29) січня 1918р 4 … 18 березня 1921р 3 … березень – квітень 1920р

PowerPoint Presentation:

238 . Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження державної незалежності України А Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР. Б Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками. В Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу. Г Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського. 4 … 22 січня 1919р 2 … 27січня (9 лютого) 1918р 1 … 9(22) січня 1918р 3 … 29 квітня 1918р

PowerPoint Presentation:

Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод). А Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польської Республіки. Б Московський договір між СРСР і Німеччиною про ненапад («пакт Молотова – Ріббентропа»). В Ризький мирний договір між РСФРР, УСРР і Польською Республікою. Г Брест-Литовський мирний договір між УНР і Німеччиною та її союзниками 1 1920р 1939р 1921р 1918р 2 3 4