ktratructieptrenmay-hk1-2019-2020

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ktratructieptrenmay-hk1-2019-2020 là bài giảng kiểm tra thực hành trực tiếp trên máy tính ở cuối học kỳ1 với nội dung tổng hợp có nâng cao 1 chút.. để tăng thêm điểm hk cho hs có năng lực tốt và chịu khó tìm hiểu học tập..

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính – hk1 – năm học 2019-2020

Slide2:

Bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính – hk1 – năm học 2019-2020 1. sử dụng bài toán qlhs -tạo kết quả báo cáo danh sách học sinh được thưởng ( hs có xloại giỏi hoặc khá) của 1 lớp (vd: lớp 12vs)? 2. sử dụng bài toán qlbh -tạo kết quả báo cáo danh sách khách hàng được thưởng trong 1 quãng thời gian (vd: từ 1/1/2019 đến 31/12/2019)? mức thưởng 1000 X 1 nếu số lượng mua trong quãng thời gian đó <=10 và >=5, mức thưởng 1000 X 2 nếu số lượng mua trong quãng thời gian đó <=20 và >10, mức thưởng 1000 X 3 nếu số lượng mua trong quãng thời gian đó >20. 3. sử dụng bài toán qlbh -tạo báo cáo thống kê tổng số lượng, tổng thành tiền , tổng tiền lời theo từng mặt hàng bán trong 1 quãng thời gian, có sắp xếp tăng dần theo tổng tiền lời. tiền lời = 8% của thành tiền bán hàng. c/ý: giải quyết bằng Query+Report+nút lệnh trong Form điều khiển.

Slide3:

1. sử dụng bài toán qlhs -tạo kết quả báo cáo danh sách học sinh được thưởng ( hs có xloại giỏi hoặc khá) của 1 lớp (vd: lớp 12vs)?

Slide4:

2. sử dụng bài toán qlbh -tạo kết quả báo cáo danh sách khách hàng được thưởng trong 1 quãng thời gian (vd: từ 1/1/2019 đến 31/12/2019)? mức thưởng 1000 X 1 nếu số lượng mua trong quãng thời gian đó <=10 và >=5, mức thưởng 1000 X 2 nếu số lượng mua trong quãng thời gian đó <=20 và >10, mức thưởng 1000 X 3 nếu số lượng mua trong quãng thời gian đó >20.

Slide5:

3. sử dụng bài toán qlbh -tạo báo cáo thống kê tổng số lượng, tổng thành tiền , tổng tiền lời theo từng mặt hàng bán trong 1 quãng thời gian, có sắp xếp tăng dần theo tổng tiền lời. tiền lời = 8% của thành tiền bán hàng.

Slide6:

The End.