[email protected]

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

btql-trenmt la vi du ve the hien 1 bai toan quan ly tren may tinh nhu the nao duoi dang 1 chuong trinh tao ra tren access 2003 nam hoc 2019-2020

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Giới thiệu 1 Ví dụ về 1 hệ CSDL của 1 bài toán quản lý thông tin Minh họa mẫu bài tập toàn cảnh về 1 bài toán quản lý và hệ CSDL tương ứng tạo trên Access

Ví dụ về 1 bài toán quản lý thông tin:

Ví dụ về 1 bài toán quản lý thông tin Bài toán : Quản lý thông tin hs 1 lớp, mục tiêu là : các thông tin cơ bản về lý lịch và sức học các môn cơ bản Chức năng và vai trò của bài toán quản lý này: Chức năng : hỗ trợ thông tin cho các hoạt động, các kế hoạch của lớp, giúp gvcn có thông tin để điều hành hoạt động của lớp tốt, cung cấp các thông tin hs cho những ai có nhu cầu tham khảo…. Vai trò : hết sức cần thiết và quan trọng vì không có các thông tin lấy từ bài toán này thì không thể điều hành lớp tốt được; nếu thông tin mà không đúng + không đủ thì cũng không thể có kế hoạch hoạt động cho lớp tốt được.

Slide3:

HOC_SINH MaSohs Hoten GTinh DoanVien NgSinh DiaChi To dtoan dvan 12AP005 Lê Văn Yes No 28-May-95 Liên sơn, LAK 1 10.0 8.0 12AP006 Lê A No No 20-Apr-96 Liên sơn, LAK 1 10.0 10.0 12CA002 Lê thị X No Yes 15-Nov-97 10 Tran Phú, BMT 2 8.1 5.0 12CA003 Lê Hoàng Yes No 30-Dec-97 BMT 3 5.4 5.5 12CA004 Trần T No Yes 20-Jan-97 BMT 4 6.0 8.0 12CA005 Nguyễn Thị No No 12-Dec-97 BMT 1 9.0 9.0 12CA006 Lê An Yes Yes 20-Jan-98 BMT 4 8.0 4.0 12VS001 Võ Thị B No Yes 21-Jan-97 BMT 2 8.1 7.8 12VS002 Lê Nam No Yes 20-Oct-97 BMT 2 9.0 7.5 12VS003 Trần Văn Vân Yes Yes 11-Jan-97 BMT 4 10.0 8.0 12VS004 Cao Văn Yes Yes 21-Jan-97 BMT 3 8.0 9.0 12VS005 Nguyễn B Yes No 21-Dec-96 12 Qtrung, BMT 1 9.9 10.0 1. CÔNG VIỆC TẠO HỒ SƠ

Slide4:

1. CÔNG VIỆC TẠO HỒ SƠ Thiết kế bảng HOC_SINH

Slide5:

Thiết kế bảng HOC_SINH *các trường -maso : text (size 10) -Hoten : text (size 70, requied yes, allow zero length no ) -ngsinh : date/time (validation rule >=1/1/2003 and <=12/31/2005) -dchi : text (size 100) -gtinh : yes/no -dvien : yes/no -Sodth : text (size 10) -dvan : number (size single, input mark 99.9, validation rule >=0 and <=10) -dtoan : number (size single, input mark 99.9, validation rule >=0 and <=10) -dngngu : number (size single, input mark 99.9, validation rule >=0 and <=10) * khoá chính : maso

Slide6:

2. CÔNG VIỆC XỬ LÝ A/ Cập nhật hồ sơ : - chỉnh sửa thông tin sai sót :sửa hotên hs Nguyễn B thành Nguyễn văn B - xóa thông tin hs Lê A đã nghỉ học - Thêm thông tin hs Lê văn BB vừa mới thêm vào lớp HOC_SINH MaSohs Hoten GTinh DoanVien NgSinh DiaChi To dtoan dvan 12AP005 Lê Văn Yes No 28-May-95 Liên sơn, LAK 1 10.0 8.0 12CA002 Lê thị X No Yes 15-Nov-97 10 Tran Phú, BMT 2 8.1 5.0 12CA003 Lê Hoàng Yes No 30-Dec-97 BMT 3 5.4 5.5 12CA004 Trần T No Yes 20-Jan-97 BMT 4 6.0 8.0 12CA005 Nguyễn Thị No No 12-Dec-97 BMT 1 9.0 9.0 12CA006 Lê An Yes Yes 20-Jan-98 BMT 4 8.0 4.0 12VS001 Võ Thị B No Yes 21-Jan-97 BMT 2 8.1 7.8 12VS002 Lê Nam No Yes 20-Oct-97 BMT 2 9.0 7.5 12VS003 Trần Văn Vân Yes Yes 11-Jan-97 BMT 4 10.0 8.0 12VS004 Cao Văn Yes Yes 21-Jan-97 BMT 3 8.0 9.0 12VS005 Nguyễn văn B Yes No 21-Dec-96 12 Qtrung, BMT 1 9.9 10.0 12VS006 Lê văn BB yes yes 30-aug-97 15 Trần Phú, BMT 3 9.5 8.9

Slide7:

2. CÔNG VIỆC XỬ LÝ A/ Cập nhật hồ sơ : - chỉnh sửa thông tin sai sót :sửa hotên hs Nguyễn B thành Nguyễn văn B - xóa thông tin hs Lê A đã nghỉ học - Thêm thông tin hs Lê văn BB vừa mới thêm vào lớp Form nhập xem sửa dữ liệu của bảng HOC_SINH

Slide8:

2. CÔNG VIỆC XỬ LÝ A/ CẬP NHẬT HỒ SƠ : B/ KHAI THÁC HỒ SƠ : Câu hỏi 1/ in phiếu điểm của 1 hs? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo theo đúng mẫu phiếu điểm) Câu hỏi 2/ in kết quả điểm của 1 hs? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo theo mẫu đơn giản) Câu hỏi 3/ Có bao nhiêu hs nam, nữ ? (phổ biến, xử lý tính toán thống kê và lập báo cáo) Câu hỏi 4/ in dsách hs có điểm cả 2 môn văn toán >=8 -ds hs giỏi? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo) Câu hỏi 5/ 6/ …. 15/

Slide9:

Câu hỏi 1/ in phiếu điểm của 1 hs? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo theo đúng mẫu phiếu điểm)

Slide10:

Câu hỏi 1/ in phiếu điểm của 1 hs? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo theo đúng mẫu phiếu điểm) Cách làm: tạo 1 query tinhTB-1hs + 1 Report inTB-1hs (Q để trích ra dữ liệu làm nguồn dữ liệu cho báo cáo, R soạn theo đúng mẫu 1 phiếu điểm) → khi thực hiện R nó sẽ gọi chạy Q rồi hình thành ra báo cáo để in.

Slide11:

Câu hỏi 2/ in kết quả điểm của 1 hs? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo theo mẫu đơn giản) Cách làm: tạo 1 query tinhTB-1hs + 1 Form xemTB-1hs (Q để trích ra dữ liệu làm nguồn dữ liệu cho form, F soạn theo đúng mẫu bình thường để xem) → khi thực hiện F nó sẽ gọi chạy Q rồi hhiển thị ra màn hình F để duyệt xem.

Slide12:

Câu hỏi 3/ Có bao nhiêu hs nam, nữ ? (phổ biến, xử lý tính toán thống kê và lập báo cáo) Cách làm: tạo 1 query tinhsl hiển thị kết quả để xem rồi có thể in ra giấy luôn cho đơn giản

Slide13:

Câu hỏi 4/ in dsách hs có điểm cả 2 môn văn toán >=8 -ds hs giỏi? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng-trích kết quả và lập báo cáo) Cách làm: tạo 1 query dshsgioi hiển thị kết quả để xem rồi có thể in ra giấy luôn cho đơn giản

Slide14:

Câu hỏi X/ Xem điểm của 1 hs? (phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng) Cách làm: tạo 1 query kq1hs hiển thị kết quả để xem rồi có thể in ra giấy luôn cho đơn giản

Slide15:

Câu hỏi XX/ ds các hs là đoàn viên, sinh trước năm 1997 và có điểm các môn đều từ 9.5 trở lên ? (câu hỏi riêng không phổ biến, xử lý tìm kiếm mở rộng và lập báo cáo) – dự kiến của người điều hành cần thông tin kết quả này để chọn 1->2 hs đặc biệt đề cử phát triển Đảng.. ???

Slide16:

FORM Điều khiển với các nút lệnh thực hiện các công việc

Slide17:

FORM Xem và nhập sửa dữ liệu

Slide18:

Create on Open Office Date 13-Sept-2019 Introduce an Example of Hệ CSDL on Access The End. Thank for Watching.