mohinhCSDL1baitoanquanly

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

mohinhCSDL1baitoanquanly la bai giang va huong dan vi du mau ve lam mo hinh csdl theo mo hinh quan he - nam hoc 2019-2020

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

1 ví dụ mô hình CSDL

Slide2:

1. CSDL: Gồm 3 bảng bảng 1 : tên bảng KHACHHANG bảng 2 : tên bảng HANGHOA bảng 3 : tên bảng HOADON Bài toán Quản lý bán hàng đơn giản Cụ thể 

Slide3:

Bảng 1 có cấu trúc : -các trường(thuộc tính): +makhach – text(size:3) +tenkhach – text(size:72,requied:yes,allowZeroLength:no) +diachi – text(size:100, requied:yes,allowZeroLength:no) -khóa chính: makhach

Slide4:

Bảng 2 có cấu trúc : -các trường(thuộc tính): +mahang – text(size:4) +tenhang – text(size:40,requied:yes,allowZeroLength:no) +dongia – number(size:longint,requied:yes) -khóa chính: mahang

Slide5:

Bảng 3 có cấu trúc : -các trường(thuộc tính): +masohd – text(size:4) +makhach – text(size:3) +mahang – text(size:4) +soluong – number(size:byte) +ngaygiaohang– date/time -khóa chính: masohd

Slide6:

Liên kết giữa các bảng

Slide7:

2. Cập nhật CSDL: Gồm các việc sau +thường xuyên chỉnh sửa các thông tin chưa đúng trong 2 bảng KHACHHANG va HANGHOA +bổ sung các thông tin bán hàng vào bảng HOADON mỗi khi có giao dich bán hàng Bài toán Quản lý bán hàng đơn giản Cụ thể 

Slide8:

Form nhập sửa hóa đơn bán hàng

Slide9:

Form điều khiển để làm các công việc được dễ dàng

Slide10:

3. Khai thác CSDL: Cần xây dựng các chương trình Ứng dụng đáp ứng các câu hỏi khai thác phổ biến sau 1/ viết hóa đơn cho 1 trường hợp bán hàng (mỗi hóa đơn bán 1 mặt hàng)? 2/ báo cáo bán hàng trong mỗi thời điểm? 3/ thống kê các mặt hàng và số lượng bán được trong mỗi thời điểm? 4/ lập danh sách khách hàng và tổng số tiền họ đã mua ở cửa hàng trong 1 quãng thời gian? 5/… Bài toán Quản lý bán hàng đơn giản Cụ thể 

Slide11:

1/ viết hóa đơn cho 1 trường hợp bán hàng (mỗi hóa đơn bán 1 mặt hàng)?

Slide12:

2/ báo cáo bán hàng trong mỗi thời điểm?

Slide13:

3/ thống kê các mặt hàng và số lượng bán được trong mỗi thời điểm?

Slide14:

4/ lập danh sách khách hàng và tổng số tiền họ đã mua ở cửa hàng trong 1 quãng thời gian?

Slide15:

5/ tổng tiền bán hàng theo từng mặt hàng trong 1 quãng thời gian?

Slide16:

Thank for watching