Diem thu mua phe lieu tai Vung Tau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Điểm thu mua phế liệu giá cao tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Đi ểm thu mua ph ế li ệu t ại Vũn g Tàu 1 Vài nét v ề đi ểm thu mua ph ế li ệu t ại V ũng Tàu Vũng Tàu là thành ph ố thu ộc t ỉnh Bà R ịa  —  Vũng Tàu là trung tâm kinh t ế l ớn đang r ất phát tri ển t ại Đông Nam B ộ. Các nhà máy khu công nghi ệp xí nghi ệp m ọc lên ầm ầm. S ản l ượng s ản xu ất ngày càng cao. Cùng v ới đó là m ột l ượng ph ế li ệu đ ược th ải ra và c ần x ử lí k ịp th ời đ ể đ ảm b ảo ho ạt đ ộng s ản xu ất c ủa doanh nghi ệp. Ph ế li ệu Linh Anh là trung tâm uy tín ch ất l ượng chuyên thu mua ph ế li ệu Vũng Tàu. Chúng tôi cam k ết đem l ại cho quý khách hàng c ần bán ph ế li ệu m ột tr ải nghi ệm v ề d ịch v ụ vô cùng chuyên nghi ệp. V ậy ph ế li ệu là gì Ph ế li ệu là v ật li ệu đ ược lo ại ra t ừ quá trình s ản xu ất ho ặc tiêu dùng. Nh ững vât li ệu này có th ể s ử d ụng đ ể tái ch ế ph ục v ụ r ất nhi ều m ục đích có ích. Chúng có th ể là các lo ại kim lo ại: đ ồng s ắt gi ấy nhôm inox… các lo ại ph ế li ệu ph ế ph ẩm công nghi ệp nh ựa g ấy….các lo ại hàng t ồn kho hàng quá đát nguyên v ật li ệu c ần thanh lý…các lo ại m ặt hàng h ư l ỗi trong quá trình s ản xu ất tái ch ế.

slide 2:

Thu mua phế liệu Vũng Tàu B ạn đ ừng v ội v ứt b ỏ chúng nhé v ừa lãng phí v ừa gây h ại cho môi tr ường. Hãy tham kh ảo thông tin chúng tôi cung c ấp sau đây. Th ị tr ường thu mua ph ế li ệu V ũng Tàu uy tín giá cao Đ ể ph ục v ụ khách hàng có nhu c ầu bán ph ế li ệu đ ịa bàn Vũng Tàu hi ện nay có r ất nhi ều c ơ s ở thu mua th ị tr ường khá sôi đ ộng. Quý khách hàng hãy sáng su ốt l ựa ch ọn cho mình đ ịa ch ỉ tin c ậy h ợp tác đ ể quy trình bán ph ế li ệu đ ược nhanh g ọn. Khách hàng có th ể tham kh ảo m ột s ố tiêu chí l ựa ch ọn đ ơn v ị thu mua ph ế li ệu t ại Vũng Tàu sau: + Có gi ấy phép kinh doanh h ợp pháp: Khách hàng nên ch ọn đ ơn v ị đ ược c ấp gi ấy phép kinh doanh h ợp pháp nh ững đ ơn v ị này s ẽ đ ảm b ảo s ự minh b ạch trong qúa trình

slide 3:

thu mua. Không nên l ựa ch ọn những đ ơn v ị nh ỏ l ẻ th ường quy trình thu mua không chuyên nghi ệp làm m ất th ời gian c ả 2 bên.  Có b ảng giá niêm y ết: Khách hàng nên l ựa ch ọn c ơ s ở công khai b ảng giá niêm y ết đ ể h ợp tác.  Phong cách làm vi ệc chuyên nghi ệp: M ột công ty thu mua ph ế li ệu có phong cách làm vi ệc chuyên nghi ệp v ừa ti ết ki ệm th ời gian cho 2 bên v ừa đem l ại tinh th ần thái đ ộ t ốt ph ục v ụ cho quý khách hàng. Xem thêm: Thông tin v ề ph ế li ệu Linh Anh t ại đây 2 Ở đâu thu mua ph ế li ệu V ũng Tàu giá t ốt Ph ế li ệu Linh Anh là c ơ s ở thu mua ph ế li ệu uy tín ch ất lượng t ại Vũng Tàu. Chúng tôi t ự hào là đ ơn v ị đã h ợp tác v ới r ất nhi ều công ty l ớn nh ỏ đã thu mua hàng tram ngàn t ấn ph ế li ệu ph ục v ụ vi ệc tái ch ế v ật li ệu s ản xu ất và góp ph ần b ảo v ệ môi tr ường. Linh Anh là doanh nghi ệp chuyên thu mua ph ế li ệu giá cao c ần thanh lý nh ư: s ắt thép niken đ ồng inox nh ựa gi ấy bàn gh ế văn phòng… c ủa các xí nghi ệp nhà máy công ty c ơ quan c ơ s ở s ản xu ất c ửa hàng …t ại Vũng Tàu. Chúng tôi không ng ại s ố lượng ít không ng ại đ ường xa mang h ết t ất c ả tâm huy ết đ ể s ẵn sàng ph ục v ụ b ạn.

slide 4:

Thu mua phế liệu Vũng Tàu + Ho ạt đ ộng lâu năm: Linh Anh là c ơ s ở ho ạt đ ộng lâu năm có r ất nhi ều kinh nghi ệm thu mua ph ế li ệu giá cao uy tín. Đ ược c ơ quan th ẩm quy ền c ấp gi ấy phép kinh doanh h ợp l ệ Linh Anh cam k ết ho ạt đ ộng h ợp pháp nhi ều năm li ền là c ơ s ở có v ị th ế cao trong ngành. + Đ ội ngũ chuyên nghi ệp: Ph ế li ệu Linh Anh s ở h ữu đ ội ngũ nhân viên vô cùng chuyên nghi ệp. Đ ược s ự h ỗ tr ợ t ừ c ấp lãnh đ ạo h ọ luôn nêu cao tinh th ần

slide 5:

h ọc h ỏi hăng say lao đ ộng. Đ ội ngũ tr ẻ luôn làm vi ệc t ận tâm h ết mình vì khách hàng không qu ản ng ại khó khăn th ử thách. + M ức giá rõ ràng theo th ị tr ường: Linh Anh luôn minh b ạch công khai giá rõ ràng đ ể khách hàng yên tâm h ợp tác. N ếu th ị tr ường có bi ến đ ổi giá Linh Anh cam k ết luôn thu mua v ới giá cao nh ất và s ẽ công khai báo v ới khách hàng đ ể th ống nh ất ý ki ến 2 bên. Tham kh ảo: https://my.desktopnexus.com/phelieulinhanh/ 3 D ịch v ụ thu mua ph ế li ệu Linh Anh Ph ế li ệu Linh Anh cam k ết đem đ ến cho khách hàng m ột d ịch v ụ v ới ch ất l ượng t ốt nh ất: + T ư v ấn mi ễn phí: N ếu có b ất kì th ắc m ắc ho ặc khó khăn nào quý khách đ ừng ng ần ng ại nh ấc máy lên g ọi đ ến HOTLINE: 0906 316 088 nhân viên c ủa chúng tôi s ẽ ti ếp nh ận và gi ải đáp mi ễn phí cho quý khách. + Không t ốn th ời gian: V ới đ ội ngũ nhân viên chuyên nghi ệp quý khách hàng s ẽ không t ốn th ời gian vì chúng tôi luôn s ẵn sàng ph ục v ụ đ ầy đ ủ trang thi ết b ị máy móc hi ện đ ại đ ảm b ảo quá trình thu mua nhanh chóng. + Bán giá cao: Quý khách hàng s ẽ đ ược bán ph ế li ệu v ới m ức giá công khai và cao nh ất th ị tr ường k ể c ả s ố lượng ít. Chúng tôi cam k ết không chèn ép giá. +Thanh toán nhanh: Ngay khi nh ững th ỏa thu ận được ch ấp nh ận và hoàn thành chúng tôi cam k ết thanh toán m ột l ần cho quý

slide 6:

khách hình th ức ti ền m ặt ho ặc chuy ển kho ản tùy quý khách hàng l ựa ch ọn. Các ph ế li ệu đ ược thu mua: Ph ế li ệu Linh Anh chuyên thu mua các ph ế li ệu: - Ph ế li ệu đ ồng: bao g ồm đ ồng nguyên ch ất đ ồng đ ỏ đ ồng vàng các v ật d ụng làm t ừ đ ồng. - Ph ế li ệu s ắt: s ắt cây lo ại 1 s ắt v ụn s ắt công trình xây d ựng v ỏ tàu thuy ền xác nhà x ưởng nhà kho… - Ph ế li ệu inox: ph ế li ệu inox 304 ph ế li ệu inox 201 ph ế li ệu inox 430 v ật d ụng có thành ph ần inox…

slide 7:

- Ph ế li ệu nhôm: ph ế li ệu nhôm lo ại 1 ph ế li ệu nhôm lo ại 2 b ồn r ửa tay n ồi ch ảo v ật gia d ụng… - Ph ế li ệu h ợp kim: t ất c ả các lo ại h ợp kim s ắt ph ế li ệu h ợp kim màu ph ế li ệu h ợp kim niken… - Nh ựa ph ế li ệu: nh ựa t ổng h ợp nh ựa PVC nh ựa PE nh ựa ABS nh ựa PET… m ọi s ố lượng. Và r ất nhi ều lo ại ph ế li ệu khác. B ảng giá thu mua ph ế li ệu V ũng Tàu:

slide 8:

Bảng giá thu mua phế liệu tại Linh Anh Tin t ức: Đi ểm thu mua ph ế li ệu t ại Long An - Quy trình thu mua ph ế li ệu c ủa Linh Anh Bước 1: Khách hàng xem thông tin qua m ạng hãy g ọi qua HOTLINE: 0906. 316. 088 Bước 2: Linh Anh s ẽ c ử nhân viên xu ống t ận n ơi đ ể xem hàng và s ẽ có báo giá nhanh nh ất cho khách hàng Bước 3: Thu mua ph ế li ệu giá cao d ựa trên ch ủng lo ại ph ế li ệu tình tr ạng và giá c ả th ị tr ường t ại th ời đi ểm đó. Quý khách hàng đ ồng ý giá ti ến hành thu nh ận hàng trong th ời gian s ớm nh ất. Bước 4: Chúng tôi thanh toán ti ền hàng m ột l ần cho quý khách hàng và t ự tháo l ắp v ận chuy ển v ề kho c ủa chúng tôi. Nguyên t ắc thu mua c ủa chúng tôi là không ép giá nhi ệt tình vui v ẻ giá c ạnh tranh  —  thu gom nhanh g ọn  —  v ệ sinh s ạch s ẽ” Ph ế li ệu Linh Anh Đ ịa ch ỉ: S ố 427 Đ ường CN13 KCN Bình Tân TpHCM ĐT: 0906 316 088 gmail: chung-quyenyahoo.com Website: http://phelieulinhanh.com/

authorStream Live Help