มอก.166.t.2549

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

about standard thai

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

2PR0166 00 หล ักเกณฑ เฉพาะ ในการรับรองผล ิตภ ัณฑ  เต าเส ียบและเต าร ับส ําหร ับใช ในท ี่อย ูอาศ ัย และงานท ั่วไปท ี่ม ีจ ุดประสงค คล ายก ัน : เต าเส ียบและเต าร ับ ท ี่ม ีแรงด ันไฟฟ าท ี่ก ําหนดไม เก ิน 250 โวลต  มาตรฐานเลขท ี่ มอก. 166-2549

slide 2:

2PR0166 00 2/6 ประกาศ สําน ักงานมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรม เร ื่อง หล ักเกณฑ เฉพาะในการร ับรองผล ิตภ ัณฑ เต าเส ียบและเต าร ับส ําหร ับใช ในท ี่อยูอาศ ัย และงานท ั่วไปท ี่ม ีจุดประสงค คล ายก ัน : เต าเส ียบและเต าร ับท ี่ม ีแรงด ันไฟฟ าท ี่ก ําหนดไม เก ิน 250 โวลต  มาตรฐานเลขท ี่ มอก. 166-2549 คณะกรรมการมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรมในการประช ุมคร ั้งท ี่ 557-1/2552 เม ื่อว ันท ี่ 21 มกราคม 2552 ให ความเห ็นชอบหล ักเกณฑ การร ับรองผล ิตภ ัณฑ เพ ื่อใช เป นเอกสารอ างอ ิงส ําหร ับการร ับรองผล ิตภ ัณฑ  ส ําน ักงานมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรม จ ึงก ําหนดหล ักเกณฑ เฉพาะในการร ับรองผล ิตภ ัณฑ  เต าเส ียบและเต าร ับส ําหร ับใช ในท ี่อย ูอาศ ัยและงานท ั่วไปท ี่ม ีจ ุดประสงค คล ายก ัน : เต าเส ียบและเต าร ับท ี่ม ีแรงด ันไฟฟ า ท ี่ก ําหนดไม เก ิน 250 โวลต  มาตรฐานเลขท ี่ มอก.166-2549 ไว  ด ังรายละเอ ียดท ายประกาศฉบ ับน ี้ ท ั้งน ี้ ให ม ีผลต ั้งแต ว ันประกาศ เป นต นไป ประกาศ ณ ว ันท ี่ 26 ต ุลาคม พ. ศ. 2552 ลงช ื่อ ร ัตนาภรณ  จ ึงสงวนส ิทธ ิ์ นางร ัตนาภรณ  จ ึงสงวนส ิทธ ิ์ เลขาธ ิการสําน ักงานมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรม

slide 3:

2PR0166 00 3/6 หล ักเกณฑ เฉพาะในการร ับรองค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ  เต าเส ียบและเต าร ับส ําหร ับใช ในท ี่อยูอาศ ัยและงานทั่วไปท ี่ม ีจุดประสงค คล ายก ัน : เต าเส ียบและเต าร ับ ท ี่ม ีแรงด ันไฟฟ าท ี่ก ําหนดไม เก ิน 250 โวลต  มาตรฐานเลขท ี่ มอก.166-2549 1. การตรวจสอบเพ ื่อการอน ุญาต การอน ุญาตให ใช เคร ื่องหมายมาตรฐานจะพ ิจารณาจากข ีดความสามารถในการท ําผล ิตภ ัณฑ ให เป นไปตามท ี่ มาตรฐานกําหนด และข ีดความสามารถในการควบค ุมด ูแลให ผล ิตภ ัณฑ เป นไปตามมาตรฐานโดยสม ่ําเสมอ 1.1 การตรวจสอบการท ําผล ิตภ ัณฑ  สมอ. จะตรวจสอบการท ําผล ิตภ ัณฑ ของผ ูท ํา ด ังน ี้ 1.1.1 ประเม ินระบบควบค ุมค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ของโรงงานท ี่ท ําตามข อก ําหนดก ิจกรรมใน ภาคผนวก ก. ของหล ักเกณฑ การร ับรองผล ิตภ ัณฑ  ด ังน ี้ 1 การควบค ุมว ัตถ ุด ิบ 2 การควบค ุมระหว างการผล ิต 3 การควบค ุมผล ิตภ ัณฑ ส ําเร ็จร ูป 4 การควบค ุมผล ิตภ ัณฑ ท ี่ไม เป นไปตามข อก ําหนด 5 การช ี้บ งและสอบกล ับได  6 การเก ็บร ักษาผล ิตภ ัณฑ  7 เคร ื่องจ ักรท ี่ใช ในการผล ิต และการบ ําร ุงร ักษา 8 การควบค ุมเคร ื่องตรวจ เคร ื่องว ัด และเคร ื่องทดสอบ 9 การฝ กอบรม ท ักษะและความร ูความสามารถ 10 การควบค ุมบ ันท ึกค ุณภาพ อน ึ่ง สมอ.จะพ ิจารณาร ับผลการตรวจประเม ินระบบควบค ุมค ุณภาพ หร ือใบร ับรอง ด ังน ี้ 1 หน วยงานท ี่ได ร ับการแต งต ั้งตามมาตรา 5 2 หน วยงานท ี่ สมอ. ให การยอมร ับตามเกณฑ ท ี่ สมอ. ก ําหนด 1.1.2 ต องม ีการควบค ุม/ ตรวจสอบ/ ทดสอบผล ิตภ ัณฑ ท ุกรายการตามมาตรฐาน โดยท ี่การตรวจสอบแต  ละรายการอาจกระท ําโดยผ ูขอร ับใบอน ุญาตหร ือผ ูอ ื่นท ี่ได ร ับมอบหมาย 1.1.3 เคร ื่องม ือทดสอบ และต องทดสอบเป นประจ ําท ี่โรงงานในรายการต อไปน ี้ เป นอย างน อย 1 ร ูปร างและม ิต ิ 2 การป องก ันช ็อกไฟฟ าและสภาพข ั้วท ี่ถ ูกต อง ตามภาคผนวก ก. มอก.2162 1.2 การตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ  สมอ. จะตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ เพ ื่อการอน ุญาตตามข อก ําหนดในมาตรฐานท ุกรายการ โดยม ีการจ ําแนก ผล ิตภ ัณฑ  การเก ็บต ัวอย างตรวจสอบ และการยอมร ับผลทดสอบ ด ังน ี้

slide 4:

2PR0166 00 4/6 1.2.1 การจ ําแนกผล ิตภ ัณฑ  ประเภท เต าไฟฟ า การต อลงด ิน ว ิธ ีการต อสาย พ ิก ัด กระแสไฟฟ า แอมแปร  การต ิดต ั้ง แบบขา ระด ับช ั้น การป องก ัน เต าร ับ สองข ั้วพร อม สายด ิน - 16 - บนพ ื้นผ ิว - ฝ งเร ียบ - ก ึ่งฝ งเร ียบ - บนแผง - บนวงกบ - หย ิบยกได  - ก ับโต ะ - ฝ งพ ื้น - ในเคร ื่องใช ไฟฟ า ขากลม หร ือ ขากลมแบน เปล ี่ยนสายได  16 สองข ั้ว เปล ี่ยนสายไม ได  2.5 6 10 16 เปล ี่ยนสายได  16 เต าเส ียบ สองข ั้วพร อม สายด ิน เปล ี่ยนสายไม ได  2.5 6 10 16 ตาม มอก. 513 หร ือ IEC 60529 1.2.2 การเก ็บต ัวอย างตรวจสอบ เก ็บต ัวอย าง 1 ช ุดต ัวอย าง/ ประเภทเต าไฟฟ า/ การต อลงด ิน/ ว ิธ ีการต อสาย/กล ุมพ ิก ัดกระแสไฟฟ า/ การต ิดต ั้ง ถ าม ี/ แบบขา ถ าม ี/ ระด ับช ั้นการป องก ัน โดย 1 ช ุดต ัวอย างประกอบด วย เต าไฟฟ าฯ จ ํานวน 21 หน วย 1.2.3 การยอมร ับผลทดสอบ สมอ. จะประเม ินผล ิตภ ัณฑ ตามข อก ําหนดในมาตรฐาน โดยจะพ ิจารณาผลทดสอบผล ิตภ ัณฑ ตาม ความเหมาะสม ด ังน ี้ 1 ผลทดสอบจากห องปฏ ิบ ัต ิการทดสอบท ี่ได ร ับการแต งต ั้งตามมาตรา 5 2 ผลทดสอบจากห องปฏ ิบ ัต ิการทดสอบท ี่ สมอ. ให การยอมร ับตามเกณฑ ท ี่ สมอ. ก ําหนด 1.3 การออกใบอน ุญาต สมอ. จะออกใบอน ุญาตโดยระบ ุ ประเภทเต าไฟฟ า การต อลงด ิน ว ิธ ีการต อสาย กล ุมพ ิก ัดกระแสไฟฟ า การต ิดต ั้ง ถ าม ี แบบขา ถ าม ี ระด ับช ั้นการป องก ัน และแบบร ุน ตามท ี่ย ื่นขอ

slide 5:

2PR0166 00 5/6 2. การตรวจต ิดตามภายหล ังการอน ุญาต เพ ื่อให ม ั่นใจว าผ ูร ับใบอน ุญาตย ังคงร ักษาค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ให เป นไปตามมาตรฐานอย างสม ่ําเสมอ สมอ.จะ ด ําเน ินการตรวจต ิดตามภายหล ังการอน ุญาต โดยการตรวจสอบการท ําผล ิตภ ัณฑ ของผ ูร ับใบอน ุญาตและการ ตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ  ด ังน ี้ 2.1 ตรวจสอบการท ําผล ิตภ ัณฑ โดยการประเม ินระบบควบค ุมค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ตามข อ 1.1.1 ณ โรงงานท ี่ท ํา ผล ิตภ ัณฑ  ป ละ 1 คร ั้ง 2.2 เก ็บต ัวอย างผ ล ิตภ ัณฑ จากโรงงานท ี่ท ําผล ิตภ ัณฑ  เพ ื่อตรวจสอบ ป ละ 1 คร ั้ง โดยท ั่วไป สมอ.จะด ําเน ินการตรวจสอบการท ําและตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ ของผ ูร ับใบอน ุญาตแต ละราย 1 คร ั้ง/ ป  และหากผลการตรวจแสดงว าผ ูร ับใบอน ุญาต สามารถร ักษาค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ให เป นไปตามมาตรฐานได อย าง สม ่ําเสมอและต อเน ื่อง สมอ. อาจพ ิจารณาปร ับลดจ ํานวนคร ั้งการตรวจสอบการท ําและการตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ  ในทางกล ับก ันหากผลการตรวจแสดงว าม ีเหต ุอ ันควรเช ื่อได ว าผ ูร ับใบอน ุญาตไม สามารถร ักษาค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ  ให เป นไปตามมาตรฐานได อย างสม ่ําเสมอและต อเน ื่อง สมอ. อาจพ ิจารณาปร ับเพ ิ่มจ ํานวนคร ั้งการตรวจสอบการ ท ําและการตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ  ตามความเหมาะสม 2.3 ซ ื้อต ัวอย างผล ิตภ ัณฑ จากสถานท ี่จ ําหน ายเพ ื่อตรวจสอบ ตามความเหมาะสม 3. เง ื่อนไขท ี่ผ ูร ับใบอน ุญาตต องปฏ ิบ ัต ิ 3.1 ผ ูร ับใบอน ุญาตต องปฏิบ ัต ิตามว ิธ ีการควบค ุมค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ อ ุตสาหกรรมเพ ื่อให เป นไปตามมาตรฐาน ผ ูร ับใบอน ุญาตต องได ร ับการตรวจต ิดตามภายหล ังการอน ุญาตตามท ี่ก ําหนดและจ ัดให โรงงานท ี่ระบ ุใน ใบอน ุญาตม ีการควบค ุมค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ  ด ังน ี้ 1 ต องม ีว ิธ ีการควบค ุมค ุณภาพตามข อก ําหนดก ิจกรรมในระบบควบค ุมค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ตาม ภาคผนวก ก. ของหล ักเกณฑ การร ับรองผล ิตภ ัณฑ  2 ต องม ีการควบค ุม/ ตรวจสอบ/ ทดสอบ ท ุกรายการตามท ี่มาตรฐานก ําหนด โดยท ี่การตรวจสอบแต ละ รายการอาจกระท ําโดยผ ูร ับใบอน ุ ญาตหร ือผ ูอ ื่นท ี่ได ร ับมอบหมายก ็ได  3 ต องม ีเคร ื่องม ือทดสอบรายการตามข อก ําหนดในหล ักเกณฑ เฉพาะในการร ับรองผล ิตภ ัณฑ ท ี่ เก ี่ยวข อง และต องทดสอบเป นประจ ําท ี่โรงงาน 4 ต องแจ งให  สมอ. ทราบท ุกคร ั้ง เม ื่อม ีการเปล ี่ยนแปลงข อม ูลใดๆ ไปจากท ี่เคยแจ งไว ท ี่ สมอ . ซ ึ่งอาจม ี ผลต อค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ท ี่ได ร ับอน ุญาต 5 ต องแจ งปร ิมาณการผล ิตผล ิตภ ัณฑ ท ี่ได ร ับใบอน ุญาตต อสมอ. ท ุกคร ึ่งป ปฏ ิท ินโดยต องแจ งภายใน 30 ว ันน ับแต ว ันท ี่ครบก ําหนดแจ ง 6 ต องบ ันท ึกและจ ัดเก ็บข อร องเร ียนเก ี่ยวก ับค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ รวมท ั้งบ ันท ึกการแก ไขและส งส ําเนาให  สมอ. เม ื่อได ร ับการร องขอ

slide 6:

2PR0166 00 6/6 3.2 ผ ูร ับใบอน ุญาตต องแสดงเคร ื่องหมายมาตรฐานก ับผล ิตภ ัณฑ ท ี่ได ร ับใบอน ุญาตภายใน 30 ว ัน น ับแต ว ันท ี่ ได ร ับแจ งจาก สมอ. 3.3 ผ ูร ับใบอน ุญาตต องช ําระค าใช จ ายในการตรวจสอบผล ิตภ ัณฑ ภายใน 15 ว ัน น ับแต ว ันท ี่ได ร ับแจ งให ช ําระ

authorStream Live Help