HAY TUONG TUONG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HAÕY ……………… TÖÔÛNG TÖÔÏNG

Slide 2: 

coù moät ngaân haøng, moãi buoåi saùng, cung caápvaøo taøi khoaûn cuûa baïn 86.400 USD. Soá dö trong taøi khoaûn khoâng ñöôïc pheùp chuyeåntöø ngaøy naøy qua ngaøy khaùc. Moãi buoåi chieàu, ngaân haøng seõ huûy boû heát soá dö coøn laïimaø baïn ñaõ khoâng duøng heát trong ngaøy.Baïn seõ phaûi laøm gì? Söû duïng heát soá tieàn ñoù,Dó nhieân!!!!

Slide 3: 

Moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu coù 1 ngaân haøng nhö vaäy.Teân ngaân haøng laø THÔØI GIAN. Moãi buoåi saùng, ngaân haøng naøy cung caáp cho baïn 86.400 giaây.Vaøo moãi buoåi toái, ngaân haøng seõ xoùa boû, coi nhö baïn maát, thôøi gian maø baïn khoâng ñaàu tö ñöôïc vaøo caùc muïc ñích toát.Ngaân haøng khoâng cho pheùp baïn ñöôïc ñeå laïi soá dö trong taøi khoaûn.Cuõng khoâng cho pheùp baïn boäi chi.

Slide 4: 

Moãi ngaøy, ngaân haøng laïi môû moät taøi khoaûn môùi cho baïn.Moãi toái noù laïi huûy heát nhöõng gì coøn laïi trong ngaøy.Neáu baïn khoâng duøng ñöôïc heát thôøi gian maø baïn coù trong ngaøy, ngöôøi bò maát chính laø baïn.

Slide 5: 

Khoâng coù chuyeän quay laïi ngaøy hoâm qua.Khoâng coù chuyeän tieâu tröôùc cho “ngaøy mai” Baïn phaûi soáng baèng nhöõng gì baïn coù trong taøi khoaûn ngaøy hoâm nay. Haõy ñaàu tö vaøo ñaáy baèng caùch naøo ñoù, ñeå baïn coù theå nhaän ñöôïc nhieàu söùc khoûe, haïnh phuùc, vaø thaønh coâng nhaát! Ñoàng hoà vaãn ñang chaïy.Haõy coá thöïc hieän thaät nhieàu trong ngaøy hoâm nay.

Slide 6: 

Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT NAÊM, haõy hoûi moät hoïc sinh bò ôû laïi moät lôùp.

Slide 7: 

Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT THAÙNG, haõy hoûi moät ngöôøi meï sinh con thieáu thaùng.

Slide 8: 

Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT TUAÀN, haõy hoûi bieân taäp vieân cuûa moät tuaàn baùo.

Slide 9: 

Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT GIÔØ, haõy hoûi nhöõng ngöôøi yeâu nhau ñang mong chôø ñöôïc gaëp nhau. Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT PHUÙT, haõy hoûi moät ngöôøi bò lôõ chuyeán taøu. Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT GIAÂY, haõy hoûi moät ngöôøi vöøa thoaùt khoûi moät tai naïn. Ñeå bieát ñöôïc giaù trò cuûa MOÄT PHAÀN NGAØN GIAÂY, haõy hoûi ngöôøi vöøa nhaän ñöôïc huy chöông baïc trong kyø thi Olympic

Haõy quyù troïng töøng giaây phuùt maø baïn coù! Vaø haõy neân quyù thôøi gian hôn nöõa bôûi vì baïn ñang chia seû thôøi gian ñoù vôùi ai ñaáy thaät ñaëc bieät ñoái vôùi baïn, ñuû ñaëc bieät ñeå coù theå chia seû thôøi gian cuûa baïn.Vaø haõy nhôù raèng thôøi gian chaúng chôø ñôïi ai caû. Ngaøy hoâm qua daõ laø lòch söû. Ngaøy mai laø moät bí aån. Hoâm nay laø quaø taëng. Cuõng vì vaäy maø noù ñöôïc goïi laø Present!!!(coù nghóa laø Hieän nay, maø cuõng coù nghóa laø Quaø taëng) : 

Haõy quyù troïng töøng giaây phuùt maø baïn coù! Vaø haõy neân quyù thôøi gian hôn nöõa bôûi vì baïn ñang chia seû thôøi gian ñoù vôùi ai ñaáy thaät ñaëc bieät ñoái vôùi baïn, ñuû ñaëc bieät ñeå coù theå chia seû thôøi gian cuûa baïn.Vaø haõy nhôù raèng thôøi gian chaúng chôø ñôïi ai caû. Ngaøy hoâm qua daõ laø lòch söû. Ngaøy mai laø moät bí aån. Hoâm nay laø quaø taëng. Cuõng vì vaäy maø noù ñöôïc goïi laø Present!!!(coù nghóa laø Hieän nay, maø cuõng coù nghóa laø Quaø taëng)

Slide 11: 

Baïn beø thaät söï laø moät loaïi nöõ trang quyù hieám. Hoï khieán baïn móm cöôøi vaø khuyeán khích baïn thaønh coâng.Hoï laéng nghe baïn, hoï chia seû vôùi baïn nhöõng lôøi khen taëng,vaø hoï luoân muoán môû traùi tim ra vôùi chuùng ta.

Slide 12: 

Haõy gôûi nhöõng lôøi naøy ñeán vôùi ai maø baïn xem nhö BAÏN MÌNH, Vaø neáu nhöõng doøng naøy laïi trôû veà vôùi baïn,baïn aét bieát raèng baïn ñang coù moät voøng troøn baïn höõu. 2F

authorStream Live Help