η σύγχρονη συνθετική θεωρία

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Η σύγχρονη σύνθεση

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Πού αδυνατούσε η θεωρία του Δαρβίνου; Εκείνη την εποχή έλειπε μια πειστική θεωρία για την κληρονομικότητα , μια θεωρία δηλαδή που να μπορεί να εξηγήσει πώς μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά από τους γονείς στους απογόνους αλλά και πώς δημιουργούνται νέα. Η έλλειψη αυτή ανάγκασε τον Δαρβίνο να αποδεχτεί τη θεωρία της κληρονομικής μεταβίβασης των επίκτητων χαρακτηριστικών του Λαμάρκ που ερχόταν σε διάσταση με το δικό του μοντέλο για την εξέλιξη.

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Ποια δεδομένα οδήγησαν στη διατύπωση της συνθετικής θεωρίας; Η θεωρία του Μέντελ (κλασική Γενετική, 1900). Η κατανόηση της σημασίας των μεταλλάξεων . Η γενετική πληθυσμών (σύνδεση εξέλιξης με τις μεταβολές των συχνοτήτων των γονιδίων στους πληθυσμούς) .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία; Η ποικιλομορφία των κληρονομικών χαρακτηριστικών Η φυσική επιλογή Η γενετική απομόνωση

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Ποικιλομορφία

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Πού οφείλεται; Γονιδιακές μεταλλάξεις ( βασικός μηχανισμός) Χάρη σε αυτές, δημιουργούνται νέα γονίδια ( αλληλόμορφα ) που καθορίζουν την εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών. Μερικές φορές, είναι πιθανόν μια μετάλλαξη να προσφέρει αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης στο άτομο που την υπέστη, επειδή τυχαίνει το νέο χαρακτηριστικό να είναι συμβατό με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Η εξέλιξη του HIV

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Τι επιτυγχάνει; Οι μεταλλάξεις από μόνες τους δεν είναι ικανές να προσανατολίσουν την εξελικτική πορεία προς ορισμένη κατεύθυνση, προσφέρουν όμως το υλικό επάνω στο οποίο δρα η φυσική επιλογή .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Φυσική επιλογή

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Πώς δρα; Με τη φυσική επιλογή επιλέγονται τα άτομα που πλεονεκτούν έναντι των άλλων, γιατί παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, είναι δηλαδή τα καλύτερα προσαρμοσμένα άτομα .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Πώς επιδρά στις συχνότητες των γονιδίων; Κάποιοι συνδυασμοί γονιδίων προσδίδουν στους φορείς τους είτε μεγαλύτερη βιωσιμότητα είτε μεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα . Με τη φυσική επιλογή, επιλέγονται και επικρατούν οι φορείς αυτών των συνδυασμών με αποτέλεσμα τα γονίδια των επιλεγμένων ατόμων να αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισής τους στον πληθυσμό και στο τέλος να επικρατούν .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Τι επιτυγχάνει; Η φυσική επιλογή καθορίζει την τύχη των γονιδίων στις επόμενες γενιές μεταβάλλοντας τις συχνότητες εμφάνισής τους στον πληθυσμό. Συγκεκριμένα, αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης των γονιδίων που είναι ευνοϊκά για την επιβίωση και την αναπαραγωγή των ατόμων .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Σημείο προσοχής! Η φυσική επιλογή δεν μπορεί να μεταβάλει τις συχνότητες εμφάνισης γονιδίων που είναι άχρηστα για τον οργανισμό (δηλαδή που δεν είναι υπεύθυνα για κάποιο χαρακτηριστικό του). Τα γονίδια αυτά μεταβιβάζονται στους απογόνους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μη επωφελή γονίδια για τον οργανισμό που δεν επηρεάζουν τη θνησιμότητά του.

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Γενετική απομόνωση Κάθε κατάσταση που εμποδίζει τη ροή γονιδίων μεταξύ πληθυσμών ονομάζεται γενετική απομόνωση .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Πώς λειτουργεί; Αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξελικτικής διαδικασίας. Οι πληθυσμοί του ίδιου είδους πρέπει να απομονωθούν γενετικά, ώστε να ακολουθήσουν διαφορετική εξελικτική πορεία. Τα άτομα θα εμφανίσουν αλλαγές στο γενετικό υλικό τους και θα υποστούν διαφορετικά τη δράση της φυσικής επιλογής. Αυτό σταδιακά θα οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ειδών.

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Γεωγραφική απομόνωση

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Γεωγραφική απομόνωση Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς γενετικής απομόνωσης. Είναι αποτέλεσμα κάποιου γεωγραφικού φραγμού (π.χ. δημιουργία νησιών, σχηματισμός λιμνών, εμφάνιση βουνών, αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες). Ο πληθυσμός χωρίζεται σε ομάδες. Οι ομάδες αναπτύσσονται ξεχωριστά. Δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή γονιδίων.

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Συνοψίζοντας Οι μεταλλάξεις δημιουργούν ποικιλότητα γονιδίων. Η φυσική επιλογή ανάλογα με τις συνθήκες επιλέγει τα γονίδια που θα επικρατήσουν. Η απομόνωση πληθυσμών σε διαφορετικές συνθήκες σε συνδυασμό με τους προηγούμενους παράγοντες οδηγεί σε νέα είδη .

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Σχηματικά

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

Εξέλιξη: αέναη διαδικασία, γιατί… Στηρίζεται σε μεταλλάξεις , οι οποίες γίνονται (συνήθως) τυχαία. Έτσι, μπορούν να εμφανιστούν νέα χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να επιλεγούν σε ένα σταθερό περιβάλλον. Η τέλεια προσαρμογή στο περιβάλλον του είναι προσωρινή. Το περιβάλλον είναι σίγουρο ότι θα μεταβληθεί . Τις μεταβολές του πρέπει να ακολουθήσει και ο οργανισμός για να μην εξαφανιστεί.

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες;:

πολλές μικρές μεταβολές ή λίγες μεγάλες; Η φυσική επιλογή είναι σε θέση να επιλέξει τον πιο προσαρμοσμένο σε ένα νέο περιβάλλον, όταν αυτός υπάρχει. Και υπάρχει, αν ένας πληθυσμός διαθέτει μεγάλη ποικιλομορφία. Λίγες και δραστικές μεταβολές στους οργανισμούς δεν αυξάνουν την ποικιλομορφία όσο πολλές μικρότερες . Επομένως, είναι καλύτερα η εξέλιξη να προχωρά με πολλά μικρά βήματα.