dòng điện trong chất điện phân tiết 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Kiểm tra bài cũ: 2. Nêu hiện tượng dương cực tan 3. Nêu cách mắc thí nghiệm của hiện tượng dương cực tan? 1. Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân?

Slide3:

Michael Faraday 1791 - 1867 Tiết 27: Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân (tiết 2)

Slide4:

III . Các đ ịnh luật Fa-ra-đây m = k.q k: đương lượng điện hóa (g/C) q: điện lượng (C) 1. Định luật Fa-ra-đây thứ nhất m : khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực ( g )

Slide5:

F = 96500 (C/mol) A: Khối lượng mol nguyên tử (hoặc phân tử ) (g/mol) n: là hóa trị A/n: gọi là đương lượng gam 2. Định luật Fa-ra-đây thứ hai

Slide6:

Định luật II Định luật I m = k.q Công thức Fa-ra-đây:

Slide7:

IV . Ứng dụng của hiện tượng điện phân 1. Điều chế hóa chất: Sản xuất Cl2, O2, H2… Các dung dịch kiềm NaOH…

Slide8:

2. Luyện kim : Dùng để tách kim loại ra khỏi quặng Chú ý: Quặng cần nối với cực (+) Dung dịch điện phân là dd muối KL cần tách

Slide9:

3 . Mạ điện: Chú ý: Vật cần mạ nối với cực (-). Kim loại dùng mạ nối cực (+). Dung dịch điện phân là dd muối của KL dùng mạ 3. Mạ điện :

Slide10:

VD1: Một bình điện phân chứa dung dịch muối Niken với 2 điện cực bằng Niken. Tìm khối lượng m của niken bám vào catốt khi cho dòng điện cường độ I = 5A chạy qua bình điện phân trong thời gian t = 1giờ. Đương lượng điện hóa của niken là 0,3.10-3 kg/C ? A. m = 5,4 mg B. m = 1,5 g C. m = 5,4 kg D. m = 5,4 g C ủng cố

Slide11:

VD2: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO 3 với anốt bằng bạc. Sau khi điện phân 30 phút có 5,04 g bạc bám vào catốt. Xác định cường độ dòng điện đi qua bình điện phân. Cho biết đối với bạc A = 108, n = 1

authorStream Live Help